Головна

Грип Е. х., Смольяков А. а., Сарсенів К. м | Роль і значення дисципліни для вивчення всього блоку юридичних наук. | Цілі і завдання, які ставляться перед слухачем в період вивчення дисципліни | Обсяг знань і навичок, які повинен придбати слухач в результаті вивчення дисципліни | Тема № 1. Муніципальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна. | Тема № 2. Поняття, принципи, функції та система місцевого самоврядування. | Тема № 3. Основи місцевого самоврядування: правові, організаційні, територіальні та економічні. | Тема № 4. Форми безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування. | Тема № 5. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування, їх повноваження. | Тема № 8. Гарантії місцевого самоврядування та відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. |

I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. D) У роботі
  3. I розділ. Загальні характеристики організації
  4. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  5. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

Перш ніж приступити до написання контрольної роботи слухачеві слід чітко визначити її цілі, добре продумати зміст. Це дозволить якісно розробити тему, тобто вивчити необхідну літературу, зібрати і проаналізувати матеріали, правильно оформити роботу і потім представити її на рецензування.

Контрольна робота повинна відповідати наступним вимогам:

1) представляти собою самостійне дослідження актуальної проблеми юридичної науки;

2) бути створена на основі сучасних теоретичних знань, використання спеціальної літератури, що відноситься до теми;

3) містити аналіз відповідних правових концепцій, поглядів окремих вчених;

4) виклад матеріалу має бути чітким, з посиланнями на джерела;

5) контрольна робота повинна бути відповідним чином оформлена.

Послідовність написання роботи необхідно поєднувати зі сформованими в практиці правилами її оформлення.

Текст роботи необхідно відредагувати, звірити цитати і цифрові дані.

Сторінки тексту повинні бути пронумеровані, починаючи зі сторінки «Введення». Титульний лист і лист з планом роботи не нумеруються, але вважаються.

Робота брошюруется в наступній послідовності:

1. Титульний аркуш (див. Додаток №).

2. План роботи.

3. Введення.

4. Основний текст (він може бути розбитий на глави, параграфи, пункти, підпункти)

5. Висновок.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки (якщо вони є).

Текстовий матеріал письмової роботи повинен бути оформлений відповідно до таких вимог:

· Робота друкується на одній стороні паперу формату А 4 (210х297 мм);

· Відбитки тексту на папері повинні бути чіткими; друкувати деформованим або забрудненим шрифтом не допускається;

· Текст набирається комп'ютерним способом (стандарту Microsoft Word) 14-м розміром шрифту; відстань між рядками - 1,5 інтервали; розміри полів: верхнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм, нижнє - не менше 20 мм; в одному рядку повинно бути 60-65 знаків, пробіл між словами вважається за один знак; абзацний відступ дорівнює 5 знакам; на одній сторінці суцільного тексту повинно бути 28-30 рядків;

· Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу додатковими інтервалами;

· Слово «План» записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) прописними буквами; найменування, включені в план, записують малими літерами; заголовки друкують великими літерами і розташовують симетрично тексту;

· Титульний аркуш повинен мати відповідні написи: найменування ВУЗу, найменування кафедри; Назва теми; дані слухача - форма навчання, курс, навчальна група, звання, прізвище, ім'я, по батькові, прізвище, контактний телефон, т. д .;

· Виноски оформляються посторінково аж 10-им розміром шрифту.

При роботі над контрольною роботою слухач повинен використовувати, як правило, 6-10 різних джерел (навчальних посібників, монографій, збірників наукових статей, журнальної і газетної періодики, нормативних джерел). Серед них повинні бути джерела, опубліковані за останні роки.

Приблизний обсяг контрольної роботи повинен становити 15-20 сторінок друкованого тексту (що визначається особливостями розкриття теми).

Завершивши роботу, автор повинен до встановленого терміну (мінімум за один місяць до сесії) надати текст контрольної роботи на факультет для подальшого рецензування на кафедрі. По приїзду на наступну сесію в першу чергу необхідно поцікавитися на факультеті і кафедрі результатами перевірки контрольної роботи.

Слухач, що не представив роботу до встановленого строку, але не пройшов її рецензування, не допускається до здачі заліку (іспиту) та усунути всі зазначені в рецензії недоліки і повторно, до початку екзаменаційного (залікового) періоду, здати на кафедру виправлену роботу.Вступ | II. Основні етапи підготовки контрольної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати