На головну

Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. | Економічна ефективність виробництва молока | Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва | Розвиток кормової бази та підвищення рівня годівлі корів | Упровадження індустріальної технології та прогресивних форм організації виробництва молока |

Виробничі ресурси господарства та їх використання

  1. АЕП з АД з КЗ ротором з використанням асинхронних електромашинних перетворювачів частоти.
  2. Аналіз використання вантажного транспорту
  3. Аналіз використання тракторного парку
  4. Аналіз використання трудових ресурсів індексним методом
  5. Аналіз використання фонду оплати праці
  6. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів.
  7. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Підприємство ТОВ «Журавка» розміщене в Вінницькій області, Барського району , село Журавка- підприємство з колективною формою власності, спеціалізоване на виробництві молока, зерна та м'яса.

ТОВ «Журавка» знаходиться в зоні лісостепу. А тому клімат характеризується середньою температурою повітря, середнім вегетативним періодом. Середньорічна температура повітря становить 18 °С . Середньорічна кількість опадів складає 480 мм.

Грунти господарства характеризуються слабоструктурністю і після великих дощів сильно запливають, погано пропускають вологу. Вологість грунтів досить висока. Основними грунтами господарства є: чорноземи глибокі, чорноземи лугові, чорноземи опідзолені . В структурі грунтів переважають чорноземи звичайні. Вміст гумусу до 4 %. Економічна оцінка землі складає 78 балів (в районі 62 бали). Грунтові води залягають глибоко і прямого впливу на процеси ґрунтоутворення не мають.

Найважливішою складовою природних ресурсів с земля - хранителька природних багатств, основа рослинного й тваринного світу, операційний базис промисловості, основний засіб виробництва в сільському господарстві. Функціональні особливості користування землею в сільському господарстві визначили її важливе місце серед природних ресурсів . Вона являє собою одночасно і предмет, і засіб праці, є базисом для розміщення продуктивних сил, основою для відтворення всіх факторів економічного зростання.

Таблиця2.1

Склад і структура сільськогосподарських угідь господарства СВК «Журавка»

Угідя 2011 р. 2013 р. 2013 р. у % до 2011 р.  
га % га %  
Площа с-г. угідь, га 4050,5 98,63  
У тому числі:            
рілля 49,2 4043,9 49,9 99,9  
сіножаті 0,7 6,6 0,08 10,6  
пасовища - - - - -  
багаторічні насадження - - - - -  
 

Проаналізувавши склад сільськогосподарських угідь підприємства ТОВ «Журавка», наведену в табл. 1, видно, що в 2012 році сільськогосподарські угіддя на 100% становить рілля, а саме 4044 га, в 2013 році сільськогосподарські угіддя зменшились становлять 4043,9га. Це свідчить про високу розораність сільськогосподарських угідь.

В сільськогосподарському виробництві крім земельних ресурсів приймають участь і трудові ресурси, від них безпосередньо залежить конкурентоспроможність виробленої продукції і підприємства в цілому. Трудові ресурси незалежно від форм власності і системи виробничих відносин були і залишаються одним із головних чинників подальшого розвитку виробництва взагалі й сільськогосподарського зокрема. Перейдемо до аналізу наявності та використання трудових ресурсів у ТОВ Журавка» . Результати розрахунків та вихідні дані подамо за допомогою таблиць.

Таблиця 2

Трудові ресурси господарства та їх використання ТОВ «Журавка»

Продукти 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. у % до 2011  
 
Середньорічна чисельність працівнтків, осіб 103,04  
 
У тому числі : рослиництва 86,66  
твариництва 123,61  
Відпрацьовано у с.-г. виробництві всього, тис. люд.-год. 268174,8 302395,2 112,76  
 
У тому числі : рослиництва 14898,6 32891,4 134493,4 92,22  
твариництва 116052,4 149838,6 168194,8 144,93  
Відпррацьовано одним працівником за рік, люд.-год. 1655,4 11460,6 1810,75 109,38  
 
У тому числі : рослиництва 1655,4 1827,3 1724,3 104,16  
твариництва 1611,84 1889,83 117,25  
Коєфіцієнт використання трудових ресурсів, всього 0,92 1,01 1,01 х  
 
У тому числі : рослиництва 0,93 1,05 0,96 х  
твариництва 0,9 0,99 1,05 х  

 

Отже, розрахувавши коефіцієнти використання трудових ресурсів по галузях та господарству в цілому, можна зробити висновок про те, що трудові ресурси використовуються не у повній мірі. Тому коефіцієнт використання трудових ресурсів становив 0.92 у 2011 році,0,01 - 2012 році, та 0,01 в 2013 році.

Ми бачимо, що в цілому по господарству ТОВ «Журавка» спостерігається зменшення відпрацьованих люд.-год. - на 109.38 люд./год.

Отже, відповідно до проведених розрахунків, можна зробити такий висновок - у 2012-2013 році трудові ресурси використовувались значно інтенсивн

Таблиця3

Динаміка забезпечення підприємства основним капіталом і його використаня ТОВ «Журавка»

Продукти 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2013 р. у % до 2011  
 
Вартість валового капіталу, тис. грн. 5867,6 115,9  
 
на 1 га с.-г. угідь 0,26 0,2 0,21 80,76  
на 1 середньорічного працівника 22,83 33,005 43,33 189,7  
 
Капіталовіддача, грн 0,49 0,9 0,69 140,7  
Капіталомісткість продукції, грн 2,04 1,1 1,4 68,6  
 
Норма прибутку, % 3,75 1,94 8,72 х  

Динаміка забезпеченості підприємства основним капіталом ТОВ «Журавка», наведена в табл. 3, в 2013 році зазнала значних змін. Капіталовіддача в порівнянні з 2011 роком збільшилась, капіталомісткість зменшилась в 1 раз. Це пояснюється тим, вартість основного капіталу в 2013році зросла 6803 тис грн., що рази перевищує вартість 2011-го року. Також береться до уваги збільшення виробництва валової продукції, розрахованої на основі постійних цін 2010 року (розрахунок наведено в Додатку 1), вартість валової продукції збільшилась на 115,9 тис грн.

Таблиця 4

Структура грошових надходжень від реалізації продукції ТОВ «Журавка»

Показник 2011 р. 2013 р. 2013 р. у % до 2011 р.  
тис. грн % тис. грн %  
Зерно 4467,2 20,01 14638,1 47,08 327,67  
Цукрові буряки - - - - -  
Соняшник 456,9 2,04 - - -  
Картопля - - - - -  
Інша продукція рослиництва 0,3 0,0013 13,5 0,43  
 
Всього по рослиництву 4929,7 22,08 16936,9 54,47 343,56  
Продукція скотарства 790,2 3,54 1104,1 3,55 139,72  
у тому числі яловичина - - - - -  
молоко 3656,2 16,38 3459,9 11,12 94,63  
Продукція свинарства 12932,1 5,79 9587,6 30,83 74,13  
Продукція птахівництва - - - - -  
Інша продукція твариництва 11,6 0,51 0,096 25,86  
 
Всього по тваринництву 17390,1 77,9 14154,6 45,52 81,39  
 
Разом по рослинництву і тваринництву 22319,8 31090,9 139,29  
 

 

Загальна структура грошових надходжень від реалізації продукції за галузями дещо змінилась, якщо раніше (в 2011 році) продукція тваринництва займала 77,9%, а рослинництва 22,08%, то в 2013 році ці відсотки змінились наступним чином - рослинництво займає 54,47%, тваринництво 45,52%. Отже в 2013 році рослинництво склало більшу частку в структурі грошових надходжень.

Таблиця 5Основні положення методики вивчення інтенсифікації та інновацій у молочному скотарстві | Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності молочного скотарства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати