Головна

III ДИСЦИПЛІНИ спеціальній ПІДГОТОВКИ | I загальноекономічні дисципліни | Тема 11. Макроекономічні показники, цілі та інструменти макроекономічної політики. | II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ | Тема 1. Основні елементи і етапи прийняття управлінських рішень. | Тема 4. Дослідження в сучасному менеджменті. | Тема 30 Основи управління персоналом. | Тема 44. Державна інноваційна політика | Агапова Т. а., Серьогіна С. ф. Макроекономіка: Підручник. -М .: МГУ, 1999.-416с. |

I загальноекономічні дисципліни

  1. I загальноекономічні дисципліни
  2. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  3. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  4. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  5. I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економічна теорія» (введення в економічну теорію)

ЗНАТИ:

-Теоретично основи і закономірності функціонування економіки, включаючи перехідні процеси;

-основні елементи, принципи функціонування та моделі ринкової економіки;

-пріеми і методи аналізу перспективного обгрунтування тенденцій змін національного ринку;

-Механізм координації, основні типи господарських систем;

-структуру відтворювального процесу і добре уявляти систему взаємодіючих ринків;

-Методи прогнозування розвитку соціально-економічних і організаційних процесів в об'єктах управління та оцінки їх стану за потенційними можливостями економічного, соціального та організаційного розвитку;

-принципи прийняття економічних рішень;

-Теоретично основи, методи і напрямки державного регулювання економіки;

-сущность і зміст фіскальної, грошово-кредитної, соціальної та інвестиційної політики, а також принципові схеми їх здійснення в різних типах економічних систем;

ВМІТИ:

-формуліровать основні економічні проблеми суспільства, розкривати їх зміст і можливі шляхи вирішення;

-виделять основні складові економічної системи і давати їм змістовну характеристику;

-Проводити аналіз системоутворюючих і структуроутворюючих зв'язків в різних типах господарських систем;

-формуліровать принципи взаємодії галузевих і регіональних

економічних систем;

-визначає взаємодія між макроекономічними та мікроекономічних рівнями економічної системи;

-Проводити вопроізводственний, галузевої і регіональний аналіз економічних процесів;

-Проводити інституційний аналіз відбуваються в національній економіці і її підсистемах змін.

1.2. «Макроекономіка»

ЗНАТИ:

- Основні проблеми, що вивчаються на макроекономічному рівні;

- Особливості макроекономічного підходу до дослідження економічних процесів;

- Місце і роль макроекономіки і її взаємозв'язок з іншими розділами і галузями економічної науки;

- Систему макроекономічних показників;

- Основні цілі, завдання, інструменти і методи макроекономічної політики держави;

- Моделі загальної економічної рівноваги і державного регулювання макроекономічних пропорцій і параметрів;

- Основні складові теорії людського капіталу та структуру ринку праці;

- Теорія економічного зростання і економічного циклу;

- Методологічні принципи дослідження нерівноважного економічного розвитку і визначення типів економічної рівноваги;

ВМІТИ:

- Самостійно розраховувати і аналізувати агреговані економічні показники (індекс споживчих цін - ІСЦ, податковий мультиплікатор, коефіцієнт Джині, грошовий мультиплікатор і т. Д.), А також характеризувати і описувати взаємозв'язки в системі макроекономічних показників;

- Виділяти ознаки неравновесного розвитку економіки;

- Застосовувати теоретичні моделі для пояснення напрямків і типів макроекономічної динаміки;

- Проводити аналіз співвідношення темпів зміни значень найважливіших макроекономічних показників;

- Виділяти і аналізувати різні стану зайнятості;

- Аналізувати економічну ситуацію і прогнозувати наслідки проведеної державної політики.

1.3. «Мікроекономіка»

ЗНАТИ:

- Основні поняття мікроекономіки і правильно розуміти її вихідні принципи;

-основні принципи та інструменти сучасного мікроекономічного аналізу;

- Методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, способи оцінки виробничо-економічного потенціалу підприємства та шляхи досягнення високої ефективності відтворювального циклу;

- Основи організації економіки підприємства;

- Існуючі теорії фірми;

- Моделі мікроекономіки, що описують економічну поведінку в різних типах господарських систем;

ВМІТИ:

-Чи застосовувати інструменти мікроекономічного аналізу на практиці;

-грамотно описувати економічні процеси і приймати адекватні їм економічні рішення.

-пояснив поведінку економічних агентів на мікрорівні в різних типах господарських систем.

-Проводити класифікацію ресурсів підприємства;

-давати характеристику внутрішньовиробничих відносин на підприємстві;

1.4. "Історія економічних вчень"

ЗНАТИ:

-Особливості економічних поглядів в традиційних суспільствах і перші теоретичні системи (меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, марксизм);

-основні теоретичні школи, напрямки і тенденції в розвитку економічної думки XX століття;

ВМІТИ:

-Проводити порівняльний аналіз теоретичних шкіл і напрямків в історії економічної думки;

-Оцінити внесок російських вчених у розвиток світової економічної думки;

-використовувати теоретичні моделі для пояснення логіки і тенденцій розвитку економічних процесів і обгрунтування ступеня втручання держави в економіку;

1.5. "Світова економіка"

ЗНАТИ:

-основні складові платіжного і торгового балансів;

-общепрінятую економічну класифікацію країн і найбільших світових регіонів;

-основні методи тарифного і нетарифного регулювання системи митного, експортного, імпортного та валютного регулювання;

-схеми залучення іноземних інвестицій;

ВМІТИ:

-Здійснювати оцінку мультинаціонального оточення;

-виявлять основні тенденції в розвитку світової економіки і давати їм розгорнуту змістовну характеристику;

-Проводити аналіз окремих сегментів світового ринку;

-Проводити порівняльний аналіз розвитку країн і регіонів.

1.6. "Фінанси та Кредит"

ЗНАТИ:

-основні складові системи державних фінансів;

-базові елементи діючої в РФ податкової системи;

-прінціпіальние схеми податково-бюджетного регулювання;

-основні складові системи недержавних фінансів;

-Організацію кредитно-грошової системи;

-Організацію фінансів підприємства і діяльності його фінансової служби;

ВМІТИ:

-Проводити аналіз фінансових потоків;

-оцінює ступінь реалізації основних функцій фінансової системи в економіці;

-прогнозіровать розвиток основних сегментів російського фінансового ринку;

1.7. "Бухгалтерський облік"

ЗНАТИ:

- Основи бухгалтерського обліку і вміти їх використовувати при організації фінансового і управлінського обліку на підприємстві;

- Види обліку, що застосовуються на підприємствах і організаціях;

- Основні методи бухгалтерського обліку;

- Загальні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях;

- Цілі і концепції фінансового обліку на підприємстві;

- Цілі і концепції управлінського обліку;

- Основні відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку на підприємствах і організаціях;

- Відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій підприємств і організацій;

- Основи бухгалтерського документообігу на підприємствах і організаціях;

- Основні розділи бухгалтерського балансу;

- Сучасні підходи до організації бухгалтерської діяльності;

ВМІТИ:

- Використовувати отриману інформацію для вироблення управлінських рішень;

- Здійснювати базовий аналіз фінансової звітності підприємств і організацій;

- Аналізувати основні господарські процеси на підприємстві рамках діючих систем бюджетування та управлінського обліку;

1.8. «Статистика»

ЗНАТИ:

-Методи отримання статистичної інформації, її узагальнення та обчислення узагальнюючих статистичних показників

-методологію економіко-статистичного аналізу;

-способи оцінки достовірності використовуваної при прийнятті рішень і розрахунках статистичної інформації;

- Організацію державної статистики Російської Федерації;

- Види і форми статистичного спостереження;

- Методи отримання статистичної інформації, її узагальнення та обчислення узагальнюючих статистичних показників;

- Основні показники, які використовуються в рамках системи національних рахунків і методологію їх розрахунку;

ВМІТИ:

- Обчислювати основні статистичні показники;

- Проводити збір та обробку статистичної інформації в рамках проведення економіко-статистичного аналізу;

- Застосовувати економіко-статистичний аналіз в процесі прийняття управлінських рішень;

- Використовувати методи побудови кількісних статистичних прогнозів.

1.9. "Господарське право"

ЗНАТИ:

- Поняття і ознаки юридичної особи, способи утворення юридичних осіб;

- Основні організаційно-правові форми власності передбачені ГК РФ;

- Зобов'язання і підстави його виникнення;

- Основні види і форми угод;

- Порядок укладення цивільно-правових договорів;

- Основні види цивільно-правової відповідальності;

- Способи захисту прав господарських організацій.

ВМІТИ:

- Вибирати оптимальні правові форми юридичної реєстрації в залежності специфіки діяльності підприємства, організації;

- Виробляти в процесі господарської діяльності юридично правильні управлінські рішення;

- Складати основні види цивільно-правових договорів.

 КВАЛІФІКАЦІЯ - МЕНЕДЖЕР | II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати