На головну

Управління ризиками інвестиційних проектів.

  1. I. ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
  2. VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  3. VII. ДЕРЖАВНЕ Й САМОВРЯДНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  4. Автоматизована система управління
  5. Автоматизована система управління
  6. Автоматизована система управління
  7. Адміністративні методи управління

Процес реалізації інвестиційного проекту передбачає проходження таких етапів:

1) Етап підготовки охоплює проектні роботи, організацію фінансування, погодження, планування, матеріально-технічне забезпечення початку робіт. На цьому етапі формуються початкові витрати на проект.

2) На етапі реалізації відбувається створення нового матеріального об'єкта, здійснюється освоєння початкових інвестицій (купівля акцій, будівництво нового виробничого комплексу, купівля обладнання).

3) Етап здійснення нового виробництва, отримання прибутку, забезпечення окупності інвестицій, отримання вигод від освоєння інвестицій.

При прийнятті рішення про вкладення капіталу в активи потрібно володіти інформацією, яка підтверджує такі умови:

1) забезпечення повного повернення вкладених коштів;

2) обсяг передбачуваного прибутку є великим, що забезпечує привабливість вибраного виду інвестицій порівняно з іншими можливостями;

3) обсяг передбачуваного прибутку має компенсувати ризик, який виникає внаслідок непередбачуваності кінцевого результату.

Остання умова встановлює прямий зв'язок між ризиком і очікуваним доходом від інвестицій. Чим вищий рівень ризику, тим більшим має бути обсяг передбачуваного доходу.

Проектні ризики - це ризики, які пов'язані зі здійсненням реальних інвестиційних проектів суб'єкта господарювання. Такі ризики складають основу інтегрованого ризику реального інвестування суб'єкта господарювання. Під ризиком реального інвестиційного проекту (проектним ризиком) розуміється можливість виникнення в процесі реалізації проекту несприятливих подій, які можуть призвести до зниження його розрахункового ефекту. Проектний ризик є об'єктивним явищем у діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, що здійснює реальне інвестування. Такий ризик супроводжує реалізацію практично всіх видів реальних інвестиційних проектів.

Основними методами оцінки проектного ризику є такі:

1.Аналіз чуттєвості проекту. При застосуванні цього методу здійснюється оцінка впливу основних початкових (факторних) параметрів на результативні показники ефективності реального інвестиційного проекту. В процесі аналізу визначають діапазон коливань кінцевих показників ефективності проекту, послідовно змінюючи можливі значення варійованих початкових (факторних) показників, а також встановлюють критичні значення початкових (факторних) показників досліджуваного проекту, за яких виникає сумнів у доцільності його реалізації. Чим вища ступінь залежності показників ефективності проекту від окремих початкових (факторних) показників, тим більш ризиковим вважається проект за результатами аналізу чуттєвості.

2.Аналіз сценаріїв проекту. При застосуванні цього методу здійснюється комплексна оцінка впливу всіх основних початкових (факторних) показників на ефективність реального інвестиційного проекту при різних можливих умовах (сценаріях) його реалізації - від найкращих до найгірших. На основі можливих коливань показників ефективності проекту при різних умовах (сценаріях) його реалізації визначають середньоквадратичне (стандартне) відхилення і коефіцієнт варіації, які виражають ступінь проектного ризику. Чим більше значення цих показників, тим відповідно вищим вважається рівень проектного ризику.

3.Метод імітаційного моделювання (метод Монте-Карло). При застосуванні цього методу здійснюється комплексна оцінка проектного ризику на основі багаторазової імітації умов формування показників ефективності проекту та їх відхилення від розрахункового або середнього значення.

4.Метод "дерева рішень" ("дерева ймовірностей") проекту. При застосуванні цього методу здійснюється комплексна оцінка рівня ризику проекту на основі графічного відображення можливих послідовно розглядуваних у часі сценаріїв його реалізації зі встановленням ймовірності виникнення кожного з них. Комплексна оцінка рівня ризику проекту на кінцевій стадії його реалізації корелюється з відповідними рівнями ризику проекту на попередніх стадіях цього процесу, тобто відображає характер можливих змін початкових (факторних) показників, які формують ефективність, у часі.

 Суть управління інвестиційними ризиками суб'єкта господарювання, його етапи та методи. | Управління ризиками портфеля фінансових інструментів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати