Головна

Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць | Оформлення титульного аркуша | Оформлення посилань і списку використаної літератури |

Підготовка до захисту

  1. I. Підготовка поверхні
  2. II. До захисту уявити
  3. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.
  4. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  5. II. Підготовка до Внутрішньої Усмішці
  6. II. Технічна підготовка і технічна підготовленість в Е
  7. III. Оцінка компетенцій випускників при виконанні і захисту дипломних робіт

Текст магістерської дисертації разом з відкликанням наукового керівника представляється магістрантом на кафедру за два тижні до проведення попереднього захисту.

Попередній захист дисертації проводиться на відкритому засіданні кафедри Маркетингу економічного факультету ПГНІУ в термін, встановлений керівником Магістерської програми.

На попередній захист магістрант коротко представляє роботу і відповідає на питання викладачів кафедри. Процедуру передзахисту рекомендується проводити з заслуховуванням відкликання наукового керівника і поданням ілюстраційні матеріалів, виконаних у вигляді презентації Microsoft Power Point.

У відгуку наукового керівника вказується ступінь відповідності роботи спеціалізації магістерської програми і вимогам, що пред'являються до магістерських дисертацій, дається характеристика самостійності проведеного дослідження, відзначається актуальність, теоретичний рівень і практичне значення магістерської дисертації, повнота і оригінальність вирішення поставленої проблеми, відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, яка рекомендується (або не рекомендується) до публічного захисту.

При захисті враховуються:

· Відповідність магістерської дисертації змістовним і формальним вимогам;

· Оцінка наукового керівника;

· відповіді на запитання;

· Якість представлених ілюстраційні матеріалів (наявність презентації, виконаної в програмі Microsoft Power Point).

Після успішного проходження передзахисту магістерська дисертація підлягає обов'язковому рецензуванню. Призначення зовнішніх рецензентів, (що не відносяться до числа співробітників даної кафедри), оформляється рішенням (протокол засідання) випускаючої кафедри за підсумками проміжної атестації в третьому семестрі навчання в магістратурі. Рецензенти отримують магістерську роботу разом з письмовим відкликанням наукового керівника не пізніше, ніж за 10 днів до призначеного дня публічної підсумкової захисту.

У рецензії повинен бути представлений аналіз змісту і основних положень дисертації, оцінка актуальності обраної теми та самостійності проведеного дослідження, вміння користуватися науковим інструментарієм та методами наукового дослідження, ступеня обгрунтованості висновків і рекомендацій, достовірності отриманих результатів, їх новизни і практичної значущості. У рецензії відзначаються також недоліки роботи, характеризується її загальний рівень і дається оцінка проведеного дослідження.

Зміст рецензії на магістерську дисертацію заздалегідь доводиться до відома її автора, який повинен мати можливість підготувати аргументовані відповіді або заперечення на зауваження, зроблені в рецензії. Отримання негативної рецензії не є перешкодою до подання роботи на захист. Рецензія оголошується на засіданні ДАК під час обговорення результатів захисту магістерських дисертацій.

 Посилання на електронні ресурси | Захист магістерської дисертації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати