загрузка...
загрузка...
На головну

Агрегатний розрахунок випуску продукції | Агрегатний розрахунок випуску продукції по цеху | Організаційний розрахунок основного потоку | Обсягу незавершеного виробництва | Визначення чисельності працюючих | Основних виробничих робітників | Ремонтом обладнання (транспорту) | Фахівців, службовців і МОП | Середні показники по праці | аналіз рентабельності |

Розрахунок середньорічного нормативу оборотних коштів

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  4. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  5. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  6. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  7. I. 4. Закон Біо - Савара - Лапласа і його застосування до розрахунку магнітних полів.

Для визначення нормативу оборотних коштів необхідно встановити загальний обсяг витрат по елементу «вартість сировини і матеріалів» :

,

де  - Обсяг випущеної продукції по цеху за рік за фактичною вартістю обробки (табл. 13).

Сума оборотних коштів по елементу «основні матеріали»  визначається за формулою

,

де  - Норма запасу тканин в днях за даними підприємства в межах 10- 25 днів;

360 - тривалість планового періоду в днях.

Суму оборотних коштів по всіх елементах  можна визначити виходячи з отриманої величини Ом і структури оборотних коштів у швейній промисловості:

,

де 75 - питома вага вартості матеріалів в загальному складі оборотних коштів (в середньому по швейної галузі).

Фінансовий план

Планування і розподіл прибутку

Планування фінансової діяльності підприємства тісно пов'язане з кінцевими результатами виробництва, найважливішим з яких в умовах ринкових відносин є балансовий прибуток або сукупний дохід.

Загальна сума прибутку від реалізації продукції по цеху  визначається як різниця між випуском продукції в оптових цінах  і собівартістю всієї продукції :

.

До планованим фінансових результатів, крім прибутку від реалізації продукції, відносяться наступні доходи:

доходи, отримані підприємством за рахунок пайової участі в діяльності інших фірм, дивіденди по акціях і інших цінних паперів;

2) доходи від здачі майна в оренду;

3) доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції;

4) присуджені або визнані боржником штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, а також доходи від відшкодування завданих збитків;

5) прибуток від минулих років, виявлена ??у звітному році;

6) позитивні курсові різниці по валютних рахунках, а також операцій в іноземній валюті;

7) інші доходи від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

У курсовому проекті немає даних про інших перерахованих вище доходи, тому приймаємо, що балансовий прибуток дорівнює прибутку від реалізації продукції.

Вважаємо, що обсяг продажів (реалізації) відповідає обсягу виробленої продукції в оптових цінах  і обсягу товарної продукції  . Розрахуємо витрати на 1 карбованець товарної продукції :

.

Отримана підприємством балансовий прибуток розподіляється в установленому чинним законодавством порядку:

перерахування до державного і муніципального бюджету і інші фонди за існуючими видами та ставками податків і зборів;

утворення фондів розвитку, споживання, резервних і ін. на підприємстві;

створення фондів оплати праці, виплата винагород працівникам і дивідендів по акціях і ін.

Розрахункова, або чиста, прибуток підприємства  , Що залишається в розпорядженні підприємства, визначається як різниця між балансовим прибутком  і загальною сумою податків  і зборів  , Сплачуваних підприємством:

.

Розрахунок податків, що сплачуються підприємством, привести в формі

табл. 14.

Таблиця 14

Розрахунок податків і визначення чистого прибутку підприємства

 види податків  Налогообразующіе показники і розмір відрахувань  Сума, тис.р.
 1. Прибуток балансова    
 2. Податок на майно підприємства  2% від вартості капіталовкладень  і вартості оборотних коштів  
 3. Збір на утримання муніципальної міліції    
 4. Податок на прибуток  24% від оподатковуваного прибутку (залишок прибутку після сплати податків - пп. 2 - 3)  
 Разом сума податків і зборів  Сума рядків (2 - 4)  
 Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток),    

*  - Мінімальна заробітна плата, встановлена ??державою на момент виконання курсового проекту.

Після визначення чистого прибутку необхідно її розподілити по фондам підприємства, для цього потрібно заповнити табл. 15, при цьому слід врахувати, що величина резервного фонду не може перевищувати 25% від чистого прибутку, решта фонди формуються підприємством на власний розсуд.

фонд споживання є джерелом матеріального заохочення і соціального розвитку персоналу підприємства. фонд накопичення призначений для створення нового майна, придбання основних фондів і оборотних коштів, подальшого розвитку підприємства. резервний фонд служить для покриття кредиторської заборгованості на випадок припинення діяльності підприємства.

Таблиця 15

 Зведення обладнання цеху, капіталовкладення | Фінансові результати діяльності
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати