На головну

Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

Дипломна робота повинна в короткій і чіткій формі з логічною послідовністю розкрити творчий задум автора, містити методику дослідження, опис проведених експериментів і їх результати, аналіз літератури по темі і т. П.

Об `ємдипломної роботи повинен орієнтовно становитиме 80 сторінок машинописного тексту.

структура її має такий вигляд:

- Відгук наукового керівника на дипломну роботу;

- Рецензія на дипломну роботу (вкладається в прозорий файл);

- титульна сторінка;

- Завдання по дипломній роботі;

- Зміст;

- Вступ;

- Основний текст роботи;

- Висновок;

- Висновки і рекомендації (разом або окремо);

- Список використаних бібліографічний джерел;

- додаток.

під У веденні розкриваються актуальність роботи, формуються мета, об'єкт, предмет дослідження, завдання, гіпотеза, методологічна основа дослідження, теоретична основа, наукова новизна, практична значущість роботи. Іншими словами, у Вступі дається загальна характеристика (програма) дипломної роботи, це її візитна картка, реклама. Об `єм введення - 5-10 сторінок.

Перша глава, як правило, носити теоретичний характер, тут можна дати історію, показати ступінь вивченості досліджуваної проблеми, на основі аналітичного огляду відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури. У першому розділі можуть бути розкриті поняття і сутність досліджуваного явища або процесу, уточнено формулювання. за обсягом, перша глава повинна бути не більше 25-30% від всієї дипломної роботи.

Друга і наступні глави містять опис і результати самостійного емпіричного дослідження. Об `єм цієї частини дипломної роботи - 50-60% від загального обсягу.

В укладанні підводиться підсумок вирішення тих завдань, які були поставлені в дипломній роботі, формуються висновки та рекомендації (пропозиції).

Основний текст ділиться на глави і розділи. глави нумеруються арабськими цифрами в межах всієї роботи і починаються з нової сторінки (наприклад, вгорі в центрі пишеться «Глава I», під нею великими літерами - назва розділу).

розділи нумеруються арабськими цифрами, де перша цифра показує, до якої чолі цей параграф відноситься, а друга - безпосередньо номер самого параграфа (наприклад, 2.3. - так позначається третій параграф другого розділу). Параграфи мають свої назви. На відміну від глав вони розташовуються суцільним текстом, один за іншим. Іноді виникає необхідність поділу параграфа на смислові частини, тоді ці частини нумеруються наступним чином: 2.3.1. - Це перша частина третього параграфа другого розділу. Підкреслювати слова в заголовках розділів і підрозділів і переносити слова не можна, в кінці заголовків крапку не ставлять.

При викладі роботи треба строго відокремлювати свої думки від запозичених або вже відомих науці. При цьому треба робити посилання на використану літературу та інші джерела. посилання на літературне джерело в тексті дипломної роботи супроводжують порядковим номером, під яким це джерело включений в список використаної літератури. Посилання полягає в прямі дужки (наприклад, [6; 54]), де друга цифра позначає номер сторінки, з якої взята ця цитата. Це коротка посилання. Існує й інший вид посилань на літературне джерело - порядковий. У цьому випадку посилання не першоджерело дається під рискою внизу тієї сторінки, де закінчується цитата. На засланні вказуються прізвище, ініціали автора, назву роботи, видавництва, місце і рік видання, сторінки.

Слід зазначити, що в дипломній роботі не слід зловживати цитатами, Але при необхідності їх використання текст цитати з книги або будь-якого офіційного документа слід відтворювати точно, зі збереженням всіх особливостей оригіналу. Якщо цитована фраза наводиться в повному обсязі, то в місцях опущеного тексту слід поставити три крапки. Якщо в роботі використовуються неопубліковані праці, архівні матеріали, рукописи, раніше виконані курсові або дипломні роботи, протоколи конференцій або засідань кафедри, то посилання на джерело дається в самому тексті, роботи внизу сторінки і в список літератури ці матеріали не включаються.

цифровий матеріал, який використовується в роботі, бажано приводити у вигляді таблиць, що включаються в основну частину роботи або в «Додаток». Всі таблиці повинні мати назви, що відображають їх зміст, і порядкову нумерацію, яка вказується над назвою таблиці вгорі з правого боку. У тексті, де це доречно за змістом, робляться посилання на таблицю (наприклад, «див. Табл. 7» або «Дані наведені в таблиці 7») (Додаток 9.7). Якщо в роботі наводиться таблиця, запозичена або розрахована за даними статистичного щорічника або іншого літературного джерела, треба обов'язково робити посилання на першоджерело (за правилами цитування). У разі, якщо таблиця велика або для неї потрібно багато місця, то після посилання на таблицю повинен слідувати текст до кінця сторінки, а таблицю поміщають на наступній сторінці. У таблицю не слід включати цифровий матеріал, який з достатньою стислістю може бути викладено в самому тексті. Коментар до таблиць не повинен їх дублювати. У тексті слід давати лише аналіз і пояснення таблиць.

У дипломній роботі бажано використовувати ілюстрації (плани, діаграми, схеми, малюнки, фотографії та ін.) Зазвичай діаграми, схеми виконуються на основі даних, які увійшли в таблиці. В цьому випадку ілюстрований матеріал повинен в роботі замінити відповідні таблиці, а не дублювати їх. З огляду на це, важливо ретельно продумати, що слід давати у вигляді діаграм або графіків, а що у вигляді таблиць. Діаграми і схеми представляють найбільш зручний і наочний спосіб вираження змісту певного матеріалу. Всі написи на графіках і другом ілюстрованому матеріалі пишуть стандартним шрифтом з великої літери без крапки на кінці (Додаток 9.8).

весь графічний матеріал (схеми діаграми, фотографії, креслення і т.п.) позначаються єдиним найменуванням «рис.» (малюнок). У роботі проставляється загальна порядкова нумерація всього ілюстрованого матеріалу незалежно від характеру.

загальні висновки викладаються у вигляді окремих пунктів з порядковою нумерацією. Бажано, щоб кінець кожного розділу або глави дипломної роботи супроводжувався висновками. В кінці всієї роботи даються конкретні пропозиції або рекомендації.

Список використаної літератури додається під заголовком «Література». Посилання на літературу містять номер джерела, під яким воно значиться в бібліографічному списку, укладений у квадратні дужки. Як правило, посилання поміщають в тому місці, де вона найбільш підходить за змістом. Наприклад: «За наявними даними [2, 5, 9] ... або Дослідженнями ряду авторів [4, 7, 8] показано, що ...». Посилання на таблиці, малюнки, додатки беруться в круглі дужки. При посиланнях слід писати: «відповідно до даних в таблиці 5», / таблиця 2 /, «за даними малюнка 3», / малюнок 4 /. Джерела наводяться в алфавітному порядку. Джерела іноземною мовою даються в кінці списку також з іноземної алфавітом.

Додаток відкривається чистим аркушем, на якому пишеться слово «Додаток» правіше від середини листа, потім даються самі пронумеровані додатки на окремих аркушах. Заголовки розділів, а також слова «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» слід розташовувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними літерами, переноси слів в заголовках не допускаються.

зміст поміщається на окремому аркуші на початку роботи до введення. У ньому дається точна назва окремих частин роботи (глав, параграфів, додатків), вказуються сторінки, де знаходиться дана глава або параграф.

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути оформлена відповідно до наведених нижче вимог.

1. Виконання тексту.

Документ повинен бути набраний на комп'ютері і видрукуваний на принтері з використанням сучасних текстових і, якщо необхідно, графічних редакторів на одному боці аркуша (без рамки) білого паперу формату А4 розміром 21x30 см (по 57-60 знаків у рядку), або на комп'ютері ( шрифт Arial Cyr, розмір шрифту - 14, інтервал полуторний). текст на іноземних мовах може бути цілком удрукований або вписаний від руки. Поєднання надрукованих і частково вписаних від руки букв або цифр не допускається. Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, якщо в зазначеному місці вони не поміщаються. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Кожна ілюстрація повинна мати назву, яку розміщують під нею, ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах всієї роботи (див. Додаток 9.8).

Сторінки повинні мати поля: Левое- 30-35 мм; праве - 10-15 мм; верхнє - 20-25 мм; нижнє 20-25 мм. Разом на сторінці повинно бути 29 + (-) 1 рядок тексту.

Таблиці, малюнки, креслення, схеми, графіки, фотографії, як в тексті, так і в Додатку, повинні бути виконані на стандартних аркушах розміром 21x30 см або наклеєні на стандартні аркуші білого паперу. Підписи і пояснення до фотографій, малюнків повинні бути з лицьового боку. Текст роботи, малюнки, фотографії не повинні мати позначок, олівцевих виправлень, плям, тріщин і загинів. Набивка букв на букву і домальовування букв не допускається. Посилання на літературу містять номер джерела, під яким воно значиться в бібліографічному списку, укладений у квадратні дужки. Як правило, посилання поміщають в тому місці, де вона найбільш підходить за змістом. Наприклад: «За наявними даними [2, 5, 9] ... або Дослідженнями ряду авторів [4, 7, 8] показано, що ...». Посилання на таблиці, малюнки, додатки беруться в круглі дужки. При посиланнях слід писати: «відповідно до даних в таблиці 5», / таблиця 2 /, «за даними малюнка 3», / малюнок 4 /. Список використаних джерел повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні дипломної роботи. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати за зразками, наведених у додатку.

2. Нумерація сторінок і розділів. Сторінки випускної кваліфікаційної роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Нумерація страніцвключая додатки, повинна бути наскрізна по всьому тексту (всі без винятку листи документа повинні бути пронумеровані). На титульному аркуші номер сторінки не вказується. Порядковий номер друкується в середині верхнього поля або праворуч сторінки.

виняток становлять відгук и рецензія на дипломну роботу (Додаток .....). Вони повинні бути представлені в рукописному або надрукованому вигляді, поміщені перед титульним листом і їх не нумерують (бажано їх вкласти в «прозорий файл»). Керівник до захисту перевіряє дипломну роботу, підписану студентом і консультантом, дає письмовий відгук спираючись на власну оцінку і також її підписує на титульній сторінці (стор. 1). Далі робота, підписана завідувачем кафедри, направляється рецензента. Рецензент дипломної роботи затверджується кафедрою з числа фахівців тієї галузі, в якій студент виконував дипломну роботу. В рецензії відзначається актуальність дослідження, наскільки успішно дипломник впорався з розглядом теоретичних і практичних завдань, вказуються позитивні сторони роботи і її недоліки. На закінчення рецензент викладає свою точку зору про загальний рівень і якість виконаної студентом дипломної роботи.

Кожен розділ документа рекомендується починати з нової сторінки.

3. Структура тексту і мова викладу. Краще за все керуватися такими міркуваннями: глава - це частина тексту, в якій міститься велика смислова одиниця, параграф - це підрозділ тексту всередині глави, що містить логічно важливу частину голови. Параграфи діляться на абзаци, в яких міститься невелика, але закінчена думка. Заголовки розділів і підрозділів основної частини повинні бути короткими, чіткими, послідовно розкривають зміст роботи в цілому.

Текст ділиться автором на абзаци певною мірою довільно. Спочатку виділення абзаців є великі труднощі. Абзац, тобто частина тексту, що починається з нового рядка, або завершується натисканням клавіші "Enter" в разі використання текстового редактора для персонального комп'ютера, складається з декількох пропозицій, що виражають одну закінчену думку. Досвід показує, що на сторінці хорошого наукового тексту є від 2 до 4 абзаців.

Виділення глав, параграфів і абзаців пов'язано зі структурою роботи в цілому. Структуру всієї роботи в цілому, її основну ідею, аргументи і їх послідовність, висновки з роботи слід прояснити в основному ще до написання тексту роботи на консультації з науковим керівником. Саме таким чином можна досягти повної відповідності структури та змісту роботи.

При написанні тексту слід стежити за тим, щоб в ході викладу не втрачати основна думка роботи, т. Е. Так звана "червона нитка". Вона повинна бути видна не тільки вузького спеціаліста по даній темі, а й читачеві, непосвяченому у цю проблемну область. Слід постійно контролювати відповідність змісту глави або параграфа їх заголовкам. Якщо при написанні тексту думка відхилилася від теми, її слід або повернути в потрібне русло, або скорегувати структуру роботи відповідно до фактичного ходом викладу думки. Слід постійно перевіряти, чи носить аргументація логічно стрункий характер. Тут можна скористатися таким правилом: в ідеалі кожна глава, параграф і навіть абзац повинні бути такими, щоб їх можна було замінити тезами.

Бажано, щоб кінець кожного розділу, параграфа або абзацу мав логічний перехід до наступного. У зв'язку з цим рекомендується закінчувати кожен параграф і главу підбиттям їх підсумків, з яких би логічно слідувала необхідність подальшого розгляду проблеми, яке послідує в новій главі або параграфі. Можна порекомендувати і інший прийом, а саме: починати кожну главу або параграф з вступного абзацу, який підказує читачеві, про що піде мова далі, як це має місце у цій розробці. У вступному абзаці можна "перекинути місток" до попередніх думок. Це лише підкреслить "червону нитку" всієї роботи.

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути написана хорошим науковою мовою. Це означає як дотримання загальних норм літературної мови і правил граматики, так і врахування особливостей наукової мови: її точності, однозначності термінології, деяких правил застосування форм мови. Важливість дотримання рекомендацій щодо мови легко помітити по позитивної реакції наукового керівника і рецензента з цього приводу, яка зазвичай передує аналізу змісту роботи.

Відносно стилю наукової мови слід запам'ятати, що особиста манера викладу в сучасній науковій літературі поступилася місцем безособової. Іншими словами, займенник "я" не вживається, а займенник "ми" поступово виходить з ужитку. (Можна вважати, припустимо, що ...) Далі, під час обговорення наукових положень того чи іншого мислителя слід застосовувати одну й ту ж форму теперішнього часу.

Оформлення таблиць. Дані статистичних спостережень, їх обробка, вихідна інформація для аналізу, як правило, наводяться в таблицях. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути точним і коротким. Назва таблиці слід поміщати над таблицею. Слово "Таблиця", а потім її номер друкуються праворуч над таблицею, над її назвою.

Таблиці в тексті нумерують послідовно, арабськими цифрами, використовуючи наскрізну нумерацію по тексту документа, виключаючи додатки. таблиці кожного додатки нумерують окремої нумерацією арабськими цифрами.

При перенесенні частини таблиці слово "Таблиця" і назву її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами зліва пишуть слова "Продовження табл. 11".

ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа, так і на окремому аркуші. Усе ілюстрації (Графіки, схеми, діаграми, фотографії, ксерокопії та відскановані копії оригінальних документів і зображень, комп'ютерні роздруківки вмісту екранів) іменуються малюнками.

Ілюстрації слід позначати в тексті словом "малюнок" і нумерувати арабськими цифрами, використовуючи наскрізну нумерацію по тексту документа, виключаючи додатки. Якщо малюнок один, то він позначається як "Рис." ілюстрації кожного додатки нумерують окремої нумерацією арабськими цифрами.

На всі ілюстрації документа повинні бути приведені посилання в тексті документа, при посиланні слід писати слово "рисунок" із зазначенням його номера, наприклад: (рис. 1.1) або (рис. 1 дод. 1).

Формули. У формулах як символи слід застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять в формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути приведені безпосередньо після цієї формули.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинна починатися зі слова "де", наприклад:

 , (1)

де, Пi - Умовно-чистий прибуток в i-й рік;

? -% вкладення капіталу;

К0 - Спочатку інвестований капітал;

Т - загальний термін вкладення капіталу;

i - поточний рік вкладення капіталу.

Формули в тексті документа, за винятком формул, які розміщені в додатку, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Допускається нумерація формул в межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад (3.1).

Посилання на порядкові номери формул, якщо це необхідно, дають в круглих дужках, наприклад: "... у формулі (1)".

Формули, що поміщаються в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка.

Матеріал допоміжного характеру, що доповнює текст документа, рекомендується поміщати в додатках. Додатками можуть бути, наприклад: результати експериментів, представлені великим числом ілюстрацій і таблиць, розрахунки, описи алгоритмів і т.п. додатки розміщують після списку використаних джерел. У тексті документа на Усе додатки повинні бути дані посилання.

кожне додаток слід починати з нової сторінки.

Додаток має мати Заголовок, Який записують з великої літери окремим рядком.

Всі додатки повинні бути перераховані в змісті документа із зазначенням їх заголовків і відповідних номерів сторінок.

В остаточному вигляді випускна кваліфікаційна робота повинна бути переплетена шнурками і бути в жорсткій (коленкорову) обкладинці.

 Структурні елементи випускної кваліфікаційної роботи | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи

Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи | Об'єкт і база випускної кваліфікаційної роботи | Етапи і терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи | Передзахист і захист випускної кваліфікаційної роботи | НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати