На головну

анотація | Загальні вимоги до магістерської дисертації | Вибір теми магістерської дисертації | Керівництво магістерською дисертацією | Структура магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Оформлення посилань і списку використаної літератури |

оформлення таблиць

  1. HTML-таблиці
  2. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  3. I. Складання Таблиці 1
  4. II Оформлення курсового проекту та його захист
  5. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  6. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  7. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання

Назва таблиці (при його наявності), має відображати її зміст, бути точним, коротким. Назва таблиці слід поміщати над таблицею з лівого краю, без абзацного відступу в один рядок з її номером через тире. При перенесенні частини таблиці назву вміщують тільки над першою частиною таблиці, нижню горизонтальну риску, що обмежує таблицю, не проводять. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в магістерській дисертації. При посиланні слід писати слово "таблиця" із зазначенням її номера.

Таблицю з великою кількістю рядків допускається переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця", її номер і назва вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слово "Продовження" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження таблиці 1". При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) заголовок поміщають тільки над її першою частиною.

Таблицю з великою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки і графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюється заголовок, у другому випадку - боковик.

У разі повторення в різних рядках графи таблиці тексту, що складається з одного слова, його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, то в ній ставлять прочерк.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. У кожній таблиці слід вказувати одиниці виміру показників і період часу, до якого відносяться дані. Якщо одиниця вимірювання є спільною для всіх числових даних, то її приводять в заголовку таблиці після її назви.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж в тексті.Правила фірмового оформлення робіт | Оформлення титульного аркуша
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати