На головну

Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць | Оформлення титульного аркуша | Оформлення посилань і списку використаної літератури | Посилання на електронні ресурси |

Захист магістерської дисертації

  1. II Оформлення курсового проекту та його захист
  2. III. Автореферати, дисертації
  3. Lt; 16> Див. Докладніше: Фунтікова Н. В. Захист прав кредиторів сторін за договором довірчого управління майном // Право і економіка. 2003. N 1.
  4. V. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. V. ВІДГУК КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
  6. VII. ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. VII. Терміни виконання та захист курсових робіт

Захист магістерської дисертації проводиться у встановлений час на засіданні Державної атестаційної комісії за відповідним напрямом підготовки за участю не менше двох третин її складу.

Крім членів ДАК на захист присутній науковий керівник магістранта і рецензенти магістерських дисертацій, а також можуть бути присутніми викладачі, студенти, аспіранти ПГНІУ і всі бажаючі.

До захисту магістерської дисертації допускаються особи, що успішно завершили в повному обсязі освоєння ООП у напрямку магістерської підготовки, розробленої відповідно до вимог ФГОС ВПО, і успішно пройшли всі інші види підсумкових атестаційних випробувань.

Результати захисту дисертації визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в той же день після оформлення в установленому порядку протоколів засідання ДАК.

Рішення ДАК приймаються на закритих засіданнях більшістю голосів членів комісії, які беруть участь в засіданні, з обов'язковою присутністю голови комісії або його заступника. При однаковій кількості голосів голова комісії (або замінює його заступник голови комісії) має право вирішального голосу. Всі рішення державної атестаційної та екзаменаційних комісій оформляються протоколами і мають певні терміни зберігання.

За позитивних результатів підсумкової державної атестації ДАК приймає рішення про присвоєння випускнику кваліфікації (ступеня) магістра за напрямом підготовки та видачі диплома про вищу професійну освіту державного зразка.

Порядок проведення підсумкової державної атестації не передбачає можливість апеляції випускника в ДАК в разі отримання незадовільної оцінки. У разі отримання незадовільної оцінки при захисті магістерської дисертації повторний захист проводиться відповідно до Положення про підсумкової державної атестації випускників ПГНІУ.
Підготовка до захисту | ВСТУП
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати