Головна

УДК 631.56

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ВИНОГРАДАРСТВА

ТА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва» студентам напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»

ОКР «Бакалавр»

Частина 1

МИКОЛАЇВ - 2009

УДК 631.56

Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва» підготовлені кандидатом с.-г. наук доцентом кафедри виноградарства та плодоовочівництва Дудяком І. Д.

Рекомендовано студентам напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр».

Рецензенти: Гамаюнова В. В. - зав. кафедри землеробства Миколаївського ДАУ, доктор с.-г. наук;

Каращук Г. В. - доцент кафедри технологій переробки та зберігання с.-г. продукції Херсонського ДАУ,

кандидат с.-г. наук.

Рекомендовано методичною комісією агрономічного факультету Миколаївського ДАУ, протокол № 03 від 26 листопада 2008 року.

Навчальне видання.

Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Технологія переробки і зберігання продукції рослинництва» студентам напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр».

Укладач: Дудяк І. Д.

Відповідальний за випуск декан агрономічного факультету Миколаївського ДАУ к. т. н. Шевченко Л. М.

Миколаївський державний аграрний університет, 2009

Підписано до друку Формат Папір друк. № Друк офсетний

Ум. друк. арк. Обл. - вид. арк.

Зам. № ___ Наклад ___ прим.

Надруковано у видавничому відділі МДАУ

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

ЗМІСТ

Передмова
1 Підготовка партій товарного зерна і відбір проб для їх аналізу  
2 Визначення натури зерна
3 Визначення запаху і кольору зерна
4 Визначення маси 1000 зерен чи 1000 насінин
5 Визначення кислотності зерна
6 Визначення плівчастості зерна
7 Визначення лузжистості насіння олійних культур
8 Визначення вмісту крохмалю в зерні
9 Визначення вологості зерна
10 Визначення енергії проростання і здатності до проростання зерна  
11 Визначення скловидності зерна
12 Визначення типового складу зерна
13 Визначення загального й фракційного вмісту смітних і зернових домішок зерна  
14 Визначення зараженості і пошкодженості шкідниками зерна
15 Визначення масової частки і якості сирої клейковини в зерні пшениці  
Список рекомендованої основної літератури
Для нотаток


| ПЕРЕДМОВА

ЛІТЕРАТУРА: ГОСТ 13586.3-83. | Лабораторне заняття 2 | Лабораторне заняття 3 | Лабораторне заняття 4 | Лабораторне заняття 5 | Лабораторне заняття 6 | Лабораторне заняття 7 | Лабораторне заняття 8 | Лабораторне заняття 9 | Лабораторне заняття 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати