Головна

| | Глава 4. Зовнішня політика | | | Глава 8. СРСР - союзна держава | Глава 9. Союзна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 10. Автономна Радянська Соціалістична Республіка | Глава 12. Система і принципи діяльності Рад народних депутатів | Глава 13. Виборча система |

Глава 15. Верховна Рада СРСР

  1. II з'їзд Рад
  2. II З'їзд Рад. Ухвалення Декретів про Світі і Землі. Створення Радянського уряду.
  3. II. Радянський період в російській імперії.
  4. II. Структура і чисельність ради
  5. III. Порядок формування ради
  6. IV. компетенція ради
  7. " сверхдолжних "досконалості і Євангельські поради

Стаття 108. Вищим органом державної влади СРСР є Верховна Рада СРСР.

Верховна Рада СРСР правомочна вирішувати всі питання, віднесені цією Конституцією до відання Союзу РСР. Ухвалення Конституції СРСР, внесення до неї змін; прийняття до складу СРСР нових республік, затвердження утворення нових автономних республік і автономних областей; затвердження державних планів економічного і соціального розвитку СРСР, державного бюджету СРСР і звітів про їх виконання; освіту підзвітних йому органів Союзу РСР здійснюються виключно Верховною Радою Української РСР. Закони СРСР приймаються Верховною Радою Української РСР або всенародним голосуванням (референдумом), що проводяться за рішенням Верховної Ради СРСР.

Стаття 109. Верховна Рада СРСР складається з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей.

Палати Верховної Ради СРСР є рівноправними.

Стаття 110. Рада Союзу і Рада Національностей складаються з рівного числа депутатів. Рада Союзу обирається по виборчих округах з рівною кількістю населення. Рада Національностей обирається по нормі: 32 депутати від кожної союзної республіки, 11 депутатів від кожної автономної

республіки, 5 депутатів від кожної автономної області і один депутат від кожного автономного округу.

Рада Союзу і Рада Національностей за поданням обираються ними мандатних комісій приймають рішення про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про

вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними.

Стаття 111. Кожна палата Верховної Ради СРСР обирає Голову палати і чотирьох його заступників. Голови Ради Союзу і Ради Національностей керують засіданнями відповідних палат і відають їх внутрішнім розпорядком. Спільні засідання палат Верховної Ради СРСР ведуть по черзі голови Ради Союзу і Ради Національностей.

Стаття 112. Сесії Верховної Ради СРСР скликаються двічі на рік. Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради СРСР з його ініціативи, а також за пропозицією союзної республіки або не менше третини депутатів однієї з палат. Сесія Верховної Ради СРСР складається з роздільних і спільних засідань палат, а також проводяться в період між

ними засідань постійних комісій палат або комісій Верховної Ради Української РСР. Сесія відкривається і закривається на роздільних або спільних засіданнях палат.

Стаття 113. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді СРСР належить Раді Союзу, Раді Національностей, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, союзним республікам в особі їхніх найвищих органів державної влади, комісіям Верховної Ради СРСР і постійним комісіям його палат, депутатам Верховної Ради СРСР, Верховному Суду СРСР, Генеральному прокурору СРСР. Право законодавчої ініціативи мають також громадські організації в особі їх загальносоюзних органів.

Стаття 114. Проекти законів та інші питання, внесені на розгляд Верховної Ради СРСР, обговорюються палатами на їх роздільних або спільних засіданнях. У випадку необхідності

проект закону або відповідне питання можуть бути передані для попереднього або додаткового розгляду в одну або кілька комісій. Закон СРСР вважається прийнятим, якщо в кожній з палат Верховної Ради СРСР за нього проголосувала більшість від загального числа депутатів палати. Постанови та інші акти Верховної Ради СРСР приймаються більшістю від загального числа депутатів Верховної Ради СРСР. Проекти законів та інші найважливіші питання державного життя рішенням Верховної Ради СРСР або

Президії Верховної Ради СРСР, прийнятим за їх ініціативою або за пропозицією союзної республіки, можуть бути винесені на всенародне обговорення.

Стаття 115. У разі незгоди між Радою Союзу і Радою Національностей питання передається на вирішення погоджувальної комісії, яку утворюють палати на паритетних

засадах, після чого питання вдруге розглядається Радою Союзу і Радою Національностей на спільному засіданні. Якщо і в цьому випадку згоди не буде досягнуто, питання переноситься на

обговорення наступної сесії Верховної Ради СРСР або передається їм на всенародне голосування (референдум).

Стаття 116. Закони СРСР, постанови та інші акти Верховної Ради СРСР публікуються на мовах союзних республік за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради

СРСР.

Стаття 117. Депутат Верховної Ради СРСР має право звернутися із запитом до Ради Міністрів СРСР, до міністрів та керівників інших органів, утворених Верховною Радою Української РСР. Рада Міністрів СРСР або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати не більше ніж в триденний термін усну чи письмову відповідь на даній сесії Верховної Ради СРСР.

Стаття 118. Депутат Верховної Ради СРСР не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Верховної Ради СРСР, а в період між її сесіями - без згоди Президії Верховної Ради СРСР.

Стаття 119. Верховна Рада СРСР обирає на спільному засіданні палат Президія Верховної Ради СРСР - постійно діючий орган Верховної Ради СРСР, підзвітним їй в усій своїй діяльності і здійснює в межах, передбачених

Конституцією, функції найвищого органу державної влади СРСР в період між його сесіями.

Стаття 120. Президія Верховної Ради СРСР обирається з числа депутатів у складі Голови Президії Верховної Ради, Першого заступника Голови, п'ятнадцяти заступників Голови - по одному від кожної союзної республіки. секретаря

Президії і двадцяти одного члена Президії Верховної Ради СРСР.

Стаття 121. Президія Верховної Ради СРСР:

1) призначає вибори до Верховної Ради СРСР;

2) скликає сесії Верховної Ради СРСР;

3) координує діяльність постійних комісій палат Верховної Ради СРСР;

4) здійснює контроль за дотриманням Конституції СРСР і забезпечує відповідність конституцій і законів союзних республік Конституції і законам СРСР;

5) дає тлумачення законів СРСР;

6) ратифікує і денонсує міжнародні договори СРСР;

7) скасовує постанови і розпорядження Ради Міністрів СРСР і Рад Міністрів союзних республік у разі невідповідності їх закону;

8) встановлює військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання; присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

9) засновує ордена і медалі СРСР; встановлює почесні звання СРСР; нагороджує орденами і медалями СРСР; присвоює почесні звання СРСР;

10) приймає до громадянства СРСР; вирішує питання про вихід з громадянства СРСР і позбавлення громадянства СРСР, про надання притулку;

11) видає загальносоюзні акти про амністію і здійснює помилування;

12) призначає і відкликає дипломатичних представників СРСР в іноземних державах і при міжнародних організаціях;

13) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;

14) утворює Раду оборони СРСР і затверджує його склад, призначає і змінює вище командування Збройних Сил СРСР;

15) оголошує в інтересах захисту СРСР військовий стан в окремих місцевостях або по всій країні;

16) оголошує загальну або часткову мобілізацію;

17) в період між сесіями Верховної Ради СРСР оголошує стан війни в разі воєнного нападу на СРСР або в разі необхідності виконання міжнародних договірних зобов'язань по

взаємну оборону від агресії;

18) здійснює інші повноваження, встановлені Конституцією і законами СРСР.

Стаття 122. Президія Верховної Ради СРСР в період між сесіями Верховної Ради з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії:

1) вносить у разі потреби зміни до чинних законодавчих актів СРСР;

2) затверджує зміни меж між союзними республіками;

3) за пропозицією Ради Міністрів СРСР утворює і ліквідує міністерства СРСР і державні комітети СРСР

4) за поданням Голови Ради Міністрів СРСР звільняє з посади і призначає окремих осіб, які входять до складу Ради Міністрів СРСР.

Стаття 123. Президія Верховної Ради СРСР видає укази і приймає постанови.

Стаття 124. Після закінчення повноважень Верховної Ради СРСР Президія Верховної Ради СРСР зберігає свої повноваження аж до утворення новообраною Верховною Радою Української РСР нового

Президії. Новообрана Верховна Рада СРСР скликається Президією Верховної Ради СРСР попереднього складу не пізніш ніж через два місяці після виборів.

Стаття 125. Рада Союзу і Рада Національностей обирають з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання

Верховної Ради СРСР, а також для сприяння проведенню в життя законів СРСР та інших рішень Верховної Ради СРСР та її Президії, контролю за діяльністю державних органів і

організацій. Палати Верховної Ради СРСР можуть створювати також спільні комісії на паритетних засадах. Верховна Рада СРСР створює, коли визнає за необхідне, слідчі, ревізійні та інші комісії в будь-якому питанню. Всі державні і громадські органи, організації і

посадові особи зобов'язані виконувати вимоги комісій Верховної Ради Української РСР і комісій його палат, подавати їм необхідні матеріали та документи. Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду державними і громадськими органами, установами і

організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений термін.

Стаття 126. Верховна Рада СРСР здійснює контроль за діяльністю всіх підзвітних йому державних органів. Верховна Рада СРСР утворює Комітет народного контролю

СРСР, який очолює систему органів народного контролю. Організація і порядок діяльності органів народного контролю визначаються Законом про народний контроль в СРСР.

Стаття 127. Порядок діяльності Верховної Ради СРСР і його органів визначається Регламентом Верховної Ради СРСР та іншими законами СРСР, що видаються на основі Конституції СРСР.

 Глава 14. Народний депутат | Глава 16. Рада Міністрів СРСР
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати