На головну

Загальна характеристика бази (місця) практики

  1. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  2. I. Загальна характеристика уроку.
  3. I. Загальна теорія статистики
  4. I. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
  5. I. Загальна характеристика
  6. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  7. I. Загальна частина

В цьому розділі незалежно від специфіки організації (бази практики) повинні міститися такі відомості:

- Перелік цілей, необхідність реалізації яких зумовила створення організації;

- Опис її структури з виділенням основних складових і їх ролі в досягненні поставлених цілей;

- Чітке визначення місця організації в системі більшого масштабу;

- Особливості та склад керованої частини системи управління;

- Аналіз функціонування (діяльності) організації за три попередні роки за ступенем досягнення мети;

- Аналіз фінансових та інших показників.

Характеристика і аналіз роботи бази практики проводиться від загального до конкретного з подальшим поглибленням і розширенням.

Обсяг цього (I) розділу не повинен перевищувати 20 сторінок, тому тут доцільно широко використовувати графічні засоби представлення інформації: графіки, діаграми, схеми, оперограмми, а також таблиці. Для опису організаційної структури можна використовувати таблицю 6.

Таблиця 6 Склад регламентної документації ______

(найменування організації)

 № п / п  Підрозділ (структурна одиниця)  Найменування документа, що регламентує діяльність  Рік затвердження та № документа  Мета (завдання) діяльності підрозділу  Чисельність працюючих в підрозділі

Розподіл повноважень у системі управління (наприклад, в системі "округ-район"; між органами районної адміністрації, в апараті адміністрації) доцільно представити у вигляді функціональної матриці.

Функціональна матриця являє собою таблицю, в якій перелік робіт (видів діяльності) зіставляється з номенклатурою діючих структурних підрозділів (посад). На перетині (в клітинах матриці) проставляються певні умовні позначення, що відповідають повноваженням даного підрозділу (посади) у вирішенні зазначеного питання. Орієнтовна форма функціональної матриці представлена ??в таблиці 7.

Таблиця 7 Функціональна матриця розподілу повноважень (прав і обов'язків)

 № п / п  Склад завдань управління (укрупнених функцій)  Найменування структурних підрозділів (посад)
       ...  
 ... n
             

Умовні позначення:

Про - відповідає за виконання даної роботи, організовує її виконання, узагальнює результати і формує остаточний документ (лист, наказ, розпорядження, звіт та ін. Документи);

П - надає пропозиції, вихідні дані, інформацію та ін. Матеріали, необхідні для виконання даної роботи;

С - бере участь в обговоренні, підготовці даного питання, дає висновок, погоджує (візує) підготовлений документ або окремі питання в процесі його підготовки;

Р - приймає рішення (підписує документ);

У - приймає остаточне рішення (стверджує документ).

2. Характеристика основних структурних підрозділів організації (робочих місць студентів)

У цьому розділі звіту викладається виконання передбачених програмою практики реальних завдань, пов'язаних з вивченням діяльності певних структурних підрозділів організації (бази практики). У звіті повинні міститися відомості, представлені в таблицях 8-10.

Таблиця 8 Професійно-кваліфікаційна характеристика складу співробітників підрозділу

 № п / п  Займана посада  П. І. Б.  Освіта  спеціальність  стаж
 необхідну  наявне  необхідна  наявна  загальний  на даній посаді

Таблиця 9 Характеристика документаційного

взаємодії _______________________

 (Найменування структурного підрозділу)

 Найменування документів, що надходять з інших підрозділів організації  Найменування підрозділів, від яких надходять документи  Найменування документів, що відправляються в інші підрозділи організації  Найменування підрозділів, в які відправляються документи

Таблиця 10 Характеристика функціональної взаємодії співробітників підрозділу

 № п / п  Види діяльності  співробітники підрозділу
 П. І. Б. посада  П. І. Б. посада  П. І. Б. посада  П. І. Б. посада  ...
 ...

Види діяльності визначаються з положення про структурний підрозділ, перелік управлінських робіт - з посадових інструкцій. По кожному виду діяльності (задачі) виділяється свій перелік робіт, який заноситься в таблицю з урахуванням технологічної послідовності їх виконання. Крім того, при заповненні таблиці можуть бути використані умовні позначення як для таблиці 7.

3. Кадрове, правове, інформаційне та технічне забезпечення організації, структурних підрозділів, робочих місць

У цьому розділі звіту повинні міститися відомості, представлені в таблицях 11-17.

Таблиця 11 Кількісний та якісний склад працюючих в (на) ________ на 01.01.20__г.

 № п / п  Найменування підрозділу (посади)  кількість  Якісний склад працюючих
 По віку  за стажем
 штатних  вакантних посад  до 30 років  30-40  40-50  50-60  понад 60 років  до 3-х років  3-5  5-10  10-15  понад 15 років

Таблиця 12 Рівень освіти і підвищення кваліфікації працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

 Посада керівника і фахівця за рівнями управління  Кількість фактично працюючих  Рівень освіти  Кількість працівників
 Фахівці з вищою освітою  З них за профілем  Спеціалісти з середньою спеціальною освітою  З них за профілем  працівники сосреднімобразованіем  З них навчається без відриву з виробництва від роботи  Які підвищили кваліфікацію в минулому році  Планованих на підвищення кваліфікації поточному році

Таблиця 13 Результати атестації працівників ______________,

 (найменування організації)

проведеної в ______ році

 Посада керівника і фахівця за рівнями управління  кількість атестуються  Відповідає займаній посаді  Внесено рекомендацій за результатами атестації
 Відповідає займаній посаді  не відповідає займаній посаді
 безумовно  умовно

Таблиця 14 Динаміка обсягу документообігу за _____ роки

(Останні 3 роки)

 вид документації  роки
     
 Вхідна документація по кореспондентам: а) б) в) ... n)      
 Разом:      
 Вихідна документація по кореспондентам: а) б) в) ... m)      
 Разом:      
 Внутрішня документація по видам: а) б) в) ... k)      
 Разом:      
 всього:      

Таблиця 15 Карта визначення обробки документів

в ________________________________________

(Найменування структури підрозділу)

 Документи, які розробляються вподразделеніі  Періодічностьподготовкі документів  Час підготовки документа (включаючи устниеконсультаціі), хв.  Кількість заповнюваних примірників  Час заповнення одного примірника документа, хв.  Кількість документів, підготовлених за період, рік  Кількість примірників документаза період, рік  Загальна трудомісткість обробки документа, годину

Таблиця 16 Інформаційна характеристика управлінських робіт

 № п / п  Види діяльності (управлінські роботи)  Перелік документів, що використовуються і їх джерело  Перелік формуються документів і їх адресність за призначенням  Календарний час виконання роботи  Періодичність виконання в рік  Використовувані технічні засоби
 внутрішніх  зовнішніх

Таблиця 17 Характер використання технічних засобів управління

 № п / п  вид оргтехніки  Модель  Вартість одного пристрою  рік придбання  Середній коефіцієнт завантаження  Відповідальна особа за зберігання та експлуатацію

Якщо для отримання необхідних даних використовувався анкетне опитування співробітників, то в додатку до звіту студент прикладає опитувальний лист (анкету).

Якщо дані встановлювалися з використанням таких методів, як фотографія або самофотография робочого дня, то в додатку до звіту студент прикладає наглядова лист фотографії робочого дня (табл. 18).

Таблиця 18 Спостережна лист фотографії робочого дня

 № п / п  вид спостережень  поточний час  тривалість  Індекс (умовне позначення)  Примітки
 початок  закінчення

 Оформлення результатів практики | Завдання по науково-дослідній роботі

Цілі і завдання практики | Бази практики і робочі місця студентів | Скласти схему зовнішніх взаємозв'язків бази практики. | Вкладіть зразки договорів. | Індивідуальні завдання за фахом (спеціалізації) | Підведення підсумків практики | Методичні рекомендації щодо проведення практики в районних адміністраціях Республіки Башкортостан і міст Республіки Башкортостан | бібліографічний список | Документальні джерела |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати