На головну

на проведення практики студентів навчальних закладів

  1. I I этап практики проводится в лаборатории банковского дела.
  2. I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
  3. I. Организация практики и порядок ее прохождения.
  4. I. Рабочая программа педагогической практики
  5. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  6. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).
  7. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТОЧНИХ ТА ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ (ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ).

УГОДА №__

місто Вінниця «__»__________ 20__ року

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Вінницьке відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України

(назва навчального закладу)

(далі вищий навчальний заклад), в особі ____ завідуючого відділення Дзигаленко С. М.

(посада,прізвище ,ініціали)

діючого на підставі __________________ Положення________________________

(статуту або доручення)

і, з другої сторони,____________________________________________________________

(назва підприємства,організації, установи)

(далі - база практики), в особі __________________________________________________

(посада,

_____________________________________________________________,що діє на підставі

прізвища та ініціали)

_____________________________________________________________________________,

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

1. БАЗА ПРАКТИКИ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.1. Прийняття студентів на практику згідно календарним планом:

№ п/п Шифр і назва спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Строк практики
початок Закінчення
. 5.03050801 «Фінанси та кредит» Виробнича     15.04.13 07.06.13

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента.

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практики.

1.4. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями,

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

1.9. Додткові умови: практика буде здійснюватись на безоплатній двосторінній основі.

2. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для

погодження практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які

направляються на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків

щодо організації і проведення практики згідно законодавством про працю Україні.

3.2. Всі суперечки, щодо виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному ­­- базі практики і навчальному закладу.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН І РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ:

Навчального закладу: вул. Чехова, 11, м. Вінниця, Вінницької області 21034 Код 26335459, МФО 802015, Р/р 35226001001225. УДКСУ у м. Вінниця, Вінницької області

Адреса бази практики:

__________________________________________________________________

Підписи та печатки:

Навчальний заклад

Завідувач відділення коледжу С. М. Дзигаленко ____________

"__"______201_р. прізвище, ініціали (підпис)

База практики:

_____________________ _______________ ____________

Посада прізвище, ініціали (підпис)

"__"__________201_р.

 Правові та організаційні основи функціонування фінансової системи | Складові елеементи фінансового механізму.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати