На головну

анотація | Загальні вимоги до магістерської дисертації | Вибір теми магістерської дисертації | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць | Оформлення титульного аркуша | Оформлення посилань і списку використаної літератури |

Структура магістерської дисертації

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. II. структура
  4. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  5. II. Структура і чисельність ради
  6. II. Структура класу та взаємостосункі.

Структура магістерської дисертації включає в себе наступні частини:

1. Титульний лист;

2. Зміст;

3. Введення;

4. Розділи (глави) дисертації (теоретичний, аналітичний, конструктивний);

5. Укладення;

6. Список літератури;

7.Додатки.

Індивідуальний план роботи над магістерською дисертацією

Процес виконання магістерської дисертації включає наступні етапи:

· Вибір теми, призначення наукового керівника;

· Вивчення вимог, що пред'являються до даної роботи,

· Узгодження з науковим керівником плану роботи;

· Вивчення літератури з проблеми, визначення цілей, завдань і методів дослідження;

· Безпосередня розробка проблеми (теми);

· Узагальнення отриманих результатів;

· Написання роботи;

· Рецензування роботи;

· Захист і оцінка роботи.

Відразу після призначення наукового керівника магістрантом складається «Індивідуальний план роботи над дисертацією», в якому докладно вказуються всі заходи, які необхідно виконати магістрантові в ході проведення науково-дослідницької роботи і підготовки магістерської дисертацією. Зокрема, в індивідуальному плані вказуються точні терміни здачі на кафедру

· Статей по темі наукового дослідження;

· Магістерської дисертації;

· Презентації на захист;

· Відкликання наукового керівника;

· Відкликання зовнішнього рецензента;

· Доповіді до захисту магістерської дисертації.

Індивідуальний план роботи узгоджується науковим керівником і затверджується керівником Магістерської програми на засіданні кафедри.

Згідно з графіком магістранти не рідше одного разу на місяць повинні звітувати про виконану роботу перед науковим керівником.

При виконанні магістерської дисертації слід планувати етапи:

1 етап - установчий полягає у виборі теми та визначенні методологічного апарату дослідження. В результаті виконання першого етапу автор становить два документа: план дослідження і структура роботи або план викладу, який близький до змісту дисертації.

2 етап - виконуватися власне пошукова частина роботи з урахуванням складеного плану дослідження і з використанням обраних методів, методик, технологій: робота ведеться на теоретичному і практичним рівнях; результати систематизуються та узагальнюються,

3 етап - систематизація матеріалів, написання тексту і оформлення роботи і отриманих результатів дослідження.

Наступні етапи пов'язані з підготовкою магістерської дисертації до захисту і самою процедурою захисту.

4 етап - надання роботи на кафедру.

5 етап - захист магістерської дисертації на засіданні ДАК.

Приклад оформлення індивідуального плану представлений в Додатку 2.Керівництво магістерською дисертацією | написання введення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати