На головну

Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Реєстр. №

Підготовка та захист

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Методичні вказівки

для студентів усіх форм навчання

Напрям підготовки 040400 -Соціальна робота

Профіль підготовки - Соціальна робота в системі соціальних служб

Кваліфікація (ступінь) - бакалавр

Санкт-Петербург


допущено

Редакційно-видавничим радою СПбГЕУ

в якості методичного видання

укладачі:

д-р мед. наук, проф. С. А. Овчаренко

канд. соц. наук, доц. Гроховська О. І.

канд. мед. наук, доц. Джуринська Л. Ф.

спец. по УМР I категорії Кучумова Е. А.

Підготовлено на кафедрі

соціології та соціальної роботи

Надруковано в авторській редакції з оригінал-макету,

представленого упорядником

aСПбГЕУ, 2014

зміст

 Загальні положення................................................ ........
 1.1  Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи ............................................ ...........................................
 1.2  Об'єкт і база випускної кваліфікаційної роботи ............................................ ...........................................
 Організація роботи щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи ........................................... .......
 2.1  Етапи і терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи ........................................... ............................
 2.2  Вибір і затвердження теми випускної кваліфікаційної работы..............................................................................................
 2.3  Складання програми випускної кваліфікаційної роботи ............................................. ................................................  
 2.4  Контроль за ходом підготовки і написання випускної кваліфікаційної роботи ......................................... ....................
 Структурні елементи випускної кваліфікаційної роботи
 Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи ............................................ ........................................
 Допуск до захисту випускної кваліфікаційної роботи ..........
 5.1  Оцінка науковим керівником готовності випускної кваліфікаційної роботи ........................................... ..................
 5.2  Рецензування випускної кваліфікаційної роботи ............
 5.3  Оформлення допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи ........................................... ............................................
 Передзахист і захист випускної кваліфікаційної роботи ...
 Приблизний перелік тем випускної кваліфікаційної роботи ............................................ .....................................
 Список літератури ................................................ ........................
 Приложение.....................................................................................
     
     

загальні положення

У сучасних умовах гуманізації соціальних процесів російського суспільства стратегічне значення для соціальної політики держави має вузівська підготовка фахівців соціальної роботи (бакалаврів, магістрів).

Підвищення якості підготовки фахівців соціальної роботи диктує необхідність уточнення профессиограмм соціальних та інших спеціальностей; диверсифікації соціальної освіти, орієнтованості на розвиток духовно-моральних якостей, культури особистості та професійної компетентності, вимоги до якої будуть постійно зростати і ускладнюватися. Під професійною компетентністю розуміється сукупність професійних знань, умінь, навичок і здібностей до виконання професійної діяльності, а також такі якості як ініціатива, співробітництво, комунікативність, вміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію. Крім того, професійна компетентність визначається мотивованим прагненням до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, його творчим і відповідальним ставленням до справи.

Випускна кваліфікаційна робота є підсумковим контролем процесу навчання у вузі і підставою для присвоєння студенту ступеня - бакалавр у напрямку 040400 - соціальна робота, здатного з професійних позицій вирішувати проблеми в даній області, використовуючи отримані за роки навчання знання.

З метою систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань щодо вирішення науково-прикладних проблем, зміст дипломної роботи має розкривати різні аспекти професійної діяльності фахівця соціальної роботи: організаційно-методичний, адміністративно-управлінський, соціально-технологічний, системно-аналітичний, культурно-творчий , соціально-економічний, маркетинго-менеджменческій, соціально-правової та ін.

Випускна кваліфікаційна робота повинна являти собою закінчену розробку на актуальну тему, містити навички самостійних розрахунків студента, аналізу, інтерпретації та узагальнення соціальної інформації, вміння використовувати літературу, фондові джерела і бази даних, які передбачають здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення соціальної системи

Випускна кваліфікаційна робота повинна бути науково-кваліфікаційною роботою, в якій міститься рішення задачі, що має істотне значення для відповідної галузі знань, або викладені науково обгрунтовані розробки, що мають істотне значення для соціальної роботи як науки. Бакалавр представляє випускну кваліфікаційну работув вигляді спеціально підготовленого рукопису. Процес підготовки випускної кваліфікаційної роботи забезпечує виконання загальних кваліфікаційних вимог до робіт.

На першому етапі підготовки випускна кваліфікаційна робота від студента потрібно не тільки певний обсяг знань, а й включення в нову форму педагогічних відносин - в першу чергу взаємодія з науковим керівником, а в подальшому - з рецензентом, кафедрою і Державною атестаційною комісією. Основу цих відносин становить успішний контакт з керівником, який забезпечує формування дослідницьких навичок і, перш за все, вміння користуватися методами наукової роботи.

Випускна кваліфікаційна робота виконується студентом самостійно, на практичному матеріалі різних господарюючих суб'єктів всіх організаційно - правових форм, сфери державних і недержавних організацій, відповідно до виданого завданням на її розробку. У процесі виконання випускної кваліфікаційної роботи студент активно опановує методами і методиками наукового дослідження, умінням самостійно виконувати і творчо використовувати свої знання для вирішення конкретних цілей і завдань, набуває навиків роботи з науковою літературою, статистичними даними, нормативно-правовими та іншими документами. Відповідальність за повноту, об'єктивність і наукову достовірність, представлених в випускної кваліфікаційної роботі матеріалів, несе автор даного дослідження. При підготовці випускної кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати широту і глибину знань за фахом, навички самостійної дослідницької та соціально - проектної роботи, вміння вирішувати складні завдання в галузі соціальної роботи, а також здатність обґрунтовувати і захищати свої проектні рішення перед Державною атестаційною комісією.

Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи

Мета випускної кваліфікаційної роботи - поглиблення і розширення знань і навичок студента в області соціальної роботи в процесі самостійного вирішення комплексної соціально - проектної, дослідницької та практичної задачі, що вимагає узгодженого розгляду економічних, організаційних, управлінських, методологічних, профілактичних, діагностичних, проектних питань.

Для успішного виконання випускної кваліфікаційної роботи студенту необхідно:

· Мати глибокі знання в галузі соціальної роботи, етапах соціалізації, про тенденції зміни російського суспільства, прогнозування і керуватися ними при вирішенні завдань соціального дослідження;

· Володіти сучасними методами і методиками науково - дослідної роботи, аналізу та обробки інформації для прийняття управлінських рішень на досліджуваному соціальному об'єкті;

· Вміти орієнтуватися при підборі різних джерел інформації і вміти працювати зі спеціальною літературою; вивчати й узагальнювати літературні джерела, матеріали підприємств і організацій, вирішувати практичні завдання, робити висновки і пропозиції;

· Вміти грамотно користуватися комп'ютерною технікою та сучасними інформаційними технологіями;

· Вміти з професійних позицій обґрунтовувати теоретичні та практичні рекомендації, результати аналізу, соціально - економічного рішення і заходи по їх впровадженню;

· Вміти викладати свої думки чітко, грамотно і логічно послідовно, а також кваліфіковано оформляти матеріал, який ілюструє зміст соціального дослідження.

Основні завдання виконання випускної кваліфікаційної роботи спрямовані на формування наступних компетенцій:

- Бути готовим до розробки і реалізації соціальних технологій, які враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства (ПК-1)

- Бути здатним забезпечувати високий рівень соціальної культури технологій соціального захисту слабких верств населення, медико-соціальної підтримки, благополуччя громадян (ПК-2)

- Бути готовим до забезпечення соціального захисту, допомоги та підтримки, надання соціальних послуг окремим особам і соціальним групам (ПК-4)

- Бути здатним до інноваційної діяльності в соціальній сфері, оптимізації її поєднання з традиційною культурою особистому та суспільному житті (ПК-6)

- Бути здатним цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи, медико-соціальної допомоги населення (ПК-9)

- Бути здатним здійснювати оцінку якості соціальних послуг на основі досягнень сучасної кваліметрії і стандартизації (ПК-10)

- Бути здатним до компетентного використання законодавчих і інших нормативних актів федерального і регіонального рівнів (ПК-1) 1

- Бути готовим дотримуватися професійно-етичні вимоги в процесі здійснення професійної діяльності (ПК-12)

- Готовність до систематичного використанню результатів наукових досліджень для забезпечення ефективності діяльності соціальних працівників, професійної підтримки благополуччя різних верств населення, забезпечення їх фізичного, психічного і соціального здоров'я (ПК-17)

- Бути здатним складати практичні рекомендації щодо використання результатів наукових досліджень (ПК-18)

- Бути здатним до здійснення прогнозування, проектування, моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи, медико-соціальної допомоги (ПК-20)

- Володіти високою соціальною культурою управлінської діяльності працівників установ соціального захисту, кадрів, сприяють соціальному благополуччю громадян своєї країни (ПК-22)

- Бути здатним до організаційно-управлінської роботи в підрозділах соціальних установ і служб (ПК-25)

- Бути здатним до роботи з персоналом підприємств в установах соціальної сфери, до планування і координації діяльності щодо вирішення актуальних завдань соціальної роботи, медико-соціальної допомоги (ПК-27)

- Бути здатним розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності системи мотивації праці фахівців установ соціального захисту населення, аналізувати і розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності системи контролю їх діяльності (ПК-29)

- Бути готовим до розробки інноваційних соціальних проектів в рамках заходів державної та корпоративної соціальної політики, забезпечення соціального благополуччя, медико-соціальної допомоги (ПК-32)

- Бути здатним брати участь в пілотних проектах зі створення інноваційних майданчиків установ в сфері психосоціальної, структурної і комплексно орієнтованої соціальної роботи (ПК-33)ПЕРЕЛІК ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА | Об'єкт і база випускної кваліфікаційної роботи

Етапи і терміни виконання випускної кваліфікаційної роботи | Структурні елементи випускної кваліфікаційної роботи | Вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Рецензування випускної кваліфікаційної роботи | Передзахист і захист випускної кваліфікаційної роботи | НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати