На головну

Терміни і поняття.

  1. Атмосфера. Основні поняття.
  2. Б) Поняття. Методика формування природничих понять.
  3. Біосфера. Основні поняття.
  4. Визначте загальний смисл тексту, виділіть його смислові частини, ключові слова, терміни, морфологічні і синтаксичні засоби.
  5. Гідросфера. Основні поняття.
  6. Для розкриття якого історичного явища можна використати такі поняття й терміни: показові судові процеси, НКВС, «трійки», позасудові органи?
  7. З яких мов частіше запозичуються терміни?

Практичне заняття

Тема 20. Цінова політика підприємства

Зміст практичної роботи:Визначення рівня ціни основних видів сільськогосподарської продукції в аграрному підприємстві, виявлення та обґрунтування чинників формування ціни реалізації продукції та її впливу на цінову конкурентоспроможність продукції, дослідження впливу рівня собівартості та якості продукції на рівень її ціни в господарстві, методи встановлення й регулювання цін на аграрному підприємстві.

Мета:Освоїти теоретичні й практичні засади цінової політики на аграрному підприємстві, оволодіти методикою встановлення й регулювання цін на сільськогосподарську продукцію, дослідити вплив основних економічних чинників на формування ціни реалізації та її вплив на конкурентоспроможність сільгосппродукції й обґрунтувати основні заходи щодо забезпечення паритетності цін на сільськогосподарську продукцію і на промислову продукцію та послуги, що споживаються аграрними підприємствами.

Питання для підготовки:

1. Економічна сутність та функції ціни. Класифікація цін.

2. Цінова політика та її види на підприємстві.

3. Методи встановлення та регулювання цін на підпри­ємстві.

Терміни і поняття.

Ціна, як економічна категорія, є грошовим вираженням вартості товару (послуги).

Середньореалізаційна ціна -це ціна реалізації певного виду продукції, визначена як середньозважена величина за всіма каналами збуту.

Цінова політика -це сукупність економічних і організаційних заходів, спрямованих на досягнення за допомогою цін кращих результатів господарської діяльності, забезпечення стійкості збуту, одержанні достатнього прибутку.

За наявністю посередників у товарорусі продукції розрізняють такі види цін: ціна виробництва, гуртова, роздрібна.

Ціна виробництва, включає витрати на виробництво продукції, а також середній прибуток підприємства на весь авансований капітал, ПДВ підприємства, акцизний збір.

Ціна гуртова, включає ціну виробництва і націнку гуртових посе­редницьких підприємств, які забезпечують їм покриття всіх витрат на функціонування і отримання прибутку, ПДВ.

Ціна роздрібна, включає в себе гуртову ціну і націнку торгівельних організацій, ПДВ торгівельного підприємства.

У зв'язку з формуванням ринкових відносин на практиці і теорії аналізують такі види цін: ринкова, рівноважна, ціна продавця, споживача та інші.

Ринкова ціна встановлюється у процесі купівлі - продажу товару на конкретному ринку.

Ціна продавця (виробника) формується в умовах перевищення попиту над пропозицією, тобто коли є дефіцит товару. У такому випадку, виробник завищує ціну на товар, що є стимулом для розширення вироб­ництва.

Ціна споживача є нижче рівня її ринкової вартості. Така ціна ви­никає у випадку перевищення ринкової пропозиції над попитом, тобто коли є надлишок товару.

Ціна рівноваги виникає тоді, коли попит максимально наближений до ринкової пропозиції товару. У практичних умовах така ситуація зуст­річається рідко.

За методом встановлення розрізняють ціни наступних видів: державні, договірні, вільні.

Державні ціни, які встановлює держава для продукції державних підприємств. Такі ціни можуть бути фіксованими і регульованими.

Договірні ціни встановлюються у процесі домовленості між покупцем і продавцем, їхня величина може змінюватися за взаємною уго­дою.

Вільні ціни підприємства формуються самостійно або на договірній основі з врахуванням попиту і пропозиції.

Контрактні ціни відображають дійсний рівень ціни на товар пев­ної якості при відповідних умовах поставки і платежу. Такі ціни, як пра­вило, є комерційною таємницею підприємства.

Довідкові ціни відображають рівень цін, фактично заключних за певний період (місяць або тиждень) угод.

Прейскурантна ціна визначаються по прейскуранту або цінниках, в основному на товари промислового призначення.

Номінальна ціна публікується у прейскурантах, довідниках або біржових котировках.

Тверда ціна встановлюється у процесі договору про купівлю - про­даж товару і змінам не підлягає.

Регульовані ціни встановлюються державними органами або орга­нами місцевого самоврядування.

Комісійна ціна встановлюються під впливом попиту та пропозиції, але з врахуванням початкової вартості товару і витрат, які ідуть на його реалізацію.

Конкурентна ціна складається на конкурентному ринку під впли­вом попиту і пропозиції. Вона може бути демпінговою, якщо в окремих випадках є нижчою за собівартість.

Монопольна ціна встановлюються виробниками або реалізаторами, які є монополістами і займають найбільший сегмент ринку.

Ціноутворенняце процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ИЗУЧЕНИЕ | НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати