Головна

Фізколоїдна хімія

  1. Аналітична хімія
  2. Біологічна хімія
  3. Біологія хімія фізика астрономія математика
  4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
  5. Неорганічна хімія
  6. Органічна хімія
  7. Тема. Хімія і життя.

Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого кристали добудовуються ..Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?Р - Р

Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. Ізоелектрична точка білка дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білка рухається до катоду?3,5

Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. При якому значенні рН електрофоретична рухомість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7) 4,7

Більшість технологічних процесів у фармації відбувається в гетерогенних системах. Яка кількість фаз міститься у суміші евтектичного складу при евтектичній температурі двохкомпонентної системи?3;

Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена?Відкрита, гетерогенна

Біопотенціали, викликані різноманітними фізіологічними процесами, є результатом виникнення на межі поділу фаз:подвійного електричного шару

Большинство химических реакций протекают в несколько стадий. Как называются реакции, в которых многократно повторяется цикл элементарных актов с участием активных частиц.цепные

В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є:суспензія

В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі знаходяться фази:2 твердих і розплав евтиктичного складу

В електрохімічному аналізі широко застосовуються електроди різноманітної конструкції. До електродів першого роду належить:Водневий газовий електрод

В изобарно-изотермических условиях для прогнозирования возможности и направления самопроизвольных процессов используют изменение:Энергии Гиббса

В колоїднї препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярнї сполуки (ВМС) для збїльшення стїйкостї золей. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають:Захисним числом.

В лаборатории получен коллоидный раствор лекарственного вещества. С какой целью к нему прибавляют высокомолекулярное вещество?Для повышения его устойчивости

В медицині для лікування шкірних захворювань застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належить дана лікарська форма?суспензій

В методе определения срока годности лекарственного препарата допускают, что реакция разложения лекарственного вещества является реакцией?Первого порядка

В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ?Рефрактометрія

В стоматологической практике используются жидкие лекарственные формы, содержащие камфору и хлоралгидрат. Какие фазы находятся в равновесии в эвтектической точке ?расплав эвтектического состава, кристаллы хлоралгидрата, кристаллы камфоры

В технологии фармацевтических препаратов важную роль играют: давление, температура, концентрация. Понижение температуры какого из процессов ускоряет его?Экзотермический

В фармацевтической практике широко используется изотонический раствор натрия хлорида. Какую массу натрия хлорида нужно взять для приготовления 100 г изотонического раствора?0,85 г

В центрі міцели розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють:Агрегат

В якому з наведених розчинників желатина набрякатиме найкраще?Вода

Важной характеристикой жидкостей является поверхностное натяжение. Для какого из веществ оно является максимальным ?Вода

Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:Інваріантною

Водно-спиртові суміші широко застосовується в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?Нероздільно киплять;

Высокомолекулярные вещества при определенных условиях образуют студни, которые широко используются при изготовлении лекарственных форм. Какое явление происходит при старении студней?Синерезис

Гепарин - антикоагулянт прямої дії, який знижує згортання крові та протидіє тромбоутворенню. Його дія заснована на явищі:"колоїдного захисту"

Гідрозолі сірки, холестерину каніфолі одержують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Яким методом одержані дані золі:заміною розчинника;

Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод при цьому використовується?Заміна розчинника.

Гідрозоль холестерину отримують додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем отримав назву:заміна розчинника

Дисперстные системы используются в фармацевтической практике. Методом подтверждения коллоидного состояния является прохождение света через систему. При этом пучок света:рассеивается в виде светящегося конуса

Дібазол характерізується спазмолітичною та гіпотензівною дією. Для розрахунку обєму хлороформу потрібного для екстракції дібазолу з водного розчину необхідно знати:коефіцієнт розподілу

Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння:Релея

Для збільшення стійкості концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі є:емульгаторами

Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:Зміні внутрішньої енергії.

Для количественного определения гидроксида калия выбран метод потенциометрического титрования. Точку эквивалентности в этом методе определяют по резкому изменению:Электродвижущей силы

Для осмотического давления коллоидных растворов характерны:Низкое и непостоянное значение

Для расчетов тепловіх эффектов реакций синтеза лекарственных препаратов при повышенных температурах следует использовать:Уравнение Кирхгоффа

Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує:Взаємну орієнтацію реагуючих молекул

До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір частинок яких знаходиться у межах:10-9 -- 10-7 м

До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин NaCl:гомогенна, двокомпонентна

До якого електрода буде переміщуватися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН розчину становить 5,0?До анода

До якого типу відноситься електрод, складений за схемою Au3+|Au ?до електродів І роду

До якого типу електродів відноситься каломельний електрод:другого роду

За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає:Заряд іона

За правилом Дюкло-Траубе , що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:3-3,5

За яких умов обмежене набрякання желатини переходить у необмежене?При нагріванні.

За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:За величиною константи швидкості хімічної реакції;

Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його:Високій адсорбційній здатності;

Золь - одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами?Взаємна коагуляція.

Золь - это одна из лекарственных форм. При сливании золей с противоположно заряженными гранулами происходит:Взаимная коагуляция

Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжо виготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю розчину HCl. Яким способом одержали золь?Хімічною пептизацією

Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Вкажіть йон, який має по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:SO42-

Изоэлектрическая точка миозина мышц равняется 5. При каких значениях рН электрофоретическая подвижность макроионов равняется 0?5,0;

Использование активированного угля для очистки антибиотиков обусловлено процессом самопроизвольного изменения концентрации компонента в поверхностном слое водных растворов, по сравнению с объёмом фазы. Этот процесс называется:адсорбцией

ИЭТ белка равна 8,3. При каком значении рН электрофоретическая подвижность макромолекулы белка будет равна нулю?8,3

Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?7,0

Ізоелектричний стан молекул білка залежить від:pH середовища

Ізотонічність - це вимога, яку ставлять до ін'єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої з речовин має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і температурі?Al2(SO4)3

Ізотонічність - це обов'язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта.1

Йодоформ при хранении самопроизвольно разлагается с образованием йода. Какая из термохимических функций служит критерием направления этого процесса при постоянстве V и Т?энергия Гельмгольца F

Как называется процесс получения лекарственных препаратов при постоянных температуре и объеме системы?изохорно - изотермический

Какая из приведенных реакций относится к реакциям псевдопервого порядка?гидролиза сахарозы

Какое уравнение может быть использовано для рассчета поверхностного натяжения водного раствора пропионовой кислоты?Шишковского

Какой из адсорбентов наиболее эффективен при адсорбции вещества из водного раствора?Активированный уголь

Какой из перечисленных физико-химических методов применяют для определения рН инъекционных растворов?Потенциометрию

Какой из приведенных ниже растворов одинаковой молярной концентрации имеет максимальное осмотическое давление:Нитрата алюминия

Какой электрод используется в качестве индикаторного при титровании основания?Стеклянный

Каломельный электрод внесен в ГФ Украины как вспомогательный электрод для измерения рН. К какому типу электродов относится каломельный электрод?Второго рода

Катализаторами биохимических процессов являются белки. К какому типу гомогенного катализа относят процессы с их участием?Ферментативный

Катализаторы широко используются в технологии производства лекарственных веществ. Чем можно объяснить тот факт, что в присутствии катализатора скорость реакции увеличивается?Уменьшается энергия активации

Кинетические методы используются для определения стабильности лекарственных препаратов. Определите порядок реакции, если константа скорости ее имеет размерность с-1:Первый

Кинетические методы широко используют для определения стабильности лекарственных форм. Период полупревращения какой из реакций выражается уравнением T_1/2=ln2/K:Первого порядка

Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?Ізохорний

Коагулююча дія електроліту залежить від :заряду коагулюючого іону

Коагулююча здібність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?Позитивний.

Колоїдний захист використовують при виготовленні лікарських препаратів. Як називається колоїдний препарат срібла, захищений білками?Протаргол

Конденсованою системою називають систему, в якій:Відсутня газоподібна фаза

Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с-1. Яким буде загальний порядок реакції?Перший;

Кров є типова колоїдна система. Внаслідок складного ферментативного процесу відбувається її згортання, що обумовлює мінімальну крововтрату. Це пояснюється здатністю колоїдних частинок до:коагуляції

Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10-6м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?Мікрогетерогенна система;

Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають ...Солідус

Метод "ускоренного старения лекарств", который применяется для изучения сроков годности лекарственных препаратов, основан на:правиле Вант-Гоффа

Міцелярні розчини ПАР застосовують у фармацевтичному виробництві як стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати найбільшого значення ККМ (критичної концентрації міцелоутворення)?C9H19SO3Na;

На біодоступність порошку впливає ступiнь подрібненості речовини, мірою якого є:Дисперсність системи

На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!". Це попередження обумовлено:седиментацією

найменше значення?С17H35COONa

Некоторые лекарственные препараты являются коллоидными растворами. К коллоидно-дисперсным относятся системы, размер частичек которых находится в пределах:10-9 - 10-7 м

Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

Одним из важных этапов в изучении физико-химических свойств воды является анализ ее диаграммы состояния. Какие фазы находятся в равновесии в тройной точке на диаграмме состояния воды?жидкая вода, лед, пары воды

Одним из факторов, влияющих на увеличение выхода лекарственного вещества в процессе его синтеза, является понижение энергия активации реакции. Этому способствует:Добавление катализатора

Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу ?Адсорбція

Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення (індикаторний)?Скляний

Определить порядок простой реакции вида 2А + В=3Д.реакция 3 порядка

Осмотическое давление является важной характеристикой биологических жидкостей. Укажите, в каком из приведенных растворов осмотическое давления имеет непостоянное значение?Золь хлорида серебра

Поверхностная активность - это один из факторов биодоступности лекарственных препаратов. Во сколько раз возрастет поверхностная активность при удлинении углеводородного радикала ПАВ на группу СН2?3,2

Поверхностно-активные вещества широко используются в технологии производства лекарств. Укажите поверхностно-активное вещество для границы раздела водный раствор - воздух?масляная кислота

Поверчнево-активнї речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичнїй практицї, як стабїлїзатори диспертних систем. Характерною особливістю будови молекул ПАР є:Дифільність.

Положительно заряженный золь гидроксида железа получен методом гидролиза. Какой из ионов-коагулянтов будет иметь наименьший порог коагуляции?фосфат

Пороги коагуляции золя лекарственного вещества электролитами MgSO4, NaCI, AI(NO3)3 равны соответственно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. Какой из ионов электролитов оказывает наибольшее коагулирующее действие?Al3+

Порошки, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія:збільшується

Порошки, одержащие экстракт красавки и активированный уголь, имеют пониженную терапевтическую активность. Какое поверхностное явление влияет на снижение их активности?Адсорбция

Потенциометрический метод определения рН как наиболее универсальный занесен в Государственную фармакопею. С помощью, какой пары электродов определяют рН?Стеклянный - нас. каломельный

Потенциометрический метод определения рН как наиболее универсальный занесен в Государственную фармакопею. Какой из электродов используют как электрод сравнения?Нас. каломельный

Потенциометрия широко используется в анализе лекарственных препаратов. Э. д. с. какого гальванического элемента не зависит от величины стандартного электродного потенциала?Концентрационного

Потенціометричний метод визначення рН, як найбільш універсальний, занесений до Державної фармакопеї України. Який з електродів використовують у якості електроду порівняння?насичений каломельний

Потенціометрія - це метод аналізу, який широко застосовують у фармацевтичному аналізі. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величин стандартних потенціалів електродів?Концентраційного

Правило Вант-Гоффа застосовують при визначеннї термїну придатностї лїкїв. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшостї хїмїчних реакцій?2 - 4

При боротьбї з шоком використовують розчин полїглюкїну. розчини високомолекулярних сполук одержують:Розчиненням у відповідному розчиннику.

При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,1М розчинів: глюкози, сахарози, AlCl3,KNO3, CaCl2, має найбільший осмотичний тиск?0,1М розчин AlCl3

При исследовании лекарственных веществ используют потенциометрический методопределения рН. Какой из электродов можно использовать как индикаторный при измерении рН раствора?Стеклянный

При каких условиях ограниченное набухание желатина переходит в неограниченное (образование раствора)?При нагревании

При ослаблении защитного действия белков холестерин откладывается на стенках сосудов вследствие слипания его частиц, это явление называется:коагуляция

При приготовлении некоторых лекарственных форм необходимо учитывать величину осмотического давления. Какой из перечисленных 0,01 М растворов имеет наибольшее осмотическое давление?AI2(SO4)3

При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають:желатин

При производстве лекарственных препаратов их выход можно повысить при правильном выборе температурного режима. Какое уравнение устанавливает зависимость константы равновесия от температуры при постоянном давлении?Изобары химической реакции

При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище:Світлорозсіювання;

При расчетах количеств вспомогательных веществ, необходимых для изотонирования жидких лекарственных форм, используют значения изотонических коэффициентов. чему он равен для сульфата цинка, при условии его полной диссоциации в водном растворе?2

При фармацевтическом синтезе применяют простые и сложные реакции. Укажите порядок простой реакции вида 2А+В=3D:3

При яких умовах обмежене набрякання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?При нагріванні

Приготовленная эмульсия лекарственного вещества имеет размер частиц дисперсной фазы 10-6 м. К какому типу дисперсных систем (классификация по степени дисперсности) следует отнести данную лекарственную форму?микрогетерогенная система

Протаргол и колларгол могут терять агрегативную устойчивость при слипании частичек дисперсной фазы, этот процесс называется:коагуляция

Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і активними центрами адсорбенту, називають:Хемосорбцією.

Процесс самопроизвольного растворения в мицеллярних системах, нерастворимых в данном растворе веществ, это:солюбилизация

Растительные и животные организмы относятся к таким биологическим системам, которые обмениваются с окружающей средой веществом и энергией. Как называются такие системы?Открытая, гетерогенная

Розчин містить суміш білків: глобулін, альбумін і колаген, ізоелектричні точки яких дорівнюють відповідно 7,0; 4,9 та 4,0. При якому значенні рН можна виділити альбумін?4,9

Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?2

Розчини, що використовуються для їнєкцїй, мають бути їзотонїчними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:Однаковий осмотичний тиск

С помощью "искусственной почки" возможна очистка крови, которая под давлением протекает между двумя мембранами, которые омываются извне физраствором. Этот процесс базируется на:диализе и ультрафильтрации

Селективний розчинник, який використовують для вилучення речовин із лікарської рослинної сировини, називають ...Екстрагент

Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна температура кипіння відповідає розчину :натрій сульфату

Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі. Що є критерієм напрямку перебігу самодовільного процесу?Зміна ентропії

Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води . Це приклад:обмеженого набрякання

Система знаходиться в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу?Енергію Гіббса;

Скільки фаз має рівноважна система, шо застосовується у технології фармацевтичного виробництва, як розрихлювач? NH4HCO3(T) ---> NH3(Г) + CO2(Г) + H2O(P).3;

Скляний електрод широко використовується для вимірювання рН в біологічних середовищах та рідинних лікарських формах тощо. Вкажіть, до якого типу відноситься скляний електрод:Йонселективний електрод

Соотношение между массами равновесных фаз в системе на диаграмме плавкости при данной температуре можно определить по правилу:Рычага

Состояние системы, которое не изменяется во времени, при неизменяющихся внешних факторах называется:Равновесным

Среди перечисленных водных растворов лекарственных веществ, моляльность которых составляет 0,1 моль/кг, максимальное повышение температуры кипения соответствует раствору:ацетата натрия

Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):101,3 кПа, 298 К.

Стеклянный электрод часто применяют в фармацевтическом анализе. К какому типу электродов его относят?Ионселективные

Структурной единицей коллоидного раствора лекарственного вещества является.мицелла

Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іонселективного електроду визначається величиною:Коефіцієнта селективності

Суспензию какого из адсорбентов применяют для снятия интоксикации, вызванной отравлением алколоидами?активированного угля

Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів. Який з факторів не впливає на зміщення хімічної рівновагиї?додавання каталізатору;

Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3:Однаковий.

Термодинамические расчеты позволяют определить возможность и направление самопроизвольных процессов. В изолированной системе для этой цели используют изменение термодинамической функции:Энтропии

Технология изготовления лекарственных препаратов широко использует явление адсорбции и ионного обмена. Какой из ионов избирательно адсорбируется из водного раствора на кристалле хлорида серебра?Ag+

Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовини утворюють стійку сполуку, зветься:Сінгулярною

У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням...Другого порядку

У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?Екзотермічного.

У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсаці?Заміна розчинника

У фармацевтичній промисловості міцелярні розчини ПАР використовуються для виготовлення водорозчинних препаратів із нерозчинних у воді речовин, наприклад, вітамінів А і Е. В розчинах яких речовин критична концентрація міцелоутворення має

У фармації часто застосовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?Т-р

Укажите какой параметр учитывает отклонение свойств реального раствора от идеального:активность

Укажите число степеней свободы пересечения линии ликвидуса с осью ординат диаграммы состояния двухкомпонентной системы:С=0

Уравнением реакции какого порядка можно описать процесс разложения лекарственного препарата?1

Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01М водному розчині однакові. Вкажіть речовину, розчин якої має найвищу температуру кипіння :Al2(SO4)3

Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші засновано на експериментальному визначенні:Температур кипіння

Фармакопейным методом определения степени чистоты антибиотиков, витаминов и др., является изучение движения частичек дисперсной фазы в неподвижнойдисперсионной среде под действием разности потенциалов. Это явление:Электрофорез

Фармацевтичний препарат коларгол - це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?Підвищує агрегативну стійкість

Ферменти (бїологїчнї каталїзатори) застосовують як фармакологїчнї препарати. Який механізм дії ферментів в біохімічних реакціях?Знижують енергію активації реакції

Ферменти широко використовуються у фармації як лікарські препарати. Яка основна відмінність ферментів від небіологічних каталізаторів ?Висока специфічність дії і селективність

Хімічна кінетика має велике значення для фармації. Який порядок має реакція гідролізу сахарози?псевдоперший

Хлорсрібний електрод широко використовується як електрод порівняння при потенціометричному аналізі розчинів лікарських речовин. Його будова відповідає схемі:Ag|AgCl, KCl

Чему равно число компонентов в точке пересечения линии ликвидуса с осью ординат на диаграмме плавкости?1

Чи залежить число ступенів свободи рівноважної гетерогенної системи від числа компонентів системи?Залежить

Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?Cереднім зсувом.

Число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ординат на діаграмі плавкості двокомпонентної системи дорівнює:0

Что произойдет, если слить равные объемы положительно и отрицательно заряженных золей берлинской лазури?Взаимная коагуляция

Эмульсии, мази, пасты и др., могут быть приготовлены дроблением твёрдых и жидких веществ в соответствующей среде. Этот процесс является:диспергацией

Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?зменшується

Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?Висококонцентрована.

Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого?Синергізм

Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші?Синергізм

Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?Нернста.

Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів:Активоване вугілля

Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кипить при найбільшій температурі?Розчин Al2(SO4)3

Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси високомолекулярних речовин?Віскозиметрія

Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині, як ізотонічні розчини:700 - 800 кПа

Який осмотичний тиск розчинів ліків, що застосовують в медицині, як ізотонічні до крові?740 - 780 kПа

Який термодинамічний потенціал слід вибрати як критерій можливості самодовільного процесу, що відбувається в ізобарно-ізотермічних умовах:ізобарно-ізотермічний потенціал Гіббса;

Яким буде число ступенів свободи у системі салол - камфора, якщо з розплаву одночасно виділяються кристали обох компонентів?0

Яким має бути тиск пари рідини при кипінні ?Рівним атмосферному

Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?Рівним атмосферному.

Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?Коалесценція.

Якщо кількість ВМР, доданої до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження стійкості. Це явище одержало назву:сенсибілізації;


 Сучасні види ораторської мови | приходить до висновку , що носить конкретний характер.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати