Головна

Особливості моделей соціального розвитку особистості. | Етика спілкування як прояв культури особистості і складова педагогічного спілкування | Особливості міжособистісного спілкування педагога з учнями | Конфліктні ситуації у спілкуванні та шляхи їх розв'язання. | Позиція особистості як інтегральна система вибіркових відносин | Головні функції педагогічного спілкування. | Механізми соціальної перцепції та ъх роль у педагогыіному спілкуванні |

Особливості педагогічного спілкування. Структура педагогічного спілкування.

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. Dasein-анализ Л. Бинсвангера. Структура существования: бытие-в-мире, бытие-за-пределами-мира.
  3. II. Структура
  4. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
  5. II. Структура и численность совета
  6. II. Структура класу та взаємостосунки.

Педагогічне спілкування полягає в комунікативній взаємодії педагога з учнями, батьками, колегами, спрямованій на встановлення сприятливого психологічного клімату, на психологічну оптимізацію діяльності, обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, звичками, а також на задоволення потреб особистості в підтримці, солідарності, співчутті, дружбі тощо. Це - складний, багатоплановий процес установлення і розвитку контактів між людьми, породжений необхідністю спільної діяльності, який включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприймання й розуміння іншої людини. Він забезпечує передавання через учителя учням людської культури, засвоєння знань, сприяє формуванню в них ціннісних орієнтацій.

Педагогічне спілкування - система соціально-психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально- психологічних умов для спільної діяльності. Як різновид творчої діяльності педагогічне спілкування виявляється під час пізнання вчителем учнів, в організації безпосереднього впливу на них, в управлінні власною поведінкою, організації процесу взаємовідносин.

Педагогічне спілкування є поліфункціональним явищем, яке забезпечує обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості, самоутвердження, продуктивну взаємодію. Обмін інформацією і ставленням співрозмовників один до одного характеризує комунікативний аспект спілкування; пізнання особистості й самоутвердження - перцептивний; організація взаємодії - інтерактивний.

У педагогічному процесі воно виконує такі функції:

- контактну (встановлення контакту як стану обопільної готовності до приймання і передавання повідомлення, змісту взаємозв'язку);

- інформаційну (обмін повідомленнями: прийом, передавання інформації; обмін думками, задумами, рішеннями тощо);

- спонукальну (стимуляція активності партнера з комунікації, спрямування його на певні дії);- координаційну (взаємне орієнтування й узгодження дій для організації спільної комунікативної діяльності);

- пізнавальну (сприйняття, осмислення змісту інформації, пізнання внутрішнього стану співрозмовника; розуміння і вивчення навколишнього світу, особистості, колективу, себе);

- експресивну (можливість доступно, цікаво й емоційно-виразно передавати знання, формувати уміння й навички; збудження в партнерові необхідних емоційних переживань ("обмін емоціями"));

- встановлення відносин (усвідомлення власного місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних та інших комунікативних зв'язків);

- організація впливу (зміна стану, поведінки, рівня комунікативних знань, умінь, досвіду, ціннісно-мотиваційної сфери співрозмовника тощо);

- управлінську (керування своєю поведінкою, вплив на інших людей).

Педагогічне спілкування допомагає вчителеві організувати взаємодію на уроці й поза ним як цілісний процес. Не обмежуючись лише інформаційною функцією, воно створює умови для обміну ставленнями, переживаннями, допомагає самоутвердженню школяра в колективі, забезпечує співробітництво і співтворчість у класі. За статусом педагог і учні діють з різних позицій: учитель організовує взаємодію, учень, сприймаючи його дії, залучається до неї. Для того щоб учень став активним співучасником педагогічного процесу, необхідно забезпечити суб'єкт-суб'єктний характер педагогічних стосунків, який полягає в рівності психологічних позицій, взаємній гуманістичній спрямованості, активності педагога та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів і переживань, готовності до прийняття аргументів співрозмовника, взаємодії з ним.

За В. Кан-Каликом, є чотири етапи комунікації, що становлять структуру педагогічної взаємодії:

- Моделювання викладачем подальшого спілкування з колективом (прогностичний етап);

- Організацію безпосереднього спілкування в момент початкового етапу взаємодії (початковий період спілкування);

- Управління спілкуванням під час педагогічного процесу;

- Аналіз здійсненої системи спілкування і моделювання її на подальшу діяльність.

Етап моделювання - потребує знань особливостей аудиторії, характер її пізнавальної діяльності, можливих ускладнень, динаміки роботи. Необхідно продумати і зворотну реакцію.

Етап "комунікативної атаки" - необхідно володіти технікою швидкого включення аудиторії в роботу, прийомами самопрезентації і динамічного впливу.

Етап управління спілкуванням - необхідно підтримати ініціативу студентів, організувати діалогічне спілкування, коректувати свою задумку з поправкою на реальні умови.

Етап аналізу спілкування - співвідношення мети, засобів і результатів.

 Основні характеристики соціальної ролі та її вплив на розвиток особистості | для соціолінгвістичного опитування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати