Головна

Поняття зобов'язань підприємства, їх класифікація та оцінка | Структура довгострокових зобов'язань підприємства | Документальне підтвердження обліку довгострокових зобов'язань | Облік довгострокових позик | Облік довгострокових векселів виданих | Облік довгострокових зобов'язань з оренди | Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями | Облік відстрочених довгострокових зобов'язань | Загальна характеристика діяльності підприємства | Аналіз довгострокових зобов'язань |

ДОДАТКИ

  1. V. Додатки до Декларації акцизного податку
  2. Додатки
  3. ДОДАТКИ
  4. ДОДАТКИ
  5. ДОДАТКИ
  6. ДОДАТКИ
  7. ДОДАТКИ

Додаток 1

        Додаток      
        до положення (стандарту)    
        бухгалтерського обліку 2    
        (наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87
               
        дата (р, м, ч)   коди
Підприємство ДП "Яготинський цукровий завод" за ЄДРПОУ  
Територія   за КОАТУУ  
Форма власності приватна за КВФ  
Орган державного управління Мінагропол. україни за СПОДУ  
Галузь переробна за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності цукрова промисловість за КВЕД   15,83,0
Одиниця виміру тис. грн контрольна сума    
Адреса Київська обл. м. яготин, вул. Черняховського,1      
БАЛАНС
на 01 січня 2007 р
       
  Форма 1 Код за ДКУД
       
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість    
Первинна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво 2563,1
Основні засоби:      
Залишкова вартість 19058,8 18693,8
Первинна вартість 47407,9 47637,7
Знос 28349,1 28943,9
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 21620,8 21256,9
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 2150,8 1910,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 111,8 145,4
незавершене виробництво 9,6 1,2
готова продукція 38,8 45,2
Товари 1136,7 75,7
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 2217,9 2326,3
первинна вартість 2217,9 2326,3
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 82,1 109,8
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1215,5
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 0,9 85,5
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи 436,5
Усього за розділом II 7054,6 6381,5
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 28675,4 27638,4
Пасив Код рядка
І. Власний капітал      
Статутний капітал 29573,6 29573,6
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 1,5 1,5
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -17670,9 -18433,8
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 11904,2 11141,3
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 24,2 29,9
Інші забезпечення    
     
     
Цільове фінансування 1136,8
Усього за розділом II 1160,2 1166,7
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов'язання   25,6
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання 466,9 326,3
Усього за розділом III 466,9 466,9
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8141,3 6873,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 47,1  
з бюджетом 634,6 1273,2
з позабюджетних платежів    
зі страхування 712,2 700,3
з оплати праці 351,8 322,8
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 1009,1 1445,3
Усього за розділом IV 15144,1 14863,5
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 28676,4 27638,4

 

Додаток 2

ЗВІТ
про фінансові результати
за 2006 р
       
  Форма№2 Код за ДКУД
       
І. фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття код рядка за звітний період за попередній період
Доход (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7414,4 5987,4
Податок на додану вартість 1235,7 743,3
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6178,7 5244,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 6342,8 5067,2
Валовий:     176,9
прибуток    
збиток 164,1  
Інші операційні доходи 45,8 648,6
Адміністративні витрати 258,7 161,7
Витрати на збут 161,8 63,1
Інші операційні витрати 224,1 1430,6
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток 762,9 829,9
Доход від участі в капіталі    
Інші фіансові доходи    
інші доходи    
фінансові витрати    
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток 762,9 829,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток 762,9 829,9
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток 762,9 829,9
       
ІІ. еЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника код рядка зв звітний період за попередній період
Матеріальні затрати 2837,2 2342,32
Витрати на оплату праці 1385,7 1143,9
Відрахування на соціальні заходи 525,5 433,84
Амортизація 620,1 542,2
Інші операційні витрати 883,64
Разом 6475,5
       
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті код рядка зв звітний період за попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

Додаток 3

БАЛАНС
на 01 січня 2008 р
       
  Форма 1 Код за ДКУД
       
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість    
Первинна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво 2563,1 3002,5
Основні засоби:      
Залишкова вартість 18693,8 18100,2
Первинна вартість 47637,7 47623,4
Знос 28943,9 29523,2
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 21256,9 21102,7
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 1910,4 1698,2
тварини на вирощуванні та відгодівлі 145,4 209,8
незавершене виробництво 1,2 10,2
готова продукція 45,2
Товари 75,7
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 2326,3 2243,3
первинна вартість 2326,3 2243,3
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 109,8  
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1215,5
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 85,5 121,7
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи 436,5 399,5
Усього за розділом II 6381,5 7883,7
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 27638,4 28986,4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 29573,6 29573,6
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 1,5 1,5
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -18433,8 -19833,5
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 11141,3 9741,6
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 29,9 3,4
Інші забезпечення    
     
     
Цільове фінансування 1136,8 1137,1
Усього за розділом II 1166,7 1140,5
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 125,3
Довгострокові фінансові зобов'язання 25,6 35,4
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання 326,3 306,2
Усього за розділом III 466,9 466,9
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 4789,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6873,9 9314,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 1273,2 1062,4
з позабюджетних платежів    
зі страхування 700,3 640,3
з оплати праці 322,8 326,8
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 1445,3 1503,6
Усього за розділом IV 14863,5 17637,4
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 27638,4 28986,4

Додаток 4

ЗВІТ
про фінансові результати
за 2007 р
       
  Форма№2 Код за ДКУД
       
І. фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття код рядка за звітний період за попередній період
Доход (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9488,8 7414,4
Податок на додану вартість 1581,5 1235,7
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7907,3 6178,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8937,9 6342,8
Валовий:      
прибуток    
збиток 1030,6 164,1
Інші операційні доходи 456,8 45,8
Адміністративні витрати 340,6 258,7
Витрати на збут 74,5 161,8
Інші операційні витрати 494,4 224,1
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток 1483,3 762,9
Доход від участі в капіталі    
Інші фіансові доходи    
інші доходи    
фінансові витрати    
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток 1483,3 762,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток 1483,3 762,9
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток 1483,3 762,9
       
ІІ. еЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника код рядка зв звітний період за попередній період
Матеріальні затрати 4768,4 2837,2
Витрати на оплату праці 1746,2 1385,7
Відрахування на соціальні заходи 686,4 525,5
Амортизація 597,8 620,1
Інші операційні витрати 909,5
Разом 8708,3 6475,5
       
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті код рядка зв звітний період за попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    
       
Керівник      
Головний бухгалтер      

Додаток 5

БАЛАНС
на 01 січня 2005р
       
  Форма 1 Код за ДКУД
       
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість    
Первинна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво 3002,5 3054,3
Основні засоби:      
Залишкова вартість 18100,2 17801,4
Первинна вартість 47623,4 47898,5
Знос 29523,2 30097,1
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 21102,7 20855,7
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 1698,2 1388,7
тварини на вирощуванні та відгодівлі 209,8 227,9
незавершене виробництво 10,2 1,6
готова продукція 8,4
Товари 4019,9
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 2243,3 2554,4
первинна вартість 2243,3 2554,4
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1226,6
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 121,7 28,9
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи 399,5 384,9
Усього за розділом II 7883,7 9871,3
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 28986,4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 29573,6 29573,6
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 1,5 1,5
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19833,5 -21542,4
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 9741,6 8032,7
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 3,4 48,1
Інші забезпечення    
     
     
Цільове фінансування 1137,1 1137,1
Усього за розділом II 1140,5 1185,2
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 125,3
Довгострокові фінансові зобов'язання 35,4 15,9
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання 306,2
Усього за розділом III 466,9 466,9
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 4789,5 4789,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9314,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 1062,4 867,5
з позабюджетних платежів    
зі страхування 640,3
з оплати праці 326,8 136,1
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків   88,9
Інші поточні зобов'язання 1503,6 1354,2
Усього за розділом IV 17637,4 21042,2
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 28986,4
       

Додаток 6

ЗВІТ
про фінансові результати
за 2008 р
       
  Форма№2 Код за ДКУД
       
І. фІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття код рядка за звітний період за попередній період
Доход (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 12822,7 9488,8
Податок на додану вартість 2125,3 1581,5
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10697,4 7909,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 13332,6 8937,9
Валовий:      
прибуток    
збиток 2635,2 1030,6
Інші операційні доходи 2057,1 456,8
Адміністративні витрати 340,6
Витрати на збут   74,5
Інші операційні витрати 744,8 494,4
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток 1708,9 1483,3
Доход від участі в капіталі    
Інші фіансові доходи    
інші доходи    
фінансові витрати    
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток 1718,9 1483,3
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток 1708,9 1483,3
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток 1708,9 1483,3
       
ІІ. еЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника код рядка зв звітний період за попередній період
Матеріальні затрати 2941,3 4768,4
Витрати на оплату праці 2197,8 1746,2
Відрахування на соціальні заходи 828,7 686,4
Амортизація 573,9 597,8
Інші операційні витрати 1511,1 909,5
Разом 8052,8 8708,3
       
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті код рядка зв звітний період за попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    
       
Керівник      
Головний бухгалтер      

 ВИСНОВОК | ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати