На головну

ВСТУП

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Казанський державний

енергетичний університет

затверджено

Навчальним управлінням КГЕУ

Методичні вказівки

До курсового проекту по курсу

Тепломасообмінне обладнання підприємств

Е видання, доповнене

Казань 2005


УДК 66.095.1

ББК 31.39

До 64

Конахін А. М., Конахіна І. А

Методичні вказівки до курсового проекту по курсу «ТЕПЛОМАСООБМІННИХ обладнання підприємств». 2-е изд., Доп. Казань: Казан. держ. енерг. ун-т, 2005.

У методичних вказівках викладені загальні вимоги до курсового проекту, до оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Визначено обсяг, зміст і послідовність виконання проекту. У роботі вказані ті питання, які повинні бути вирішені студентами при виконанні проекту, наводяться приблизні схеми розрахунку деяких тепломасообмінних установок. Наведено варіанти завдань для курсових проектів.

Справжні методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 100700 «Промислова теплоенергетика» та 101602 «Енергозбереження підприємств агропромислового комплексу».

© Казанський філія Московського енергетичного інституту (ТУ), 1996.

© Казанський державний енергетичний університет, 2005

ВСТУП

Курсове проектування з тепломасообміну обладнання є важливою умовою для формування інженерів-промтеплоенергетіков.

Приблизний обсяг годин, що витрачаються студентами на виконання проекту, не повинен перевищувати 60 год, передбачених програмою курсу.

Метою курсового проектування є:

закріплення і поглиблення отриманих знань шляхом використання їх для вирішення конкретних інженерних задач;

прищеплення навичок підбору та використання наукової, технічної та довідкової літератури та ГОСТів;

освоєння методів технологічного розрахунку різних процесів, конструктивного, гідравлічного і механічного розрахунків установок; розвиток творчої ініціативи студентів при самостійному вирішенні поставлених перед ними завдань і прагнення до пошуку оригінальних рішень;

ознайомлення з основами конструювання апаратів, прийомам інтенсифікації процесів тепломасообміну;

вироблення вміння складати і оформляти технологічну і конструкторську документацію;

розвиток у студентів навичок систематичного, технічно грамотного викладу в пояснювальній записці, переконливого обгрунтування прийнятих ними розрахункових, технічних рішень, методів розрахунку і т.п .;

розвиток у студентів почуття відповідальності за виконану ними роботу, прийняті рішення та вміння обґрунтовано їх захищати.

Умовою якісного виконання і захисту курсового проекту є самостійна творча робота студентів з використанням спеціальної та довідкової літератури та сучасних рішень в галузі промислової теплоенергетики.

Особливу увагу слід приділяти питанням економії і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, розширення сфери використання безвідходних технологій.

За прийняті в проекті технічні рішення і правильність обчислень відповідає студент - автор проекту. В цілому курсовий проект повинен являти собою закінчену проектну розробку установки, виконану студентом самостійно.

Викладач - керівник проекту забезпечує систематичні консультації, на яких студенти узгоджують і уточнюють прийняті ними технологічні схеми, методи розрахунків, рішення по утилізації вторинних енергоресурсів, а також отримують відповіді на всі виникаючі питання і рекомендації по використанню літератури.

Справжні методичні вказівки складені з метою надання допомоги студентам, для тих, до виконання курсових проектів, щодо методів розрахунку, їх послідовності, обсягу і змісту проектів.


ЗМІСТ курсового проекту

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | загальні вказівки

Вимоги до оформлення | Код креслення. | Отримання завдання і порядок виконання проекту | Етапи виконання та захист проекту, оцінка роботи | ректифікаційна установка | Багатокорпусна випарна установка | сушильна установка | ЗАВДАННЯ № _____ | Вихідні дані для проекту (завдання № 1-4) | Вихідні дані для проектування ректифікаційної колони |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати