Головна

РОЗДІЛ І | Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація майнового страхування | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн. | Проблеми майнового страхування в Україні | РОЗДІЛ ІІІ | Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн. | Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн. | Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр. | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема |

Системи страхування майна

  1. Адаптивні та екстримальні системи регулювання
  2. Аксіоматичні формальні системи ЧВ. Система природного виведення. Теорема дедукції
  3. Аналіз системи організацій праці діючого робочого місця за розділами типового проекту
  4. Аналіз структури майна
  5. Аналіз та характеристика елементів системи вентиляцій
  6. Аналітичне дослідження помилок системи.
  7. Анатомічна будова травної системи

Страхування майна може здійснюватися за такими 4-ма система, як страхування за: дійсною вартістю, системою пропорційної відповідальності, першим ризиком та граничною відповідальністю.

Страхування за дійсною вартістю полягає у визначенні фак­тичної вартості майна на день укладання договору страхування. У цьому випадку страхове відшкодування дорівнює величині збитку.

Страхування за системою пропорційної відповідальності - це часткове, неповне страхування об'єкта, виплата страхового від­шкодування за яким розраховується згідно з наступною формулою:

(1.1)

де - фактична сума збитку;

- страхова сума за договором;

- сума майна за страховою оцінкою.

За системою страхування за першим ризиком збиток у межах страхової суми (перший ризик) ком­пенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ри­зик) не відшкодовується [13, c. 121].

Суть системи страхування граничної відповідальності полягає у визначенні мінімального та макси­мального рівнів збитків (меж відшкодування), що підлягають компенсації з боку страховика.

В межах обраної тієї чи іншої системи страхування майна під час визначення обсягу відповідальності страховик може застосовувати франшизу, яка звільняє його від відшкодування страхувальнику збитків, що не перевищують зазначеної величини шляхом перекладання відшкодування дрібних збитків на страхувальника. Крім того, існує можливість вибору одного з двох видів франшиз, адже остання буває як умовною (інтегральною), так і безумовною (ексцедентною). Безумовна франшиза передбачає, що страховик не виплачує відшкодування за збитком, який не перевищив розміру обумовленої франшизи, але повністю відшкодовує збиток, що перевищив даний розмір. А безумовна франшиза є тією частиною збитку, що в будь-якому випадку не підлягає від­шкодуванню страховиком і вираховується із загальної суми відшкодування, що підлягає виплаті страхувальнику. Наявність франшизи позначається у страховому полісі спеці­альним застереженням: «вільно від х відсотків», а виражається франшиза або у від­сотках від страхової суми чи збитку (пропорційна частка), або у грошовому вираженні (абсолютна величина).

Крім того, на практиці існують інструменти і для коригування страхових сум за полісами страхування в умовах девальвації чи ревальвації національної валюти.

Наразі для нас найактуальніші інфляційні очікування. Якщо національна валюта слабшає, а вартість товарів, обладнання, робіт, будматеріалів на внутрішньому ринку зростає, то цілком реальна ситуація, коли на момент збитку виплата в гривнях виявиться недостатньою як для компенсації збитку страхувальника, так і для відновлення його втраченого майна, тобто виникне ситуація недострахування, у разі якої при виплаті страхова компанія застосовує так звану пропорцію: страхове відшкодування виплачується у такій же пропорції до розміру збитку, як страхова сума співвідноситься з ринковою вартістю майна. Наприклад, якщо вартість імпортного обладнання та устаткування, становить 100 тис. дол. США, то в страховому полісі, оформленому до початку падіння національної валюти, була вказана сума в розмірі 800 тис. грн. Припустимо, що половина обладнання знищена в результаті страхового випадку. А у новій реальності у разі знищення половини майна, яким є обладнання і устаткування, навіть отримавши 400 тис. грн. страхового відшкодування страхувальник буде вже не в змозі придбати таке ж нове обладнання замість втраченого. Більше того, оскільки 800 тис. грн. уже не є еквівалентом 100 тис. дол., а складають тільки близько 40 тис. дол., то в наявності маємо факт недострахування на 60%. Це означає, що відповідно до законодавства України страхова компанія зобов'язана виплатити відшкодування в такій же пропорції, тобто на 60% менше.

 Класифікація страхування кредитів | Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати