На головну

вимоги до оформлення пояснювальної записки дипломного І курсового проекту для студентів МІЕП

 1. I. Виконання загальної частини курсового проекту
 2. I. Загальні вимоги
 3. I. Загальні вимоги до курсової роботи
 4. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
 5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
 6. I. Вимоги до складання реферату
 7. I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)

1. Загальні вимоги

Написання та оформлення дипломного проекту має проводитися в суворій відповідності до вимог до оформлення текстової документації (з дотриманням основних положень Держстандартів з оформлення програмної документації). Загальними вимогами до проекту є:

 • чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;
 • переконливість аргументації;
 • стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначності тлумачення;
 • конкретність викладу результатів роботи;
 • обгрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Пояснювальна записка до дипломного проекту повинна включати наступні елементи:

 • обкладинку;
 • титульна сторінка;
 • лист завдання;
 • пункт "Загальні відомості";
 • «Зміст»;
 • "Вступ";
 • основну частину;
 • «Висновок»;
 • «Список використаних джерел»;
 • додатки.

Не допускається застосування для одного і того ж поняття різних наукових термінів, близьких за значенням (синонімів), а також іноземних слів і термінів, якщо є рівнозначні в російській мові, або вони повинні бути вказані при першій згадці.

Чи не дозволяється довільне скорочення слів, заміна слів літерними позначеннями і математичними знаками.

Обсяг пояснювальної записки повинен складати 50-70 друкованих аркушів (з додатками). Текстова частина пояснювальної записки повинна складати 40-50 аркушів.

Текст пояснювальної записки виконується на одному боці аркуша односортной білого паперу формату А4 (210х297) в редакторі Word через 1,5 інтервалу з наступними полями: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє - 25 мм, нижнє - 25 мм. Шрифт - Times New Roman. Для заголовків будь-якого рівня шрифт - Arial. Розмір шрифту - 14. Відступ для нового рядка - 1,25. (Поле для палітурки становить 10 мм; колонтитули - 17 мм.)

Не допускається формування відступів пробілами і інтервалів пропуском рядків.

2. Нумерація

Всі листи пояснювальної записки, включаючи ілюстрації, список використаних джерел та додатки, нумеруються арабськими цифрами по порядку від титульного аркуша до останньої сторінки без пропусків і повторень. На титульному аркуші і аркуші завдання номер сторінки не ставиться.

Порядковий номер ставиться по центру (в колонтитулі), починаючи з цифри 3 (лист Анотації). На наступному рядку після номера аркуша вказується позначення документа - ДП. Листи Анотації і Змісту нумеруються, але в зміст не вносяться. Зміст розміщується на аркуші 4.

3. Титульний лист

Обкладинка, титульний лист і лист завдання дипломного проекту оформляються за зразком.

4. зміст

Включає список основних розділів і підрозділів дипломного проекту (введення, основні й деталізовані розділи, висновок, список використаних джерел, додатки) з посиланнями на номер сторінки, з якої починається освітлення матеріалу розділу і підрозділу (і т.п.). Розміщується на окремому аркуші і має заголовок ЗМІСТ.

5. введення

У вступі дається характеристика і обґрунтовується актуальність проблеми, до якої відноситься тема проекту, короткий огляд сучасного стану даної проблеми (критичний аналіз вивченої літератури (і інших джерел) і висновок з цього аналізу), постановка задачі і основний отриманий результат в загальних словах. Розміщується на окремому аркуші і має заголовок ВСТУП.

6. Основна частина

Зміст основної частини визначається завданням на дипломне проектування.

Основна частина проекту включає:

· Неформальну постановку задачі з дослідженням раніше опублікованої літератури (і інших джерел) і раніше виконаних робіт в даній області і реалізованих систем, з аналізом ступеня новизни і актуальності виконуваної роботи;

· Формально-математичну постановку задачі;

· Опис обраного методу розв'язання, опис моделі задачі, опис даних, схеми алгоритмів і тексти програм, а також інструкції для користувачів програм, комплексів та інформаційних систем;

· Аналіз результатів роботи;

· Техніко-економічні показники.

Обов'язковою для дипломного проекту є логічний зв'язок між розділами і послідовний розвиток основної теми протягом всієї роботи.

7. висновок

Висновок є невід'ємною частиною будь-якої роботи. Має заголовок ВИСНОВОК та розміщується на окремому аркуші. У Висновках підсумовуються проведеного дослідження або виконаної роботи. У ньому повинні міститися оцінка результатів роботи, виводипо проведену роботу, пропозиції щодо використання отриманих результатів. У Висновках бажано вказати шляхи і цілі подальшої роботи над темою проекту або обгрунтувати недоцільність її продовження.

8. додатки

Проект може містити одне або кілька додатків.

Додатки оформлюються як продовження основного тексту проекту на наступних її сторінках (в кінці пояснювальної записки).

Всі додатки повинні бути пронумеровані арабськими цифрами і перераховані в змісті документа із зазначенням їх номерів і заголовків. До додатків відноситься допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину роботи захаращує текст. Сюди входять проміжні розрахунки, таблиці цифрових даних, інструкції, методики, ілюстрації допоміжного характеру, схеми алгоритмів, тексти програм, заповнені форми звітності та інші документи. Якщо додатків більше 10-ти, то їх слід об'єднати за видами. Всі додатки поміщаються після списку використаної літератури (джерел).

Кожна програма має починатися з нового аркуша із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток», і мати змістовний заголовок, наявний по центру аркуша. Тема програми має статус заголовка розділу. Текст програми може розташовуватися на цьому ж аркуші (в цьому випадку заголовок додатка розміщують на наступному рядку після слова Додаток) або починатися з нового аркуша.

Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака N), наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т.д.

Малюнки, таблиці та формули, що поміщаються в додатку, нумеруються арабськими цифрами з додаванням літери «П», наприклад: Рис. П.1 (додаток, рис.1), Рис. П.2.1 (додаток 2, рис.1), Таблиця Д.1.1 (перша таблиця першого додатку).

Додатки оформляють за тими ж правилами, що і основний текст.

Розташовувати додатки слід в порядку появи посилань на них у тексті дипломного проекту. На всі програми повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «додаток» в тексті пишуть повністю, якщо програма не має номера (всього один додаток), і скорочено - якщо має номер, наприклад: «... в прил.1».

9. назви

Рубрікаціяосновной частини дипломного проекту передбачає поділ тексту на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. заголовки розділів(Заголовки 1-го рівня, включаючи анотацію, зміст, Вступ и висновок) Друкуються симетрично тексту (центруються) прописними буквами. заголовки підрозділів(Заголовки 2-го рівня) друкуються малими (крім першої великої) з нового рядка. Заголовки пунктів, підпунктів (і т.д.) друкуються від лівого поля малими (крім першої великої). Перенесення слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох частин, їх розділяють крапкою. Підкреслювати заголовки не допускається. Заголовки не виділяються жирним шрифтом. Заголовки друкуються без зміни розміру шрифтом Arial. Заголовки відділяються від тексту інтервалом «до» і «після» 12пт.

Заголовки розділів (крім Анотації, Змісту, Вступу та Висновку) нумеруються арабськими цифрами з крапкою. Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу (і т.д. для пунктів і підпунктів) в поточному розділі, між якими ставлять крапку, наприклад: 2.3. Схема алгоритму (третій підрозділ другого розділу).

Неприпустимо тезове оформлення розділів і підрозділів.

Не допускаються виділення по тексту курсивом або підкресленим шрифтом або шрифтом іншого виду і розміру, ніж шрифт основного тексту.

Допускається використання загальноприйнятих скорочень. При першій згадці в роботі спочатку дається повне найменування терміна, назви і т.д., в дужках наводиться його скорочений варіант. Далі по тексту можна вживати скорочений варіант назви. В кінці пояснювальної записки додається список використаних скорочень.

Кожен наступний розділ починається з нового аркуша.

Підрозділи (пункти і підпункти), що становлять один розділ, слідують один за одним.

Оповідання ведеться від третьої особи.

10. Ілюстрації

Ілюстрації включають в себе схеми, графіки, діаграми, фотознімки, малюнки. Вони можуть бути розташовані як по тексту дипломного проекту, так і в додатках. Ілюстрації розташовуються після першого посилання на них.

Ілюстрації повинні мати номер і назва і можуть мати пояснюючі написи. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» І нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатку. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис.1.2. (Другий рисунок першого розділу). Між словом Рис. і номером малюнка пробіл не ставиться. Назва ілюстрації розміщують в одному рядку зі словом Рис. після її номера через точку. Назви ілюстрацій друкуються малими (крім першої великої) буквами, точка в кінці назви не ставиться.

Номер ілюстрації та її назва розміщуються під ілюстрацією по центру. Пояснюючі написи поміщають перед назвою рисунка.

Посилання на ілюстрації зазначаються порядковим номером ілюстрації, наприклад, рис.1.2 або (рис.1.2). Посилання на раніше згадані ілюстрації даються з скороченим словом «дивись», наприклад, див. Рис.1.2.

11. таблиці

Основне поле таблиці містить горизонтальні ряди - рядка і вертикальні колонки - графи. Допускається поміщати таблицю вздовж довгої сторони аркуша, тоді таблиця повинна читатися від прошивки листа.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках, які нумеруються з буквою «П»). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Після номера таблиці крапка не ставиться. Слово Таблиця із зазначенням її номера розміщується над таблицею перед її заголовком і вирівнюється по правому краю.

Якщо в роботі одна таблиця, його не нумерують і слово Таблиця не пишуть.

Заголовок таблиці поміщається на наступному рядку після слова Таблиця і вирівнюється по центру. Після заголовка таблиці ніякі знаки не ставляться. Слово Таблиця і найменування таблиць друкуються малими (крім першої великої) буквами без зміни типу і розміру шрифту.

При оформленні таблиці заголовки стовпців, з яких складається, вирівнюються по центру.

При складанні таблиць всі стовпці, з яких вона складається, нумеруються посередині стовпчика.

Числові значення таблиці вирівнюються по центру або по разделителю, якщо він є.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці; над іншими частинами пишуть слово «Продовження». Якщо в роботі кілька таблиць, то після слова Продовження вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл.1.2 (продовження таблиці 2 першого розділу). Стовпці продовження таблиці не Озаглавлювати, а нумеруються у відповідному порядку.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть повністю, якщо таблиця не має номера (всього одна таблиця), і скорочено - якщо має номер, наприклад: «... в табл.1.2».

У повторних посиланнях на таблиці слово «дивись» вказується скорочено, наприклад: див. Табл.1.3.

12. формули і рівняння

Формули переважно вписувати засобами текстового редактора. Рівняння і формули слід виділяти з тексту в окремий рядок.

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу арабськими цифрами в круглих дужках в крайньому правому положенні.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, як і у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка, перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. наприклад:

S = ab, (3.1)

де S - площа прямокутника,

a і b - довжини сторін прямокутника.

Якщо в тексті наведено перелік символів і числових коефіцієнтів, значення їх під формулою допускається не приводити.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинні бути залишені інтервали 12пт. Якщо рівняння (формула) не вміщується в один рядок, воно повинно бути перенесено на наступний рядок після математичних знаків з їх обов'язковим повторенням в новому рядку.

При написанні формул застосовують звичайні знаки пунктуації, наприклад, поділяють запитом кілька формул, написаних поспіль, ставлять крапку, якщо формулою закінчується пропозицію, і т.д.

Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

13. список використаних джерел

Список повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні роботи, що включає перелік ГОСТів, літератури та інформаційних ресурсів Інтернет (у зазначеній послідовності). Посилання в тексті на джерела вказуються в квадратних дужках порядковим номером за списком джерел, наприклад: [1] (посилання на перше джерело за списком).

Список оформляється на окремому аркуші і має заголовок Список використаної літератури.

Відомості про книгах повинні включати прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок у книзі. Прізвище автора слід вказувати в називному відмінку. Якщо книга написана двома або більше авторами, то їх прізвища з ініціалами вказують в тій послідовності, в якій вони надруковані у книзі; при наявності трьох і більше авторів допускається вказувати прізвище та ініціали тільки першого з них і слова «та ін.».

Назва слід приводити в тому вигляді, в якому воно дано на титульному аркуші (а не на обкладинці).

Найменування місця видання необхідно приводити повністю в називному відмінку; допускається скорочення лише двох міст: Москва (М), Ленінград (Л) і Санкт-Петербург (СПб).

Відомості про статті з періодичного (триваючого) видання повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву статті, найменування видання (журналу), найменування серії (якщо така є), рік випуску, тому (при необхідності), рік видання (журналу), сторінки , на яких вміщено статтю.

Для інформаційних ресурсів Інтернет вказується посилання на ресурс і найменування розділу, що є джерелом інформації. Допускається вказувати назву статті і автора (якщо такі є) або повні дані по книзі, розміщеної для доступу в Інтернет.

Приклади оформлення бібліографічних видань та інформаційних ресурсів:

1. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснювальна записка. Вимоги до змісту та оформлення.

2. Тропченко А. Ю. Цифрова обробка звуку. Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПб ГУ ІТМО, 2005 - 207 с.

3. Сергієнко А. Б. Цифрова обробка сигналів. - СПб .: Пітер, 2002 - 135 с.

4. Шакіров М. А, Кіяткін Р. П. Динаміка електромагнітних сил при перехідному скін-ефекту в прямолінійних шинопроводах. // Електрика. - 1998 - №4 - С.62-69.

5. Визначення динамічних характеристик аерогелей в зоні електронного пучка. / Демидов. Б. А., Єфремов. В. П., Ількін М. В. та ін. // Журн.тех.фізікі. - 1998 - т.68, вип.10 - с.112-120.

6. Бази даних. Навчальний посібник. / Хомоненко А. Д., Циганков В. М., Мальцев М. Г. та ін. За ред. Іванова І. І. // СПб .: КОРОНА принт, 2002 - 665 с.

7. www.compression.ru - Короткий пояснення jpeg і його реалізації.ОФОРМЛЕННЯ Цитата І ПОСИЛАНЬ | Організація розробки тематики курсових робіт
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати