Головна

РОЗДІЛ І | Системи страхування майна | Чисті страхові премії за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування в Україні, тис. грн. | Страхові виплати з видів майнового страхування за 2009-2014 рр., тис. грн. | Проблеми майнового страхування в Україні | РОЗДІЛ ІІІ | Зміни в обсягах премій ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» отриманих від громадян за період 2009 - 2014 рр. за видами майнового страхування, тис. грн. | Зміни в обсягах страхових виплат з видів майнового страхування громадян ПрАТ СК «АСКО Донбас-Північний» за 2009-2014 рр., тис. грн. | Зміни в аналітичних даних страхової діяльності ПрАТ СК «АСКО Донбас -Північний» у галузі майнового страхування за 2009-2014 рр. | Вирішення проблем майнового страхування в Україні загалом і на сході зокрема |

Класифікація майнового страхування

  1. Uuml; Класифікація джерел наукових правових досліджень.
  2. Агальна класифікація соціологічних досліджень
  3. Аналіз майнового стану підприємства.
  4. Анорексигенні лікарські засоби: класифікація, порівняльна характеристика, побічні ефекти. Фармакологія фепранону, мазиндолу.
  5. Будова речовини. Класифікація електроізоляційних матеріалів
  6. Бюджетна система України та бюджетна класифікація
  7. Бюджетні системи в зарубіжних країнах та їх класифікація
Класифікаційні ознаки Види майнового страхування
Об'єкти страхування Страхування майна, майнових і матеріальних інтересів державного сек­тору економіки
Страхування об'єктів кооперативного сектору економіки
Страхування тих самих об'єктів орендованого сектору економіки
Страхування об'єктів приватного підприємницького сектору
Страхування майна спільних підприємств
Страхування майна цивільного сектору
   
  Продовження таблиці 1.1
Суб'єкти страхування Страхування майнових ризиків фізичних осіб
Страхування майнових ризиків юридичних осіб
Ступінь охоплення Групове страхування
Індивідуальне страхування
Форми страхування Обов'язкове страхування
Добровільне страхування
Рід небезпеки Страхування різного майна (виробничого, домашнього, державного та ін.) від вогню та інших стихійних лих
Страхування сільськогосподарських культур від посухи та інших стихійних лих
Страхування тварин від падежу або вимушеного забою
Страхування будь-якого майна, у т.ч. транспортних засобів від крадіжки, аварій, викрадення та ін. подібних ризиків

Крім поділу за класифікаційними ознаками, наведеними в табл. 1.1, майнове страхування поділяють на види ще й за ризиками і найбільш поширеними видами майнового страхування за даною ознакою є страхування: від вогню та стихійних лих; будівельно-монтажних ризиків; перерв у виробництві (бізнесі); транспортних засобів та вантажів; комерційних ризиків (кредитів, інвестицій, іншої фінансової діяльності).

Стандартний поліс вогневого страхування передбачає страхове покриття насамперед на випадок пожежі, удару блискавки, вибуху газу, парових котлів, газопроводів або інших аналогічних пристроїв, а також відшкодовує витрати страхувальникові у випадку, коли за наявності очевидної загрози пожежі виникає необхідність розібрати і перенести будівлю або інше майно у безпечне місце. Крім того, у стандартний поліс страхування від вогню включається ридер, тобто - такі додаткові ризики, як: ураган, землетрус, вплив диму, падіння повітряного судна на житловий будинок та ін. Та, разом з тим, вогневе страхування відшкодовує не будь-які збитки, нанесені майну у результаті дії вогню. Зокрема, збитки, що виникли внаслідок навмис­ного підпалу , страхові компанії, як правило, не відшкодовують. Також у біль­шості випадків не відшкодовуються збитки, заподіяні пожежею внаслідок воєнних дій, громадських заворушень, впливу радіації, порушення страхувальником правил протипо­жежної безпеки. А от збитки, що виникли внаслідок вжитих страхуваль­ником заходів із гасіння пожежі і розчищення руїн, а також інші витрати, які власники майна зазнали від настання страхового ви­падку для запобігання шкоді від вогню або зменшення її, страховики відшкодовують, стимулюючи тим самим протипожежну безпеку, активні дії власників щодо захисту від вогню свого застрахованого майна, яким можуть бути будівлі та споруди виробничого призначення; житлові будинки; дачні будинки; офіси; готелі; виробниче, технологічне та інше обладнання; домашнє майно; сировину та матеріали; товари на складах; виставкові зразки), але не грошові документи, цінні папери і готівка страхувальника, страхове покриття щодо яких не надається стандартним страховим полісом. Що стосується вартості страхування майна від вогню (страхової премії), то вона залежить від виду і характеристики майна, що береться на страхування, умов і особливостей його зберігання та експлуатації, строку страхування, страхових ризиків, а також інших факторів, що обчислюються згідно з тарифами, які діють у страховій організації.

Для страхування будівельно-монтажних ризиків, яке включає в себе страхування CAR (contractor's all risk) та страхування EAR (erection all risk), страховим випадком є будь-яка непередбачувана подія, не виключена умовами страхування, яка призвела до загибелі або пошкодження застрахованого майна, що означає, що за своєю суттю зазначений вид страхування є страхуванням від усіх ризиків, серед яких варто зазначити такі події, як: вогневі ризики; падіння літальних апаратів та їх частин; стихійні лиха.; протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, грабіж, розбій); ненавмисні порушення норм і правил виконання робіт (ха­латність, недбалість і т. ін.) особами, які не є відповідальними за організацію робіт; помилки під час монтажу; аварійні події. Та є різниця між CAR та EAR, яка полягає в тому, що за першим видом страхування не покриваються ризики проектувальника, а за другим - ризики виробника устаткування, з чого, в свою чергу, слідує певна відмінність переліків об'єктів, які можуть бути застраховані за CAR, а які за EAR. За договором страхування CAR мо­жуть бути застраховані: об'єкти будівельних робіт; обладнання будівельного майданчика; будівельні машини; транспортні засоби, що використовуються на будівельному майданчику (якщо вони не допущені до експлуатації на дорогах загального призначення); витрати з розчищення території після страхового випадку; об'єкти, на яких або біля яких ведуться роботи. За договором страхування EAR мо­жуть бути застраховані: монтаж і пробний пуск усіх видів машин, механізмів і кон­струкцій; машини, пристрої та обладнання для здійснення монтажу (наприклад, крани, щогли, лебідки, компресори); предмети, що перебувають на монтажному майданчику та взяті на зберігання застрахованим; витрати з очищення території після страхового випадку; додаткові витрати з оплати понаднормових робіт, перевезення вантажу з підвищеною швидкістю (в особливих випадках - пові­тряним транспортом), якщо ці витрати безпосередньо пов'язані з ліквідацією збитку, що підлягає відшкодуванню. Крім поділу страхування на CAR та EAR, для страхування будівельно-монтажних робіт нема і спільних і єдиних тарифних схем, бо кожен об'єкт будівництва є індивідуальним і на страховий тариф впливатимуть такі чинники, як, наприклад, кількість поверхів будинку, спосіб і строк будівництва, вид фундаменту, досвід забудовника та багато іншого.

За страхування від перерв у виробництві (бізнесі) страхувальник застраховує себе від шкоди, що зумовлюється зупинкою виробництва у результаті настання події, яка за договором страхування є страховим випадком. Відшкодовуються збитки страхувальника від перерви у діяльності, які складаються з недоотриманого в результаті зменшення оборотів виробництва прибутку та робіт, послуг і витрат на продовження застрахованої господарської діяльності.

Транспортні засоби (каско) та вантажі (карго) є об'єктами транспортного страхування - виду майнового страхування, що включає страхування від небезпек, які виникають на всіх видах шляхів сполучення: сухопутних, повітряних, річкових, морських, змішаних. Одночасно з транспортним засобом можуть бути застраховані додаткове устаткування і приладдя до нього, що не входять до його комплекту згідно з інструкцією заводу-виробника, а також багаж, що перевозиться як на засобі транспорту, так і на його причепі, крім антикварних і унікальних за своєю суттю предметів, виробів з дорогоцінних металів, коштовних і напівкоштовних каменів, предметів релігійного характеру, колекцій, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів і фотознімків та предметів, які не є власністю страхувальника чи когось з членів його сім'ї. Здійснюється страхування транспортних засобів згідно з вибором страхувальника за одним з чотирьох варіантів, які передбачають повне або часткове покриття збитку у разі пошкодження, знищення або втрати транспортного засобу. Зокрема, перший варіант страхування передбачає повне покриття збитку, окрім пошкодження шин у разі зносу протектора вище допустимого за величиною малюнка протектора рівня або відновлених шин шляхом наварювання протектора. За другим варіантом страхувальнику пропонується часткове покриття збит­ку, який був нанесений внаслідок стихійного лиха, пожежі, вибуху, до­рожньо- чи водно-транспортної пригоди, викрадення або угону, спроби викрадення (угону), включаючи крадіжку окремих час­тин, приладдя і деталей транспортного засобу. Третій варіант передбачає лише відшкодування збитку, запо­діяного у результаті стихійного лиха, дорожньо- чи водно-транс­портної пригоди (за винятком розбиття скла або пошкодження шин, якщо при цьому транспортному засобу не нанесено інших пошкоджень), викрадання (угону). Четвертий варіант, як і два попередніх, також передбачає часткове покриття збитку, але останній має бути спричинений тільки пожежею, вибухом, дорожньо- чи водно-транс­портною пригодою (окрім бою скла або пошкодження шин, якщо при цьому транспортному засобу не нанесено інших пошко­джень). А ті збитки, які були заподіяні в результаті воєнних дій, введення воєнного стану, громадських заворушень, радіоактивного зараження, не відшкодовуються як за жодним з чотирьох описаних варіантів страхування транспортних засобів, так і за трьох умов страхування вантажів (з відповідальністю за всі ризики; з відповідальністю за окрему аварію; без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі), яке відокремлюється від страхування каско з огляду на те, що власники транспортних засобів і власники вантажів, що перевозяться цими засобами можуть бути різними особами.

Страхування кредитів передбачає здійснення страховиком виплат страхового відшкодування у випадках невиконання контрагентами страхувальника зобов'язань із повернення наданого кредиту або несплати відсотків за користування ним з обумовленої в договорі страхування причини.

Дане страхування має кілька різновидів, які можуть бути класифіковані за певними ознаками (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2Сутність і механізм майнового страхування | Класифікація страхування кредитів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати