Головна

Структура роботи.

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Мета і завдання роботи.
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вимоги до курсової роботи

Робота призначена для визначення дослідницьких умінь випускника, глибини його знань в обраній науковій галузі, що відноситься до профілю спеціальності, і навичок експериментально-методичної роботи. Зміст випускної роботи має відповідати проблематиці дисциплін загально-професійної та / або предметної підготовки відповідно до ДОС ВПО. Вимоги до обсягу, змісту та структури випускної роботи визначаються вищим навчальним закладом на підставі ФГОС ВПО, Положення про підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти Російської Федерації, та Методичних рекомендацій щодо проведення підсумкової державної атестації випускників вищих навчальних закладів за спеціальностями педагогічного освіти , розроблених УМО за спеціальностями педагогічного освіти.

Робота повинна бути представлена ??у формі рукопису.

Час, що відводиться на підготовку і захист курсової роботи, становить не менше одного тижня.

Курсова робота

Структура роботи.

робота має наступну структуру:

- титульна сторінка;

- Зміст;

- Введення (2-3 стор.);

- Основна частина (розділена на глави і пункти);

- Висновок (2-3 стор.);

-список використаних джерел;

- Додатки (якщо вони є).

Текст роботи друкується на одному боці аркуша стандартного формату розміром А-4 (210 - 297 мм), шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, через 1,5 інтервалу, посилання (виноски) - 12 шрифтом через 1 інтервал. При написанні випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) дотримуються наступні розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Абзаці тексту слід починати з відступу, рівного 1,25 см.

Текст роботи друкується з вирівнюванням «по ширині», з автоматичною розстановкою переносів і забороною висячих рядків.

Крапка в кінці заголовка не ставиться. У тексті роботи забороняється використовувати виділення «жирний» (крім зазначених заголовків), «курсив», а також шрифт іншого стилю.

В роботі використовується наскрізна нумерація сторінок. Титульний аркуш вважається першим, але не нумерується. Нумерація сторінок починається з другого аркуша роботи - утримання. Номери сторінок проставляються вгорі від центру.

Виноски друкуються на тих сторінках, до яких відносяться, і мають зростаючу нумерацію.

Текст роботи повинен бути ретельно вивірений студентом. Забороняється внесення скорочення слів, виправлення і закреслення. Робота з великою кількістю невиправлених помилок і орфографічних помилок не може бути допущена до захисту.

Орієнтовний об'емработи від 25 до 30страніц машинописного тексту.

Керівник може дати відгук на роботу, представлену студентом в завершеному вигляді. При цьому у відгуку керівник повинен відобразити:

1. відповідність змісту роботи її цільовим установкам, завданням на виконання;

2. оцінку самостійності студента у вирішенні поставлених перед ним завдань;

3. ступінь обґрунтованості і повноти розкриття основних питань і сформульованих пропозицій;

4. вміння студента працювати з літературою, аналізувати складні явища, робити узагальнення, висновки;

5. оформлення роботи відповідно до зазначених вимог;

6. достоїнства і недоліки роботи;

7. підготовку студента до самостійної діяльності.

При недотриманні вимог, що пред'являються до роботи, і наявності можливості доопрацювання її у встановлені терміни науковий керівник повертає роботу студенту і конкретно вказує напрямок її доопрацювання.

При негативному відкликання наукового керівника питання про допуск роботи до захисту розглядається на засіданні кафедри за участю керівника і студента.

Перший (титульний) аркуш роботи відображає наступну інформацію:

- Тему роботи;

- Прізвище, ім'я, по батькові автора роботи;

- Факультет;

- Напрямок;

- Курс;

- Групу.

При оформленні титульного аркуша перенесення слів і виправлення не допускаються.

Заголовок ЗМІСТ, А також назви ГЛАВ,в тому числі ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК використаних джерел, ДОДАТКИ, Друкуються великими літерами, жирним шрифтом. Усі інші назви - малими.

Номери розділів і підрозділів позначаються арабськими цифрами в такий спосіб:

- Перед назвою глави ставиться відповідна цифра з точкою;

- Перед назвою пункту ставляться через точку дві цифри, друга з них позначає порядковий номер пункту в межах даної глави;

- При наявності в тексті ще більш докладного розподілу пунктів на частини вони позначаються третьою цифрою і т.д.

На рядку з останнім словом назви глави, пункти і т.д. з правого боку аркуша вказується номер сторінки, з якої починається відповідна частина роботи.

Назви частин роботи в змісті і в тексті повинні повністю збігатися.

Зміст роботи має відповідати її темі і плану. Зміст включає перелік глав, пунктів, починаючи від введення і закінчуючи додатками.

У вступі розкриваються:

1. Актуальність теми.Актуальність проблематики визначає вибір теми в теоретичному плані і з точки зору юридичної практики. Актуальність розглядається і аргументується вагомими теоретичними, практичними або статистичними даними.

2. Об'єкт дослідження(Суспільні відносини, що складаються в досліджуваній сфері).

3. Предмет дослідження(Норми відповідної галузі права, що регулюють досліджувані суспільні відносини, монографічна та інша література, матеріали судової та правозастосовчої практики). Предметом аналізу в роботі повинні бути нові ідеї та проблеми, можливі підходи до вирішення цих проблем.

4. Мета дослідження. Мета носить загальний характер, є ємною за змістом (але при цьому коротко формулюється).

5. завдання, Які ставить перед собою студент для досягнення мети. Завдання локалізують (конкретизують) мета роботи, уточнюючи коло питань, які студент ставить перед собою у своїй випускної кваліфікаційної роботи. Зазвичай кількість завдань дорівнює кількості глав випускної кваліфікаційної роботи, але ця вимога не є обов'язковою.

6. Ступінь розробленості проблемиповинна викладатися з урахуванням логічного методу дослідження теми. При цьому необхідно чітко вказати:

- З якого періоду дана тема склала предмет самостійного дослідження російських юристів;

- Якими напрямками, аспектам досліджуваної проблеми докладно приділено увагу у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі;

- Які питання недостатньо висвітлені.

Ступінь висвітлення теми в літературі з зазначенням основних наукових джерел, характеристики параметрів нормативної бази дослідження, позицій провідних авторів з досліджуваної теми (аналіз ступеня наукової вивченості проблеми), шкіл, наукових напрямків.

7. структура роботи.

Основна частина роботи розбивається на розділи, пункти і підпункти, в яких досліджуються питання теми.

Робота містить, як правило, дві-три голови, кожна з яких ділиться на пункти (не менше 2-х).

Перша глава- Теоретична. Її зміст цілком залежить від обраної теми, і включатиме ті питання і проблеми, які мають до неї безпосереднє відношення.

У цьому розділі на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів викладається історія досліджуваної проблеми, показується ступінь її вивченості, розглядаються різні підходи до вирішення, дається їх оцінка, обґрунтовуються і викладаються власні позиції студента.

Наприкінці теоретичної глави логічно помістити висновок про те, як вирішується вивчалася проблема в сучасних правових умовах. Як правило, цей висновок пишеться студентом на базі вивчення періодичних видань. Це дозволяє продемонструвати, в чому полягає новизна виконаної випускної кваліфікаційної роботи.

Таким чином, основою теоретичної глави буде огляд всіх понять, закономірностей, підходів до проблеми, які можна знайти у відповідній спеціальній літературі. У цьому розділі слід робити посилання і цитувати різних авторів.

Велике значення має правильне трактування понять, їх точність і науковість. Уживані терміни повинні бути загальноприйнятими або приводитися з посиланням на автора.

Другий розділносить аналітичний характер. У ній дається характеристика об'єкта дослідження, на матеріалах якого виконується робота, і проводиться глибокий аналіз досліджуваної проблеми з використанням різних методів дослідження.

Краще, якщо ця частина роботи буде максимально повної і докладної.

У змісті другого розділу роботи можлива ілюстрація таблицями, схемами, діаграмами та іншими матеріалами, які розміщуються по тексту роботи або даються в додатку.

Для більш глибокого вивчення окремих питань можуть бути проведені спеціальні анкетні обстеження і опитування фахівців.

Третя глава.У ній пропонуються шляхи вирішення проблеми, визначаються шляхи їх вирішення. Всі пропозиції та рекомендації повинні носити конкретний і обгрунтований характер. Базою для їх розробки служить проведений у другому розділі аналіз досліджуваної проблеми, а також наявний прогресивний вітчизняний і зарубіжний досвід. Кожне рішення (пропозицію) має бути обгрунтоване з позиції правової доцільності та перспектив використання нововведення.

В кінці кожного розділу студент повинен узагальнити викладений матеріал і сформулювати проміжні висновки, до яких він прийшов.

Бажано, щоб глави і пункти різко не відрізнялися за обсягом один від одного, а також гармонійно поєднували теоретичні та прикладні аспекти проблеми, що розглядається.

Виклад матеріалу роботи повинно бути послідовним, взаємообумовлених. Штучне збільшення обсягу роботи за рахунок, наприклад, докладних історичних описів не допускається.

Введення, кожна глава роботи, висновок, список літератури починаються з нової сторінки. Назви глав роботи відокремлюються від назви параграфів одним пропуском. Кожен параграф в розділі відділяється від іншої частини також одним пропуском.

У висновку підводяться загальні підсумки дослідження:

1. викладаються висновки студента, Що представляють теоретичну і практичну значимість з досліджуваної теми та рекомендації, а також формулюються виявлені проблеми або прогалини в законодавстві в процесі дослідження. Висновки повинні бути короткими, чіткими, логічно випливають із змісту роботи і дають повне і чітке уявлення про необхідність і значимості проведеного дослідження.

2. виносяться пропозиції,направлені на:

- Рішення виявлених проблем або прогалин з досліджуваної теми;

- Вдосконалення законодавства та подальше розширення дослідження проблеми.

Крім цього, у висновку можна дати коротку характеристику нормативного правового акта з проблеми, які з'явилися після того, як робота вже була закінчена і відповідно їх аналіз не був проведений в змістовній частині дослідження.

Не рекомендується вводити в висновок змістовні елементи дослідження, які повинні були розглядатися в основній частині роботи, або формулювати висновок, який не є результатом аналізу в основній частині роботи.

Список використаних джерел включає в себе нормативно-правові акти, спеціальну літературу, судову практику. Кожен розділ списку має відповідну назву і наскрізну нумерацію.

Додатки слід оформляти як продовження роботи після списку використаних джерел в порядку згадування їх у тексті. Кожна програма слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок із зазначенням у правому верхньому кутку сторінки слова ДОДАТОК і його позначення.

Як додаток використовуються витяги з нормативних правових актів, проекти нормативних та інших актів, схеми, договори, статистичні та соціологічні дані, контракти, огляди, підготовлені автором, таблиці, що дають уявлення про ступінь вивченості автором даної проблеми.

Більшість графічних матеріалів поміщається в додаток до випускної кваліфікаційної роботи. Деякі з них, найкраще ілюструють сутність вирішуваних завдань і висновки, до яких прийшов автор, представляються Атестаційної комісії на захисті в вигляді окремих роздруківок - роздаткового матеріалу.

Одні і ті ж матеріали можуть бути представлені в різних варіантах: ілюстрації, текстовий матеріал, різні види таблиць.

ИЛЛЮСТРАЦИИ (графіки, схеми, діаграми і гістограми), ТАБЛИЦІ. Цифровий матеріал рекомендується поміщати в роботі у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати в роботі в розділі програми. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати в правому верхньому куті після слова «Таблиця», далі дається її назва і в дужках вказується джерело отриманого матеріалу. Якщо в тексті необхідно послатися на таблицю, то слід вказати номер таблиці і сторінку, на якій вона розташована. Розривати таблицю і переносити частину її на іншу сторінку можна тільки в тому випадку, якщо вона цілком не вміщується на одній сторінці.

У роботах досить часто вдаються до цитування, яке повинно оформлюватися посиланням на джерело цитування. При посиланні на твір, після згадки про нього в тексті роботи, в кінці слова проставляється номер виноски. Виноски друкуються на тих сторінках, до яких відносяться, і відділяються від основного тексту рисою. Виноски мають наскрізну нумерацію. Виноски друкуються 12 шрифтом через 1 інтервал, з вирівнюванням «по ширині».

При написанні роботи студент повинен:

1. всебічно вивчити обрану правову проблему, її теоретичну і практичну значимість;

2. підібрати і проаналізувати нормативні правові акти і наукову літературу по темі;

3. зібрати і узагальнити матеріали юридичної практики (судової, нотаріальної та т.д.). Можна використовувати конкретний практичний матеріал за місцем роботи (проходження практики) студента в рамках свого профілю;

4. обґрунтувати власне бачення з даної проблеми, визначити своє ставлення до існуючих наукових позицій, концепцій, юридичній практиці;

5. виробити свої пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення досліджуваної проблематики.

При написанні роботи використовуються наступні джерела і література: нормативні правові акти, судові рішення, документи міжнародних організацій, матеріали юридичної практики, матеріали соціологічних досліджень, статистичні дані та інші джерела, наукова і науково-практична література, але з обов'язковою виноскою на джерела офіційної публікації, Інтернет ресурси. Все підрядкові виноски (при першій згадці в тексті) і підсумковий список джерел та літератури повинні бути представлені в повному бібліографічному описі.

Робота може бути підготовлена ??і захищена на іноземній мові, що має бути обумовлено її темою і змістом.

Після закінчення написання, робота повинна бути надана на кафедру для проведення нормоконтролю і захисту роботи.

 Правила оформлення посилань на використані літературні джерела | За обсягом перша глава не повинна перевищувати 50% всієї роботи.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати