Головна

Поняття ліквідності та платоспроможності | Відносні показники ліквідності | Показники довгострокової платоспроможності |

Абсолютні показники ліквідності

  1. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  2. III. Показники рентабельності
  3. А) Складання балансу ліквідності
  4. Абсолютні і відносні висоти точок на карті
  5. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  6. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА СПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Головна ознака ліквідності- формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над поточними пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий стан підприємства з позицій ліквідності.

Основним абсолютним показникомліквідності є робочий капітал (власні оборотні кошти), що досить розповсюджений в англо-американській практиці фінансового аналізу.

Робочий капітал(Net Working Capital) - це величина оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов'язаннями.

Величину робочого капіталу можна розрахувати методом «знизу» чи «зверху» балансу.

За методом «знизу»величину робочого капіталу можна розрахувати так:

Робочий капітал= (Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів*) - (Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів**)=(Ф.1 р.260 + р.270* - р.620 - р.630**),

де * - враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу;

** - враховується та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.

За методом «зверху»величину робочого капіталу можна розрахувати так:

Робочий капітал= Власний капітал + Забезпечення наступних витрат і платежів + Довгострокові зобов'язання + Доходи майбутніх періодів*** - Необоротні активи = Ф.1 р. 380 + р. 430 + р.480 + р. 630*** - р. 080

де *** - враховуються доходи майбутніх періодів в частині понад 12 місяців.

У світовій практиці найбільше поширення дістав метод розрахунку робочого капіталу «знизу» балансу, тобто як різниця між поточними активами та пасивами.

Прийнято вважати, що величина робочого капіталу повинна перевищувати 30 % загального обсягу оборотних активів підприємства. Зростання показника за інших однакових умов розглядається як позитивна тенденція.

Збільшення робочого капіталу, зумовлене випереджаючими темпами зростання оборотних активів порівняно з поточними зобов'язаннями, як правило, супроводжується відтоком грошових коштів. Відповідно зменшення робочого капіталу внаслідок швидших темпів зростання поточних зобов'язань призводить до припливу грошових коштів і водночас зменшення платоспроможності підприємств.

Розглядаючи наведені методики розрахунку робочого капіталу, можна зазначити, що збільшення (зменшення) поточних активів і/або зменшення (збільшення) поточних пасивів приводить до збільшення (зменшення) робочого капіталу (табл. 4).

Господарські операції, які впливають тільки на структуру оборотних активів і пасивів, не змінюють величини робочого капіталу.

У рамках фінансової діяльності при одержанні короткострокових кредитів і позичок розмір робочого капіталу не буде збільшуватися, оскільки разом зі збільшенням грошових коштів на відповідну суму відбудеться і збільшення поточних зобов'язань.

Слід також зазначити, що робочий капітал має цінність лише тоді, коли він може перетворюватися на грошові кошти.

Наявність у його складі важкореалізованих активів може розцінюватися як відволікання (відтік) грошових коштів, і як наслідок - загроза платоспроможності.

Таблиця 4ГРУПУВАННЯ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА | ФАКТОРИ ЗМІНИ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати