Головна

III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. I. Вимоги до складання реферату
  3. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  4. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  5. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  6. II. Вимоги до складання звіту про оцінку
  7. II. Вимоги до складання звіту про оцінку

Малий Н. А., Коваленко О. А.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по організації практики

для студентів, які навчаються за спеціальністю

080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

Волзький 2008


Малий Н. А., Коваленко О. А. Методичні вказівки по організації практики для студентів, що навчаються за спеціальністю 080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

рецензенти:

Глущенко А. В., к.е.н., доцент, зав. кафедрою «Облік, аналіз і аудит» ФГТУ ВолДУ

Зубко О. І., к.е.н., доцент, зав. кафедрою «Бухгалтерський облік» АНО ВПО Центру союзу РФ «Російський університет кооперації»

У методичних вказівках визначені вимоги до організації всіх видів практик за фахом; змісту, оформлення щоденника та звіту за видами практик. У додатках до методичних вказівок наведені календарно-тематичні плани всіх видів практик.

Методичні вказівки призначені для студентів всіх форм навчання, які навчаються за спеціальністю 080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».


ЗМІСТ

I Загальні положення. 3

II Зміст практики. 4

III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики. 5

IV Методичні вказівки щодо складання та оформлення звіту з практики. 5

Додаток 1. 8

Додаток 2. 9

Додаток 3. 10

Додаток 4. 11

Додаток 5. 12

Додаток 6. 13

Додаток 7. 14

Додаток 8. 15

Додаток 9. 16


I Загальні положення

Навчальним планом по кафедрі фінансів та бухгалтерського обліку для спеціальності 080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит» передбачені наступні види практик:

- Навчальна (ознайомча) практика;

- Навчальна практика для отримання первинних професійних навичок;

- Виробнича практика з бухгалтерського обліку;

- Виробнича практика по бухгалтерської звітності;

- переддипломна практика.

Практика проводиться після закінчення теоретичного курсу навчання студентів, здачі ними всіх заліків та іспитів.

Базами практики є підприємства різних організаційно-правових форм і видів діяльності, які вибираються інститутом і практикантами.

Для керівництва кожної практикою призначається керівник практики від інституту і від організації (бази практики).

Керівник практики від інституту до початку практики погоджує з підприємством програму і графік проходження практики; знайомить з індивідуальними завданнями студентів-практикантів; забезпечує відповідність практики встановленою програмою; здійснює контроль за створенням підприємством необхідних умов для практики студентів; перевіряє звіти і щоденники з практики; оцінює результати практики; всю роботу, пов'язану з керівництвом практикою, проводить в тісній взаємодії з керівником практики від підприємства.

Керівник практики від організаціїпризначається наказом керівника підприємства. Він створює необхідні умови для проходження практики; визначає послідовність вивчення конкретних тем практики; забезпечує практикантів необхідними матеріалами; контролює використання ними робочого часу; перевіряє і щодня підписує щоденник практики, а після закінчення практики складає і підписує характеристику кожному практиканту із зазначенням загальної оцінки за результатами практики ( «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»).

Студент-практикант зобов'язаний:

- Повністю виконувати програму практики;

- Підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього розпорядку;

- Вивчити і суворо дотримуватися техніки безпеки, охорону праці, правила експлуатації обладнання та інші умови роботи на підприємстві;

- Брати участь в науково-дослідній роботі за завданням керівника практики від інституту;

- Вести щодня записи в своїх щоденниках про характер виконаних робіт протягом дня, до кінця робочого дня представляти щоденник для перевірки і на підпис керівнику практики від підприємства;

- Не рідше одного разу в тиждень звітувати перед керівником практики від інституту (результати перевірки завіряються підписом керівника в щоденнику практики в день звіту);

- Представити на кафедру письмовий звіт по практиці і здати залік по практиці.

Студент, який не виконав програму практики і отримав негативний відгук або незадовільну оцінку при захисті звіту, відраховується з інституту.

II Зміст практики

метою практики є закріплення теоретичних знань по провідним дисциплін спеціальності: 080109.65 «Бухгалтерський облік, аналіз, аудит».

Основні завдання практики:

- Вивчення виробничо-господарської, фінансової діяльності конкретної організації в умовах ринку;

- Виявлення проблем, що стоять перед підприємством в умовах конкурентної боротьби за споживача, за ринки збуту, за якість продукції та ін .;

- Ознайомлення з організацією і змістом ряду відділів організації;

- Збір даних, необхідних для проведення якісного аналізу конкретної сторони діяльності підприємства.

При проходженні практики та написанні звіту необхідно використовувати календарно-тематичний план (Додаток 1,2,3,4).

Робота студентів в процесі проходження практики повинна складатися з таких взаємопов'язаних частин, які можуть поєднуватися в часі частково або повністю:

- Збір і попередній аналіз інформації про найважливіші аспекти виробничо-господарської, фінансової, облікової діяльності організації (див. Календарно-тематичний план в Додатку 1,2,3,4);

- Самостійна робота на одному з робочих місць в одній зі служб організації (в залежності від спеціальності), або виконання функції стажера (по домовленості з керівництвом організації).

Перша частина практики повинна здійснюватися в наступній послідовності:

- Загальне знайомство з організацією;

- Знайомство з організацією виробничих процесів і технологією виробництва організації;

- Знайомство з прийнятою в організації облікової політики, організацією бухгалтерського та оперативного обліку, бухгалтерською звітністю;

- Вивчення організації, оплати та стимулювання праці в організації;

- Знайомство з організацією та станом охорони праці, техніки безпеки і питаннями екологічної безпеки на підприємстві

- І ін. (Див. Додаток 1,2,3,4).

Друга частина практики повинна здійснюватися під безпосереднім контролем керівника практики від організації відповідно до посадової інструкції конкретного виконавця і встановленим режимом роботи в організації. Протягом періоду проходження практики студент зобов'язаний вести щоденник за формою вказаною в Додатку 5.

Підсумком практики є письмовий звіт студента про виконану роботу, який повинен містити всі вище перераховані напрями діяльності організації. Звіт, щоденник, надаються для перегляду керівникові практики від організації. Він підписує щоденник і дає характеристику про результати проходження практики, яка повинна бути підписана керівником практики від організації і завірена печаткою організації. Звіт, щоденник, характеристика надаються керівнику практики від інституту для перевірки.

III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики

Щоденник призначений для складання індивідуального календарно-тематичного плану роботи студента на весь період проходження практики.

Щоденник ведеться за типовою формою в звичайному зошиті (Додаток 5).

Титульний аркуш щоденника заповнюється за строго визначеними правилами оформлення, визначаються навчальним закладом (Додаток 6). Номер на титульному листі не проставляють. Дата в щоденнику повинна проставлятися щодня. Заповнювати щоденник необхідно відповідно до календарно-тематичними планом практики, представленим в Додатку 1,2,3,4. Календарно-тематичний план практики може бути скоректований за погодженням з керівником практики від інституту, в залежності від конкретних умов організації.

Записи в щоденнику повинні бути щоденними, короткими і абсолютно конкретними: яку роботу за день виконав студент, які склав розрахунки, які документи заповнив і т. Д.

На окремій сторінці щоденника керівник практики від організації дає конкретну оцінку результатів проходження практики у вигляді характеристики роботи студента. Керівник від підприємства вказує в характеристиці оцінку результатів практики ( «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»).

Характеристика завіряється підписом керівника і печаткою організації.

У разі необхідності характеристику можна оформити на окремому аркуші і запевнити аналогічним чином.

 НА випускна кваліфікаційна робота | IV Методичні вказівки щодо складання та оформлення звіту з практики

додаток 3 | додаток 4 | додаток 5 | Бухгалтер |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати