На головну

Загальні вимоги до оформлення рефератів.

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Текст реферату повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ, основні положення якого тут і відтворюються.

Загальний обсяг роботи - 15-30 сторінок друкованого тексту (з урахуванням титульного аркуша, змісту і списку використаних джерел) на папері формату А4, на одному боці аркуша. Титульний лист оформляється за вказаному зразку.

У тексті повинні композиційно виділятися структурні частини роботи, що відображають суть дослідження: вступ, основна частина і висновок, а також заголовки і підзаголовки.

метоюреферативной роботи є набуття навичок роботи з літературою, узагальнення літературних джерел і практичного матеріалу по темі, здатності грамотно викладати питання теми, робити висновки.

Реферат повинен містити:

титульна сторінка,

зміст,

Вступ,

основну частину (розділи, частини),

висновки (заключна частина),

додатки,

пронумерований список використаної літератури (не менше 2-х джерел) із зазначенням автора, назви, місця видання, видавництва, року видання.

На початку реферату належне бути зміст, В якому вказуються номери сторінок по окремим главам.

під у веденні слід відобразити місце розглянутого питання в природничо проблематики, його теоретичне і прикладне значення. (Обгрунтувати вибір даної теми, коротко розповісти про те, чому саме вона зацікавила автора).

Основна частина повинна викладатися відповідно до плану, чітко і послідовно, бажано своїми словами. У тексті повинні бути посилання на використану літературу. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата повинна мати посилання на відповідну позицію в списку використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад / 12, с.56 / або "В роботі [11] розглянуті ...." Кожна глава тексту повинна починатися з нового аркуша , незалежно від того, де закінчилася попередня.

I глава. Вступна частина. Це коротка глава повинна містити кілька вступних абзаців, безпосередньо вводять в тему реферату.

II глава. Основна наукова частина реферату. Тут в логічній послідовності викладається матеріал по темі реферату. Цю главу доцільно розбити на підпункти - 2.1., 2.2. (Із зазначенням в змісті відповідних сторінок).

Усе виноски і підрядкові примітки розташовуються на тій же сторінці, до якої вони належать.

Оформлення цитат.Текст цитати полягає в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій він даний в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

Оформлення перерахувань.Текст всіх елементів перерахування повинен бути граматично підпорядкований основний вступної фразі, яка передує перерахунку.

Оформлення посилань на малюнки.Для наочності викладу бажано супроводжувати текст малюнками. В останньому випадку на малюнки в тексті повинні бути відповідні посилання. Всі ілюстрації в рефераті повинні бути пронумеровані. Нумерація повинна бути наскрізною, тобто через всю роботу. Якщо ілюстрація в роботі єдина, то вона не нумерується.

У тексті на ілюстрації робляться посилання, що містять порядкові номери, під якими ілюстрації поміщені в рефераті. Посилання в тексті на номер малюнка, таблиці, сторінки, глави пишуть скорочено і без значка, наприклад "№", наприклад: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "Див. Малюнок 5" або "графік .... наведено на малюнку 2". Якщо зазначені слова не супроводжуються порядковим номером, то їх слід писати в тексті повністю, без скорочень, наприклад "з малюнка видно, що ...", "таблиця показує, що ..." і т.д. Фотографії, малюнки, карти, схеми можна оформити у вигляді додатки до роботи.

Оформлення таблиць.Всі таблиці, якщо їх декілька, нумерують арабськими цифрами в межах усього тексту. Над правим верхнім кутом таблиці поміщають напис "Таблиця ..." із зазначенням порядкового номера таблиці (наприклад "Таблиця 4") без значка № перед цифрою і точки після неї. Якщо в тексті реферату тільки одна таблиця, то номер їй не присвоюється і слово "таблиця" не пишуть. Таблиці постачають тематичними заголовками, які мають у своєму розпорядженні посередині сторінки і пишуть з великої літери без крапки на кінці.

Висновки (заключна частина) повинні містити короткий узагальнення розглянутого матеріалу, виділення найбільш достовірних і обґрунтованих положень і тверджень, а також найбільш проблемних, розроблених на рівні гіпотез, важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування, світогляду, етики тощо

У цій частині автор підводить підсумок роботи, робить короткий аналіз і формулює висновки.

Приблизний обсяг реферату становить 15-20 сторінок машинописного тексту.

В кінці роботи додається Список використаної літератури. Літературні джерела слід розташовувати в такому порядку:

енциклопедії, довідники;

книги по темі реферату (прізвища та ініціали автора, назву книги без лапок, місце видання, назву видавництва, рік видання, номер (номери) сторінки);

газетно-журнальні статті (назва статті, назва журналу, рік видання, номер видання, номер сторінки).

Формат.Реферат повинен бути виконаний на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Інтервал між рядками - полуторний. Колір шрифту - чорний. Гарнітура шрифту основного тексту - «Times New Roman» або аналогічна. Кегль (розмір) від 12 до 14 пунктів. Розміри полів сторінки (не менше): праве - 30 мм, верхнє, і нижнє, ліве - 20 мм. Формат абзацу: повне вирівнювання ( «по ширині»). Відступ абзацу однаковий по всьому тексту.

Сторінки повинні бути пронумеровані з урахуванням титульного аркуша, яка не позначається цифрою. У роботах використовуються цитати, статистичні матеріали. Ці дані оформляються у вигляді виносок (посилань і приміток). Приклади оформлення виносок наводяться нижче. Відстань між назвою глави (підрозділу) і текстом має дорівнювати 2,5 інтервалах. Однак відстань між підзаголовком і подальшим текстом має бути 2 інтервали, а інтервал між рядками самого тексту - 1,5. Розмір шрифту для назви глави - 16 (напівжирний), підзаголовка - 14 (напівжирний), тексту роботи - 14. Крапка в кінці заголовка, наявного посередині листа, не ставиться. Заголовки НЕ підкреслюються. Абзаци починаються з нового рядка і друкуються з відступом в 1,25 сантиметра. Зміст (зміст) повинне існувати на початку роботи.

Заголовки.Заголовки розділів і підрозділів слід друкувати на окремому рядку з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи, наприклад: ВСТУП, ВИСНОВКИ.

Вирівнювання по центру або по лівому краю. Відбиття: перед заголовком - 12 пунктів, після - 6 пунктів. Відстань між назвою глави і подальшим текстом має дорівнювати двом міжрядковим інтервалом. Таке ж відстань витримується між заголовками глави і параграфа. Відстані між рядками заголовка приймають таким же, як і в тексті. Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовку не допускається.

Нумерація.Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту (титульний лист і зміст включають в загальну нумерацію). На титульному аркуші номер не проставляють. Номер сторінки проставляють у центрі нижньої частини листа без точки.

Титульна сторінка.У верхній частині титульного аркуша пишеться, в якій організації виконується робота, далі буквами збільшеного кегля вказується тип ( «Реферат») і тема роботи, нижче в правій половині аркуша - інформація, хто виконав і хто перевіряє роботу. У центрі нижньої частини титульного аркуша пишеться місто і рік виконання.

Бібліографія
 Бібліографічні посилання в тексті реферату оформляються у вигляді номера джерела в квадратних дужках. Бібліографічний опис (в списку джерел) складається з наступних елементів:

основного заголовка;

позначення матеріалу, укладеного в квадратні дужки;

відомостей, що відносяться до заголовка, відокремлених двокрапкою;

відомостей про відповідальність, відокремлених похилою рискою;

при посиланні на статтю зі збірки або періодичного видання - відомостей про документ, в якому вміщена складова частина, відокремлених двома похилими рисами з пробілами до і після них;

місця видання, відокремленого крапкою і тире;

імені видавця, відокремленого двокрапкою;

дати видання, відокремленої коми.

Приклади (див. Примітку).

ПРИМІТКА

Список елементів бібліографічного запису скорочений

Книга, що має не більше трьох авторів:

Максимов, М. В. Архітектура ЕОМ і обчислювальних систем [Текст]: навч. для вузів / Н. В. Максимов, Т. Л. Партика, І. І. Попов. - М .: Инфра, 2005.

Книга з чотирма і більше авторами, збірник і т. П .:

Світова художня культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Еренгросс [и др.]. - М .: Вища школа, 2005. - Т. 2.

Стаття зі збірника:

Цивілізація Заходу в 20 столітті [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // Історія та культурологія: навч. посібник для студентів. - М, 2000. - Гл. 13. - С. 347-366.

Стаття з журналу:

Мартишін, О. В. Моральні основи теорії держави і права [Текст] / О. В. Мартишін // Держава і право. - 2005. - № 7. - С. 5-12.

Електронне видання:

Сідиганов, Володимир Устинович. Модель Москви [Електронниі ресурс]: електронна карта Москви і Підмосков'я / Сідиганов В. В., Толмачов С. Ю., Циганков Ю. Е. - Версія 2.0. - М .: Formoza, 1998..

Інтернет ресурс:

Бичкова, Л. С. Конструктивізм / Л. С. Бичкова // Культурологія 20 століття. - (Http // www.philosophy.ru / edu / ref / enc / k.html).

 V. Критерії оцінки реферату | Загальні рекомендації з оформлення рішення задач.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати