На головну

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

  1. Google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); Жилые дома с каркасными безригельными системами
  2. HLA - система; классы антигенов, биологические функции, практическое значение HLA-типирования.
  3. II. Проблемы формирования и управления отношениями собственности в экономических системах.
  4. II. Система органов исполнительной власти
  5. III БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
  6. III. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  7. III.3. Система классификационных единиц

1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал - 5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює:

5 бали х 2 = 10 балів.

1.1. Повна і точна відповідь на поставлене питання - 5 балів.

1.2. Неповна або неточна відповідь на поставлене питання - 3 бали.

1.3. Неповна і неточна відповідь на поставлене питання - 1 бал.

2. Лабораторні роботи

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює:

6 балів х 8 = 48 балів.

2.1. Якісне виконання роботи з представлення належних результатів - 2 бали.

2.2. Оформлення протоколу -2 бали.

2.3 Письмовий захист (засвоєння теоретичної частини лабораторної роботи) - 2 бали.

2.4. Відсутність одного з пунктів відмінусовує відповідну кількість балів.

2.5. З рейтингу віднімається по 1 балу за наступні порушення:

а) запізнення на лабораторну роботу,

б) відсутність халата.

в) відсутність протоколу.

Лабораторні роботи не можна пропускати без поважних причин. У разі надання довідок або інших аргументованих документів, студенту що пропустив лабораторне заняття зараховуються бали виключно за оформлення та захист (4 бали), студент що пропустив заняття без поважної причини оцінюється максимум в 2 бали з 6 можливих за умови оформлення та захисту роботи.

Лабораторні роботи зараховуються, якщо студент набрав не менше 30 балів за освоєння лабораторного курсу. Студент, який набрав менше вказаної кількості балів вважається таким, що не виконав лабораторний практикум до заліку не допускається.

3. Модульні контрольні роботи

Ваговий бал - 15. На протязі семестру студенти виконують 2 модульні контрольні.кожна з яких проходить в два етапи.

Максимальна кількість балів за 2 модульні контрольні становить 2 х15=30 балів .

Перша частина модульних контрольних 1 та 2 складається з двох питань, друга частина - з трьох.

Максимальна кількість балів за відповідь на одне питання дорівнює 3 бали, таким чином максимальна оцінка за першу частину кожної модульної контрольної буде становити: 3×2=6 балів, а максимальна оцінка за другу частину кожної модульної контрольної - 3×3=9 балів.

Таким чином кожна модульна контрольна максимально може бути оцінена в 6+9=15 балів.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт:

3.1. Правильна та змістовна відповідь на одне питання - 3 бали.

3.2. Неточна або неповна відповідь на одне питання - 2 бали.

3.3. Неповна та неточна відповідь на одне питання - 1 бал.

4. Реферат

Ваговий бал - 12.

Оцінка за реферат враховує:

4.1. Розкриття суті теми згідно плану - 8 балів.

4.2. Якість оформлення - 2 бали.

4.3. Використання сучасної літератури та правильне її оформлення - 2 бали.

Таким чином, максимальна кількість балів за реферат: 8+2+2=12 балів.

5. Штрафні та заохочувальні бали за:

5.1. Недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем - мінус 1 бал;

5.2. Відсутність на практичному занятті без поважної причини - мінус 2 бали;

5.3. Несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання реферату - мінус 5 балів;

5.4 За участь у виконанні завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається 3 заохочувальні бали.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RС = 10+ 48 + 30 + 12 = 100 балів.

Студенти, які отримали за семестровим рейтингом RС більше 60 балів і не бажають її підвищити, одержують залік, результати якого виставляються у вигляді рейтингової та залікової оцінки до відомості та залікової книжки студента.

Студенти, які не допущені до семестрової атестації з дисципліни, тобто, не мають зарахованих лабораторних робіт та реферату, мають усунути причини, що призвели до цього та виконати залікову контрольну роботу. Остання проводиться і з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку. При цьому попередня сума набраних студентом балів анулюється, а кількість балів, одержаних за реферат, додається до балів, одержаних за залікову роботу.

Rc = 88 +12 =100

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RС переводиться згідно з таблицею:

RС Оцінка ECTS Традиційна оцінка
95...100 А відмінно
85...94 В добре
75...84 С
65...74 D задовільно  
60...64 Е
RС< 60 Fx незадовільно
Не зараховано реферат або є незараховані лабораторні роботи F не допущений

7. Залікова контрольна робота Rз.

Максимальна кількість балів - 88.

Залікова робота включає 8 питань вагою по 11 балів.

7.1. Максимально точна та повна відповідь на одне питання - 11 балів.

7.2. Неточна або неповна відповідь на одне питання - 7 балів.

7.3. Неповна та неточна відповідь на одне питання - 4 бали.

Максимальна кількість балів за залікову роботу - = 8 х 11 = 88 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування лабораторних робіт та реферату.

Склав: доцент каф. пром біотехнології Жолнер Л. Г.

Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № 10 від 18 червня 2014р.

Завідувач кафедри _______________

 Про рейтингову систему оцінки успішності студентів | Додаткова література
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати