На головну

Вимоги до оформлення контрольної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

Перш ніж приступити до вирішення завдань, студент повинен вивчити теоретичні відомості з даного розділу. Для цієї мети необхідно використовувати навчальні посібники, підручники і матеріали лекційного курсу.

Кожен розділ посібника складається з прикладів вирішення завдань і набору завдань для контрольних робіт. В кінці посібника даються основні довідкові відомості, які необхідні при виконанні контрольних робіт (додаток В).

Контрольна робота включає десять завдань за певним розділом курсу загальної фізики. Визначення варіанта завдання проводиться за єдиною для всіх трьох контрольних робіт системі варіантів відповідно до останньої цифри залікової книжки.

 Варіант  номер завдання

До виконання контрольної роботи ставляться такі вимоги:

1 Контрольна робота виконується в зошиті або на аркушах формату А4.

2 Контрольна робота включає наступні структурні елементи:

- Титульний лист (зразок наведено в додатку А);

- Основну частину, яка представляється умовою і вирішенням завдань щодо відповідного варіанту контрольної роботи;

- Список використаної літератури;

- Додатки (якщо є).

3 Робота повинна бути виконана акуратно, розбірливим почерком або із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення на одному боці аркуша білого паперу. При комп'ютерному наборі друк виробляють через одинарний міжрядковий інтервал шрифтом 14 пунктів, гарнітура Times New Roman.

Текст контрольної роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступні параметри: ліве поле - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 25 мм, нижнє - 20 мм. Нумерація сторінок в правому верхньому куті, починаючи з «2-ий». Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього тексту. Щільність тексту повинна бути однаковою (38-42 рядки на сторінці).

Вимоги до основної частини:

- Умови задач свого варіанту переписувати повністю, а дані умови виписати окремо, при цьому всі чисельні величини повинні бути переведені в одну систему одиниць;

- Для пояснення рішення задачі представляти, де це потрібно, виконаний акуратно схематичне креслення;

- Рішення задачі супроводжується короткими і ясними поясненнями; при отриманні розрахункової формули, яка потрібна для вирішення конкретного завдання, приводитися її висновок;

- Рекомендується рішення задачі спочатку зробити в загальному вигляді, тобто тільки в буквених позначеннях; слід пояснювати застосовуються при написанні формул буквені позначення;

- Обчислення слід проводити шляхом підстановки заданих числових величин в розрахункову формулу.

- Все числові значення величин, необхідні для вирішення даного завдання, повинні бути виражені в одній системі одиниць (використовуватися повинні одиниці СІ);

- Перевірити одиниці виміру отриманих величин за розрахунковою формулою і тим самим підтвердити її правильність.

5 Наприкінці роботи слід привести список використаних джерел. Виконана і оформлена відповідно до вимог контрольна робота підписується студентом із зазначенням дати цієї оцінки.

6 Студент повинен представити контрольну роботу на рецензування не пізніш встановленого графіком навчального процесу терміну.

Контрольні роботи, представлені без дотримання зазначених вище правил оформлення, а також роботи, виконані не за своїм варіантом, розглядатися не будуть.

Рецензування і захист контрольної роботи проводиться відповідно до «Положення про контрольної роботи студента заочного факультету і порядку її рецензування» від 23 лютого 2005 року.

Всі зроблені рецензентом зауваження студент зобов'язаний врахувати і внести в роботу необхідні виправлення і доповнення. При повторному рецензуванні робіт обов'язково представляти роботу з первісної рецензією.

7 Студенти, які не отримали заліку з контрольної роботи, до іспиту з відповідної дисципліни не допускаються.


 КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | Загальна характеристика робіт досвідченого характеру
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати