На головну

Тема № 10. Поняття і сутність судової фінансово-аналітичної експертизи | Тема № 11. Об'єкти дослідження та методологічні особливості при виробництві фінансово-аналітичної експертизи | Тема № 12. Поняття і сутність судової податкової експертизи | В) додаткова | Тема № 13. Об'єкти дослідження та методологічні особливості при провадженні податкової експертизи | Тема № 14. Поняття і сутність судової фінансово-кредитної експертизи. |

III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

  1. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  2. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  3. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  4. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  5. II. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  7. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми

Результати здачі іспиту оцінюються оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

- Оцінка «відмінно» виставляється слухачеві, якщо дана повна, розгорнуту відповідь на поставлене запитання, глибоко і міцно засвоєний програмовий матеріал, показана сукупність усвідомлених знань з дисципліни; у відповіді простежується чітка структура, логічна послідовність, що відображає сутність розкриваються понять, теорій, явищ. Відповідь викладено літературною мовою з використанням сучасної наукової термінології, володіє різнобічними навичками та прийомами виконання практичних завдань. Можуть бути допущені недоліки у визначенні понять, виправлені слухачем самостійно в процесі відповіді. Практичне завдання виконано без помилок.

- Оцінка «добре» виставляється слухачеві, якщо дана повна, розгорнуту відповідь на поставлене запитання, він показує тверде знання матеріалу, грамотно і по суті викладає його, правильно застосовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання. Відповідь чітко структурований, логічний, викладено літературною мовою з використанням наукової термінології. Можуть бути допущені 2-3 неточності або незначні помилки, виправлені студентом за допомогою викладача. Практичне завдання виконано з 1 помилкою.

- Оцінка «задовільно» виставляється слухачеві, якщо дано недостатньо повний і недостатньо розгорнуту відповідь, матеріал засвоєний в повному обсязі. Логіка і послідовність викладу мають порушення. Допущені помилки в розкритті понять, вживанні термінів. У відповіді відсутні висновки. Уміння розкрити значення узагальнених знань не показано. Мовне оформлення вимагає поправок, корекції.

- Оцінка «незадовільно» виставляється слухачеві ,, якщо він не знає значної частини програмного матеріалу, відповідь є розрізненими знання з істотними помилками з питання, відсутні висновки, конкретизація і доказовість викладу. Мова неграмотна, додаткові і уточнюючі питання викладача не призводять до корекції відповіді того, хто навчається.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Правова основа судово-експертної діяльності в Росії.

2. Значення, зміст і сфера дії ФЗ РФ «Про державну судової експертної діяльності в РФ» № 73-ФЗ.

3. Судові експертні установи: зміст діяльності.

4. Сутність, цілі та завдання судової експертизи.

5. Основні класи судових експертиз та їх використання у правоохоронній діяльності.

6. Порядок призначення судової економічної експертизи у правоохоронній діяльності.

7. Порядок проведення судової економічної експертизи на попередньому слідстві.

8. Порядок проведення судової економічної експертизи в кримінальному, цивільному і арбітражному процесі.

9. Структура судової економічної експертизи.

10. судово-економічна експертиза - основна процесуальна форма використання спеціальних знань у судочинстві.

11. предмет, метод і завдання судової економічної експертизи.

12. об'єкти судово-бухгалтерської експертизи та підстави її призначення.

13. висновок судової експертизи як джерело доказів у справі.

14. повідомлення (акт) експерта про неможливість дати експертний висновок.

15. підстави призначення додаткової і повторної судових експертиз.

16. підстави призначення комісійної та комплексної судової експертизи.

17. кримінально-процесуальний кодекс - законодавча основа проведення експертизи на попередньому слідстві і в суді.

18. процес судової економічної експертизи і стадії її проведення.

19. порядок призначення судової економічної експертизи у правоохоронній діяльності.

20. особливості організації та планування процесу судової економічної експертизи.

21. стандарти проведення судової економічної експертизи.

22. розрахунково-аналітичні і документальні методичні прийоми в дослідженні судової економічної експертизи.

23. проведення експертизи в суді у кримінальних судах.

24. основні ознаки виявлення дефектних документів.

25. методики судово-бухгалтерської експертизи операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку.

26. об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку.

27. експертне дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку.

28. методики судово-бухгалтерської експертизи операцій з обліку основних засобів та нематеріальних активів.

29. об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з обліку основних засобів та нематеріальних активів.

30. роль керівника судово-експертної установи в призначенні і проведенні судової економічної експертизи.

31. порядок атестації працівників на право самостійного виробництва експертизи.

32. незалежність судового експерта.

33. методологічні принципи судово-бухгалтерської експертизи.

34. дослідження касових і банківських операцій при проведенні експертного дослідження.

35. використання облікових документів при виявленні злочинів з готівковими коштами.

36. ознаки розкрадань в обліку грошових коштів і їх виявлення.

37. зловживання в області касових операцій і способи їх виявлення.

38. експертне дослідження операцій з обліку основних засобів.

39. експертне дослідження операцій з обліку нематеріальних активів.

40. регістри з обліку основних засобів, їх вплив на способи виконання підробок і прийоми їх виявлення.

41. використання облікової інформації при виявленні ознак розкрадань основних засобів і нематеріальних активів.

42. метод взаємного контролю при виявленні ознак злочинів, що маскуються шляхом підроблених записів в аналітичному обліку.

43. експертне дослідження операцій з обліку матеріально-виробничих запасів.

44. регістри з обліку матеріалів, їх вплив на способи виконання підробок і прийоми їх виявлення.

45. порушення в операціях з обліку матеріально-виробничих запасів і їх наслідки.

46. ??стандарт експертного дослідження операцій з праці та заробітної плати.

47. розрахунково-аналітичні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати.

48. документальні прийоми дослідження операцій з праці та заробітної плати.

49. підроблені записи в розрахункових відомостях, типові для ручної обробки даних. Зміна способів фальсифікації в умовах комп'ютеризації обліку.

50. встановлення невідповідності вимогам організації обліку і недотримання правил ведення обліку та складання звітності.

51. порядок виявлення та обліку фінансових результатів.

52. особливості експертного дослідження сумнівних операцій.

53. висновок судової економічної експертизи як джерело доказів у справі.

54. повідомлення експерта про неможливість дати експертний висновок.

55. обгрунтованість сумніви суду до висновків експерта-бухгалтера.

56. підстави призначення додаткової і повторної експертиз.

57. процесуальні вимоги, що пред'являються до висновку експерта.

58. випадки призначення судово-бухгалтерської експертизи.

59. оцінка висновку експертизи слідчим, судом.

60. реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі.

61. виклик і допит експерта в судовому засіданні.

62. оцінка висновку експертизи адвокатом.

63. шляху можливого усунення прогалин в матеріалах справи.

64. випадки призначення судової фінансово-аналітичної експертизи.

65. об'єкти дослідження при проведенні фінансово-аналітичної експертизи.

66. методики судово-бухгалтерської експертизи операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку.

67. об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку.

68. облік результатів господарської діяльності та встановлення невідповідності вимогам організації обліку і недотримання правил ведення обліку та складання звітності.

69. експертне дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку.

70. поняття і експертні завдання судової фінансово-аналітичної експертизи.

71. предмет і об'єкти судової фінансово-аналітичної експертизи.

72. Первинні облікові документи та форми бухгалтерської звітності, що розглядаються при виробництві судової фінансово-аналітичної експертизи.

73. Встановлення динаміки фінансового стану економічного суб'єкта при виробництві судової фінансово-аналітичної експертизи.

74. Методики судової фінансово-аналітичної експертизи.

75. Факторний, горизонтальний і вертикальний аналіз при виробництві судової фінансово-аналітичної експертизи.

76. експертне дослідження витрат на ремонт і будівництво.

77. Експертне дослідження недостачі грошових коштів в касі.

78. Експертне дослідження цілей витрачання грошових коштів з розрахункового рахунку організації.

79. Принципи судово-експертної діяльності в РФ.

80. Порівняльна характеристика аудиту, ревізії, податкової перевірки, судової економічної експертизи.

81. Форма, стиль викладу висновку судової економічної експертизи.

82. Випадки відведення і самовідводу експерта.

83. Тлумачення понять «експертиза», «судова експертиза», «судочинство», «експерт», «висновок експерта», «спеціаліст».

84. незалежність судового експерта.

85. поняття і предмет судової фінансово-кредитної експертизи.

86. сутність і завдання судової фінансово-кредитної експертизи.

87. випадки призначення судової фінансово-кредитної експертизи.

88. об'єкти дослідження при проведенні судової фінансово-кредитної експертизи.

89. питання, які вирішуються експертом при виробництві фінансово-кредитної експертизи.

90. методологічні особливості виробництва судової фінансово-кредитної експертизи.

91. поняття і предмет судової податкової експертизи.

92. сутність і завдання судової податкової експертизи.

93. випадки призначення судової податкової експертизи.

94. об'єкти дослідження при проведенні судової податкової експертизи.

95. питання, які вирішуються експертом при провадженні податкової експертизи.


ЗМІСТ

I. Загальні положення по вивченню дисципліни ..............................

II. Методичні рекомендації щодо вивчення тем дисципліни ...........

III. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового іспиту

Питання для підготовки до іспиту .............................................


навчальне видання

Сіденко Інна Казимирівна, к. Е. н., доцент

Батурина Євгенія Володимирівна, к. Е. н.

СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СЛУХАЧАМИ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

за напрямом підготовки (спеціальністю)

38.05.01 (080101.65) - економічна безпека

(Спеціалізація: економіко-правове забезпечення економічної безпеки)

Кваліфікація (ступінь) випускника: фахівець

редактор

технічний редактор

Підписано до друку і в світ _________. Формат 60х84 1/16

Друк офсетний. Обсяг ___ п. Л. Тираж ___ прим.

Надруковано в Санкт-Петербурзькому університеті МВС Росії

198206, Санкт-Петербург, вул. Льотчика Пілютова, д. 1


[1] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[2] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[3] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[4] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[5] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[6] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[7] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[8] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[9] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[10] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[11] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[12] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[13] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[14] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).

[15] Нормативно-правові акти приведені у відповідність з інформацією довідково-правової системи «Консультант Плюс» (дата звернення 1.09.2014).Тема № 15. Об'єкти дослідження та методологічні особливості при виробництві фінансово-кредитної експертизи | Шубніков Ю. б., Гладкова С. б.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати