Головна

ВСТУП

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Методичні вказівки

по виконанню випускної кваліфікаційної роботи

для студентів очної та заочної форми навчання

напряму підготовки

080500.62 Менеджмент

Арзамас

АГПИ


УДК

ББК

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради

ФГБОУ ВПО

«Арзамаський державний педагогічний інститут

ім. А. п. Гайдара »

Федотова Є. і. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи. - Арзамас: АГПИ, 2012. - 46 с.

Рецензенти: проф. Волосного Н. с., Проф. Яшина Н. і.

У методичних вказівках розглянуті вимоги до написання, змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Головну увагу приділено правильності вибору студентами теми випускної кваліфікаційної роботи, складання плану її виконання і збору матеріалу, правильності її викладу; також наведені додатки, що ілюструють відповідні розділи.

Дані методичні вказівки призначені для студентів фізико-математичного факультету, які навчаються за напрямом «Менеджмент» (бакалаврат).

© Федотова Є. і., 2011

© Арзамаський державний педагогічний інститут ім. А. п. Гайдара, 2012


ЗМІСТ

 зміст
 Вступ
 1. Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи
 2. Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи та її затвердження  
 3. Підготовка матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи  
 4. Структура і зміст випускної кваліфікаційної роботи  
 5. Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи  
 6. Підготовка до захисту і захист випускної кваліфікаційної роботи в ДАК  
 7. Порядок зберігання і використання випускних кваліфікаційних робіт  
 додатки


ВСТУП

Бакалавр менеджменту повинен бути підготовлений до управлінської діяльності в організаціях усіх форм власності на посадах, що відносяться до середнього штабному або лінійному менеджменту.

Бакалавр повинен вміти вирішувати проблеми, відповідні його ступеня (кваліфікації).

Бакалавр менеджменту

- Знайомий з основними положеннями економічної теорії, а також навчаннями в області управлінських і соціальних наук, здатний аналізувати значущі проблеми та процеси в системах управління, а також вміє використовувати методи цих наук у різних видах професійної діяльності;

- Має цілісне уявлення про процеси та явища, що відбуваються в суспільстві та бізнесі, а також про тенденції розвитку російської та світової економік;

- Володіє методами інструментального аналізу, необхідними для виконання професійних функцій;

- Володіє комп'ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації, що застосовуються в сфері менеджменту;

- Здатний користуватися фаховою літературою на іноземних мовах;

- Підготовлений до продовження освіти, вміє здобувати нові знання, в тому числі, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра є закінченою розробку, в якій аналізується одна з теоретичних або практичних проблем менеджменту. Кваліфікаційна робота повинна відобразити вміння студента самостійно розробити обрану тему і сформулювати відповідні рекомендації.

Випускна кваліфікаційна робота - завершальний етап підготовки бакалаврів. На цьому етапі студент повинен максимально використовувати всі знання, накопичені під час навчання. Надати необхідну методичну допомогу, правильно спрямувати зусилля студента на якісне виконання випускної кваліфікаційної роботи - основне завдання даного навчально-методичного посібника.

Посібник покликаний систематизувати і, по можливості, полегшити проходження студентом заключної фази процесу професійної підготовки бакалавра менеджменту відповідно до вимог Державного освітнього стандарту про вищу професійну освіту.

У посібнику розглядаються загальні питання виконання випускної кваліфікаційної роботи: сформульовані вимоги і дані вказівки по її обсягу, структури, змісту, по організації роботи студента в процесі написання випускної кваліфікаційної роботи, а також висвітлено порядок оформлення і захисту кваліфікаційної роботи.

Тим самим посібник має сприяти розумінню завдань і особливостей вибору теми випускної кваліфікаційної роботи та спрощення виконання рутинних операцій на перерахованих етапах і підвищенню їх якості.

Головна мета видання - підвищення рівня організації та якості проведення завершальної фази процесу професійної підготовки бакалаврів і підвищення затребуваності і конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці за рахунок їх кращої теоретичної і практичної підготовки.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямку підготовки 080500.62 Менеджмент, а також наукових керівників і консультантів випускних кваліфікаційних робіт. Воно може використовуватися як в процесі безпосереднього написання роботи, так і під час збирання, систематизації та узагальненні вихідних матеріалів до випускної кваліфікаційної роботи.

Практичного застосування посібника сприятимуть наведені приклади тематики випускних кваліфікаційних робіт, оформлення текстового і графічного матеріалу, методичні рекомендації щодо виконання основних розділів випускної кваліфікаційної роботи, по організації роботи над випускний кваліфікаційної роботою, її оформлення і захисту.

Головну увагу приділено правильності вибору студентами теми випускної кваліфікаційної роботи, складання плану її виконання і збору матеріалу, правильності її викладу; також наведені Додатки, що ілюструють відповідні розділи.


1. Мета та завдання

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти готують і захищають в ДАК випускну кваліфікаційну роботу, яка відображає ступінь освоєння вивчених дисциплін; вміння інтегрувати теоретичні знання і практичні навички при вирішенні складних питань теорії та практики управління і перевірку підготовки бакалавра до самостійної практичної діяльності в сфері управління.

Тема випускної кваліфікаційної роботи повинна відповідати профілю напряму підготовки бакалавра.

Випускна кваліфікаційна робота за напрямом підготовки бакалавра менеджменту повинна бути:

- Актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку менеджменту;

- Відображати сучасний стан вивчення і розробки теми в науковій та спеціальній літературі;

- Містити конкретне і точне виклад проблеми, що розглядається, обгрунтування основних висновків і пропозицій;

- Бути акуратно оформлена і не містити граматичних і стилістичних помилок.

При постановці і вирішенні в випускної кваліфікаційної роботі конкретних практичних завдань студент повинен:

- Застосовувати теоретичні положення гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових, загально-професійних і спеціальних дисциплін;

- Виходити з реальної практики управління, грунтуватися на інструктивних положеннях і фактичних матеріалах про діючі господарюючих суб'єктах;

- Використовувати сучасні методи статистичного, соціологічного, економічного, логічного, психологічного та правового аналізу діяльності, електронно-обчислювальну техніку;

- Користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації, роботи з науковою літературою та нормативно-правовими актами;

- Застосовувати передові досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і практики і обґрунтовувати економічну доцільність їх використання.

Дипломне дослідження - творча праця, результатом якого може бути і нетрадиційний, оригінальний погляд на поставлену проблему, дослідження якої може привести до несподіваних відкриттів. У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи студент проявляє свою науково-дослідницьку зрілість, готовність до практичного застосування набутих знань, кваліфікованому вирішенню професійних проблем.

Процес написання випускної кваліфікаційної роботи передбачає вирішення наступних завдань:

- Обґрунтувати актуальність обраної теми, її цінність і застосування для сфери управління, пов'язавши це з місцем переддипломної практики;

- Вивчити теоретичні положення, нормативно-технічну документацію, довідкову і наукову літературу з обраної теми;

- Зібрати необхідний статистичний матеріал для проведення конкретного аналізу;

- Викласти свою точку зору з дискусійних питань, що належать до теми;

- Провести аналіз зібраних даних, використовуючи відповідні методи обробки та аналізу інформації;

- Зробити висновки та розробити рекомендації на основі проведеного аналізу;

- Оформити випускну кваліфікаційну роботу відповідно до вимог, що пред'являються до подібних матеріалів;

- Виконати всі процедури предзащітних заходів, успішно захистити випускну кваліфікаційну роботу.

Випускна кваліфікаційна робота менеджера повинна показувати навички практичного аналізу проблем управління, розрахунку та розробки проекту вдосконалення управління.

Випускна кваліфікаційна робота після її успішного захисту служить підставою для присвоєння автору кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки менеджер.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка.

2. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи має велике значення. Правильний вибір теми і об'єкта вивчення в значній мірі забезпечує успішне її виконання.

Тематика випускних кваліфікаційних робіт розробляється випусковою кафедрою, розглядається і затверджується на засіданні кафедри, після чого оголошується студентам.

При виборі теми випускної кваліфікаційної роботи слід також врахувати місце проходження переддипломної практики. В організації (підприємстві), на якому буде проходити переддипломну виробнича практика, легше зібрати необхідний матеріал для випускної кваліфікаційної роботи.

Тема випускної кваліфікаційної роботи зазвичайформулюється в наступній логічній послідовності.

На першому етапі визначається мета дипломного проектування, В якості мети можуть розглядатися, наприклад, аналіз (оцінка), дослідження, розробка (проектування), вдосконалення (модернізація, підвищення).

На другому етапі необхідно вказати предмет дослідження, в якості якого можуть виступати, наприклад: структура органу управління, організаційна та т. Д., Функція (управління, регулювання, організації і т. Д.), Характеристика (чисельність, ефективність і т. Д .), процес (державно-управлінська діяльність, планування, регулювання, розвиток і т. д.).

На третьому етапі слід уточнити, який аспект випускної кваліфікаційної роботи виділяється як основний, т. Е. Які основні напрямки функціонування і розвитку об'єкта охоплені дипломним проектуванням. В якості основного аспекту можна вказати, наприклад: кадри, ресурсне забезпечення (інформаційне, організаційно-технічне, фінансове, навчально-науковий, методичне, кадрове та т. Д.), Нормативно-правова база (законодавство), виконавська дисципліна, соціально-економічні , політичні, правові, психологічні, соціологічні, історичні та інші аспекти управління.

На четвертому етапі повинен бути визначений об'єкт дипломного проектування. Як нього виступають керуюча або керована частини системи, т. Е. Суб'єкт або об'єкт управління. Об'єктом дипломного дослідження може бути система державного (муніципального) управління в певній сфері (галузі) або рівня, виду (підвиду); або регіональна економіка (муніципальна), її окремий елемент (галузь, сектор, підприємство).

Головне - тема випускної кваліфікаційної роботи повинна передбачати виконання значних самостійних досліджень і проектних робіт, відповідати сучасному підходу до вдосконалення управлінських та економічних процесів.

Основним критерієм при виборі теми випускної кваліфікаційної роботи є науковий і практичний інтерес студента. При виборі теми слід виходити з того, з якої з них студент може найбільш повно зібрати матеріал, широко використовувати практику роботи організацій та підприємств.

За однією темою можуть виконувати випускну кваліфікаційну роботу кілька студентів, якщо об'єкти їх вивчення або коло досліджуваних питань різні. Ця різниця відбивається в плані випускної кваліфікаційної роботи.

Перелік тем, пропонованих кафедрою уваги студентів, не є вичерпним. Кожен студент може заявити тему на свій розсуд, представивши відповідне обґрунтування необхідності і доцільності її розробки і отримавши дозвіл завідувача випускаючої кафедри.

Тема випускної кваліфікаційної роботи повинна бути затверджена завідувачем випускаючої кафедри за особистою письмовою заявою студента.

3. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ

До ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ роботі

Випускна кваліфікаційна робота виконується на основі глибокого вивчення літературних джерел. Підбір і вивчення літератури для виконання випускної кваліфікаційної роботи є одним з важливих етапів роботи студента. Література по темі роботи може бути підібрана студентом за допомогою предметних і алфавітних каталогів бібліотек. Для цих цілей можуть бути використані каталоги книг, покажчики журнальних статей, спеціальні бібліографічні довідники, тематичні збірники літератури, періодично випускаються окремими видавництвами.

Для виконання випускної кваліфікаційної роботи студенту рекомендується використовувати наступні джерела:

- Закони Російської Федерації;

- Укази президента Російської Федерації;

- Постанови виконавчих органів влади Російської Федерації з питань теми;

- Інструктивні і методичні вказівки відповідних міністерств обраного об'єкта дослідження.

При виконанні випускної кваліфікаційної роботи доцільно використовувати монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, а також статті, що публікуються в журналах. Роботу над літературними джерелами слід починати з вивчення законів РФ, підручників, навчальних посібників, а також монографій. Потім вивчаються статті в журналах.

Поряд із зазначеними літературними джерелами можуть бути використані збірники наукових праць, збірники наукових статей і матеріали наукових конференцій Нижегородського державного університету ім. Н. і. Лобачевського і інших вузів країни.

Записи прочитаного матеріалу можуть бути зроблені у вигляді виписок, конспектів. Виписки з тексту роблять зазвичай дослівно, у вигляді цитати. При цьому вибирають найбільш важливі, вагомі висловлювання, основні ідеї, які необхідно процитувати в випускної кваліфікаційної роботі. Після кожної цитати запозиченого висловлювання має бути посилання на автора і джерело, тому при конспектування слід відразу ж робити посилання на автора і джерело інформації (назва, місце і рік видання, видавництво, номер сторінки).

Крім використання в випускної кваліфікаційної роботі літературних джерел необхідно провести аналіз практичного матеріалу. Успішний збір практичного матеріалу для випускної кваліфікаційної роботи в значній мірі залежить від того, наскільки чітко студент уявляє собі напрямок роботи і який матеріал необхідно отримати.

Перед початком збору практичного матеріалу для випускної кваліфікаційної роботи на підприємстві (в організації, установі) студенту рекомендується скласти календарний графік виконання окремих етапів. В ході дослідження слід виявити як позитивні моменти діяльності підприємства / організації, так і основні проблеми. Особлива увага повинна бути приділена узагальнення передового досвіду роботи підприємства (організації), використання прогресивних технологій.

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Випускна кваліфікаційна робота повинна мати наступну структуру:

1. Титульний лист

2. Завдання на випускну кваліфікаційну роботу і план-графік виконання роботи

3. Реферат

4. Зміст

5. Введення

6. Основну частину

7. Висновок

8. Список літератури

9. Додатки

10. Відгук наукового керівника про рекомендації до публічного захисту на ДАК

11. Відкликання рецензента з оцінкою

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути зброшуровані в папці для дипломних робіт. Відгук керівника та відкликання рецензента НЕ брошуруються.

Титульний аркуш є невід'ємною частиною випускної кваліфікаційної роботи та складається за затвердженим єдиним зразком (див. Додаток 1). Для захисту випускної кваліфікаційної роботи необхідно зібрати всі підписи на титульному аркуші.

У змісті вказуються основні розділи випускної кваліфікаційної роботи, починаючи з введення. У зміст включаються всі додатки. Нумерацію сторінок в дипломній роботі починають з титульного листа, на якому цифру не ставлять. Глави нумеруються арабськими цифрами, параграфи - арабськими цифрами через крапку. Наприклад, глава друга - Глава 2; третій параграф другого розділу - 2.3. і т. д. Кожна глава по тексту випускної кваліфікаційної роботи починається з нової сторінки.

Такі елементи випускної кваліфікаційної роботи, як завдання на випускну кваліфікаційну роботу і план-графік виконання роботи, а також реферат та додатки в змісті не нумеруються. Зразок змісту наводиться в додатку 2.

Для випускної кваліфікаційної роботи рекомендується наступний питома вага окремих частин у відсотках:

- Введення - до 10%;

- Основна частина - 80 - 85%;

- Висновки і пропозиції - 5 - 10%;

Реферат. Текст реферату повинен відбивати об'єкт випускної кваліфікаційної роботи, його мета, методи дослідження, отримані результати, область застосування. Реферат повинен містити не більше 20 рядків машинописного тексту. Також реферат повинен містити: відомості про обсяг роботи, кількість таблиць, додатків, використаної літератури.

Введення є важливою частиною випускної кваліфікаційної роботи. У ньому має бути визначено таке:

- Актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи;

- Формулювання проблеми, яка вимагає дозволу, і її стан на даний момент часу (з посиланням на роботи провідних фахівців в цій області);

- мета дослідження;

- Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети;

- Обґрунтування структури випускної кваліфікаційної роботи;

- Обґрунтування об'єкта дослідження;

- Основні методи дослідження, джерела інформації;

- Теоретична і інформаційна основа дослідження;

- Виклад рівня завершеності дослідження (розробка проекту, апробація, впровадження, публікації, виступи на конференціях, участь у науковій роботі кафедри та т. Д.)

- Короткий виклад основних результатів, отриманих автором і виносяться на захист.

При обгрунтуванні вибору теми випускної кваліфікаційної роботи необхідно спробувати оцінити управлінську та економічну ситуацію на вибраному об'єкті дослідження і показати внесок в покращення діяльності обраного об'єкту даними проектними заходами. Рекомендується зазначити, в якій мірі пов'язані з цією проблемою питання розглянуті в науковій літературі, виділити основну літературу з даної теми. Якщо в спеціальній літературі досліджувана проблема розглянута в недостатній мірі, то бажано вказати, які питання вирішені в повному обсязі і яких питань в випускної кваліфікаційної роботі приділено особливу увагу. Мета випускної кваліфікаційної роботи необхідно формулювати коротко і конкретно. Вона повинна витікати з актуальності теми.

При обгрунтуванні структури випускної кваліфікаційної роботи бажано вказати, чому в текст випускної кваліфікаційної роботи включені саме ці глави і параграфи і чому в них розглянуті саме ці конкретні питання. Обгрунтування структури роботи не є переказом її глав.

Корисно обґрунтовувати, які передумови визначили саме таку послідовність викладу матеріалу в тексті випускної кваліфікаційної роботи, новизну дослідження.

Обсяг введення не повинен перевищувати 3-4 стор. Машинописного тексту.

Основну частину випускної кваліфікаційної роботи слід розділити на глави, відповідно глави на параграфи і пункти. Число глав, параграфів, пунктів залежить від обсягу і змісту випускної кваліфікаційної роботи. В кінці кожного розділу можна дати короткий узагальнення її змісту та отримані результати (висновки). В основній частині випускної кваліфікаційної роботи необхідно розглянути теоретичне обгрунтування методів розв'язання досліджуваної проблеми, а також зміст проведених студентом робіт і отримані результати.

Зміст випускної кваліфікаційної роботи визначається темою і розкривається в основної його частини. Разом з тим випускна кваліфікаційна робота обов'язково повинна містити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, аналіз стану об'єкта дослідження та обгрунтування конкретних практичних пропозицій щодо вдосконалення функціонування і розвитку об'єкта дослідження. Відповідно, випускна кваліфікаційна робота повинна складатися з трьох розділів: теоретичного, аналітичного та проектного.

Поділ випускної кваліфікаційної роботи на теоретичну, аналітичну та практичну частини має певну частку умовності. У розділах (розділах, параграфах) послідовно викладається зміст випускної кваліфікаційної роботи. Текстуальний обсяг кожної з глав або розділів зазвичай не перевищує 25-30 сторінок. Обсяг параграфа не повинен бути занадто великим або занадто маленьким.

У змісті випускної кваліфікаційної роботи повинні бути дотримані основні вимоги:

- Обгрунтування пропозицій результатами аналізу діяльності об'єкта;

- Реальна спрямованість результатів і проектно-практичних (рекомендованих) заходів на підвищення ефективності та оптимізації виконуваних функцій;

- Відповідність пропонованих заходів щодо вдосконалення організації управління цілям і перспективним тенденціям соціальної орієнтованості державного (муніципального) управління;

- Дієвість і конкретність висновків про стан організації управління та пропозицій, спрямованих на її модернізацію, соціально-економічна обгрунтованість пропозицій.

Основна частина роботи повинна складатися з трьох розділів і мати обсяг 60-75 аркушів.

Перша глава роботи носить теоретичний характер і являє собою характеристику предмета дослідження.

Перша глава повинна забезпечити теоретичну основу для другої і третьої глави. З цією метою студент викладає в ній тільки той теоретичний матеріал, який йому буде потрібно для вирішення практичних питань, визначених цілями та завданнями дипломної роботи. Відступ від цієї вимоги неминуче призводить або до надмірного збільшення обсягу першого розділу, або до відриву від змісту 2-3 глав.

Важливо пам'ятати, що перша глава повинна являти собою не виклад матеріалу навчальних дисциплін, а бути аналізом теорії з обраної теми. При цьому студент критично осмислює різні теорії на предмет підтвердження їх практикою в частині вирішення тих чи інших проблем управління. Про рівень якості матеріалу цього розділу зазвичай свідчить перелік літературних джерел, на які повинні бути посилання по тексту.

При оформленні цього розділу є великі можливості по використанню графічних способів подання даних: схем, діаграм, графіків, таблиць і т. П.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25 сторінок.

Другий розділ роботи носить проблемно-аналітичний характер і являє собою аналіз стану об'єкта дослідження. Обсяг даного розділу не повинен перевищувати 30 аркушів, включаючи основні таблиці, малюнки та діаграми.

У розділі використовуються фактичні матеріали, що характеризують об'єкт дослідження, його технічну, соціальну, економічну та організаційну боку. Причому більш детальна характеристика дається з тих аспектів діяльності об'єкта, які безпосередньо пов'язані з вирішенням завдань, поставлених в випускної кваліфікаційної роботі.

Характеристика об'єкта дослідження незалежно від специфіки теми випускної кваліфікаційної роботи повинна містити:

- Перелік цілей, необхідність реалізації яких зумовила створення і функціонування досліджуваного об'єкта;

- Опис його структури з виділенням основних складових і їх ролі в досягненні поставлених цілей;

- Чітке визначення місця аналізованого об'єкта в системі більшого масштабу;

- Аналіз функціонування досліджуваного об'єкта за ряд попередніх років за ступенем досягнення мети і вирішення основних завдань діяльності; щодо поліпшення якості продукції (послуг) і обслуговування населення.

Бажано також проаналізувати фінансові показники: доходи, витрати і результати діяльності.

Характеристика і аналіз об'єкта дослідження проводиться від загального до конкретного з подальшим поглибленням і розширенням.

Методичною основою проведення досліджень в даному розділі є прийоми і методи економічного аналізу, математичної статистики, функціонально-вартісного аналізу.

Джерелами інформації по вищезгаданим питань можуть служити: паспорт території, статут підприємства, історія створення та розвитку підприємства, положення про структурні підрозділи, матеріали річних звітів діяльності об'єкта дослідження та інші.

При викладі фактичного матеріалу основну увагу слід зосередити не стільки на характеристиці об'єкта (більшість фактичних даних і загальних ілюстрацій може бути представлено в додатках), скільки на виявленні та аналізі позитивних сторін і недоліків.

Висвітлюючи зазначені питання, студент повинен показати розуміння сутності предмета та об'єкта дослідження, основних цілей, завдань і особливостей функціонування і розвитку, відзначити його достоїнства і недоліки на різних етапах розвитку. Також він повинен виявити вже вирішені і які потребують вирішення завдання, пов'язані з темою дослідження, за якими можна дати самостійні висновки і пропозиції.

У розділі повинні бути представлені результати проведеного студентом аналізу по дослідженню динаміки розвитку об'єкта, виявлення основних тенденцій і факторів, що визначають його розвиток, виявлення та систематизації основних проблем розвитку. При відсутності необхідних кількісних даних студенту слід використовувати для аналізу експертні методи.

Перед проведенням аналізу студенту необхідно визначити глибину, напрямки і період аналізу, провести вибірку характеристик для аналізу, а також визначити показники, які найбільшою мірою характеризують розвиток об'єкта дослідження.

В даному розділі відповідно до теми роботи доцільно провести порівняльний аналіз регіональної практики управління (планування) об'єкта дослідження систематизувати його результати з метою розробки надалі пропозицій щодо вирішення виявлених проблем та підвищення ефективності управління. Доцільно провести аналіз тенденцій розвитку об'єкта в розрізі відібраних регіонів.

У цьому розділі проводиться загальний аналіз організації управління досліджуваним об'єктом на основі побудови організаційної структури, опису функціональної діяльності підрозділів і окремих виконавців, розрахунку приватних і загальних коефіцієнтів керованості і рівня організації управління.

При обстеженні та аналізі керуючої частини системи доцільно встановити, які цілі поставлені перед керуючою системою і чи відповідає вона цілям і особливостям керованого об'єкта.

Крім того, проводиться детальний аналіз предмета дослідження і підсистеми управління, визначених темою випускної кваліфікаційної роботи.

При цьому, крім документальних, основними джерелами отримання відомостей та інформації для аналізу служать спеціальні обстеження (фотографія і самофотография процесів і завантаження елементів системи, інвентаризація стану елементів системи управління, метод моментних спостережень і фіксації сформованих співвідношень і т. П.) І спеціальні опитування ( анкетування, інтерв'ювання, метод експертного опитування і т. п.).

При цьому склад досліджуваних питань і методи аналізу визначаються виходячи зі змісту проробленої наукової та методичної літератури.

Аналіз системи управління націлений на виявлення її недоліків, їх причин та наслідків. Він включає:

- Опис досягнутого рівня управління;

- Порівняння фактичних значень відповідних показників з нормативними, розрахунковими, передових вітчизняних і зарубіжних аналогів;

- Виявлення позитивних і негативних сторін в управлінні;

- Систематизацію недоліків;

- Встановлення втрат і невикористаних можливостей в результаті недоліків в управлінні, в тому числі в кількісної (натуральній і вартісній) формі;

- Виявлення причин недоліків.

Таким чином, в результаті аналізу повинні бути виявлені проблеми, розв'язання яких може бути основою для розробки проектної частини роботи.

Останній параграф повинен містити перелік проблем, вирішення яких буде запропоновано в третьому розділі.

Обсяг аналітичної частини повинен складати 20-30 сторінок тексту.

Третя глава випускний кваліфікаційної роботи носить проектно-практичний характер і визначає перспективи розвитку об'єкта дослідження. Обсяг даного розділу повинен становити 20 - 30 аркушів. Цей розділ повинен бути самим змістовним і включати конкретні розроблені студентом пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності об'єкта дослідження для поліпшення його функціонування і розвитку.

Відповідно до обраної темою випускної кваліфікаційної роботи в цьому розділі здійснюється розробка рекомендацій і заходів (пропозицій) за рішенням досліджуваної проблеми та обґрунтування їх ефективності в даній сфері:

- Реалізація розроблених підходів, методів і моделей на матеріалах конкретного об'єкта;

- Аналіз результатів проведеного дослідження та розробка пропозицій щодо вирішення даної проблеми;

- Питання організації і ресурсного забезпечення впровадження пропозицій.

Пропозиції або рекомендації повинні бути розроблені на основі засвоєних студентом теоретичних, науково-методологічних положень в цій сфері, проведеного аналізу розвитку об'єкта дослідження, а також вивченого досвіду вирішення даних проблем в аналогічних суб'єктах. Розробку рекомендацій доцільно здійснювати у вигляді комплексу першочергових, на думку студента, заходів, що дозволяють вирішити ці проблеми. Всі заходи повинні бути проранжовано по пріоритетності, мати обґрунтування з точки зору економічної, бюджетної і соціальної ефективності, а також повинні спиратися на чинне законодавство.

Пропозиції та рекомендації повинні містити економічний, правовий і соціальний обгрунтування.

Економічне обгрунтування передбачуваних проектних рішень має два напрямки:

- Визначення порівняльної економічної ефективності при виборі або порівнянні існуючого і передбачуваного варіанта;

- Визначення загальної абсолютної економічної ефективності прийнятого варіанту управління.

Якщо розрахунок економічної ефективності по якомусь проектному рішенню не може бути виконаний, то визначається його соціальна ефективність.

Правове обґрунтування передбачає аналіз, розробку або використання законодавчої бази по темі випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтування відповідних рекомендацій.

Висновок містить загальну оцінку випускної кваліфікаційної роботи. У ньому резюмуються підсумки виконаного дослідження у вигляді узагальнення найбільш істотних положень, а також визначається, чи досягнута мета дослідження. Висновки повинні відображати зміст випускної кваліфікаційної роботи, бути короткими, ясно і чітко сформульованими, вони повинні показати, як вирішені завдання, поставлені у вступі: які виявлені резерви і конкретні пропозиції щодо їх реалізації. Пункти висновків повинні бути підкріплені цифрами з економічних розрахунків випускної кваліфікаційної роботи. У цій частині доцільно відзначити наукове і практичне значення отриманих результатів, ступінь їх впровадження і економічну ефективність.

Висновок повинен відображати:

- Оцінку загального стану об'єкта дослідження та / або оцінку вивченості досліджуваної проблеми;

- Підсумки аналізу організації управління і / або підсумки аналізу досліджуваної проблеми в організації;

- Перелік і коротку характеристику пропонованих заходів щодо усунення недоліків в управлінні, а також підсумки розрахунку економічної ефективності пропонованих заходів і / або показників соціальної ефективності.

Рекомендований обсяг ув'язнення - 3-4 сторінки.

Список використаної літератури. У список використаної літератури повинні бути включені всі джерела, які були використані при написанні випускної кваліфікаційної роботи та на які є посилання.

Список використаної літератури поміщається після основного тексту випускної кваліфікаційної роботи.

Література розташовується в такий спосіб:

- Закони;

- Укази;

- Постанови;

- Відомчі документи (інструкції, положення, листи, накази, методичні вказівки і т. П.);

- Матеріали господарюючих суб'єктів в алфавітному порядку;

- Книги і статті з періодики російською мовою;

- Книги і статті з періодики на іноземній мові;

- Неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати дисертацій та ін.);

- Електронні ресурси.

Всі зазначені матеріали розташовані за алфавітом прізвищ авторів і назв з урахуванням наступних друге, третє і т. Д. Букв. Нумерація документів у списку повинна бути суцільною від початку до кінця.

Цитуючи або згадуючи в випускної кваліфікаційної роботи монографії, статті та інші джерела інформації, студенту необхідно робити бібліографічні посилання. При цьому в квадратних дужках проставляється порядковий номер джерела інформації і номер сторінки. Наприклад, записи - [16, c.9] - означають, що автор посилається в своїй роботі на шістнадцятий джерело інформації в списку літератури та на сторінку дев'ять. При цитуванні авторського тексту береться текст оригіналу і полягає в лапки. Якщо ж цитата виходить занадто громіздкою і через складність її побудови чітко не вловлюється основна думка, то досить викласти її основні положення своїми словами, зробивши необхідну посилання на джерело та номер сторінки. Лапки при цьому не ставляться. Для перерахування робіт, в яких розглядалися досліджувані питання, в дужках через кому перераховуються номери літературних джерел. Наприклад, записи [7,12.27, ... 44] означають, що досліджуваний питання розглядається в перерахованих літературних джерелах. При приведенні посилань у всіх випадках може вказуватися прізвище та ініціали автора літературного джерела. Наприклад ,: У своїй роботі академік Петров П. п. (18, с.34) розглядав ...

Оформлення кожного джерела інформації в списку літератури здійснюється відповідно до існуючих вимог.

Додатки. Призначення цього розділу - дати більш розгорнуте, ніж в основної частини випускної кваліфікаційної роботи, уявлення про ті джерела і проміжних матеріалах, з якими працював студент-дипломник. За допомогою додатків доводиться достовірність вихідних даних, що проводяться розрахунків, підвищується аргументованість виконаного аналізу і зроблених пропозицій. Цей розділ дозволяє студенту при раціональному його побудові варіювати обсяг основної частини випускної кваліфікаційної роботи, виносячи в неї все допоміжні розрахунки і побудови.

Додатки розташовуються в порядку появи на них посилань в випускної кваліфікаційної роботі. Кожна програма починається з нового аркуша і містить в правому верхньому куті слово «Додаток». При наявності в роботі декількох додатків, кожне з них нумерується. Якщо на одному аркуші може бути вміщено кілька малюнків або таблиць, то вони також нумеруються в межах кожного додатка. Обсяг додатків і їх кількість не обмежена. Нумерація сторінок додатків є наскрізною.

При посиланні в тексті на матеріали програми слід надрукувати слово «додаток» або скорочено «дод.» Звичайним шрифтом, поставити його номер, а якщо необхідно, то і вказати номер таблиці, діаграми або малюнка в ньому.

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути представлена ??у вигляді тексту, надрукованого машинним способом (14 шрифтом Times new Roman) на одному боці аркуша формату А4 через півтора міжрядкових інтервалу.

Текст повинен бути обмежений встановленими полями: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - 20 мм. Абзац починається з шостої позиції, т. Е. Відступивши 5 прогалин. Одна сторінка повинна містити 28-30 рядків по 57-60 знаків у рядку.

При оформленні заголовків випускної кваліфікаційної роботи слід враховувати наступні вимоги:

- Заголовки глав друкуються симетрично тексту прописними буквами, параграфів - малими (крім першої великої);

- Переноси слів в заголовках не допускаються, і точка в кінці не ставиться;

- Відстань між текстом і заголовком повинно бути через 1 інтервал;

- Заголовки глав починаються з нового аркуша, заголовки параграфів на тому ж аркуші, де закінчується попередній параграф.

Нумеруя сторінки, графи, параграфи, малюнки, схеми, таблиці, графіки, формули необхідно враховувати:

- Номер на сторінках випускної кваліфікаційної роботи проставляється на всіх сторінках крім титульного аркуша. Номер ставиться посередині знизу. Титульний лист включається в загальну нумерацію;

- Глави і параграфи нумеруються арабськими цифрами. Після номера глави і параграфа ставиться крапка. Реферат, введення і висновок не нумеруються;

- Малюнки, схеми, таблиці, графіки, розташовані на одній або декількох сторінках, входять до загальної нумерації сторінок випускної кваліфікаційної роботи;

- Малюнки, схеми, графіки мають наскрізну нумерацію в межах розділу, наприклад рис. 2.1 означає перший малюнок у другому розділі. Вони позначаються словом «Рис.», Після якого ставиться арабськими цифрами номер і заголовок, що пояснює їх зміст і поміщається внизу малюнка, вирівнювання по центру;

- У правому верхньому кутку над таблицею позначається слово «Таблиця», Нижче по центру пишуть заголовок, що пояснює її зміст. Номер таблиці проставляється послідовно після слова «Таблиця». Таблиці мають наскрізну нумерацію в межах розділу, наприклад табл. 2.1 означає першу таблицю у другому розділі. Номер і заголовок таблиці вказують тільки на першій сторінці, на всіх наступних пишуть «Продовження таблиці» або «Закінчення таблиці» і її номер;

- Формули нумеруються послідовно в межах всієї випускної кваліфікаційної роботи. Номер проставляється праворуч від формули, на одному з нею рівні в круглих дужках, вирівнюється по центру;

- Кожен малюнок, схема, графік, таблиця повинні мати заголовок, найбільш повно відображає в короткій формі їх зміст, і поміщатися в основній частині випускної кваліфікаційної роботи на тій же сторінці, де робиться перше посилання на них, або на наступній сторінці.

Матеріал в випускної кваліфікаційної роботі повинен викладатися грамотно, простим літературною мовою, не повинен містити повторень, загальних місць і перевантажень його цитатами. Неприпустимий простий переказ літературних джерел, їх цитування без лапок і виносок. Формулюючи назву теми, глав і параграфів, необхідно пам'ятати про те, що вони повинні бути ясними, чіткими, гранично стислими за формою, що відображають найбільш повну сутність і зміст розглянутих в них питань. Схеми, графіки і таблиці повинні бути органічно пов'язані з текстом глав і параграфів дипломної роботи, мати відповідні пояснення і посилання в тексті основної частини.

Нумерацію повинні мати тільки назви розділів, параграфів, малюнків, таблиць та додатків. Безпосередньо в тексті роботи нумерація не допускається. Можливі перерахування можна виділити словами: по-перше, по-друге і т. Д. Або використовуючи маркований список через «-»

При оформленні списку літератури з включенням в нього робіт зарубіжних авторів, відомості про них наводяться мовою оригіналу, перекладні видання - російською мовою.

Матеріали нормативного та довідкового характеру, а також вихідні дані, проміжні розрахунки, результати проведених спостережень доцільно поміщати в додаток.

6. ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ДАК

Перед захистом випускної кваліфікаційної роботи студент повинен підготувати і погодити з науковим керівником текст виступу і необхідні для цього графічні матеріали. У своєму виступі студент визначає мету і завдання випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтовує вибір теми і об'єкта дослідження, викладає основні висновки проведеного аналізу, формулює і дає оцінку ефективності своїх пропозицій. Основні положення виступу формулюються коротко, з виділенням найбільш істотного в вигляді тез з ілюстрацією їх заздалегідь підготовленими графічними (презентаційними) матеріалами. Відповіді на зауваження, зроблені рецензентом, продумуються заздалегідь, в період підготовки до захисту. Виступ не повинно перевищувати 7-10 хвилин, а кількість графічних матеріалів визначається в кожному випадку обраною темою. Матеріали, необхідні для ілюстрації тексту виступу на захисті випускної кваліфікаційної роботи на випускає кафедрі виконуються на аркушах формату А1 або А2, а також у вигляді слайдів. Ці матеріали повинні бути також представлені в випускної кваліфікаційної роботі з тим, щоб з ними можна було попередньо ознайомитися.

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться в терміни, встановлені спеціальним графіком, на відкритому засіданні Державної атестаційної комісії, на якому подаються такі документи:

- Оформлена і зброшурована випускна кваліфікаційна робота;

- Відгук наукового керівника;

- Рецензія, підписана одним з керівників організації - об'єкта дослідження або кандидатом / доктором наук стороннього вузу;

- Виписка із залікової книжки;

- Статті, опубліковані за темою виконаної випускної кваліфікаційної роботи;

- Акт про впровадження (при наявності) проектних заходів в організації.

Захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться в наступному порядку:

- Усна доповідь дипломника - 5-10 хвилин;

- Питання до дипломникові з боку членів ДАК і присутніх на захисті. Члени ДАК задають питання, як правило, по темі випускної кваліфікаційної роботи, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної підготовки бакалавра напряму менеджмент. Присутні на захисті можуть теж задавати питання студенту тільки по темі випускної кваліфікаційної роботи. Відповідаючи на питання, дипломник має право використовувати текст свого виступу на захисті, графічні матеріали, випускну кваліфікаційну роботу, свої робочі записи.

- Виступ наукового керівника і рецензента;

- Заключне слово дипломника. У заключному слові дипломник дає відповіді на зауваження та недоліки випускної кваліфікаційної роботи, зазначені в рецензії та відкликання наукового керівника, відповідає на поставлені в процесі захисту питання.

- Оцінка випускної кваліфікаційної роботи та присвоєння ДАК студенту кваліфікації.

Після проведення всіх захистів випускних кваліфікаційних робіт ДАК на закритому засіданні виносить рішення про оцінку кожної роботи по чотирьох бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). Це рішення приймається більшістю голосів, а при їх рівності - правом вирішального голосу має голова ДАК. Потім голова ДАК знайомить присутніх на захисті з результатами цього закритого засідання.

Студенту, який здав державний іспит і захистив випускну кваліфікаційну, рішенням державної атестаційної комісії присвоюється кваліфікація «Менеджер». При цьому студентам, які мають під час навчання не менше 75% відмінних оцінок від загальної кількості дисциплін, передбачених навчальним планом, що здали державні іспити і захистили випускну кваліфікаційну роботу з оцінками «відмінно», видається диплом з відзнакою.

Якщо в результаті захисту випускна кваліфікаційна робота отримала оцінку «незадовільно», то члени державної атестаційної комісії приймають рішення або про доцільність подання цієї роботи до повторної захисту з доопрацюванням, або про необхідність виконання випускної кваліфікаційної роботи за новою темою.

Студенти, які склали державні іспити або захистили випускну кваліфікаційну роботу з оцінкою «незадовільно», відраховуються з університету. У цьому випадку їм видається довідка встановленого зразка.

7. Порядок зберігання і використання

ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ

Випускні кваліфікаційні роботи, спрямовані для захисту в ДАК, реєструються в спеціальному журналі.

Після захисту випускні кваліфікаційні роботи разом з відгуками і рецензіями знову передаються в архів факультету, де вони зберігаються протягом 5-ти років.

Видача випускних кваліфікаційних робіт студентам дозволена тільки в межах факультету з дозволу декана (заступника декана). При цьому забороняється переписування або ксерокопіювання матеріалів вже захищених випускних кваліфікаційних робіт. При оформленні випускної кваліфікаційної роботи її необхідно мати в трьох примірниках. Перший примірник дипломної роботи залишається на факультеті. Другий - у наукового керівника. За його рекомендацією випускна кваліфікаційна робота може бути спрямована на конкурс наукових студентських робіт. Третій екземпляр - власність автора.

ДОДАТОК 1Державна освітня бюджетна установа вищої професійної освіти | Зразок титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи

Календарний графік виконання окремих етапів написання дипломної роботи | Тематика випускних кваліфікаційних робіт | Заява. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати