На головну

на випускну роботу студента денної форми навчання

  1. I. Обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов, необходимых для социально-экономического развития Республики Дагестан
  2. I. ФОРМИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕБЕНКА СО ВЗРОСЛЫМ И СВЕРСТНИКАМИ И ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ УСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОПЫТА
  3. II этап реформ государственного управления. Реформирование гражданской сферы управления (1717-1722).
  4. II. Максимально возможные баллы за виды контролируемой деятельности студента, учитываемые в рейтинге
  5. II. Проблемы формирования и управления отношениями собственности в экономических системах.
  6. II. Формирование поездов

РЕЦЕНЗІЯ

напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

(Прізвище, ім'я, по батькові студента)
виконану на тему ______________________________________________________ _______________________________________________________________________
Актуальність теми випускної роботи обґрунтована достатньо/недостатньо.
Структура і зміст роботи відповідає/не відповідає назві теми, а також профілю підготовки бакалавра.
Робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, ___ додатків. Розділи
співвідносяться між собою у такій пропорції: ___ с.: ___ с.

Мету та завдання дослідження сформульовано чітко та повно/нечітко, неповно/не визначено. Визначено/не визначено методи дослідження.

Огляд використаних джерел: кількість джерел, опрацьованих за списком, − __
кількість джерел, на які є посилання в роботі, − __.

Використані джерела відповідають темі дослідження повністю/достатньо/ недостатньо/не відповідають.

У 1-му розділі (частині) ______________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Тлумачення різних авторів стосовно певних аспектів досліджуваної теми наявні/відсутні та критично проаналізовані/не проаналізовані. Дотримано/не дотримано вимог до цитування використаного матеріалу. Формулювання власної думки студента стосовно критично проаналізованих аспектів теми наявні/відсутні.


У 2-му розділі (частині) ______________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
  Підібрані фактичні матеріали проаналізовано системно/фрагментарно та глибоко/поверхово. Прийоми економічного аналізу для дослідження зібраної інформації використані вірно/не вірно. Аналіз даних таблиць: макети таблиць побудовані правильно/неправильно; аналітичні показники та арифметичні розрахунки є/не є достовірними; узагальнення й висновки з аналізу фактичного матеріалу наведені/відсутні та переконливі/недостатні. Досягнення, проблеми й недоліки щодо предмету дослідження виявлено/не виявлено; обґрунтовано/не обґрунтовано необхідність його вдосконалення. В п.п. 2.4 наявні/відсутні варіанти рекомендацій для вирішення проблем і усунення недоліків; наявні/відсутні розроблені автором пропозиції. Запропоновані студентом рекомендації обґрунтовані/не обґрунтовані і мають практичне спрямування/декларативний характер.
В цілому при написанні випускної роботи студент _______________________
виявив/не виявив знання загальноекономічних та фахових дисциплін, вміння підібрати літературу, цифровий матеріал, проаналізувати його, зробити відповідні висновки та оформити свої дослідження у випускній роботі.
Кафедра вважає, що випускна робота __________________________________
на тему: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________

.

відповідає/не відповідає профілю підготовки, написана на достатньо/недостатньо високому рівні, заслуговує на оцінку відмінно/добре/задовільно, а її автор - на присвоєння кваліфікації «бакалавр».

Завідувач кафедри д.е.н., проф. В. В. ЄвдокимовПрактична частина | Формулы речевого этикета
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати