На головну

ЗАНЯТТЯ №8

 1. I заняття
 2. I заняття
 3. I заняття
 4. II заняття
 5. II заняття
 6. II заняття
 7. II заняття

ТЕМА: Лучевое дослідження опорно-рухового апарату. Рентгеносемиотика патологічних процесів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Студент повинен знати можливості методів променевої діагностики при дослідженні опорно-рухового апарату, показання до призначення кожного методу, протипоказання до застосування; вміти обгрунтувати призначення кожного методу дослідження, основи аналізу зображень на рентгенограмах і сцінтіграммах нормальних кісток і суглобів. Основні рентгенологічні синдроми поразок опорно-рухового апарату.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 1. Перевірка рівня теоретичних знань студентів - 35 хв.
 2. Самостійна робота студентів з навчальним матеріалом - 55 хв.
 3. Обговорення результатів самостійної роботи - 35 хв.
 4. Загальні висновки по поточній темі - 10 хв.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінети променевої діагностики.

Тривалість заняття: 3:00.

НЕОБХІДНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ

1. Діагностичні можливості рентгенологічного, радіонуклідного, ультразвукового, магнітно-резонансного і термографічного методів при патології ОДА.

2. Рентгенологічні синдроми, пов'язані зі зменшенням речовини кістки.

3. Рентгенологічні синдроми, пов'язані зі збільшенням речовини кістки.

4. Рентгенологічні синдроми, пов'язані з остеонекроз.

5. Рентгенологічні синдроми ураження суглобів.

6. Рентгенографія ОДА - можливості, показання, протипоказання.

7. Рентгенівська комп'ютерна томографія - можливості, показання, протипоказання.

8. Сонографія - можливості, показання.

9. Сцинтиграфия - можливості, показання, протипоказання.

10. Магнітно-резонансна томографія - можливості, показання, протипоказання.

11. Підготовка хворих до різних видів дослідження.

12. Рентгенанатомія нормального скелета.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

1. Самостійно виписати направлення в кабінет променевої діагностики, з урахуванням конкретного захворювання.

2. Оформити протокол променевого дослідження.

ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Променева діагностика: Підручник Т.1. / Під ред. Труфанова Г. Е. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. - С.102-117.

2. Васильєв А. Ю., Ольхова Є.Б. Променева діагностика: Підручник для студентів медичних вузів - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2008. - С.595-601, 634-638.

3. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія (основи променевої діагностики і променевої терапії). М., Медицина, 2000. - С. 425-433.

4. Овчинников В. А., Волков В. Н. Ілюстрації до курсу лекцій з променевої діагностики та променевої терапії. Посібник для студентів 3 курсу лікувального факультету (Електронний ресурс-CD-ROM). - Гродно: ГрГМУ, 2008.

5. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія і рентгенологія. - М. Медицина, 1993. - С. 353-362.

6. Линденбратен Л. Д., Наумов Л. Б. Медична рентгенологія. М. Медицина, 1984. - С. 269 - 275.

7. Михайлов, А. Н. Засоби і методи сучасної рентгенографії: практ. керівництво / А. Н. Михайлов. - Мн .: Бел. наука: 2000. - 242 с.

8. Михайлов, А. Н. Керівництво по медичній візуалізації / А. Н. Михайлов. - Мн .: Виш. Шк., 1996. - 506 с.

9. Клінічна Рентгенорадіологія. Керівництво в 5 томах під ред. Г. А. Задгенідзе. - М. Медицина, 1984.

10. Лекційний матеріал.


ПИТАННЯ ДО диференційований залік ПО променевої ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ (III КУРС, ЛІКУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 5 семестр)

1. Властивості рентгенівського вивчення, використовувані для отримання рентгенівських зображень.

2. Основні методи рентгенологічних досліджень. Види, характеристика.

3. Приватні методи рентгенологічних методів досліджень. Види, характеристика.

4. Спеціальні методи рентгенологічних досліджень. Види, характеристика.

5. Позитивні та негативні рентгенконтрастні кошти. Показання до застосування. Можливі ускладнення (принципи профілактики та лікування).

6. Отримання і використання рентгенівських променів. Рентгенодіагностичний апарат, його основні частини.

7. Основи отримання рентгенівського зображення і його особливості.

8. Параметри оцінки якості рентгенівського зображення.

9. Властивості ультразвукового випромінювання, що використовуються для отримання ультразвукового зображення.

10. Основні методи ультразвукових досліджень. Види, характеристика.

11. Допплерографія, її види. Галузь застосування.

12. Контрастні засоби в ультразвукової діагностики. Галузь застосування.

13. Отримання та використання в діагностиці ультразвукового випромінювання. Ультразвуковий діагностичний апарат, його основні частини.

14. Основи отримання ультразвукового зображення і його особливості.

15. Види випромінювань, що використовуються в радіонуклідної діагностики.

16. Визначення радіофармацевтичних препаратів (РФП). Вимоги до РФП. Способи підведення РФП до досліджуваного об'єкта.

17. Основні in vivo методи радіонуклідних досліджень.

18. радіодіагностичних апарати. Принцип пристрою і призначення основних блоків радіодіагностичних апарату.

19. Характеристика методів радіометрії і радіографії.

20. Характеристика методів статичної та динамічної сцинтиграфії.

21. Характеристика методу: рентгенографія.

22. Характеристика методу: рентгеноскопія.

23. Характеристика методу: рентгенівська комп'ютерна томографія.

24. Характеристика методу: однофотонная емісійна комп'ютерна томографія.

25. Характеристика методу: двухфотонная позитронна емісійна комп'ютерна томографія.

26. Характеристика радіоімунного аналізу.

27. Принципи радіаційної безпеки в медичній радіології.

28. Основні особливості біологічної дії іонізуючого випромінювання.

29. Етапи взаємодії іонізуючого випромінювання з клітинами і тканинами організму людини.

30. Критичні постлучевая внутрішньоклітинні структури.

31. Критичні постлучевая процеси в клітинах і тканинах організму людини.

32. Види полів і випромінювань, що використовуються в магнітно-резонансної томографії.

33. Принципи одержання зображень і його особливості при магнітно-резонансної томографії.

34. Контрастні засоби в магнітно-резонансної томографії.

35. Принципи одержання зображень і його особливості при дистанційній термографії.

36. Поняття радіочутливості. Основні фактори, що визначають радіочутливість клітини.

37. Способи модифікації радіочутливості здорових і злоякісних клітин.

38. Лінійна томографія. Принцип. Можливості. Показання. Протипоказання.

39. Профілактична флюорографія. Принцип. Можливості. Показання.

40. Дистанційна гамма-терапія. Принцип. Можливості. Показання.

41. Контактні методи променевої терапії. Принцип. Можливості. Показання. Протипоказання.

42. Комбінована променева терапія. Принцип. Можливості. Показання. Протипоказання.

43. Комплексна променева терапія. Принцип. Можливості. Показання. Протипоказання.

44. Радикальна, паліативна, симптоматична променева терапія.

45. Побічні дії контрастних речовин, які застосовуються в рентгенології, способи запобігання їх виникнення.

46. ??Фізичні принципи захисту від іонізуючого випромінювання.

47. постлучевая процеси при фракціонованому опроміненні.

48. Джерела електромагнітних іонізуючих випромінювань для променевої терапії.

49. Джерела корпускулярних іонізуючих випромінювань для променевої терапії.

50. дозиметричного оцінка поглинання енергії випромінювання в тілі людини при гальмівному випромінюванні високих енергій.

51. дозиметричного оцінка поглинання енергії випромінювання в тілі людини при телегамматерапії (60 З).

52. дозиметричного оцінка поглинання енергії випромінювання в тілі людини при променевої терапії швидкими електронами.

53. дозиметричного оцінка поглинання енергії випромінювання в тілі людини при променевої терапії плотноіонізірующімі випромінюваннями.

54. Дистанційна променева терапія. Принцип. Способи дистанційного опромінення.

55. Показання до променевої терапії злоякісних пухлин.

56. Показання до променевої терапії непухлинних захворювань.

57. Протипоказання до променевої терапії злоякісних пухлин.

58. Протипоказання до променевої терапії непухлинних захворювань.

59. Фактори, що визначають радіочутливість пухлини. Радіочутливі і радіорезистентність пухлини.

60. Режими фракціонування дози при променевій терапії злоякісних пухлин.

61. Режими фракціонування при променевої терапії непухлинних захворювань.

62. Визначення біологічного ефекту променевої терапії при різному фракціонуванні дози (НСД, КРЕ, ВДФ).

63. радіосенсибілізація злоякісних пухлин при променевої терапії.

64. Загальні принципи променевої терапії злоякісних пухлин.

65. Радіобіологічне планування променевої терапії.

66. топометричної планування променевої терапії.

67. Внутрішньопорожнинна, аплікаційна променева терапія. Принципи. Показання. Протипоказання.

68. Короткофокусная рентгенотерапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

69. Внутрішньотканинна гамма-терапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

70. Лікування відкритими радіонуклідами (системна терапія). Показання. Протипоказання.

71. Близькофокусна рентгенотерапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

72. Сукупна променева терапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

73. Передопераційна променева терапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

74. Післяопераційна променева терапія. Принцип. Показання. Протипоказання.

75. Комплексна променева терапія. Варіанти проведення. Особливості фракціонування дози випромінювання.

76. Основні радіологічні величини, використовувані в медичній радіології: еквівалентна доза, ефективна доза.

77. Радіологічні терміни, що застосовуються в променевій терапії: доза випромінювання, доза глибинна процентна, інтегральна доза поглинена.

78. Основні радіологічні величини: поглинена доза, експозиційна доза.

79. Радіологічні терміни, що застосовуються в променевій терапії: доза за фракцію, доза вогнищева, дозное поле.

80. Загальні принципи променевої терапії непухлинних захворювань.

81. Стохастичні променеві ураження в променевій діагностиці.

82. Детерміновані променеві ураження в медичній радіології.

83. Загальні променеві реакції при проведенні променевої терапії (діагностика, профілактика, лікування).

84. Місцеві променеві реакції шкіри при проведенні променевої терапії (діагностика, профілактика, лікування).

85. Місцеві променеві реакції слизових оболонок при проведенні променевої терапії (діагностика, профілактика, лікування).

86. Пізні місцеві променеві ушкодження (діагностика, профілактика, лікування).

87. Ранні місцеві променеві ушкодження (діагностика, профілактика, лікування).

88. Категорії осіб, що опромінюються в рентгенології і радіонуклідної діагностики.

89. Контрольні дозові рівні у пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень.

90. Порядок направлення пацієнтів на рентгенологічні та радіонуклідні дослідження.

91. Обмеження медичного опромінення при рентгенологічних дослідженнях.

92. Обмеження медичного опромінення при радіонуклідних дослідженнях.

93. Обмеження медичного опромінення при променевій терапії.

94. Протипоказання до магнітно-резонансної томографії.

95. Основні фактори, що визначають частоту і тяжкість місцевих променевих уражень при променевій терапії.

ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Променева діагностика: Підручник Т.1,2 / під ред. Труфанова Г. Е. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007.

2. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія і рентгенологія. - М. Медицина, 1993.

3. Линденбратен Л. Д., Королюк І. П. Медична радіологія - М. Медицина, 2000..

4. Васильєв А. Ю., Ольхова Є.Б. Променева діагностика: Підручник для студентів медичних вузів - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2008.

5. Линденбратен Л. Д., Наумов Л. Б. Медична рентгенологія. М. Медицина, 1984.

6. Клінічна Рентгенорадіологія. Керівництво в 5 томах під ред. Г. А. Задгенідзе. - М. Медицина, 1984.

7. Клінічна ультразвукова діагностика. Керівництво для лікарів в 2 т. Під ред. Н. М. Мухарлямова. - М. Медицина, 1987.

8. Овчинников В. А., Волков В. Н. Ілюстрації до курсу лекцій з променевої діагностики та променевої терапії. Посібник для студентів 3 курсу лікувального факультету (Електронний ресурс-CD-ROM). - Гродно: ГрГМУ, 2008.

9. Михайлов, А. Н. Керівництво по медичній візуалізації / А. Н. Михайлов. - Мн .: Виш. Шк., 1996. - 506 с.

10. Михайлов, А. Н. Засоби і методи сучасної рентгенографії: практ. керівництво / А. Н. Михайлов. - Мн .: Бел. наука: 2000. - 242 с.

11. Лекційний матеріал.
ЗАНЯТТЯ №7 | ЗАНЯТТЯ №9

ЗАНЯТТЯ №1 | ЗАНЯТТЯ №2 | ЗАНЯТТЯ №3 | ЗАНЯТТЯ №4 | ЗАНЯТТЯ № 5 | ЗАНЯТТЯ №6 | ЗАНЯТТЯ №10 | ЗАНЯТТЯ № 11 | ЗАНЯТТЯ №12 | ЗАНЯТТЯ №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати