Головна

Медіакритиці і проблема соціальної відповідальності ЗМІ | Підзвітність ЗМІ суспільству і медіакритиці | І інтересів громадян | культури | медіакритиці | Критичний аналіз і обговорення державної інформаційної політики | Медіакритиці і розвиток правового регулювання ЗМІ на демократичній основі | Власності на діяльність ЗМІ | Комерціалізація ЗМІ як об'єкт аналізу в медіакритиці | І підзвітності ЗМІ |

З позицій громадянського суспільства

  1. II. Еволюція російської держави і суспільства в XIX в.
  2. Q національна згода по основних етапах становлення і розвитку суспільства і держави.
  3. Акопов А. Ю. Гра в життя: Держава і особистість. Хвороби сучасного суспільства / А. Ю. Акопов. - СПб .: Політехніка, 1999.. - 117 с.
  4. акціонерного товариства
  5. акціонерні товариства
  6. Без суспільства немає людини

Остання чверть XX ст. стала періодом бурхливого технологічного оновлення засобів масової інформації. Розвивалася комп'ютеризація редакційних процесів збору, обробки і поширення інформації, широкий розвиток отримало кабельне та супутникове ТБ, відбулося стрімке становлення глобальної комп'ютерної мережі, швидко розширюється застосування цифрових технологій в журналістиці і в масових комунікаціях. Під впливом виробників високотехнологічного обладнання і продавців нових інформаційних послуг, що відбуваються часто характеризуються однобічно, з упором на їх позитивні наслідки. При цьому ігноруються суперечності і негативні тенденції в діяльності засобів масової інформації, викликані впливом революції в інформаційних і комунікаційних технологіях.

Зарубіжна критика ЗМІ, здійснювана від імені громадських об'єднань, знайомить широку аудиторію з аналізом і оцінкою проти-

48 Відсунута в сторону: тема праці в американських ЗМІ.

49 Подібні перекоси - не рідкість і в практиці російських ЗМІ. В ході порівняй
 ного російсько-шведського соціокультурного дослідження виявлено, що
 серед 1107 виділених тем публікацій у вітчизняних ЗМІ превалювали
 теми, пов'язані з криміналом і боротьбою проти злочинності (61 згадка),
 кар'єрою (46), іноземними кредитами і інвестиціями в російську економі
 ку (36), подіями культурного життя (35), функціонуванням вітчизняних
 підприємств (33), війною в Чечні (30), легітимністю дій органів влади
 (29), здоров'ям населення (28) і ін. Переважали драматичні, тривожні
 або скандальні теми. «Недраматичним» теми, пов'язані з екологією, жи
 ліщно-комунальними умовами, культурними цінностями, сім'єю, звичаями
 і звичаями, були відтіснені на другий план. Тематика, пов'язана з творець
 ної трудовою діяльністю людини, з мотиваціями і устремліннями трудя
 трудящих, захистом ними своїх інтересів, була розчинена у виробничій та
 кар'єрних тематиці, або взагалі ігнорувалася (Корконосенко С. Г., виногр
 дова СМ.
Події в ЗМІ і соціальної реальності Росії. С. 17).


 воречівих процесів і тенденцій розвитку ЗМІ, породжених застосуванням новітніх технологій обробки і передачі інформації. Аналізуючи вплив змін, що відбуваються на медійну практику, вона попереджає публіку, що впровадження новітніх інформаційних технологій не тільки розширює спектр можливостей ЗМІ і створює для аудиторії більш широкий вибір каналів отримання інформації, а й породжує якісно нові, досить серйозні проблеми - як соціальні, так і професійно етичні.

У статті, опублікованій на сайті бразильської організації «Institute Gutenberg», аналізуються можливі наслідки широкого застосування цифрової фотографії в найбільших газетах країни50. Зображення, що фіксується фоторепортером за допомогою цифрової камери, залишається в електронній пам'яті, і його можна практично миттєво передати з місця події через Інтернет на редакційний комп'ютер. Це зручно і дозволяє забезпечити швидке редагування знімків. Але цифрова технологія виключає отримання негативів, які традиційно служили підтвердженням документальності кадру. Оскільки при комп'ютерному редагуванні зображення існують безмежні можливості його зміни, це означає, що впровадження нової технології веде до втрати такого важливого для журналістики властивості фотографії, як документальність, і створює умови для необмеженої трансформації отриманих кадрів в маніпулятивних цілях.

У статті викладено технічний варіант вирішення виниклої професійно-етичної проблеми, що передбачає збереження вихідного цифрового кадру в пам'яті редакційного комп'ютера у вигляді файлу-оригіналу, використання якого можливо тільки в режимі перегляду. Теоретично це виключає можливість редагування такого файлу. Насправді ж комп'ютерне редагування і довільна зміна збереженого подібним чином електронного фотокадру цілком можливо, що підтверджується прикладами з практики. Так, в процесі електронного редагування фотознімка єгипетських пірамід в Гізі, призначеного для журналу «National Geographic», було навмисно змінено взаємне розташування пірамід - всього лише для того, щоб пристосувати знімок до дизайну обкладинки цього американського видання, яке претендує на роль популяризатора наукових географічних знань .

Медіакритиці сприяє суспільному осмислення сутності корінних змін, що відбуваються нині під впливом впровадження новітніх технологій в медійному секторі, а також можливих соціальних наслідків цих змін. До числа процесів, що привертають найбільш пильну увагу критиків, відноситься конвергенція засобів масової інформації. Процес конвергенції у все більшій мірі охоплює сучасні ЗМІ, які набувають при переході на цифрові платформи доставки інформації риси інтерактивності і мультімедійнос-ти, які свідчать про зближення і взаємопроникнення різних

50 Digital camera is the end of photo-document // http://www.igutenberg.org. 256


засобів масової інформації та комп'ютерно-мережевих комунікацій з перспективою їх об'єднання51.

У зв'язку з впровадженням нових інформаційних і комунікаційних технологій в засоби масової інформації зростає стурбованість громадськості можливими негативними наслідками цих процесів для дотримання демократичних свобод і прав. Висловлюються побоювання, що споживачам інформації буде надано стільки можливостей вибору і інтерактивності, скільки виявиться вигідно інформаційної індустрії. Комітет Міністрів держав - членів Ради Європи висловив стурбованість у зв'язку з тим, що комунікаційна конвергенція може сприяти домінуванню на ринку і розвитку концентрації засобів масової інформації, створити загрозу політичному і культурному плюралізму масових комунікацій52.

У статті, опублікованій на сайті британської організації «Press Wise Trust» під заголовком «Комунікація в інформаційну еру», визнається велика суспільна значущість цієї проблеми: «Конвергенція комунікаційних технологій відкриває майже необмежені можливості для демократичної участі в інформаційному суспільстві. Небезпека полягає в тому, що розвиток інформаційного суспільства є орієнтованим на технології і рухається більш під впливом комерційних міркувань, ніж громадських і демократичних принципів »53. У доповіді наголошується: не виключено, що в результаті розвитку конвергенції ЗМІ, супроводжуваного істотним розширенням платного доступу до інформації, великі суспільні групи виявляться обділеними в інформаційному плані.

З огляду на все більш широке поширення комерційних і бюрократичних підходів до інформаційної діяльності, коли ЗМІ характеризуються переважно як «індустрія», а читачі, радіослухачі, телеглядачі і користувачі Інтернетом - як «ринок» або «споживачі інформаційних продуктів і послуг», «Press Wise Trust» вважає, що їх не слід розглядати тільки як споживачів: необхідно ставитися до них в першу чергу як до громадян, членам суспільства54. А тому всі стадії діяльності та регулювання ЗМІ повинні грунтуватися на пріоритетному уваги до забезпечення прав громадян на інформацію як «загальне суспільне надбання». Це необхідно, щоб уникнути небезпеки нового соціального розшарування за ознакою забезпеченості соці

51 European Commission. Green Paper on the Convergence of the Telecommunications,
 Media and Information Technology Sectors, and the Implications for
 Regulation.Towards an Information Society Approach. Brussels, 1997. 3 December //
 http://www.europa.eu.int/comm/sg/scadplus.

52 Рекомендація № R (99) 1 Комітету міністрів Ради Європи державам-
 учасницям стосовно заходів щодо стимулювання плюралізму в засобах мас
 совою інформації.

53 Communication in the Information Age // http://www.presswise.org.uk/briefings.

54 The Broadcasting Bill 1996. Complaints Procedures // http://www.presswise.org.uk/
 briefings.


 альної інформацією, результатом якого стане розподіл громадян на «інформаційно багатих» і «інформаційно бідних».

У доповіді експертів «групи Бангемана» для Єврокомісії та інших документах ЄС відзначається: щоб конвергенція ЗМІ не привела до порушень прав громадян, в умовах переходу до інформаційного суспільства повинен бути зроблений упор на виконання засобами масової інформації (включаючи і комерційні) обов'язків «суспільної служби» . Це передбачає забезпечення якомога більшій кількості громадян можливості гарантованого доступу до максимально широкого спектру різноманітних високоякісних інформаційних продуктів і комунікаційних послуг, які задовольняють різноманітні потреби суспільства в новинах, освіті і розвазі55. «Press Wise Trust» та інші громадські об'єднання медіамоніторингу і медіакритиці виступають за те, щоб концепція «суспільної служби» стала відправним пунктом регулювання медійної діяльності, отримала відображення в змісті регулюючих норм і, відповідно, в діяльності органів регулювання ЗМІ56.



об'єднань | масових комунікацій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати