На головну

Побудова таблиць

  1. HTML-таблиці
  2. I. Складання Таблиці 1
  3. III. Заповнити таблицю 16 за влучним висловом патогенних нематод людини.
  4. III. Заповнити таблицю 9 за влучним висловом патогенних джгутикових.
  5. MS PowerPoint. Розробити презентацію фірми, яка містіть НЕ менше 5 слайдів и Включає таблицю, діаграму, схему.
  6. WordіExcel - з таблиці Особисті дані.
  7. А. Побудова згорнутої індикаторної діаграми двигуна

5.3.1. Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, при його наявності, повинно відображати її зміст, бути точним, коротким і відповідати на питання: «Що?», «Де?», «Коли?». Слово «Таблиця 2.3. слід поміщати над таблицею праворуч, а назва таблиці - по центру над таблицею. наприклад:

Таблиця 2.2

Структура і динаміка балансу ТОВ "Ельдорадо-Надим", 2004-2006 рр ..

 Стаття  Структура коштів,%  Зміни в порівнянні з 2004 р, в%
 2004 рік  2005 рік  2006 рік  2005 рік  2006 рік
А
 1. Необоротні активи  0,04  0,04  0,03  0,00  -0,01
 2. Оборотні активи  99,96  99,96  99,97  0,00  +0,01
 БАЛАНС - -

5.3.2. Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

5.3.3. На всі таблиці курсової роботи повинні бути наведені посилання в тексті цієї роботи. При посиланні слід писати слово «таблиця» з обов'язковим зазначенням її номера.

5.3.4. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

5.3.5. Таблицю, залежно від її розміру, поміщають під текстом, в якому вперше дано посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності - в додатку до курсової роботи.

5.3.6. Допускається таблицю поміщати уздовж довгої сторони аркуша документа заголовком до центру розвороту листів.

5.3.7. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок. При поділі таблиці на частини допускається назви граф або рядків замінювати відповідно номером граф або рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» із зазначенням номера та позначення таблиці.

5.3.8. Якщо всі показники, наведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці виміру, то її позначення необхідно поміщати над таблицею праворуч, а при поділі таблиці на частини - над кожною її частиною.

Якщо в більшості граф таблиці наведені показники, виражені в одних і тих же одиницях виміру, але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях виміру, то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення його величини без дужок, наприклад «Показники в рублях» , «Тривалість в місцях», а короткий зміст інших граф приводити найменування показників і (або) позначення інших одиниць виміру величин. Одиниці виміру в голівці і боковику таблиці пишуть без дужок з приводом «в» або без цього приводу, але з коми, що відокремлює одиницю виміру від заголовка.

5.3.9. При відсутності окремих даних в таблиці слід ставити прочерк (тире).

5.3.10. У таблицях при необхідності застосовують ступінчасті напівжирний лінії для виділення діапазону, віднесеного до певного значення, об'єднання позицій в групи і вказівки бажаних числових значень показників, які зазвичай розташовані всередині ступінчастою лінії, або для вказівки, до яких значень граф і рядків відносяться певні відхилення. При цьому в тексті повинно бути приведено пояснення цих ліній.

5.3.11. Числове значення показника проставляють на рівні останнього рядка найменування показника. Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника.

5.3.12. Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

5.3.13. При невеликому за обсягом цифровому матеріалі його недоцільно оформляти таблицею, а слід давати текстом, розташовуючи цифрові дані у вигляді колонок.

приклад:

Показники ринку пива Росії:

- За загальним обсягом споживання ............................................. X;

- Споживання по південному регіону Росії ............................. Y;

- і т.д............................................. .................................................

5.3.14. Оформлення таблиць в роботі повинно відповідати ГОСТ 1.5 та ГОСТ 2.105.

СНОСКИ

5.4.1. Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені в роботі, то ці дані слід позначати наголоси або виноски. Самі виноски в тексті розташовують з абзацного відступу в кінці сторінки, на якій вони позначені, і відокремлюють від тексту короткою тонкою горизонтальною лінією з лівого боку, а до даних, розташованим в таблиці в кінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

5.4.2. Знак виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

5.4.3. Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і поміщають на рівні верхнього обріза шрифту. Допускається замість цифр виконувати виноски зірочками *. Застосовувати більш чотирьох зірочок не рекомендується.

5.4.4. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

5.4.5. Посилання може бути включена безпосередньо в текст роботи і укладена в дужки. У дужках наводиться порядковий номер джерела, зазначеного в бібліографічному списку і номер сторінки. Наприклад: [9, с. 103], що означає 9-й джерело, 103 сторінка.ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ | КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ І рецензування

Волзький | МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПІДГОТОВКА І НАПИСАНИЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ВСТУП | ОСНОВНА ЧАСТИНА | ВИСНОВОК | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ | ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | ДОДАТОК 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати