На головну

Вимоги до оформлення дослідницького проекту

  1. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  2. I. Загальні вимоги
  3. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  4. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  6. I. Вимоги до складання реферату
  7. II Оформлення курсового проекту та його захист

Загальні вимоги до оформлення:

Текст роботи представляється на білому папері формату А4 (297 * 210), текст розташовується тільки на одному боці аркуша.

При написанні і друку слід дотримуватися таких правил:

· Розмір полів: ліве - 3 см, праве - 2 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см;

· Нумерація сторінок - правий верхній кут;

· Міжрядковий інтервал-1,5;

· Нумерація сторінок починається з титульного аркуша, якому присвоюється номер 1, але на сторінку він не ставиться. Далі все сторінки роботи, включаючи список використаної літератури та додатку, нумеруються по порядку до останньої;

· Кожна глава починається з нової сторінки. Це відноситься також і до введення, висновку, списку використаної літератури, додатків;

· Назва глави друкується жирним шрифтом прописними літерами, назва параграфів - прописними буквами, виділення назв розділів і підрозділів з тексту здійснюється за рахунок проставлення додаткового інтервалу;

· Заголовки слід розташовувати по середині рядка симетрично до тексту, між заголовками і текстом пропуск в 3 інтервалу. Таке ж відстань витримується між заголовками глави і параграфа;

· Для комп'ютерного набору розмір шрифту -14, накреслення -Times New Roman; вирівнювання по ширині.

· Порядковий номер глави вказується однією арабською цифрою (наприклад: 1, 2, 3 і т.д.), параграфи мають подвійну нумерацію (наприклад: 1.1, 1.2 і т.д.). Перша цифра вказує на приналежність до глави, друга - на власну нумерацію.

· Загальний обсяг проекту 20-25 аркушів.

Структура дослідного проекту:

Структура повинна бути представлена ??наступним чином:

- титульна сторінка;

- Зміст;

- Вступ;

-теоретична частина;

- практична частина;

- Висновок;

- Список використаної літератури;

- Додатки.

Зміст поміщається на другій сторінці. У ньому наводяться назви глав і параграфів із зазначенням сторінок, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати назву глав і параграфів в тексті.

у вступі фіксується проблема, актуальність; визначаються об'єкт і предмет дослідження; вказуються мета і завдання дослідження; коротко перераховуються методи роботи. Всі перераховані вище складові введення повинні бути взаємопов'язані.

Робота починається з постановки проблеми, яка визначає напрямок в організації дослідження. Ставлячи проблему, дослідник відповідає на питання: «Що потрібно вивчити з того, що раніше не було вивчено?»

У процесі формулювання проблеми важливе значення має постановка питань і визначення протиріч. Висування проблеми передбачає обґрунтування актуальності дослідження. При її формулюванні необхідно дати відповідь на питання: чому дану проблему потрібно вивчати в даний час? Після визначення актуальності необхідно визначити об'єкт і предмет дослідження.

У літературі можна зустріти трактування поняття об'єкта дослідження в двох значеннях. По-перше, об'єкт дослідження інтерпретується як процес, на який спрямована пізнання, або як явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. По-друге, під об'єктом розуміють носія досліджуваного явища, наприклад, деякі автори в якості об'єкта дослідження виділяють представників тієї чи іншої соціальної групи.

Предмет дослідження конкретніший і дає уявлення про те, як нові відносини, властивості або функції об'єкта розглядаються в дослідженні. Предмет встановлює межі наукового пошуку в рамках конкретного дослідження.

Крім об'єкта і предмета дослідження у введенні повинні бути чітко визначені мета і завдання дослідження.

Під метою дослідження розуміють кінцеві, наукові та практичні результати, які повинні бути досягнуті в результаті його проведення.

Завдання дослідження представляють собою всі послідовні етапи організації та проведення дослідження з початку до кінця.

Теоретична частинаповинна бути посвященааналізу наукової літератури. При її написанні необхідно враховувати, що основні підходи до досліджуваної проблеми, викладені в літературі, повинні бути критично проаналізовані і зіставлені і зроблені відповідні узагальнення і висновки.

У процесі викладу матеріалу доцільно відобразити наступні аспекти:

- Визначити, уточнити використовувані в роботі терміни і поняття;

- Викласти основні підходи, напрямки дослідження з досліджуваної проблеми, виявити, що відомо з даного питання в науці, а що ні, що доведено, але недостатньо повно і точно;

- Позначити види, функції, структуру досліджуваного явища;

-перечісліть особливості формування (фактори, умови, механізми, етапи) і прояви досліджуваного явища.

В цілому написання теоретичної частини роботи доцільно завершувати коротким резюме або висновками. Вони узагальнюють викладений матеріал і служать логічним переходом до наступних розділах.

У практичній частинідається обгрунтування вибору тих чи інших методів і конкретних методик дослідження, наводяться відомості про процедуру дослідження і її етапах, а також пропонується характеристика груп респондентів (якщо такі є в роботі). При описі методик обов'язковими даними є: її назва, автор, показники і критерії, які в подальшому будуть піддаватися статистичній обробці.

У характеристику респондентів прийнято включати відомості про кількість випробовуваних, їх кваліфікації, вік, стать та інші дані, значимі для інтерпретації.

Далі наводиться список всіх ознак, які були включені в обробку, відомості про рівні значущості, достовірності й відмінностей.

Після цього в роботі наводяться результати дослідження, таблиці. Якщо таблиці громіздкі, їх краще винести в додаток. У додатку можна помістити кілька найбільш цікавих чи типових ілюстрацій, малюнків і т. Д.

Розділ експериментальної частини роботи завершується інтерпретацією отриманих результатів. Опис результатів доцільно робити поетапно, щодо ключових моментів дослідження. Аналіз експериментальних даних завершується висновками.

При їх написанні необхідно враховувати наступні правила:

-висновки повинні відповідати поставленим завданням;

-висновки повинні бути наслідком даного дослідження і не вимагати додаткових вимірів;

-висновки повинні формулюватися лаконічно, не мати великої кількості цифрового матеріалу;

-висновки не повинні містити загальновідомих істин, які не потребують доказів.

висновок, Яке представляє собою короткий огляд виконаного дослідження. У ньому автор може знову звернутися до актуальності вивчення в цілому, дати оцінку ефективності обраного підходу, підкреслити перспективність дослідження. Висновок не повинно являти собою механічне підсумовування висновків, які перебувають в кінці кожного розділу основної частини. Воно повинно містити щось нове, суттєве, що становить підсумкові результати дослідження.

Список використаної літератури, Куди заносяться тільки ті роботи, на які є посилання в тексті, а не всі статті, монографії, які прочитав автор в процесі виконання дослідницької роботи.

В додатку даються матеріали великого обсягу. Туди можна віднести первинні таблиці, графіки, практичні результати експериментальної діяльності, фотографії, малюнки і т.д.

Оформлення таблиць та рисунків:

· Цифровий матеріал повинен оформлятися у вигляді таблиць. Схеми, діаграми, зображення позначаються як «малюнок».

· Таблицю або рисунок слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та рисунки мають бути посилання в тексті.

· Таблиці та малюнки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати в правому верхньому куті над заголовком таблиці або рисунка після слів «Таблиця» або «Малюнок».

· Якщо в роботі одна таблиця або один малюнок, їх не нумерують і слів «Таблиця» і «Малюнок» не пишуть.

Таблиця 1

Первинні і підсумкові значення показників самоорганізації в експериментальній групі

 показник  2007 р  2012 р  
 
 Навчальна мотивація  16.32 18.23  
 емоційна напруженість  28.5 18.9  
 проектне мислення  34.55 50.6  
 правова свідомість  23.3 55.22  
 самоврядування  26.12 43.84  
 емоційний комфорт  12.3 32.55  

Малюнок 1

Концепція адаптації Г. Сельє

Оформлення списку використаної літератури:

Ваш список використаної літератури повинен відповідати всім вимогам до його оформлення. Якщо ви користуєтеся російськими та іноземними джерелами, не змішуйте їх. При написанні роботи російською мовою, спочатку уявіть список російськомовних авторів в алфавітному порядку:

§ перераховуються державні документи;

§ список літератури російською мовою в алфавітному порядку;

§ список використаних словників і довідкової літератури та список УМК (навчально-методичних комплексів);

§ потім в тому ж порядку слід список використаної літератури англійською мовою.

Статті з Інтернету включаються в основний список на прізвище автора із зазначенням адреси в Інтернеті.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назва виробів і інші імена власні наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці в тексті) оригінальну назву.

Приклади бібліографічного запису (з урахуванням ГОСТу 8.1-2003)

У заголовку бібліографічного запису приводять ім'я одного учасника. При наявності двох і трьох авторів вказують першого.

 книги
 без автора  Скарбничка корисних технік, завдань і вправ для учітеляіностранного мови: Метод. посібник / Крайовий Центр розвитку освіти; Під ред. Е. Л. Фрумін, І. Н. Титаренко. - Красноярськ, 1999.
 1 автор  Гальскова, Н. Д. Сучасна методика навчання іноземних мов: посібник для вчителя / Н. Д. Гальскова - М .: АРКТИ - ГЛОССА, 2000..
 2 учасника і більш  Сластенін, В. А. Загальна педагогіка: навчальний посібник для вузів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов. - М .: ВЛАДОС, 2003. - Ч. 1.
 Статті з книг, журналів, збірників статей
 1 автор  Мильруд, Р. П. Методика навчання іншомовної письмової мови / Р. П. Мильруд // Іноземні мови в школі. - 1997.- №2.
 Глава з книги  Ремізов, К. С. Нормування праці / К. С. Ремізов // Довідник економіста по труду.- М., 1982.- Гл.1.
 Столяров, Ю. Н. онтологічна сутність інформації / Ю. Н. Столяров.- М., 2000.- Гл. 2, § 1.
 Wallace, M. The reflective model revisited. In: Trappes-Lomax, H. and McGrath, I. (eds) Theory in English teacher education. Longman, 2001..
 Посилання на джерела в Інтернеті
 Ахраменко, Н. Демократична громадянськість [Електронний ресурс] / .
 Російська державна бібліотека [Електронний ресурс] / .

 розпізнавання | ПРОЕКТ ПРІЛОЖЕНІЯ№ 2. ЗАВДАННЯ про обмін ВАЛЮТИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати