На головну

приходить до висновку , що носить конкретний характер.

  1. Визначте, коли на зміну родовому устрою приходить сусідська община, основою соціальних зв'язків у якій були не кровні зв'язки, а економічні стосунки?
  2. Висновку за актом розслідування спалаху харчового отруєння
  3. Г. Как должно всем относиться к священноначальствующим?
  4. Демографічний і національний характер.
  5. До загальновідомих п'яти видів красномовства не відноситься: г) промислове.
  6. До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься

Д. локк

21) Кантівська «річ в собі» включає:2) об*єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання

22)«Абсолютна ідея у Гегеля»- це:онтологія?

23) Учнем Сократа був:4) Платон

24) Номіналізм-це:4) філософське вчення. Яке не приписуючи загальним поняттям

онтологічної реальності, раптом з тим стверджує, що вони відображають

спільні ознаки одиничних речей

25) Виберіть судження, що найбільш повно визначає чуть філософії:2) філософія- це особливий світогляд

26) Хто з названих філософів «розпочав» лінію ідеалізму: 1) Платон

27) Визначте, з яких суджень логічно випливає фаталізм:5) Все у світі причинно зумовлено, що виключає випадковість

28) Хто є автором вчення про неусвідомлюване: 3) фрейд

29) Г. спенсер увійшов в історію філософії як творець: 1) Концепції еволюції

30) Основна робота К. поппера по методології наукового пізнання 3)»Критичний метод»

Варіант 2

17) Яка з філософських шкіл належить до античнних :3. епікуреїзм ;5. стоїцизм

18) Який з наукових методів Ф. бекон вважав найбільш ефективним2.індукція;4. експеримент

19)Індукція-це3. метод дослідження і спосіб міркування, на снові якого будується

загальний висновок, що випливає з конкретних засновків

20) Хто з німецьких філософів стверджував , що не знання (розум) слід узгоджувати

з предметами , а предмет зі знаннями (розумом) 3.І. кант

21) Емпірична лінія в новоєвропейській філософії розвивалась:2. ф. беконом;3. д. локком

22)»Абсолютна ідея» у Гегеля це2. структура наукового знання взагалі

23) Головною ознакою схоластики є:2. розробка базових положень християнської теології

24) Номіналізм це:5. філософське вчення , яке заперечує онтологічне значення універсалі(загальних понять)

25) Хто є засновником німецької класичної філософії5.І. кант

26) Рівнева структура психіки за Фрейдом включає:2. перед свідоме;3. свідоме;4. несвідоме

27) Реалізм- це вчення про те , що світ створено 1.із реальних речей

28) Якою є філософська система поглядів І. фейєрбаха2. матеріалістичною

29) Основним способом розв'язання протиріччя між свідомим і несвідомим

З. фрейда вважав сублімацію. Основною формою сублімації є:3. творчість

30) До кожного поняття підберіть відповідне положення:1. світ-Б) об'єктивна дійсніть

2. релігія-Г) Віра в існування сил і їх роль у своренні світу і життя людини

3. міфологія -Д) Синкритичне-фантастичне розуміння світу...

4. світорозуміння -А) Пізнавально-інтелектуальна сторона світогляду

5. анімізм-В) Форма найдавніших вірувань пов'язаних з уявленням про

існування в тілі людини її двійника -душі

Варіант 3

1) Хто із названих філософів належить до школи софістів?Протагор

2) Хто із названих філософів «розпочав» лінію матеріалізму?Платон

3) Хто із новоєвропейських філософів розвивав вчення про людську душу

як «чистий аркуш»?Дж. локк

4) Який з мислителів представляє період патристики в епоху середньовіччя?Августин Аврелій

5) Що означає поняття «апріорі» ?Позадосвідне знання

6) Упорядкуйте етапи розвитку філософського знання від най давнішнього до сучасного 1. антична філософія 3. філософія середньовіччя 3відродження4. німецька5. сучасна філософія

7) Виділіть пари філософів які розглядають предмет філософії з протилежних позицій:Платон-демокріт;Гегель-Феєрбах

8) Які ідеї характеризують світогляд відродженняГуманізм, пантеїзм, антропоцентризм

9)Історія філософії є вченням: Про специфіку кожного з етапів розвитку філософії та спільні для них

усіх закономірності

10) Зіставте концепції з філософами яким вони належать:Існувати означає «бути сприйманим»Д. берклі

Перший принцип філософії «я мислю, отже я існую Р. декарт

Ідея про субстанцію як «причину самої себе» Б. спіноза

Ідея свідомості як «чистої дошки» Дж. локк

Вчення про монади Г. лейбніц

11) Що означає поняття «екзистенція» ?Філософія існування

12) Кого вважають засновником давньогрецької філософії?Фалеса

13). феєрбах критикував:Релігію

14) Що є особливостями філософських знань:Заглибленість у сутність явищ;світогляд

15) Провіденцизм-це Принцип відповідно до якого все у світі є доцільним , розвивається в напрямку

поставленої Богом мети і рано чи пізно досягне її.

16) У яких міркуваннях виражена точка зору емпіризму :Зміст зводиться до опису даних досвіду.

17) Хто з античних натурфілософів вважав першоосновою воду?Фалес

18) Реалізм-це Напрямок середньовічної філософії , представники якої вважали що

універсалії мають самостійне існування.

19) Дедукція-це Спосіб міркування, за допомогою із загальних висновків суб'єкт

приходить до висновку , що носить конкретний характер.

20) Хто із новоєвропейських філософів розвивав вчення про людську душу як «чистий аркуш»? Локк

21) Кантівська «річ в собі» включає:2. об'єкт , що існує по собі, незалежно від його пізнання

23) Учнем Сократа був:4. платон

34) Номіналізм -це 4. філософське вчення. яке не приписуючи загальним поняттям онтологічної реальності, раптом з тим стверджує , що вони відображають

спільні ознаки одиничних речей

25) Виберіть судження , що найбільш повно визначає суть філософії? 2. філософія -це особливий світогляд

26) Хто з названих філософів «розпочав» лінію ідеалізму :1. платон

27) Визначте , з яких суджень логічно випливає фаталізм:5. все у світі причинно зумовлено, що виключає випадковість

28) Хто є автором вчення про неусвідомлюване :З. фрейд

29) Г. спенсер увійшов в історію філософії як творець:1. концепції еволюції

30) Основна робота К. поппера по методології наукового пізнання 3. «критичний метод»

Варіант 6

21. Кантівська «річ в собі» включає : 2) об'єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання

22. Абсолютна ідея у Гегеля це:

23. Учнем Сократа був : Платон

24. Номіналізм - це 4) філософське вчення, яке не приписуючи загальним поняттям онтологічної реальності, разом з тим стверджує, що вони відображають спільні ознаки одиничних речей

25. виберіть судження, що найбільш точно визначає суть філософії: 2) філософія - це особливий світогляд

26. хто з названх філософів «розпочав» лінію ідеалізму? 1) Платон

27. Визначте з яких суджень логічно випливає фаталізм: 5) все у світі... зумовлено, що виключає вигодженість

28. Хто є автором вчення про не усвідомлювання: 3) Фрейд

29. Спенсер увійшов у історію філософії, як творець: 1) Концепції еволюції

30. основна робота К. поппера по методології наукового пізнання: 3) «Критичний метод»

Варіант 4

1. Які репрезентують вчення стойків: (байдужість до істини;людина народжена для щастя, що досягається апатією; незворушність, відстороженість від бід і радостей буття)

2. Які основні риси філософії Середньовіччя:

3. світогляд це (система поглядів на світ та на місце людини в світі, що визначає відношення людини до світу та до інших людей)

4. буддизм - вчення що виникло в (Індії)

5. Які риси характеризують період Відродження (зростання - розуму, науки, гуманізм)

6. Кого вважають засновником періоду Нового Часу (Бекона)

7.Який метод пізнання запропонував як.. бекон (індукція)

8. Засновником якого напряму філософії Нового Часу є Декарт? (раціоналізму)

9. Хто з перелічених філософів не є екзистенціоналістом? (Кант)

10. Зіставте вислови з філософами (Знання - це сила - Бекон; Мислю, отже існую - Декарт; Людина людині вовк - Гоббс; Свідомість людини при народженні - чиста дошка на якій чуттєвий досвід залишає свої сліди - Локк; Свобода - усвідомлена необхідність - Спіноза

11. Представником другого етапу позитивізму був: (Мах)

12. До якої філософської традиції відносить напрям сенсуалізму: (емпіризму)

13. Хто з Новоєвропейськх філософів розвивав вчення про вроджені ідеї? (Декарт)

14. Що означає термін просвітництво у назві однойменного філософського періоду? (ідейний рухЮ основу становила віра в розум як джерело знання і засобу щасливого життя)

15. Про що йдеться в категоричному імперативі Канта? (при досягненні мети не можна використовувати інших людей, як засоби для її досягнення)

16. Як тлумачилося походження держави в концепції суспільного договору Просвітництва? ( як угоду людей між собою про відмову від частини своєї свободи)

17. Які вихідні положення «Філософії життя»? (життя і воля)

18. Хто із названих філософів «розпочав» лінію ідеалізму? (Платон)

19. Кого вважають родоначальником німецької класичної філософії? (Кант)

20. В чому полягає сутність «коперніканського перевороту» Канта у філософії? (джерело знання слід шукати не в об*єкті, а в суб*єкті)

21. Концепція детермінізму ґрунтується на принципах: (причинності і закономірності)

22. які принципи побудови філософської системи Гегеля? (усі вищеперечислені принципи)

23. Кантівська «річ в собі» включає(об*єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання)

24. Номіналізм - це: (філософське вчення, яке заперечує онтологічне значення універсалій (загальних понять))

25. Це не правильно, що головними ознаками цивілізації за О Шпенглером є (підвищення ролі релігії в житті суспільства)

26. «Антропологічний принцип» розробив у німецькій філософії (Феєрбах)

27. «буття людини передує її сутності»думка належить (Сартру)

28. Основною формою сублімації за Фрейдом є : (творчість)

29. Яка з дисциплін не входить до складу філософських ? (філологія)

30. Поняття-положення: (раціоналізм - твердження про тотожність Бога і природи; емпіризм - визнання первинності (першості) досвіду у пізнанні; Скептицизм - філософські погляди, які сповідують сумнів у можливості досягнення істини; Сенсуалізм - проголошення відчуття єдиним джерелом пізнання; пантеїзм - визнання розуму вищою цінністю і основою пізнання)Варіант 5

1) З ім.*ям якого античного філософа пов*язане виникнення першої філософської школи- Академії? (Платон)

2) Як називалась перша філософія у Арістотеля? (метафізика)

3) Серед названих філософів Нового часу вкажіть тих, які представляли Раціоналізм? ( Р. Декарт)

4) Хто із Новоєвропейських філософів написав працю «Нова Атлантида»? (Ф. Бекон)

5) Кантівська «річ в собі» включає (об*єкт, що існує сам по собі, незалежно від його пізнання)

6) Яке із суджень виражає теологічну концепцію? (розвиток світу визначається насамперед ціллю, волею Божею)

7) Позиція якого філософа у поглядах на свідомість акумульована у цій фразі «Суспільне буття визначає суспільну свідомість»? (К. маркс)

8)Єлікуреїзм - це вчення доби (еллінізму)

9) Це неправильно, що агностицизм (заперечує буття Бога)

10) Підберіть поняттям відповідні визначення: (Діалектика - метод, що заперечує .. саморозвиток буття..; Метафізика - вчення про найбільш загальні закономірності розвитку буття і пізнання, а також...; Софістика - свідоме порушення законів і принципів формальної логіки)

12) У чому полягає сутність філософської антропології Л. Феєрбаха? (у проголошенні людини основним предметом філософії)

13)Ірраціоналістичну спрямованість мають філософські ідеї (Гегеля)

14) Що за К. Поппером не конститує (не творить), а лише контролює, відбраковує теорії (сфера фактів (досвід))

15) Хто з екзистенціалістів є автором філософії абсурду? (А. Камю)

16) У яких міркування виражена точка зору емпіризму, (зміст знань зводиться до опису даних досвіду)

17) Представникам якого напряму в філософії належить вислів: «Доля веде того, хто сам іде, і тягне того, хто чинить опір» (стоїцизм)

18) Неотомізм, позитивізм, екзистенціалізм, прагматизм тощо - це (філософська течія)

19)Індукція - це (метод дослідження і спосіб міркування на основі якого будується загальний висновок, що випливає...)

20) Філософське мислення доби відродження прийнято називати (антропоцентричним, гуманістичним)

21) Якого з перерахованих методів не було в класифікації Бекона? (шлях метелика)

22) Яке вчення має за своїм предметом систему цінностей? (аксіологія)

23) Що є предметом філософії? (відношення людина-світ)

24) Яка здібність відіграє значну роль в процесі пізнання для ірраціоналізму? (розум)

25) Метод, що розробив Гегель? (діалектика)

26) Як називається епоха, що охоплює період ХV-XVI ст. (Відродження)

27) Що таке позитивізм? (філософська течія, головним предметом дослідження якої стало наукове пізнання)

28) Августин поділив Всесвіт на (град Земний і град Божий)

29) Основним способом розв*язання протиріччя між свідомим і неусвідомленим З. фрейд вважав сублімацію. Основною формою сублімації є (творчість)

30) Підберіть для понять з одної колонки поняття близькі за змістом з іншої колонки (Екзистенціалізм - екзистенція, гранична ситуація; Неопозитивізм - фальсифікація; Психоаналіз - сублімація, несвідоме; Філософія життя - воля до волі, надлюдина; Феноменологія - феноменологічна редукція)

Варіант 7

1. філософські вчення яких філософів виступили підґрунтям середньовічної філософії? - Платон, Арістотель.

2. яка з наведених нижче ідей належить екзистенціалістам? - Відчуття свого існування дано людині безпосередньо, а тому воно не пізнається науковими засобами.

3. це правильно, що Рене Декарт: - Вважав розум вищою цінністю і основою пізнання.

4. хто з названих філософів є автором раціоналістичної теорії «суспільної угоди»? - Ж. ж. руссо.

5. головною ознакою схоластики є: - Розробка базових положень християнської теології.

6. який з мислителів представляє період схоластики епохи середньовіччя? - Ф. аквінський.

7. емпіризм розвивався - Дж. локом

8. якого пункту не було в класифікації «примар розуму» Бекона? - Примар палацу.

9. учнем Сократа був? -Платон

10. зіставте вислови з філософами: «бог непотрібне зробив важким, а потрібне легким» - Сковорода

«світ був,є і завжди буде вічно живим вогнем, який мірами спалахує і мірами гасне» - Геракліт

«філософи пояснювали світ, а його потрібно змінити» - К. маркс

«людина - це насамперед проект» - Сартр

«людина - міра всіх речей» - Протагор

11. найпоширеніше сучасне розуміння терміну філософія є наступне: - Особливий різновид теоретичного світогляду, який досліджує найбільш загальні проблеми взаємодії людини і світу.

12. яке визначення відповідає поняттю номіналізм? - Філософське вчення, що заперечує значення універсалій, стверджуючи що універсалії існують не в дійсності, а лише в мисленні.

13. свобода у розумінні екзистенціоналістів - це можливість вибору.

14. форма буття філософських значень, де ідейна єдність заперечується суспільністю ідейного джерела, наступністю в порушенні та розробці філософських проблем, загальним значення способів її розв'язання - Філософське вчення.

15. в праці «критика практичного розуму» І. кант обґрунтовує етику - справедливості.

18. антропоцентризм - Це філософські погляди, згідно з яких людина є центром і вищою метою світобудови.

19. яка здібність відіграє визначну роль в процесі пізнання для раціоналізму - Розум

20. хто вчив про боротьбу радів земного та небесного - Августин

21. кантівська « річ в собі» включає - об'єкт що існує сам по собі залежно від його пізнання.

22. в філософії Нового часу домінувала проблематика -Гносеологічна.

23. хто з перелічених філософів заснував перше діалектичне вчення в європейській філософії - Геракліт.

24. це правильно, що Гегель - Сформував сукупність закономірностей, що відображають універсальні зв'язки світу і пізнання.

25. який філософський напрямок започатковано Демокрітом? - Атомізм.

26.Індукція це - Метод дослідження і спосіб міркування на основі якого будується загальний висновок, що випливає...

27. що на думку Платона лежить в основі творчості? - Душа.

28. хто з цих філософів належить до Античності? - Сократ, Епікур, Зенон, Семека.

29. визначте яке визначення світогляду є найбільш повним - Світогляд - це сума значень людини про себе, про своє місце в світі.

Підібрати відповідне положення:

30. матеріалізм - філософський напрям, який вирішує основне питання філософії на користь первинності буття, природа.

Субєктивний ідеалізм - філософська система, що будується на запереченні існування будь-якої реальності поза свідомість і незалежно від іншої свідомості.

Монізм - спосіб розгляду багатоманітності світу в розрізі одного начала, єдиної субстанції всього.

Дуалізм - філософське вчення, яке виходить із визначення різноманітними двох начал - духу і матерії, ідеального і матеріального.

Обєктивний ідеалізм - філософська система, що будується на запереченні існування будь-якохї реальності поза свідомістю і незалежно від нашої свідомості.

Варіант 8

1. на основі якої філософської школи формувалася світова релігія - Буддизм

2. які характерні риси притаманні Середньовічній філософії - Геоцентризм, Провіденціалізм

3. пантеїстичні ідеї притаманні філософській системі - Дж. бруно.

4. дуалістичні погляди на світ характерні для - Рене Декарта.

5. це не правильно, що Кант написав - феноменологію духу

6. яка проблематика домінувала у філософській традиції Нового часу - Гносеологічна.

7. яке з положень не є вихідним у філософії марксизму? - Ідеалізм.

8. провідним поняттям німецької філософії є -Діалектика

9.«Антропологічний принцип» розробляв у німецькій філософії - Феєрбах

10. зіставте вислови з філософами яким вони належать:

«людина - це насамперед проект» - Сартр

«світ був є і завжди буде вічно живим вогнем, який мірами спалахує та мірами гасне» - Геракліт

«моє місце і моя країна, оскільки я Антонін, - Рим, та оскільки я людина - це світ» - М. авредій.

«людина людині - Бог» - Фейєрбах.

«чи не так, щоб ти завжди ставився до людства як у своїй особі, так і в особі будь-кого іншого також, як до мети й ніколи - як до засобу» - Кант.

11. виділіть ознаку необхідну для філософського світогляду - Теоретичність

13. у яких міркуваннях виражена точка зору раціоналізму? - Теоретичне мислення - головне джерело знань.

14. креаціонізм - це напрямок Середньовічної філософії, представники якого вважали, що Бог створив світ з нічого.

15. на думку Платона правителями держави повинні бути - Філософи.

16. у яких міркуваннях виражена точка зору емпіризму ? -Зміст знань зводиться до опису даних досвіду.

17. автором концепції ірраціональної волі, як універсально космічного феномену є - Шопенгауер.

18. основними питаннями філософії є - Про відношення мислення до буття, духу до природи, ідеального до матеріального.

20. хто з Новоєвропейських філософів розвивав учення про людську душу як «чистий аркуш» - Дж. локк

21. хто був засновником емпіризму філософії Нового часу? -Бекон

22. один із напрямів філософії 20 ст. який зводить філософію до аналізу мови науки і намагається вилучити науки поняття, які не ґрунтуються на фактах - неопозитивізм.

23. кого вважають засновником волюнтаризму? -Шопенгауер

24. до методів філософії належить: - феноменологічний, діалектичний метод

26. яке із суджень виражає теологічну концепцію? - Розвиток світу визначається насамперед заданою ціллю, волею Божею.

27. структуралізм - це філософські напрями, що пов'язані із виявленням структури сукупності відношень між елементами цілого, що зберігають сталість у ході різних перетворень і змін.

28. хто є автором вчення про не усвідомлювання? - Фрейд

29. в чому полягає сутність філософської антропології Фойербаха? - У проголошенні людини основним предметом філософії, у оперті філософії на матеріалістичні засади.

30. провідним поняттям німецької філософії є? - Діалектика.

Варіант 9

2. концепцію природної доброти людини розвивали? - Ж. ж. Руссо, Д. дідро

3. хто із новоєвропейських філософів розвивав вчення про вроджені ідеї? -Р. декарт

4. хто із названих філософів « розпочав» лінію ідеалізму?- Платон

5. про що йдеться в категоричному імперативі Канта? -при досягненні мети не можна використовувати інших людей як засоби для її досягнення

6. який метод пізнання пропонував як істинний Р. декарт? -дедукцію

7. німецькій філ..19 ст. належать твори? - феноменологія духу

8. головним предметом філ..є? - співвідношення «людина - світ»

9.«Антропологічний принцип» розробляв у німецькій філ..? - Л. фейєрбах

10. встановіть відповідність між історичним типом світогляду та способом впливу на поведінку особи:

Релігійний світогляд - віра як внутрішній контролер вчинки людини.

Філософський світогляд - свобода як засада вибору власного світогляду.

Міфологічний світогляд- страх як зовнішній контроль над собою.

11. за Ніцше творцем історії є? -надлюдина

12.«буття людини передує її сутності» думка належить ? - Ж. п. Сатру

13. вимога чіткості слова і значення у філ.. мові є історичною заслугою? - позитивізму

14. хто з перелічених філософів не є екзистенціалістом? - О. конт

16.Ірраціоналістичну спрямованість мають філ.. ідеї? - О. конт

17.Ірраціоналістичні філософські концепції беруть за первинну реальність? - феномени

Варіант 10

1. елементи фаталізму властиві філ.. системі? - стоїків

2. хто із названих філософів «розпочав»лінію ідеалізму? - Платон

3. серед названих філ.. нового часу вкажіть тих, які представляли емпіризм? - Дж. локк (Бекон)

4. хто із новоєвропейських філософів написав працю «Новий Органон»? - Бекон

5. кантівська річ в собі включає? - поза досвідне знання

6. упорядкуйте етапи розвитку філ.. знання від найдавнішого до сучасного? 1 - антична філософія; 2 - філ.. середньовіччя; 3 - відродження; 4 - німецька класична; 5 - сучасна

7. хто з античних натур філософів вважав першоосновою вогонь? -Геракліт

8. філ.. найбільше відрізняє від інших типів теоретичного світогляду наступна функція? - методологічна

10. зіставне назви праць з філософами яким вони належать:

«Левіафан» - Т. гоббс

«капітал» - К. маркс

«Новий Органон» - Ф. бекон

«міркування про метод» - Р. декорт

«утопія» - Т. мор

11. особливістю середньовічної патристики є те, що вона ? - будує універсальні системи християнської теології, захищає християнську теологію від представників античної філософії

12. в чому полягає сутність вчення марксизму про базис та надбудову ? - економічні відносини як суспільний базис визначають над будову - політ, правові, релігійні структури та ідеологію.

13. агностицизм ? - заперечує пізнання світу

14. якою є філ.. система поглядів Гегеля? - ідеалістичною

15. що є першою та найпростішою формою буття філ..? - філ.. вчення

16. у яких міркуваннях виражена точка зору емпіризму: правильно - 5;

У яких міркуваннях не виражена точка зору емпіризму:емпіричне знання не відображає суть речей і явищ, теоретичне мислення виходить за межі досвіду тільки на рівні теоретичного пізнання можна розкрити закони світу, відмінність між теоретичними і емпіричними рівнями

17. автором геліоцентричної моделі світу є? - Ніколай Копернік

18. хто із нім. філ. були ідеалістами? Кант, гегель, ф. шелінг, Й. фіхте

19.Індукція - це метод дослідження і спосіб міркування на основі якого будується загальний висновок, що випливає з конкретних засновків

20. хто із європейських філософів розвивав учення про людську душу як « чистий аркуш»? - Дж. локк

21. емпіризм розвивався? - Дж. локк (засновник - Бекон)

22. етимологія слова «філософія»? - «любов до мудрості»

23. концентрацію природної доброти людини розвивали ? - Дідро, Руссо

24. в чому полягає сутність філ.. антропології Фейєрбаха? - у оперті філ.. на матеріалістичні засади

25. центральною проблемою світогляду є? - пізнання світу

26. ф. бекон виділяв такі основні методи пізнання, як ? - індукція, експеримент

27. хто є засновником феноменології? - Гуссерль

28. хто з перелічених нижче філософів прийняв участь в розробці об'єктивно-ідеалістичного варіанту діалектичного вчення? - Гегель

29. за допомогою якого методу окремо пізнається на основі знання загальних закономірностей? - дедукція

30. агностицизм- заперечують можливості достовірного пізнання сутності світу

Сенсуалізм - відчуття є головною формою достовірного пізнання

Догматизм - розуміння істини як вірної завжди і в усіх умовах

Гносеологія- теорія пізнання

Емпіризм - джерелом пізнання є досвід


 Фізколоїдна хімія |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати