На головну

анотація | Загальні вимоги до магістерської дисертації | написання введення | Написання основної частини дисертації | Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки. | Робота з додатками | Правила фірмового оформлення робіт | оформлення таблиць | Оформлення титульного аркуша | Оформлення посилань і списку використаної літератури |

Керівництво магістерською дисертацією

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. II. Керівництво маневровою роботою
  3. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  4. III. КЕРІВНИЦТВО ХОДОМ ЗАХОДІВ
  5. III. Федеральні служби й федеральні агентства, керівництво якими здійснює Уряд Російської Федерації
  6. V. Керівництво курсовими роботами
  7. Автомобіль КамАЗ 6х6. Інструкція з експлуатації. - М .: Воениздат, 1988.

Для керівництва процесом підготовки магістерської дисертації магістрантові призначається науковий керівник.

До безпосереднього керівництва магістрантами в процесі підготовки магістерських дисертацій допускаються штатні науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, які мають вчений ступінь кандидата або доктора наук або іноземну ступінь, минулий встановлену процедуру визнання і встановлення еквівалентності, і (або) вчене звання професора відповідного профілю, стаж роботи в освітніх установах вищої професійної освіти не менше трьох років.

Одному керівнику допускається одночасне керівництво не більше ніж п'ятьма магістрами.

Наукове керівництво магістерської дисертації включає:

· З'ясування ступеня підготовленості магістранта до розробки обраної теми;

· Допомогу магістрантові у визначенні мети, завдань і задуму магістерської дисертації;

· Надання магістрантові допомоги в розробці графіка виконання роботи;

· Рекомендації по використанню обов'язкової і додаткової літератури, отриманню інформації з інших джерел;

· Проведення в ході підготовки дипломної роботи регулярних зустрічей і консультацій по структурі і обсягом розділів, змісту, стилю написання та оформлення роботи;

· Своєчасне інформування завідувача кафедрою про випадки значного відхилення від графіка підготовки магістерської дисертації або інших проблемах, здатних поставити під питання завершення роботи у встановлений термін;

· Визначення ступеня готовності магістерської дисертації;

· Рецензування виконаної роботи, вказівки щодо усунення недоліків, неточностей;

· Написання відкликання з висновком про можливість допуску до захисту.

Кафедра регулярно заслуховує магістрантів і наукових керівників про хід підготовки магістрантами дисертацій. Про ступінь готовності магістерської дисертації вони інформують керівника магістерської програми та деканат.

За погодженням з керівником магістерської програми магістрантові може призначатися науковий консультант (за окремими розділами дисертації в разі її міждисциплінарного характеру).

По завершенні роботи над дисертацією науковий керівник представляє письмовий відгук на роботу магістранта. У відгуку оцінюються теоретичні знання і практичні навички магістранта з досліджуваної проблеми, виявлені їм в процесі написання магістерської дисертації. Також вказується ступінь самостійності магістранта при виконанні роботи, особистий внесок магістранта в обгрунтування висновків і пропозицій, дотримання графіка виконання магістерської дисертації. Закінчується відгук висновком про можливість (неможливість) допуску магістерської дисертації до захисту.


3. Структура і зміст магістерської дисертаціїВибір теми магістерської дисертації | Структура магістерської дисертації
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати