На головну

II. структура реферату

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  4. I. Вимоги до складання реферату
  5. II. структура
  6. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1. Реферат повинен бути структурований (по главам, розділам, параграфів). Залежно від специфіки предмета і тематики реферату до нього можуть бути оформлені додатки, що містять документи, ілюстрації, таблиці, схеми і т.д.

2. Реферат має наступну структуру:

- титульна сторінка;

- Зміст із зазначенням розділів, параграфів, сторінок;

- Вступ;

- Основна частина (розбита на глави і параграфи);

- Висновок;

- Список реферируемой літератури;

- Додатки (якщо є).

3. Загальний обсяг реферату 10-15 сторінок машинописного тексту: введення - 1-2 сторінки, основна частина - 10-12 сторінок, висновок - 1-2 сторінки.

4. Тема реферату повинна відповідати критеріям:

- Грамотність з літературної точки зору;

- Чіткість рамок досліджуваної проблеми (неприпустима як зайва широта, так і вузька обмеженість);

- Поєднання ємності і лаконічності формулювань;

- Адекватність рівню учнівської навчальної роботи (неприпустима як надмірна спрощеність, так і зайва наукообразность, а також використання спірної з наукової точки зору термінології).

5. Вступна частина повинна включати в себе:

- Обгрунтування актуальності теми реферату з позиції наукової значущості (мала вивченість питання, його спірність, дискусійність та інше), або сучасної затребуваності;

- Постановку цілей і формування завдань, які потрібно вирішити для виконання мети;

- Короткий огляд і аналіз джерел бази, вивчення літератури та інших джерел інформації (при цьому обмеження їх тільки навчальної та довідкової літературою неприпустимо).

6. Основна частина реферату структурується по главам, параграфів, кількість і назва яких визначаються автором і керівником. Підбір її повинен бути спрямований на розгляд і розкриття основних положень обраної теми. Основна частина реферату, крім почерпнутого з різних джерел змісту, повинна включати в себе власну думку учня і сформульовані висновки, які спираються на наведені факти.

Обов'язковою є посилання на авторів, чиї позиції, думки, інформація використані в рефераті. Цитування та посилання не повинні підміняти позиції автора роботи. Зайва пишномовність, зловживання термінологією, об'ємні відступу від теми, невідповідна розтягнутість окремих глав, розділів, параграфів розглядаються в якості недоліків основної частини реферату.

7. Заключна частина реферату складається з підведення підсумків виконаної роботи, короткого і чіткого викладу висновків, аналізу ступеня виконання поставлених у введенні завдань, вказується, що нового особисто для себе учні винесли з роботи над рефератом.

8. Список літератури до реферату оформлюється в алфавітній послідовності, в нього вноситься весь перелік вивчених учнями в процесі написання реферату монографій, статей, підручників, довідників, енциклопедій. У ньому вказуються: прізвища автора, ініціали, назву роботи, місце і час її публікації.

9. Після списку літератури можуть бути поміщені різні додатки (таблиці, графіки, діаграми, ілюстрації та ін.) Кожна програма нумерується і оформляється з нового аркуша.

 Вимоги до рефератів учнів | III. оформлення реферату
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати