Головна

Зміст навчання іноземної мови

  1. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  2. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  3. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  4. III. Зміст заняття
  5. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  6. V. Зміст статей звіту про власний капітал
  7. V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

В загальнодидактичному плані зміст навчання становить все те, що залучається до діяльності викладання (діяльність учителя) і учіння (діяльність учня), а також навчальний матеріал і процес його засвоєння (В. В. Краєвський).

При оволодінні мовою як засобом спілкування зміст навчання полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, яка виявляє рівень сформованості мовленнєвих навичок та вмінь стосовно різних сфер і ситуацій спілкування.

Учені-методисти виділяють такі основні види компетентностей, що входять до її складу: мовну, мовленнєву, соціокультурну, компенсаторну та навчальну (І. Л. Бім, Н. Д. Гальскова, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова та інші). Відповідно до них визначають змістові лінії освітньої галузі "іноземна мова".

Формування мовної компетентностімає сприяти оволодінню учнями певним мінімумом мовних знань (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) та навичок оперування цими знаннями в мовленні.

Формування мовленнєвої компетентностіпокликане допомогти учням набути комунікативних умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні, письмі) у межах, визначених чинною програмою.

Формування соціокультурної компетентностіставить за мету - оволодіння учнями необхідним мінімумом країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань.

Формування загальнонавчальної компетентності має сприяти набуттю дітьми здатності орієнтуватись у предметі: виконувати вправи різних типів, працювати з підручником, оволодівати раціональними прийомами самостійної роботи, загальнонавчальними вміннями.

Формування компенсаторної (стратегічної) компетентності передбачає:

по-перше, набуття учнями здатності обирати ефективні стратегії для вирішення комунікативних завдань, а по-друге, адекватні засоби підтримання комунікації в разі браку мовних знань та мовленнєвого або життєвого досвіду спілкування (наприклад: повтор, перепитування, уточнення почутої інформації, застосування жестів, міміки тощо).

Всі компоненти комунікативної компетентності тісно взаємопов'язані. При цьому з огляду на соціальне замовлення сьогодення - готувати учнів до спілкування на міжкультурному рівні - особливого значення набуває формування соціокультурної компетентності школярів.

Розглянемо зміст соціокультурного аспекту викладання іноземної мови. Почнемо з такої категорії лінгвокраїнознавчої компетенції, як фонові знання.

Під фоновими знаннями розуміють знання, які є характерними для жителів конкретної країни і здебільшого невідомі іноземцям, що ускладнює певною мірою процес спілкування, оскільки взаєморозуміння неможливе без принципової тотожності в обізнаності комуні кантів про дійсність, що їх оточує.

Наприклад, кожному британцю, у тому числі й дитині шкільного віку, відомо, що означає абревіатура UК, як виглядає прапор Великої Британії, який вони називають Union Jack, яким є національне вбрання шотландців, валійців, а також офіційний символ кожної частини об'єднаного королівства і т. ін.

Фонові знання реалізуються за допомогою певних мовних засобів. Так, мовний компонент соціокультурного аспекту навчання іноземноїої мови становлять фонова лексика та національні реалії.

Лексику, що відрізняється фонами (рівень лексичного поняття при цьому зберігається), називають фоновою. Так, якщо порівняти слова letter, letter-box з українськими - лист, поштова скринька, то в понятійному плані вони збігаються. Але відносно лексичного фону існують певні розбіжності, зокрема: оформлення листів, уявлення про поштову скриньку, її колір, розмір, місце розташування тощо. Тому наведені слова є прикладами фонової лексики.

Розкриємо поняття "національні реалії".

За визначенням Г. Д. Томахіна, реалії - це назви притаманних тільки певним націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імен національних і фольклорних героїв, міфологічних істот тощо. Реаліям звичайно притаманний національний, а також історичний колорит.

Окрему групу фонових знань становлять мовленнєвий етикет та елементи дитячого фольклору.

Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних вербальних та невербальних одиниць (кінесика, проксеміка, фонація), які прийняті суспільством для встановлення контакту співрозмовників у бажаній тональності згідно з установленими правилами поведінки.

Компонентом змісту соціокультурної компетенції є також елементи іншомовного дитячого фольклоруу вигляді його малих форм (римування, лічилок, віршиків, пісень тощо).

Ознайомлення учнів з одиницями соціокультурної інформації (фоновою лексикою, реаліями національної культури, малими формами дитячого фольклору) вимагає використання лінгвокраїнознавчих коментарів як засобів забезпечення адекватних пояснень.

§ Окрім соціокультурних знань, зміст соціокультурної компетенції становлять навички та вміння мовленнєвої та немовленнєвої поведінки в ситуаціях, що моделюють діалог культур.

Предметно-змістовий план іншомовного мовлення учнів під час навчання зумовлюється: темою, ситуацією і сферою спілкування, які становлять важливі компоненти змісту навчання.

Учені-методисти розглядають теми як потенційні акти комунікації (П. Б. Гурвіч), як імовірні тексти, які подаються в узагальненому, згорнутому вигляді (наприклад, у формі короткої тези) і які підлягають розгортанню у мовленні (І. Л. Бім).

Комунікативну ситуацію зумовлюють такі чинники: 1) обставини дійсності, в яких відбувається комунікація (місце, час); 2) учасники спілкування (вік, соціальний статус, соціальні ролі), а також стосунки між ними; 3) мовленнєві наміри комунікантів; 4) реалізація самого акту спілкування, який створює нові стимули до мовлення. Від природної навчальна комунікативна ситуація відрізняється: 1) певною деталізацією обставин; 2) наявністю вербального стимулу; 3) можливістю її багаторазового відтворення (В. Л. Скалкін). При комунікативно орієнтованому навчанні іноземної мови ситуації слугують основою навчання. Вчені-методисти (Н.І. Гез, М. В. Ляховицький та інші) визначають навчальну ситуацію як одиницю змісту навчання, як спосіб організації матеріалу на уроці і як критерій організації системи вправ.

За принципом схожості типові комунікативні ситуації об'єднуються у великі групи під назвою сфери спілкування, серед яких виділяють: особисту, публічну (суспільну), освітню та професійну.

Особиста сфера охоплює родинні стосунки та індивідуальні соціальні види діяльності.

Освітня сфера передбачає участь суб'єкта навчання в організованому навчальному процесі (улюблені навчальні предмети, розпорядок дня школяра, етикет шкільної поведінки, улюблені види діяльності на уроці іноземної мови та у позаурочній роботі, шкільне помешкання, чергування, речі шкільного вжитку). Суспільна (публічна) сфера стосується усього, що пов'язане із звичайними соціальними видами взаємодії, такими як: ділові та адміністративні установи, сервіс, культура та дозвілля суспільного характеру, засоби зв'язку тощо.

Формування мінімуму мовного матеріалу має бути підпорядкованим потребам спілкування.

Система навчання ІМ.Системою навчання називається будь-яке складне явище, до якого входять численні елементи, що утворюють певну сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв'язків. Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах визначається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з них є: характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку суспільства, цілі навчання та виховання принципи і зміст навчання іноземної мови та інші.

Кожна система має свою структуру. Кожний елемент цієї структури розглядається як підсистема. Ієрархічна залежність підсистем визначається супідрядністю їх функцій: функціонування кожної з них і всіх разом спрямоване на досягнення однієї мети.Цілі навчання іноземної мови в загальноосвітній школі | Методи і прийоми навчання ІМ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати