Головна

Про Т З У

Заклад освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

Математичний факультет

Кафедра алгебри і геометрії

Про Т З У

наукового керівника на дипломну роботу (проект)

студента спеціальності 1-31 03 01-02

«Математика (науково-педагогічна діяльність)»

Халлиева Атагелді Шихмирадовча

на тему «Вирішення тестових завдань з математики нестандартними методами»

   якісний рівень
 1 Загальна характеристика ДІПЛОМНОЙРАБОТИ (ПРОЕКТУ)  високий  середній  низький
 - Обгрунтування актуальності теми      
 - Ступінь відповідності дипломної роботи завданням      
 - Логічність побудови теоретичної частини      
 - Критичний огляд літератури, його повнота і послідовність аналізу      
 - Культура цитування та оформлення посилань      
 - Коректність використання термінів і понять      
 - Обгрунтованість вибору методів дослідження      
 - Повнота опису методики проведеного дослідження      
 - Якісна і кількісна обробка експериментальних даних      
 - Коректність формулювання власних висновків      
 - Відповідність висновків і ув'язнення меті та завданням дипломної роботи (проекту)      
 - Можливість використання отриманих результатів на практиці      
 - Якість оформлення дипломної роботи (проекту)      
 2 КУЛЬТУРА ІССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТІ СТУДЕНТА  високий  середній  низький
 - Самостійність у визначенні об'єктно-предметної області      
 - Вміння формулювати цілі, завдання, гіпотезу      
 вміння відбирати, аналізувати і структурувати наукову літературу      
 - Вміння організовувати та проводити емпіричне дослідження      
 - Вміння обробляти й узагальнювати дані      
 - Вміння робити висновки і висновки      
 - Своєчасність виконання завдання      
 - Реалізація рад наукового керівника      
 - Рівень здібностей до дослідницької діяльності студента      

3 Апробація РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯГлава 4. Прийняття рішення на ВАТ «Білгородський завод ЗБК -1». | Фінський рефугіум
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати