Головна

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

  1. III. Педагогічні висновки та пропозиції
  2. IV. висновки і пропозиції.
  3. V. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  4. VI. Висновки.
  5. VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  6. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації
  7. Аналіз одержаних результатів. Висновки і рекомендації

ЗМІСТ

ВСТУП...4

РОЗДІЛ 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА»...6

РОЗДІЛ 2 «ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

2.1. Організаційна структура ВАТ «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування»...9

2.2. Фінансові взаємовідносини підприємств...12

РОЗДІЛ 3. «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ»

3.1. Горизонтальний та вертикальний аналіз ВАТ «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування»... ...15

3.2. Розрахунок та аналіз коефіцієнтів фінансового стану ВАТ «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування»... ...23

3.3. Основні проблеми в діяльності підприємства та шляхи їх вирішення...35

РОЗДІЛ 4 «СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ.»...37

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА...45

ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...50

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...52

ДОДАТКИ...54


ВСТУП

Фінансові ресурси як важливий чинник ефективного функціонування підприємства (галузі) посідають значне місце в управлінні виробництвом. Фінансові служби покликані постійно забезпечувати фінансовими ресурсами процеси виробництва й реалізації продукції, домагатися найраціональнішого використання фінансових ресурсів, слідкувати за додержанням у всіх ланках виробництва й усіма функціональними підрозділами підприємств фінансової дисципліни.

Метою проходження практики є отримання навичок та практичне освоєння методів фінансової роботи на підприємстві, а також оцінка фінансового стану підприємства, виявлення основних проблем та наведення шляхів їх вирішення.

Об'єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування».

Предметом діяльності Товариства є виробництво виробів з деревини, виробництво машин та устаткування, будівництво, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, операції з нерухомим майном, виробництво готових металевих виробів, оренда машин та устаткування, оброблення відходів, санітарні послуги, виробництво медичної техніки, виробництво автомобілів, виробництво інших транспортних засобів, діяльність наземного транспорту, грошове та фінансове посередництво, збирання, очищення та розподілення води, оптова торгівля, роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів, рекламна діяльність, виробництво та реалізація товарів народного споживання.

Під час проходження практики мені необхідно:

ü оволодіти знаннями функцій та особливостей здійснення професійної діяльності працівників фінансових служб;

ü опрацювати законодавчі та інструктивні документи, що стосуються доходів і видатків бюджетів;

ü навчитись аналізувати фінансову інформацію для потреб управління підприємством;

ü подати звіт про проходження виробничої практики.

Звіт про практику містить три розділи у яких містяться цифрові дані про діяльність ВАТ «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування», представлені у таблицях та графіках.

У першому розділі наводиться загальна характеристика підприємства: назва підприємства, його адреса, організаційно-правова форма, форма власності та вид діяльності, основні техніко-економічні показники роботи.

У другому розділі «Організація фінансової роботи на підприємстві» наводиться організаційна структура управління та визначаються обов'язки фінансового відділу підприємства, а також визначаються фінансові відносини даного підприємства з його контрагентами.

У третьому розділі «Аналіз фінансового стану та фінансового забезпечення діяльності» здійснюється аналіз виробничої діяльності, аналіз фінансових результатів та рентабельності і фінансового стану за три попередні періоди за допомогою горизонтального та вертикального аналізу звітності та розрахунку коефіцієнтів фінансового стану.

Інформаційно-аналітичною базою являються баланс, звіт про фінансові результати та статут.


РОЗДІЛ 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА»

Об'єктом моєї практики є Відкрите акціонерне товариство «Бориславський завод спеціального лісового машинобудування» (ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» ) засновано згідно з рішенням Міністерства лісового господарства України від 17 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Бориславського заводу «Спецлісмаш» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року.

Засновником товариства є держава в особі Міністерства лісового господарства України.

Голова загальних зборів акціонерів: Савка Р.І.

Секретар загальних зборів акціонерів: Семйоник І. р.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

● Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів:

- лісопильне стругальне виробництво; просочування деревини;

- виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та солярних виробів;

- виробництво дерев'яної тари;

● Виробництво машин та устаткування:

- монтаж інших машин та устаткування загального призначення;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;

- виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

- ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;

- ремонт і технічне обслкговування машин та устаткування спеціального призначення;

● Будівництво;

● Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

● Операції з нерухомим Майном:

- здавання в оренду власного нерухомого майна;

● Вироюництво готових металевих виробів:

- виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин;

- виробництво виробів з дроту;

- загальні механічні операції;

- виробництво будівельних металевих конструкцій;

- оброблення та нанесення покриттів на метали;

● Оренда машин та устаткування: прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку:

- оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

● Виробництво меблів; виробництво іншої продукції;

● Оброблення відходів;

● Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів;

● Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників;

● Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів;

● Виробництво інших транспортних засобів;

● Діяльність наземного транспорту;

● Грошове та фінансове посередництво;

● Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;

● Збирання, очищення та розподілення води;

● Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;

● Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку;

● Діяльність готелів та ресторанів;

● Рекламна діяльність;

● Надання різноманітних колсантингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;

● Діяльність, пов'язана з організацією туризму;

● Виробництво та реалізація товарів народного споживання;

● Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

● Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами різними видами транспорту;

● Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;

● Зовнішньоекономічна діяльність;

● Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Статутний капітал Товариства становить 7047,96 гривень (сім тисяч сорок сім гривень дев'яносто шість копійок).

Статутний капітал Товариства поділено на 704796 (сімсот чотири тисячі сімсот дев'яносто шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01грн. (одна копійка) кожна. Форма випуску акцій - документарна.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;

- додаткового випуску акцій.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу, якщо всі раніше розміщені акції повністю оплаченні за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

-зменшення номінальної вартості акцій;

-купівлі Товариством частини випущенних акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсним акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

Якщо після закінчення кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства в установленому законом порядку, при цьму кредитори вправі вимагати дострокового припинення та виконання Товариством відповідних зобов'язань

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Товариства.

Таблиця 1

Основні техніко-економічні показники роботи ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» за 2012-2014 роки.

Показник 2012 рік, тис. грн.. 2013 рік, тис. грн. 2014 рік, тис. грн..
Необоротні активи 948,7 900,5 875,1
Оборотні активи 112,4 172,0 118,5
Власний капітал 819,9 797,1 851,7
Поточні зобов'язання 241,2 275,4 142,4
Чистий прибуток (збиток) -62,5 -35,5 -22,8

РОЗДІЛ 2. «ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ»

ДИРЕКТОР

2.1 Організаційна структура ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»

Головний бухгалтер
БУХГАЛТЕРІЯ


Загальна чисельність працівників - 20 чоловік

Організаційна структура управління - це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. На даному підприємстві організаційна структура підприємства є лінійною. Лінійна організаційна структура управління - це така структура, між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії. За лінійної структури кожний підлеглий має лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному підрозділі. Перевагами структури лінійного типу є: чіткість взаємовідносин, несуперечливість команд, оперативність підготовки та реалізації управлінських рішень, надійний контроль. Але керівник при цьому має бути висококваліфікованим універсалом, здатним вирішувати будь-які питання підпорядкованих йому ланок.

Фінансову роботу на підприємствах виконують працівники фінансового відділу, оскільки даний відділ відсутній на підприємстві то його роботу виконують працівники бухгалтерії, а відповідальність за організацію фінансової роботи на підприємстві несе головний бухгалтер.

Бухгалтерія як структурний підрозділ підприємства - складова адміністрації тісно взаємопов'язана з усіма виробничими підрозділами і службами підприємства. Взаємовідносини бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства полягають у тому, що перша отримує від них потрібну для обліку і контролю документацію і, у свою чергу, забезпечує їх економічною інформацією про результати їхньої роботи.

Обов'язки головного бухгалтера:

Ø забезпечення на підприємстві дотримання основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат.

Ø здійснення контроль за обігом первинних документів на підприємстві, що фіксують у собі інформацію про усі події на підприємстві, які пов'язані з його фінансово-господарською діяльністю

Ø здійснення контроль за накопиченням, узагальненням, та зберіганням інформації з первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку;

Ø складання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства у строки, форматі та за складом, що передбачені чинним законодавством України про фінансову звітність підприємства та вимогами засновника.


2.2. Фінансові взаємовідносини ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»

Фінансові відносини підприємства - це сукупність відносин, які виникають у підприємств в процесі формування їх фінансових результатів, здійснення витрат і отримання доходів, визначення фінансового результату і відповідно формування розподілу прибутку чи відшкодування збитку. (рис.2.1)

Фінансові відносини підприємства включають зовнішні і внутрішні.
Зовнішні відносини включають:

§ між підприємством і його постачальниками та покупцями - з приводу виконання господарських договорів та зобов'язань, реалізації продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків тощо;

§ між підприємством і фінансово-кредитними установами - з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за користування ними, депозитарної діяльності, страхових платежів та отримання страхових відшкодувань у разі настання страхового випадку, інвестиційних вкладень і отримання доходів по ним тощо.

§ між підприємством та організаціями, іншими підприємствами - з приводу надання послуг та співпраці.

Внутрішні відносини включають:

§ між підприємством і його структурними підрозділами- з приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування формування необоротних і оборотних активів;

§ між підприємством і його працівниками - з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання, використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів тощо.


Схема фінансових відносин підприємства з його контрагентами

Фінансові відносини
З іншими підприємствами і організаціями
З фінансово-кредитною системою
З вищестоящою організацією
Всередині суб'єкта господарювання
З позабюджетними фондами
З страховою компанією
З банками
З постачальниками
З покупцями
З працівниками суб'єкта господарювання
Між магазинами


Рис. 2.1. Фінансові взаємовідносини ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»

РОЗДІЛ 3. «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ»

Для аналіз фінансового стану ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» у даному розділі будуть проведені такі розрахунки:

- горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім роком;

- вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

- розрахунок показників фінансового стану підприємства (аналіз майнового стану, аналіз платоспроможності, аналіз фінансової стійкості, аналіз ділової активності та рентабельності).

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об'єкта, наприклад структури активів, пасивів. За допомогою вертикального аналізу можна оцінити вплив різних факторів накінцевий результат балансу.

Горизонтальний аналіз має на меті дослідитизміни показників у часі з розрахунками абсолютних та відноснихвідхилень.

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шляхом обчислення системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансове становище суб'єктів господарювання.

До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства належать такі:

- прибутковість (рентабельність);

- оптимальний розподіл прибутку;

- оптимальні розміри власних оборотних активів, які забезпечують нормальний процес виробництва та реалізації продукції;

- наявність власних джерел формування оборотних активів в обсязі, достатньому для їх покриття;

- платоспроможність підприємства.


3.1. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»

Таблиця 3.1

Результати горизонтального та вертикального аналізу балансу ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» за 2012 - 2014 роки., тис. грн.

Актив Код рядка рік 2013 рік 2014 рік Абсолютне відхиння 2012/2013, тис. грн. Абсолютне відхиння 2013/2014, тис. грн. Відносне відхилення 2012/2013,% Відносне відхилення 2013/2014, % Структура, % до суми балансу Зміни в структурі 2012/2014 , %
2012 рік 2013 рік рік
I. Необоротні активи
Основні засоби:
- залишкова вартість 948,7 900,5 875,1 -48,2 -25,4 -5,081 -2,820 89,4 83,9 88,0 -1,4
- первісна вартість 2412,8 2349,0 2299,9 -63,8 -49,1 -2,644 -2,090 227,3 219,0 231,4 +4,1
- знос 1464,1) 1448,5) 1424,8) -15,6 -23,7 -1,065 -1,636 137,9 135,1 143,3 +5,4
Усього за розділом I 948,7 900,5 875,1 -48,2 -25,4 -5,081 -2,820 89,4 83,90 88,0 -1,4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 53,4 89,5 21,1 36,1 -68,4 0,676 -76,424 5,0 8,3 2,1 -2,9
Незавершене виробництво - - - - - - - - - - -
Готова продукція 5,4                    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 45,6 77,5 62,0 31,9 -15,5 69,956 -2 4,3 7,2 6,2 +1,9
- первісна вартість 45,6 77,5 62,0 31,9 -15,5 69,956 -2 4,3 7,2 6,2 +1,9
- резерв сумнівних боргів ( ) ( ) ( )                
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- із внутрішніх розрахунків                      
Інша поточна дебіторська заборгованість 4,8 2,2 12,3 -2,6 10,1 -54,167 459,090 0,5 0,2 1,2 +0,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті   1,0 21,6 1,0 20,6 - 206,0 - 0,09 2,1 -
Інші оборотні активи 3,2 1,8 1,5 -1,4 -0,3 -43,75 -16,666 0,3 0,2 0,2 -0,1

Продовження таблиці 3.1

Усього за розділом II 112,4 172,0 118,5 59,6 -53,5 53,025 -31,105 10,6 16,0 11,9 +1,3
III. витрати майбутніх періодів     0,5 - 0,5 -          
Баланс 1061,1 1072,5 994,1 11,4 -78,4 1,074 -7,310 -
                           
Пасив Код рядка рік 2013 рік 2014 рік Абсолютне відхиння 2012/2013, тис. грн. Абсолютне відхиння 2013/2014, тис. грн. Відносне відхилення 2012/2013,% Відносне відхилення 2013/2014, % Структура, % до суми балансу Зміни в структурі 2012/2014 , %
2012рік 2013 рік 2014 рік
I. Власний капітал
Статутний капітал 7,0 7,0 7,0 - - - - 0,7 0,7 0,7 -
Додатковий капітал 1272,1 1272,1 1272,1 - - - - 119,9 118,6 127,9 +8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -459,2 -482,0 -427,4 -22,8 54,6 4,965 -11,328 -43,3 -44,9 -42,9 +0,4
Усього за розділом I 819,9 797,1 851,7 -22,8 54,6 -2,781 6,849 77,2 74,3 85,7 +8,5
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування
III. Довгострокові зобов'язання       - - - -   - - -
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 63,0 53,0   -10 -53,0 -15,873 - 5,9 4,9 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 130,9 176,9 95,3 -81,6 35,141 -46,128 12,3 16,5 9,6 -2,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 8,2 14,0 17,2 5,8 3,2 70,731 22,857 0,7 1,3 1,7 +1
- зі страхування 1,3 1,5 4,2 0,2 2,7 15,385 18,0 0,1 0,1 0,4 +0,3
- з оплати праці 10,7 6,8 8,6 -3,9 1,8 -36,449 26,471 1,0 0,6 0,9 -0,1
Інші поточні зобов'язання 27,1 23,2 17,1 -3,9 -6,1 -14,391 -26,293 2,6 2,2 1,7 -0,9
Усього за розділом IV 241,2 275,4 142,4 34,2 -133 14,179 -48,293 22,7 25,7 14,3 -8,4
V. Доходи майбутніх періодів                      
Баланс 1061,1 1072,5 994,1 11,4 -78,5 1,074 -7,310 -

Наведенні дані дозволяють зробити такі висновки

a) по горизонтальному аналізі балансу:

Ø Загальна сума активів зменшилась у порівнянні з 2012-2014 роком з 948,7 грн. до 875,1грн. (рис.3.1). Це зменшення відбулось переважно за рахунок значного зменшення інший оборотних активів, які на 2014 рік становили лише 118,5 грн.

Рис.3.1. Зміни в оборотніх та необоротніх активах.

Ø Що стосується структури оборотних коштів, то можна зазначити, що вона значно погіршилася. Виробничі запаси зменшилися у 2012 до 112,4грн. у 2014 році 218,5.

Ø При аналізі пасивів підприємства слід зазначити, що зобов'язання підприємства скоротилися з 241,2 у 2012 році до 142,4грн. у 2014 році (рис.3.2). Це відбулось внаслідок значного скорочення кредиторської заборгованості. Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та отримані послуги.

Рис.3.2. Поточні зобов'язання.

b) по вертикальному аналізі балансу:

Ø Частка основних засобів має тенденцію до збільшення, причому, протягом 2012-2014 років відбулося зростання долі основних засобів до суми балансу на 130,03 % (рис. 3.3). Це явище може свідчить про політику підприємства щодо розширення матеріально-технічної бази підприємства та його технічного переозброєння.

Рис.3.3. Основні засоби.

Ø Власний капітал підприємства знаходиться на рівні 77,2% - у 2012 році, що є дуже низьким показником і може призвести до банкрутства підприємства. У 2014 року становив 85,4% від загальної суми пасивів ( рис.3.4).

Рис.3.4. Власний капітал.

Ø Позитивною є тенденція зменшення дебіторської заборгованості, як за товари, роботи, послуги, так і дебіторської заборгованості із внутрішніми розрахунками.

Таким чином, аналіз балансу підприємства у горизонтальному і вертикальному розрізі показав, що підприємству бракує оборотних активів, що позначається на рівні показників фінансової стійкості та ліквідності. Зокрема, спостерігається значе скорочення грошових коштів і подальше зменшення частки грошей у сумі балансу.


Таблиця 3.2

Результати горизонтального аналізу звіту про фінансові результати ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»», тис. грн.

Стаття Код рядка 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютне відхиння 2012/2013 Абсолютне відхиння 2013/2014 Відносне відхилення 2002/2013 Відносне відхилення 2013/2014
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 283,6 211,3 204,4 -72,3 -6,9 -25,494 -3,266
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 47,3 35,2 34,1 -12,1 -1,1 -25,581 -2,326
Чистий дохід (виручка) Від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)(010-020) 236,3 176,1 170,3 -60,2 -5,8 -25,476 -3,294
Інші операційні доходи 116,6 151,2 385,4 34,6 234,2 29,674 154,894
У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції              
Інші звичайні доходи              
Надзвичайні доходи              
Разом чисті доходи (030+040+050+060) 352,9 327,3 555,7 -25,6 228,4 -7,254 69,783
Збільшення (зменшення) Залишків незавершеного виробництва і готової продукції     188,6        
Матеріальні затрати 148,6 121,8 309,1 -27,4 187,3 -18,439 153,776
Земельний податок     2,3        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100,3 82,5 3,4 -17,8 -79,1 -17,746 -95,878
Відрахування на соціальні заходи 25,0 23,3 - -1,7 - -6,8 -
Амортизація 33,6 41,6 501,1 459,5 23,809 1101,56
Інші операційні витрати 62,4 65,2 54,6 2,8 -10,6 4,487 -16,258
У т. ч.:єдиний податок 24,8 18,7 17,3 -6,1 -1,4 -24,597 -7,486
У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції              
Собівартість реалізованих товарів              
Інші звичайні витрати 18,2 15,7 54,6 -2,5 39,2 -13,736 249,681
Надзвичайні витрати              
Податок на прибуток              
Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 388,1 350,1 - -38 - -9,791 -
Чистий прибуток (збиток)(070-180) -35,2 -22,8 - 12,4 - -35,227 -
Забезпечення матеріального заохочення              

За результатами горизонтального аналізу звіту про фінансові результати 2012 - 2013 років спостерігається зменшення усіх показників, що є негативним для даного підприємства. Так дохід від реалізації продукції у 2012 році становив 236,3 грн., у 2013 році становив 176,1, але у 2014 році збільшився у порівнянні з 2013 роком і становив 151,2грн. (рис.3.5).

Рис.3.5. Дохід від реалізації продукції.

Отже, найкращі фінансові результати ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» спостерігались у 2012 році, але у 2014 році відбулось дуже велике зменшення фінансових показників, що призвело до виникнення збитку.


3.2. Розрахунок та аналіз коефіцієнтів фінансового стану ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» за 2012-2014 роки.

Таблиця 3.3

№ з/п Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхиле- ння (-; +) 2012/2014 Нормативне значення
1. Аналіз майнового стану підприємства
1.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,607 0,617 0,619 +0,012 збільшення
2. Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства
2.1 Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) 0,466 0,625 0,832 +0,366 ›1 збільшення
2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,222 0,299 0,684 +0,462 0,6-0,8 збільшенн
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,015 0,004 0,152 +0,137 › 0,2 збільшення
3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,773 0,743 0,857 +0,084 ›0,5
3.2 Коефіцієнт фінансової стабільності(фінансування) 3,399 2,894 5,981 +2,582 ›1
3.3 Коефіцієнт фінансової залежності 1,294 1,345 1,167 -0,127 ‹ 1 зменшення
3.4 Власний оборотний капітал (робочий капітал), (тис. грн.) -128,8 -103,4 -23,4 105,4 › 0 збільшення
3.5 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами оборотних активів 0,466 0,624 0,832 0,366 › 0,1 збільшення
3.6 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів -2,683 -1,155 -1,133 1,550 збільшення
3.7 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,14 0,215 0,139 -0,001 зменшення
4. Аналіз ділової активності підприємства
4.1 Коефіцієнт оборотності активів 0,226 0,165 0,164 -0,062 зменшення
4.2 Коефіцієнт оборотності поточних активів 0,445 0,328 0,342 -0,103 зменшення
4.3 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 3,609 1,991 3,574 -0,035 зменшення
4.4 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 5,182 2,272 2,747 -2,435 зменшення
4.5 Строк погашення дебіторської заборгованості(днів) +62 збільшення
4.6 Строк погашення кредиторської заборгованості(днів) +1 збільшення
4.7 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 0,24 0,25 1,22 0,98 збільшення
4.8 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,098 0,074 0,073 -0,025 зменшення
4.9 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,282 0,218 0,207 -0,075 зменшення
5. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
5.1 Коефіцієнт рентабельності активів -0,85 -0,55 1,321 2,171 › 0 збільшення

Продовження таблиці 3.3

5.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -4,202 -2,820 6,622 +10,824 › 0 збільшення
5.3 Коефіцієнт рентабельності реалізації -14,896 -12,947 32,061 46,957 › 0 збільшення
5.4 Коефіцієнт рентабельності продукції за прибутком від реалізації 3,168 1,982 0,685 -2,483 зменшення

1. Показники аналізу майнового стану ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»:

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос / Первісна вартість.

К2012 = 1464,1/2412,8=0,607

К2013 = 1448,5/2349,0=0,617

К2014 = 1424,8/2299,9=0,619

Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Даний коефіцієнт збільшився на 4,6% у 2014 році у порівнянні з 2012 роком. Збільшення коефіцієнту зносу негативно характеризує роботу підприємстваза рахунок старіння обладнання.

2. Показники аналізу ліквідності (платоспроможності) ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»:

2.1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) = усього оборотних активів / усього поточних зобов'язань.

К2012 = 112,4/241,2=0,466

К2013 = 172,0/275,4=0,625

К2014 = 118,5/142,4=0,832

Платоспроможність (ліквідність) визначається здатністю підприємства до швидкого погашення своїх короткотермінових зобов'язань за платежами. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Даний показник у 2012 та 2013 роках відповідав нормативним значенням, але у 2014 дещо знизився. Це пов'язано із зниженням оборотніх активів.

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності = ( усього ОА - виробничі запаси - поточні біологічні активи - незавершене виробництво - готова продукція - товари) / усього поточних зобов'язань.

К2012 = (112,4-53,4-5,4)/241,2=0,222

К2013 = (172,0-89,5)/275,4=0,299

К2014 =(118,5-21,1)/142,4=0,684

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності знаходиться в межах нормативного значення, проте у 2014 році відбулось зниження у порівнянні з 2012 роком на 3,1%, це було спричинене скороченням виробничих запасів.

2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (поточні фінансові інвестиції + грошові кошти в національній валюті + грошові кошти в іноземній валюті) / усього поточних зобов'язань.

К2012 = 3,5/241,2=0,015

К2013 = 1,0/275,4=0,004

К2014 =21,6/142,4=0,152

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яку частину поточної заборгованості може покрити організація за рахунок наявних грошових коштів. Даний показник у 2012 році є трохи нижчий за нормативне значення, у 2013 році він збільшився і становив 0,64, але у 2014 році відбулось різке зниження до 0,012, це означає, що підприємству не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов'язань. Основним чинником підвищення рівня абсолютної ліквідності є збільшення поточних фінансових інвестицій та грошових коштів.

Отже, слід відмітити негативну тенденцію до зниження показників ліквідності підприємства і погіршення його платоспроможності на кінець досліджуваного періоду, тобто у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобовязань.

3. Показники аналізу фінансової стійкості ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»:

3.1. Коефіцієнт автономії ( фінансової незалежності ) = ( усього власного капіталу + усього забезпечення наступних витрат та платежів ) / підсумок балансу.

К2012 = 819,9/1061,1=0,773

К2013 = 797,1/1072,5=0,743

К2014 =851,7/994,1=0,857

Оцінка фінансової стійкості дозволяє зов­нішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх дже­рел.

Коефіцієнт фінансової незалежності, або автономії характеризує частку власних коштів (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%. У даному випадку коефіцієнт автономії становить 0,184 у 2012 році. Чим нижче значення коефіцієнта, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта говорить про можливість дефіциту грошових коштів. Але у 2014 році спостерігалось збільшення даного коефіцієнта до 0,461.

3.2. Коефіцієнт фінансової стабільності ( фінансування ) = (усього власного капіталу + усього забезпечення наступних витрат та платежів ) / ( усього довгострокових зобов'язань + усього поточних зобов'язань + доходи майбутніх періодів).

К2012 =819,9/241,2=3,399

К2013 = 797,1/275,4=2,894

К2014 =851,7/142,4=5,981

Коефіцієнт фінансової стабільності - показник, який характеризується відношенням власних і позикових коштів підприємства, тобто він показує, скільки позикових коштів залучило підприємство в розрахунку на 1 грн, вкладених в активи власних коштів. Нормальним (нормативним) вважається, К. > 1. У 2012 рік даний коефіцієнт становить 0,226 - це свідчить, що підприємство є залежним від зовнішніх фінансових джерел і є фінансово нестійким, у 2014 році відбулось збільшення коефіцієнта фінансування.

3.3. Коефіцієнт фінансової залежності = підсумок балансу / ( усього власного капіталу + усього забезпечення наступних витрат та платежів ).

К2012 = 1061,1/819,9=1,294

К2013 =1072,5/797,1=1,345

К2014 =994,1/851,7=1,167

Коефіцієнт фінансової залежності - якщо його значення знижується до одиниці (100 %), то це свідчить про те, що власники підприємства повністю його фінансують, а якщо перевищує одиницю, то навпаки. Так, якщо значення коефіцієнта у 2012 році - 1,294, це озна­чає, що при вкладенні в активи підприємства 1,345 грн, позиченими є 1,167 грн. У 2014 році коефіцієнт знизився до 2,168%. Як видно з розрахунків, коефіцієнт перевищує нормативне значення. Це свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємств і те, що підприємство є залежним від кредиторів. Для покращення результатів цього показника потрібно знизити рівень кредиторської заборгованості.

3.4. Власний оборотний капітал ( робочий капітал ) = ( усього власного капіталу + усього забезпечення наступних витрат та платежів + усього довгострокових зобов'язань - усього НА ).

К2012 = 819,9-948,7=-128,8

К2013 = 797,1-900,5=-103,4

К2014 = 851,7-875,1=-23,4

Власний оборотний капiтал характеризує ту частину власного капiталу пiдприсмства, яка являється джерелом покриття його поточних активiв. Власний оборотний капiтал має негативне значення у всіх роках, це означає у підприємста неспроможне навіть покрити поточні зобов'язання і така тенденція призводить до кризового стану. Брак власного оборотного капіталу призводить до вимушеного зростання обсягу залучених коштів, а також свідчать про неможливість розширювати подальшу діяльність.

3.5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами оборотних активів = ( усього оборотних активів + витрати майбутніх періодів - усього поточних зобов'язань - доходи майбутніх періодів ) / усього поточних зобов'язань.

К2012 = 112,4/241,2=0,466

К2013 = 172,0/275,4=0,624

К2014 =118,5/142,4=0,832

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами оборотних активів- показник, який характеризує рівень забезпеченості підприємства власними джерелами формування оборотних активів, тобто показує, скільки власних джерел формування оборотних активів підприємства припадає на одиницю цих активів. У даному випадку коефіцієнти у наведених роках є від'ємними, тобто у підприємства немає власних оборотних коштів. Для покращення результатів цього показника потрібно збільшити кількість власних оборотних засобів.

3.6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів = (усього оборотних активів + витрати майбутніх періодів - усього поточних зобов'язань - доходи майбутніх періодів ) / (виробничі запаси - незавершене виробництво - готова продукція - товари).

К2012 = (112,4-241,2)/(53,4-5,4)=-2,683

К2013 = (172,0-275,4)/89,5=-1,155

К2014 =(118,5-142,4)/21,1=-1,133

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів показує, наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування. У 2012 році показник становить -2,683, у 2014 знизився до - -1,133. Це свідчить про те, що запаси, які мають найменшу ліквідність не можуть забезпечуватись довгостроковими джерелами фінансування.

3.7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу = Власні оборотні кошти / Власний капітал.

К2012 = 112,4/819,9=0,14

К2013 = 172,0/797,1=0,215

К2014 =118,5/851,7=0,139

Коефіцієнт маневреності власного капіталупоказує, яка частина власного оборотного капіталу перебуває в обороті, тобто у тій формі, яка дає змогу вільно маневрувати цими коштами, а яка капіталізована. У всіх досліджуваних роках значення є від'ємними. Від'ємне значення показника свідчить про те, що за рахунок позикових коштів сформовано всі оборотні активи і частину необоротних активів. Для покращення результатів цього показника підприємство повинне інтенсивніше залучати в обіг власні кошти.

Отже, проаналізувавши фінансову стійкість можна сказати, що підприємство ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» є фінансово нестійким. У підприємства відсутній власний оборотній капітал і у порівнянні 2012 та 2014 років він ще більше зменшився. Всі коефіцієнти фінансової стійкості є від'ємними і продовжують зменшуватись. Для покращення фінансового стану товариству потрібно забезпечити себе власним капіталом за рахунок збільшення оборотних активів та зменшення поточних зобов'язань.

4. Показники аналізу ділової активності ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»:

4.1. Коефіцієнт оборотності активів = чистий дохід від реалізації продукції / (підсумок балансу на початок звітного періоду + підсумок балансу на кінець звітного періоду ) / 2

К2012 = 236,3/((1033,2+1061,1)/2)=0,226

К2013 = 176,1/((1061,1+1072,5)/2)=0,165

К2014 =170,3/((1072,5+994,1)/2)=0,164

Коефіцієнт оборотності активів характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Чим швидше обертаються активи, тим більше прибутку отримає воно, а відповідно й ефективніше працює. Коефіцієнт оборотності активів на 2014 рік збільшився. Зростання цього коефіцієнта не тільки позитивно відбивається на підвищенні ефективності роботи та сприяє вивільненню ресурсів з обороту.

4.2. Коефіцієнт оборотності поточних активів = чистий дохід від реалізації продукції / середню велечину поточних активів

К2012 = 236,3/((112,4+948,7)/2)=0,445

К2013 = 176,1/((172,0+900,5)/2)=0,328

К2014 =170,3/((118,5+875,1)/2)=0,342

Коефіцієнт оборотності поточних активів показує, скільки разів за рік поточні активи оберталися в реалізації виробленої продукції. Даний показник як бачимо збільшився, що має позитивне значення для товариства. Це свідчить про ефективне використання поточних активів та збільшення довгострокових зобов'язань. Для покращення результатів цього показника, потрібно залучати додаткові кошти в оборот, зменшити вкладання ресурсів в необоротні активи.

4.3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = чистий дохід від реалізації продукції / середньорічну величину кредиторської заборгованості

К2012=236,3/(130,9/2) = 3,609

К2013 = 176,1/(176,9/2) = 1,991

К2014= 170,3/(95,3/2) = 3,574

Даний коефіцієнт показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Коефіцієнт становить 3,609 та 3,574відповідно у 2012 та 2014 роках, тобто має зростаючу тенденцію. Збільшення коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості.

4.4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = чистий дохід від реалізації продукції / середньорічну величину дебіторської заборгованості

К2012 = 236,3/((45,6+45,6)/2)=5,182

К2013 = 176,1/((77,5+77,5)/2)=2,272

К2014 =170,3/((62,0+62,0)/2)=2,747

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки оборотів здійснено за рік коштами, вкладеними до розрахунків. Як видно з розрахунків даний коефіцієнт різко зменшився від 5,182 у 2012 році до 2,747 у 2014. Це свідчить про те, що покращується стан розрахунків з покупцями та ефективніше використовується дебіторська заборгованість. Чим більша кількість оборотів, тим швидше підприємство отримує плату відс воїх дебіторів.

4.5. Строк погашення дебіторської заборгованості = 360 / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

К2012 = 360/5,182=69,47 (69 днів)

К2013 = 360/2,272=158,45(158 дні)

К2014 =360/2,747=131,05 (131 днів)

Строк погашення дебіторської заборгованості показує середній період погашення дебіторської заборгованості підприємства. Як бачимо строки дебіторської заборгованості значно скоротились і становлять 10 днів, незважаючи на те, що у 2013 році спостерігалось збільшення строків погашення. Чим меншим є термін погашення дебіторської заборгованості, тим ефективніше використовуються грошові кошти підприємства.

4.6. Строк погашення кредиторської заборгованості = 360 / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

К2012 = 360/3,609=99,75(100 днів)

К2013 = 360/1,991=180,81 (181днів)

К2014 =360/3,574=100,72 (101день)

Строк погашення кредиторської заборгованості показує середній період погашення кредиторської заборгованості підприємства. У 2012 році він становив 100 днів і до 2014 року відбулось скорочення до 1дня.

4.7. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів = собівартості реалізованої продукції /середньорічню вартость матеріальних запасів

К2012 =18,2/(148,6/2)=0,24

К2013 = 15,7/(121,8/2)=0,25

К2014 =188,6/(309,1/2)=1,22

Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв характеризує швидкiсть реалiзацiї товарно - матерiальних запасiв пiдприємства, тобто показує кiлькiсть оборотiв на рiк зробили запаси та скiльки разiв вони перенесли власну вартiсть на готовi вироби. На пiдприємствi цей коефiцiєнт збільшився від 20,965 у 2012 році до 49,86 у 2014 році. Збiльшення швидкостi оборотностi товарно - матерiальних запасiв пiдприємства свiдчить про зростання ефективностi використання ресурсiв пiдприємства.

4.8. Коефіцієнт оборотності основних засобів = чистий дохід від реалізації продукції / ( первісна вартість на початок звітного періоду + первісна вартість на кінець звітного періоду ) / 2

К2012 = 236,3/((2383,5+2412,8)/2)=0,098

К2013 = 176,1/((2412,8+2349,0)/2)=0,074

К2014 =170,3/((2349,0+2299,9)/2)=0,073

Коефіцієнт оборотності основних засобів ( фондовіддача ) показує ефективність використання основних засобів підприємства. Даний показник має тенденцію до зменшення, це означає що товариство неефективно використовує основні засоби. Для покращення результатів цього показника, потрібно покращити стан основних виробничих фондів, та підвищити ступінь придатності.

4.9. Коефіцієнт оборотності власного капіталу = чистий дохід від реалізації продукції / ( усього власного капіталу на початок звітного періоду + усього власного капіталу на кінець звітного періоду ) / 2

К2012 = 236,3/((855,1+819,9)/2)=0,282

К2013 = 176,1/((819,9+797,1)/2)=0,218

К2014 = 170,3/((797,1+851,7)/2)=0,207

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує ефективність використання власного капіталу підприємства. У 2012 році показник становить 14,822, а у 2014 - 10,952 . Як видно з розрахунків, коефіцієнт зменшився. Це свідчить про те, що погіршилась ефективність використання власного капіталу підприємства.

Отже, проаналізувавши показники ділової активності товариства спостерігається збільшення коефіцієнтів оборотності, які показують, що підприємство веде ділову активність.

5. Показники аналізу рентабельності діяльності ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»:

5.1. Коефіцієнт рентабельності активів = (збиток (прибуток) / ( підсумок балансу на початок звітного періоду + підсумок балансу на кінець звітного періоду ) / 2 ) * 100%

К2012 = (-35,2/(1033,2+1061,1)/2)*100%=-0,85

К2013 = (-22,8/(1061,1+1072,5)/2)*100%=-0,55

К2014 = (54,6/(1072,5+994,1)/2)*100%=1,321

Коефіцієнт рентбельності активів зменшується протягом трьох років. Безумовно, ця величина має бути якомога більшою, оскільки саме активи є джерелом одержання прибутку підприємством. Низький рівень коефіцієнта вказує на неефективність використання активів і необхідність внесення змін у фінансову політику підприємства.

5.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу = (збиток (прибуток) / ( усього власного капіталу на поч. звіт. періоду + усього власного капіталу на кін. звіт. періоду ) / 2) * 100%

К2012 = (-35,2/((855,1+819,9)/2))*100%=-4,202

К2013 = (-22,8/((819,9+797,1)/2))*100%=-2,820

К2014 = (54,6/((797,1+851,7)/2))*100%=6,622

Рентабельності власного капіталу дуже знижуються і у 2011 році стає від'ємною, це пов'язано з виникненням збитку у даному році. Для покращення результатів цього показника, потрібно підвищити швидкість обороту сукупного капіталу.

5.3. Коефіцієнт рентабельності реалізації = (збиток (прибуток) / чистий дохід) * 100%

К2012 = (-35,2/(236,3))*100%=-14,896

К2013 = (-22,8/(176,1))*100%=-12,947

К2014 = (54,6/(170,3))*100%= 32,061

Даний показник характеризує рівень прибутковості операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства. Рентабельність реалізації знижується до від'ємного значення, що є негативним явищем. Для його покращення потрібно збільшити обсяги реалізації продукції, що у свою чергу призведе до збільшення чистого доходу від реалізації продукції.

5.4. Коефіцієнт рентабельності продукції за прибутком від реалізації = (збиток (прибуток) - адміністративні витрати - витрати на збут) / чистий дохід від реалізації продукції * 100%

К2012 = ((619,9-163,2-18,3)/13838,9))*100%=3,168

К2013 = ((324,6-158,1)/8398,7))*100%=1,982

К2014 = ((242,8-179,9)/9178,1))*100%= 0,685

Коефіцієнт рентабельності продукції за прибутком від реалізації показує, скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. Даний коефіцієнт знижується через зниження валового прибутку. Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції.

З розрахунку даних показників можна сказати що ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»»за 2012-2014 роки знаходиться у поганому фінансовому стані, про що свідчать показники фінансової стійкості та відсутність власного оборотного капіталу.

Фінансове забезпечення діяльності ВАТ «Бориславський завод «Спецлісмаш»» здійснює самостійно.ДОДАТКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати