На головну

Основні категорії даосизму

  1. VІІ. Категорії «прекрасного», «потворного» та «естетичного».
  2. Атмосфера. Основні поняття.
  3. Банкрутство і санація як економічні категорії
  4. Біосфера. Основні поняття.
  5. Будова УКД та ОКД. Рівняння стану. Основні співвідношення.
  6. Будова, принцип дії та основні електричні характеристики свинцево-кислотного акумулятора.
  7. Валютний ринок. Основні види валютних операцій.
  • Дао (道) - буквально шлях, в даосизмі-духовність.

Вчення закликає людей жити по природних законах, відповідно до Дао, універсальним гармонізуючим принципом. Дао трактується як абсолютна категорія, що не піддається опису , одвічний вселенський принцип. Дао безтілесне і не піддається плотському сприйняттю, воно скрізь і ніде, безформне і безіменне, нескінченне і вічне, порожнє, але невичерпнє. Все народжується з Дао і все вирушає в Дао. Саме Дао знаходиться в безкінечному циклічному кругообертанні. Дао - вищий закон буття. Це те, що є першопричиною. Дао універсальне, всепроникне і не піддається руйнуванню. З точки зору метафізики Дао - це джерело, що породжує все суще, і одночасно кінцева мета будь-якого прояву. Згідно з даоською філософією, відпочинок передує руху, а достаток спокою - дії. Дао є основою будь-якого процесу. У цьому сенсі Дао означає абсолютну природність.

  • Де (德) - буквально відвага або мораль. Сила, або порядок речей у всесвіті.

Те, про що можна говорити, називається Де (проявлена потужність). Де проявляє потенційну енергію Дао в об'єктах творіння. Якщо Дао - це тотальна суть світу, то Де - це загальний космічний принцип, що визначає для кожного об'єкта належну форму і послідовність майбутніх йому трансформацій, це втілення певного внутрішнього життєвого принципу породженого Даотого, що зв'язує кожного з Дао, це прояв тотальної суті світу в реальності. якщо суб'єкт або об'єкт слідують дао (іншими словами, діють природним чином), їх наповнює енергія (де), тобто природна сила, що повністю виявляє природний потенціал.

  • У-Вей (無為) - буквально не-дія - розуміння того, коли потрібно діяти та не діяти, перебуваючі у гармонії з Дао

Ключовий термін, що позначає утримання від активних дій,- у-вей. Це дія, але здійснена відповідно до двох принципів: - жодне зусилля не має бути витрачене дарма; - не слід робити нічого, шо не відповідає законам природи. Це те, що людина робить інтуїтивно, не плануючи. Це дія, мотивована реальними обставинами, а не фантазіями. Часто ми дієємо всупереч своїй натурі з єдиною метою - довести яку-небудь ідею або принцип. У таких умовах вчинок малоефективний і неприродний оскільки є результатом компромісу між різними сферами свідомості. у-вей втілює спонтанну і природну поведінку. Діючи таким чином, ми не задаємося питанням правочинності вчинку, а просто здійснюємо його. У-вей - це якість, яка дозволяє неупереджено дивитися на речі, мистецтво бути самим собою, навик природної поведінки і упевненості в своїх силах. у-вей проявляється тоді коли людина не дотримується умовних стереотипів поведінки і не замислюється над тим, що робить. Іншими словами, людина підкорюється наказам підсвідомості, не втрачаючи час на логічний аналіз і свідому оцінку ситуації.

Будди́зм - найдавніша з трьох світових релігій, заснована на вченні Будди Ґотами Сак'ямуні( 563-483 рр до н. е.) Виникнув в Індії. Основні положення буддизму в Чотирьох істинах благородних:

1. життя неминуче пов'язане зі стражданнями;

2. причиною страждання є жадоба чуттєвих насолод;

3. щоб уникнути страждань, треба звільнитися від цієї жадоби

4. і досягти повного заспокоєння - Ніббани (санскрит: Нірвани).

головні філософські засади буддизмуТрилакшана (Три ознаки Буддійського вчення):

1. Анітья, визнання мінливого характеру всесвіту. Нема нічого постійного.

2. Анатман, відсутність віри у індивідуальну "душу".

3. Дукха, страждання як універсальний принцип непробудженого буття.

Буддизм вчить робити добрі та вмілі вчинки, уникати злих та невмілих вчинків, а також очищувати та розвивати розум. Мета цих практик - покласти край стражданням та досягти вгасання (Ніббана) жадоби, злості та омани, і тим самим досягти Пробудження (Бодхі).

Найважливішим положенням буддизму є ідея тотожності буття і страждання. Буддизм не заперечував вчення про переселення душ, але буддизм оголосив будь-яке перевтілення, всі види буття неминучим нещастям і злом. Тому буддист повинен дбати не про переродження, а досягнення нірвани - небуття. Найістотнішим у вченні Будди його послідовники вважають те, що він пізнав причину буття - страждання, розкрив її людям так само, як і шлях до припинення страждань, до спасіння і небуття.

Ідеї буддизму: нехтування всім матеріальним, прагнення до духовного самовдосконалення. що наше життя - страждання і що їх витоками є пристрасті та бажання. Тому слід стримувати свої пристрасті, бути добрим і благочестивим, що кожному відкриває шлях до істини, а за умови подальших зусиль - до кінцевої мети буддизму - нірвани.

Перша "істина" - існує страждання. Зіткнення з неприємним - страждання. Відсутність приємного - страждання. Недосягнення бажаючого також призводить до страждання. Основним законом світобудови є закон залежного походження, за яким жодне явище не виникає без відповідної причини. Однак згідно з цим законом встановити першопричину будь-якого явища або дії неможливо. Тому буддизм розглядає і приймає існуючий світ таким, яким він є, і люди не в змозі змінити існуючий соціальний лад.

Разом з тим буддизм стверджує, що основу всіх речей і явищ як матеріальних, так і духовних, становлять певні елементи (дхарми). За своєю природою дхарми пасивні і збуджуються відповідним видом енергії, джерелом якої є усвідомлені вольові дії, думки і слова людини-Друга "істина" - існує причина страждання. Людина, користуючись матеріальними речами і духовними цінностями, вважає їх постійними, тому бажає володіти і насолоджуватися ними, відмовляючись від усього іншого. Подібні бажання, створюючи безперервний ланцюг боротьби за існування, є причиною продовження життєвого процесу. Однак ці бажання, згідно з буддизмом, стимульовані невіглаством і призводять до вольової дії, яка утворює карму. Цей процес може проходити в активній і пасивній формах. Людина може існувати активно лише тоді, коли дхарми збуджуються, утворюючи кармічний ефект. Останній породжується свідомістю. Таким чином, там, де немає свідомості, немає і карми, тому невимушені дії не впливають на карму. Карма - швидше філософська, ніж фізична категорія. Вона не обмежена часом і простором і відноситься лише до етичної сфери як результат потоку свідомості. Карма може бути космічною, національною, родовою, сімейною, індивідуальною.

Третя "істина" - можливо припинити страждання. Якщо цілком позбутися і хороших, і поганих бажань, настає стан нірвани, коли людина виключається з процесу відродження. Нірвана - кінцева мета існування, це не самознищення, а стан звільнення від свого "Я", згасання емоцій, коли людина перебуває в абсолютному спокої.

Четверта "істина" зводиться до розуміння того, що існує шлях до припинення страждання. Цей шлях - восьмискладовий, він полягає у правильних розумінні, намірі, мові, поведінці, зусиллях, житті, зосередженні тощо. Шлях до пізнання істини, що його пропонує буддизм" називається "середнім". Він дійсно ніби посередині між водійською релігією з її крайнощами та ідеологією аскетів-відлюдників давньої Індії.

Будда вже в юності зрозумів, що такі категорії, як добро і зло, любов і ненависть, совість і непорядність, втрачають свою конкретність і стають відносними. Шлях, обраний Буддою, пролягає між добром і злом, звідси його назва "середній". Людина, яка вибрала його, повинна осмислено чи сліпо повірити, що існує безперервний процес перевтілень, керований законом карми, що єдиний притулок у цьому житті можна знайти у вченні Будди та у буддійській громаді, а безумовне дотримання всіх вимог і правил етичної поведінки і споглядальних прав, викладених у буддійському вченні, звільнить її від страждань. Порятунок людини є справою самої людини, якій допомагають бодисаттви - істоти, що відмовились від переходу в нірвану, щоб врятувати інших.

Буддизм поділяє світ на реальний і потойбічний. Потойбічний - світ богів, нірвана, його можна досягти після остаточного перевтілення душі людини на цьому світі. Реальний світ - це арена перевтілень, місце боротьби духу з матерією за своє звільнення. Якщо людина виконує певні настанови, то її душа краще перевтілиться - аж до втілення в Будду. Так молена досягти і нірвани. Коли людина несумлінно виконувала настанови, то її душа відбуватиме кару у тілі злидаря, раба чи тварини.Теми індивідуальних робіт з філософії | ДАВНЬОІНДІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати