На головну

Тематика курсових робіт | Курсова робота дослідно-експериментального характеру | Вимоги до оформлення курсової роботи |

Оцінка і критерії оцінки курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Критерії поразки хвилею тиску
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

При визначенні підсумкової оцінки при захисті курсової роботи враховуються:

- Доповідь випускника;

- Відгук керівника;

- відповіді на запитання;

- Якість змісту та оформлення роботи.

Курсова робота оцінюється за бальною системою: «5» - «відмінно», «4» - «добре», «3» - «задовільно», «2» - «незадовільно».

Оцінка за курсову роботу виставляється в залікову книжку студента.

«Незадовільно» в залікову книжку не ставиться.

«Дуже добре» виставляється якщо:

· В роботі на основі теоретичного аналізу та вивчення стану практики обґрунтована актуальність проблеми дослідження;

· Чітко сформульовані мета, завдання, предмет, об'єкт, гіпотеза і методи дослідження, узгоджені тема, зміст;

· Визначено основні поняття, проведено порівняльний аналіз основних джерел з проблеми;

· Коректно проаналізовані і адекватно представлені в таблицях, графіках, діаграмах результати дослідно-практичної та експериментальної роботи;

· У висновках і висновках відображені вирішення поставлених завдань, додатки ілюструють основні положення роботи;

· Робота оформлена відповідно до вимог даного Положення, дотримані норми російської мови;

· Доповідь студента на захисті логічний, послідовний, доказовий, ілюстрований матеріалами, що відображають результати виконаної роботи, студент вільно володіє матеріалом, при захисті на всі питання студент дав аргументовані відповіді.

"Добре" виставляється, якщо:

· Курсова робота в основному відповідає показникам «відмінно», але є окремі недоліки;

· Робота акуратно і правильно оформлена, відповідає нормам російської мови, проте є неточності в оформленні посилань, списку використаних джерел і т. Д.

· Доповідь студента на захисті побудований логічно, відображає основний зміст роботи, ілюстрований, але недостатньо аргументований.

«Задовільно» виставляється, якщо:

· В роботі присутні всі складові

науково-дослідної роботи, але теоретична частина дослідження відрізняється описовістю, має місце слабка аргументація ряду положень;

· Використано недостатня кількість джерел;

· Результати дослідно-практичної або експериментальної частини дослідження переважно описові (якщо робота носить дослідно-практичний або дослідно-експериментальний характер), висновки відповідають поставленим завданням дослідження в недостатній мірі;

· Робота оформлена відповідно до вимог, але має недоліки, стилістичні, граматичні та орфографічні помилки;

· Доповідь на захист в цілому відображає зміст роботи, однак, недостатньо логічний, доказовий, аргументований, презентабельний (ілюстрований), відповіді на окремі питання викликають труднощі у студента.

«Незадовільно» виставляється, якщо:

· Виступ побудовано описово, нелогічно, бездоказово;

· Не відображає результати дослідно-практичної та експериментальної роботи, відсутні висновки;

· Студент при захисті не дав відповіді на поставлені запитання;

· Виявив серйозні прогалини у професійній підготовці,

а керівник зробив серйозні критичні зауваження;

· В роботі допущені порушення вимог до оформлення, помилки правопису.

Студентам, які мають незадовільну оцінку по роботі, надається право вибору нової теми, або, за рішенням керівника, доопрацювання колишньої теми і визначення нового терміну для її виконання.

 І захисту курсової роботи | патронат конкурсу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати