На головну

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Підготовка поверхні
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Захист курсової роботи (проекту) є особливою формою перевірки глибини осмислення вивченого матеріалу, ефективним способом вироблення і демонстрації навичок наукових виступів, вміння коротко, аргументовано і чітко викладати представлений в роботі матеріал.

Захист курсової роботи (проекту) приймається комісією в складі 2-3 осіб, які призначаються завідувачем кафедри. До складу комісії входить безпосередній керівник курсової роботи (проекту). Допускається захист роботи (проекту) без присутності керівника курсової роботи (проекту), але при наявності його рецензії.

Склад комісії, порядок та форми її роботи визначаються завідувачем кафедрою і доведені до відома студентів, керівників курсових робіт та членів комісій не пізніше, ніж за тиждень до захисту.

Захист складається з короткого (8-10 хв) виступи студента про виконану роботі (проекту), відповідей на запитання присутніх.

Формами атестації по курсових робіт є диференційований залік.

Кафедри визначають критерії оцінювання курсових робіт (проектів) та доводять їх до відома студентів на початку семестру.

Оцінка за курсову роботу (проект) виставляється за результатами захисту в відомість і залікову книжку студента (незадовільна оцінка - тільки в відомість) і засвідчується підписами членів комісії.

Студент, що не представив у встановлений термін курсову роботу (проект) або не захистив її з неповажної причини, вважається у яких академічну заборгованість з дисципліни.

Деканат веде облік результатів захисту курсових робіт (проектів). У разі недопуску до захисту курсової роботи або отримання незадовільної оцінки за результатами захисту студент не допускається до екзаменаційної сесії, а в разі студентів заочної форми навчання - до здачі відповідного іспиту і вважається у яких академічну заборгованість з дисципліни.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 Правила оформлення курсової роботи | З програмування на Delphi

Барановичі 2013 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | завдання | ВИМОГИ до курсової роботи | ЗАКЛАД ОСВІТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати