На головну

ий модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 27,5...55 балів.

  1. Диагностика (контроль) качества результатов обучения
  2. Заняття 6. - Підсумковий модульний контроль (тестова форма) - 2 год.
  3. ий модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 20...40 балів.
  4. ІІІ. Визначте свій тип темпераменту за допомогою набраних балів.
  5. Кожний модуль оцінюється від 0 до 10 балів.

РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ФІЛОСОФІЯ"

(2012/13 навч. рік, ІV семестр)

Спеціальність 6.030504 - Економіка підприємства,

6.030508 - Фінанси і кредит

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 108 год / 3 кред.;

Лк.- 30 год./15; Пр. - 20 год./10; диф. залік.

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1;

модульних циклів - 2.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 120 балів

(3,0 кред.´ 120 бал./кред.).

Приймаємо умовну рейтингову шкалу оцінювання [R]* = 100 балів

Розрахунковий коефіцієнт K**=1,2[R]

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

a) Робота на аудиторних заняттях(0,1 [R] = 10 балів):

- Лекції: 15 лк. ´ 1 бали/лк. = 15 балів.

- Практичні (семінарські) заняття: 10 пр. ´ 1 бали/пр. = 10 балів.

b) Робота на семінарських заняттях(10 занять) -максимально 40 балів (при позитивному оцінюванні кожної відповіді від 2,0 до 4,0 балів);

c) Виконання РГР -не передбачено навчальним планом;

d) Складання комплексних письмових модульних контролів -всього 35 балів (у 1-му модульному циклі - тестовий контроль - 10 балів; у 2-му модульному циклі - письмова контрольна робота - 25 балів)

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами(при позитивному оцінюванні):

Ий модульний цикл: (10 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 22,5...45 балів.

ий модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 27,5...55 балів.

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6.

8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала оцінювання ECTS Визначення Чотирибальна національна шкала оцінювання Рейтингова бальна шкала оцінювання
А ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5(відмінно) 90 £ RD £ 100
В ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками   4,5 (дуже добре)   80 £ RD < 90
С ДОБРЕ - в загальному хороші знання з певною кількістю помилок 4,0 (добре) 65 £ RD < 80
D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків   3,5 (задовільно)   55 £ RD < 65
Е ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії 3,0 (достатньо) 50 £ RD < 55
FX НЕЗАДОВІЛЬНО - можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 £ RD < 50
F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідний повторний курс з навчальної дисципліни 1 (неприйнятно) RD < 35

 

- Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 50), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту).

- Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.

*- умовна рейтингова шкала оцінювання [R] використовується при заповненні заліково-екзаменаційної відомості для атестацій за модульними циклами;

**- розрахунковий коефіцієнт K використовується при перенесенні рейтингових балів до індивідуального навчального плану студента та відомості семестрової атестації з дисципліни

Лектор потоку ______________ __________________

(підпис) (Ініціали, Прізвище)

Завідувач кафедри ______________ __________________

(підпис) (Ініціали, Прізвище)

Методист НМВ ______________ __________________

(підпис) (Ініціали, Прізвище)

"___" _______________ 2012 р.

 Правила проведения чемпионата | ий модульний цикл: (5 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) - 20...40 балів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати