загрузка...
загрузка...
На головну

Підготувала викладач - Маєвська А. п.

  1. Активну участь у виховній роботі приймають викладачі кафедри під час проведення кураторських годин
  2. Викладач Н. в. паньок
  3. Викладач навчального закладу (майстер виробничого навчання)
  4. Викладач Олійник О. о.
  5. Викладач Тиха Г. д.
  6. ВИКЛАДАЧ ШПИТАЛЬОВА О. в.
  7. Викладач, який видав завдання____________________________________

Тести з дисципліни «Фінанси» для студентів по спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит».

Підготувала викладач - Маєвська А. п.

1. фінанси - це:

1. гроші;

+2. економічні відносини, пов»язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;

3. економічні відносини, пов»язані з виробництвом та реалізацією продукції;

4. грошові потоки.

2. фінанси виконують функції:

1. міри вартості;

+2. розподільчу: контрольну

3. стимулювальну;

4. контрольну.

3. до сфери фінансових відносин відносять:

1. виплата заробітної плати робітникам:

+2. сплата податків підприємствами;

3. повернення боргу між друзями;

4. купівля продуктів у супермаркеті;

4.Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:

1. поворотний і оплатний;

+2. примусовий, обов»язковий, безповоротній та безоплатний;

3. безповоротній та оплатний.

4. повороний і безповоротний

5. фінансові відносини охоплюють:

1. сферу матеріального виробництва;

2. невиробничу сферу;

+3. як виробничу, так і невиробничу сферу.

4. немає правильної відповіді

6. розподільча функція фінансів здійснюється з :

1. первинним розподілом ВВП і НД;

2. вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП та НД

+3. розподілом та перерозподілом ВВП І НД через фінансову систему;

4. контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів.

7. взаємозв»язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому:

1. фінансові відносини єпередумовою виникнення грошових відносин;

2. всі грошові відносини є фінансовими;

+3. всі фінансові відносини є грошовими.

4. всі фінансові відносини є фінансовими і грошовими

8. фінансові ресурси -це:

+1. грошові фонди , які створюються у процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період

2. економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та суб»єктів господарювання;

3. сукупність централізованих та децентралізованих фондів цільового призначення.

4. грошові фонди, які утворюються в процесі контролю за використанням ВВП.

9. чим відрізняються фінанси від грошей:

1. змістом;

2. функціями;

+3. функціями і змістом.

4. правильної відповіді немає

10. функції фінансів - це засіб прояву:

1. сутності фінансів;

2. суспільного призначення фінансів;

+3. усі відповіді правильні.

4. немає правильної відповіді

11. фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані такими поняттями:

1. централізовані фінанси;

+2. децентралізовані фінанси;

3. фінансова інфраструктура.

4. усі відповіді правильні

12. До складу державних фінансів не входять:

1. державний бюджет;

2. державний кредит;

3. позабюджетні спеціальні фонди;

+4. фінанси підприємств комунальної форми власності.

13. базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

+1. для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

2. у них є власні доходи;

3. саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави;

4. немає правильної відповіді

14. державні фінанси - це:

+1. система економічних відносин, пов»язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових фондів, з метою виконання завдань і функцій держави;

2. сукупність усієї грошової маси у країні

3. обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.

4. усі відповіді правильні

15. До складу фінансової інфраструктури відносять:

1. система органів управління фінансами;

2. нормативно-законодавчу базу;

3. підготовку фахівців, та спеціалізоване виробництво

+4. усі відповіді правильні.

16. державний кредит - це:

1. особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;

2. складова державних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

+3. грошові відносини, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами та пов»язані з мобілізацією коштів і їх використанням на фінансування державних потреб.

4. немає правильної відповіді

17. позабюджетні цільові фонди - це:

+1. спецефічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загально.

державного та регіонального значення;

2. форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальних допомог населенню.

3. це кошти держави, що мають цільове призначення і не включаються до Державного бюджету.

4. усі відповіді правильні

18. державний бюджет - це:

+1. система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

2. грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв»язку зі створенням централізованих фондів;

3. централізований грошовий фонд держави.

4. усі відповіді правильні

19. До складу децентралізованих фінансів не входять:

1. фінанси підприємницьких структур;

2. фінанси населення;

+3. місцеві бюджети;

4. обласні бюджети

20. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

+1. державний бюджет;

2. державний кредит;

3. позабюджетні фонди;

4. місцеві бюджети.

21. складовими фінансового механізму є:

1. фінансові методи; 2. фінансові важелі; 3. правове, нормативне й інформаційне забезпечення; +4. усі відповіді правильні.

22. фіскальна політика може бути:

1. стимулюючою; 2. стримуючою; 3. автоматичною; +4. всі відповіді правильні.

23. У складі фінансової політики виділяють:

1. бюджетно-податкову; 2. грошово-кредитну; 3. дивідентну та . міжнародну ;+4. всі відповіді правильні.

24. суть фінансового планування полягає у:

1. визначенні організаційно-правових форм підприємств; 2. проведені оцінки фінансової стратегії; + 3. визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки. 4. Немає правильної відповіді.

25. як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий механізм»: +1. фінансова політика реалізується через фінансовий механізм;2. фінансовий механізм визначає фінансову політику.3. фінансова політика реалізується через фінансову стратегію; 4. Фінансовий механізм визначає фінансову тактику.

26. фінансова політика - це:

1. дія економічних законів у фінансовій сфері; 2. діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів; + 3. сукупність фінансових розподільчих і перерозподільчих заходів, які здійснює держава через фінансову систему. 4. фінансові відносини з приводу контролю за розподілом ВВП

27. фінансовий механізм - це:

1. фінансові відносини з приводу розподілу ВВП; 2. сукупність об»єктів та суб»єктів фінансового розподілу; +3. система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.4. фінансові відносини з приводу контролю за розподілом ВВП

28. нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:

1. інструкції та методичні вказівки; 2. нормативи та. норми; 3. кредити; +4. всі відповіді правильні.

29. методами фінансового планування є:

1. нормативний; 2. балансовий; 3. метод коефіцієнтів; +4. всі відповіді правильні.

30. Фіскальна політика - це:

+1. бюджетно-податкова політика; 2. кредитна політика; 3. податково-кредитна 4. всі відповіді правильні.

31. до складу державних фінансів не включають:

1. державний бюджет; місцеві бюджети; 2. позабюджетні спеціальні фонди; та державний кредит; 3. фінанси державного сектору; +4. фінанси господарських товариств.

32. яке з наведених визначень найгрунтовніше розкриває зміст категорії «державні фінанси»:

1. сукупнісит усієї грошової маси в країні;

+2. економічні відносини, пов»язані з формуванням і використанням фондів і грошових коштів держави;

3. сукупність фондів грошових коштів, які акумулюються в державній бюджетній системі

4. усі відповіді правильні.

33.Що входить до сфери безпосереднього державного управління фінансами:

1. фінанси населення;

2. фінанси підприємств усіх форм власності;

+3. державні фінанси.

4. місцеві фінанси

34. методом мобілізації державних доходів є:

1. податковий; 2. кредитний; 3. емісійний; +4усі відповіді правильні.

35. не є формою бюджетного фінансування:

1. бюджетні інвестиції; 2. державні трансферти та. бюджетні кредити; 3. кошторисне фінансування; +4. емісія.

36. державний кредит - це:

1. особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;

2. складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

+3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними та фізичними ос обами та пов»язані з мобілізацією коштів та їх використанням на фінансування державних потреб

4. грошові відносини, що виникають між юридичними та фізичними особами

37. джерела державних доходів можуть бути:

+1. внутрішніми та зовнішніми; 2. місцевими, 3 місцевими та зовнішніми 4. Внутрішніми та місцевими.

38. державні доходи - це:

1. сукупність грошових відносин, пов»язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;

+2. сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх завдань та функцій.

3. сукупність всіх податкових надходжень

4. сукупність податкових та неподаткових надходжень

39. надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня, юридичній або фізичній особі за умов пайового фінансування цільових видатків називається:

1. дотацією; 2. субвенцією; +3. субсидією.4 усі відповіді правильні

40. надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для здійснення певних цільових видатків називається:

1. дотацією; +2. субвенцією; 3. субсидією 4. правильної відповіді немає

41. державний бюджет - це:

+1. система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу а використання централізованого фонду грошових коштів держави;

2. грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв»язку зі створенням централізованих фондів.

3. сукупність всіх податкових надходжень

4. сукупність податкових та неподаткових надходжень

42. державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

1. постановою Кабінету Міністрів;

2. указом Президента;

+3. верховню Радою і має силу закону;

4. розпорядженням Національного банку.

43. під бюджетною системою розуміють сукупність:

1. бюджетних відносин; +2. бюджетів; 3. бюджетних установ, 4. бюджетних та інших установ

44. сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи - це;

1. бюджетний устрій; +2. зведений бюджет; 3. бюджетна система. 4. місцеві бюджети

45. чим визначається бюджетний устрій України:

1. системою розподілу доходів між окремими видами бюджетів;

2. сукупністю правових норм;

+3. державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом країни;

4. системою формування доходів бюджету

46. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету у такому розмірі (%):

+1. 1; 2. 4; 3. 5; 4. 10;

47. принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що:

1. кожний вид бюджету самостійно визначає потребу в доходах, які йому виділяються бюджетом вищого рівня;

+2. кожен вид бюджету має свої джерел доходів і визначає напрями видатків.

3. кожному бюджету доводиться певна сума доходів

4. усі відповіді правильні

48. бюджет існує:

1. тільки у держави; 2 у держави та підприємств реального сектора економіки; +3. у всіх економічних суб»єктів; 4. у важливих державних структурах.

49 . в унітарних державах бюджет має такий характер:

1. багаторівневий; 2. трирівненвий; 3. дворівненвий; + 4. однорівневий.

50. зазначте, що не властиво Державному бюджету України:

1. державний бюджет використовується для сплати видатків, пов»язаних з обороною країни;

+2. з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств;

3. з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату.

4. державний бюджет використовується для сплати видатків, пов»язаних з соціальним захистом населення ;

51. Податки - це обов'язкові платежі:

1. юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

2. фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

3. юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання

+4. які законодавчо установлені державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі перерозподілу частини вартості ВВП й акумулюються в централізований фонд держави.

52. за допомогою податків перерозподіляються:

1. резерві фонди;

+2. вВП і НД;

3. вартість основного капіталу;

4. вартість робочої сили.

53. які види платежів належать до прямих податків:

1. акцизний збір, мито;

2. податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

3. пДВ

+4. податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, плата за землю, збір за першу реєстрацію транспортних засобів,

54. які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

1. нульова; 28%..

2.28 % 17%

3.20 +% і нульова

4.17% ,20%

55. які види податків і зборів належать до місцевих:

1. акцизний збір, податок на додану вартість;

+2. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, туристичний збір, тзбір за місця паркування транспортних засобів, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

3. податок на прибуток підприємств;

4. мито, державне мито?

56. хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

1. виробник товару;

2. торгівельне підприємство;

+3. споживачі товарів та послуг;

4. всі відповіді правильні.

57. Значна частка непрямих податків свідчить про:

+1. фіскальний характер податкової системи;

2. неефективну систему стягнення податків;

3. низький рівень податкової культури

4. монетарний характер податкової системи.

58. Дайте правильні визначення поняття «податкова система» '

1. сукупність податк1в, що визначається державою;

2. сукупність податків і зборів, що визначається державою;

3. сукупність загальнодержавних і місцевих податків

+4. сукупність встановлених у країні податків , зборів та інших щбщв»язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм та методів їх встановлення, зміни чм скасування, дій, які забезпечують їх сплату.

59. залежно від р]вня державного управління податки поділяють на:

+1. загальнодержавні, м1сцев1;

2. прямі, непрямі;

3. разові;

4. систематичні.

60. як класифікують податки за методом оподаткування:

+1. прямі, непрямі;

2. загальнодержавні та місцеві;

3. прогресивні, регресивні, пропорційні;

4. розкладні, окладні.

61. дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

1. витрати держави зменшуються;

2. сума податкових надходжень скорочується;

+3. сума витрат держави перевищуе суму податкових надходжень

4. сума доходів перевищує суму видатків..

62. дефіцит бюджету - це:

1. перевищення доходів над видатками;

+2. перевищення видатків над доходами.

3 всі відповіді правильні.

4 правильної відповіді немає

63. випуск обл1гацій внутрішнььої державнї позики здійснює:

+1. міністерство фінансів України;

2. національний банк України;

3. державне казначейство України.

4. Податкова адміністрація

64. для покриття дефіциту державного бюджету використовується кредит:

+1. державний;

2. банківський;

3. комерційний.

4. лізинговий

65. Видами бюджетного дефіциту є:

1. циклічний;

+2. структурний та циклічниц;

3. внутрішній.

4. прихований

66. до державних боргових зобов'язань належить:

+1. облігація;

2. казначейський вексель;

3. приватизаційне боргове зобов'язання і житловий чек;

4. усі в1дпов1ді правильні.

67. джерелом покриття державного боргу є:

1. видатки бюджету;

+2. доходи бюджету; грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов'язані з мобілізацією коштів таїх використанням на фінансування державних потреб.

3. грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов'язані з мобілізацією коштів таїх використанням на фінансування державних потреб.

4. доходи та видатки бюджету

68. конверсія - це:

+1. зміна дохідності позики;

2. збільшення строків дії випущеної позики;

3. об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації і нової позики.­
4. зменшення строків дії випущеної позики

69. консолідація - це:

1. зміна дохідності позики;

+2. збільшення строків дії випущеної позики;

3. об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше ви­пущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.

4. зменшення строків дії випущеної позики

70. уніфікація позики - це:

1. зміна доходності позики;

2. збільшення строків дії випущеної позики;

+3. об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обміюються на облігації нової по­зики.

4. зменшення строків дії випущеної позики

71. місцеві фінанси - це:

+1. система формування, розподілу і використання грошо-вих та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;

2 витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов'язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

3. витрати, які здійнюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями.

4. правильної відповіді немає

72. видатки місцевих органів влади поділяють на:

+1. поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов'язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

2. власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;

3. власні, поточні..

4. на фінансування делегованих повноважень,

73. способи формування доходів місцевих бюджетів - це:

+1. місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти;

2. громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;

3. власні, закріплені, регульовані.

4. доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики

74. бюджет міста Києва - це:

1. бюджет розвитку;

+2. місцевий бюджет;

3. поточний бюджет.

4. державний бюджет

75. суб'єкти місцевих фінансів - це:

+1. територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні , міські , районні в містах, територіальних громад; голови міст, селищ та сіл; обласні, Києвська та Севастопольська міські, районні, райони у містах Києва та Севастополя державних адмністрацій; обласні, Києвська та Севастопольська міські, ра­йонні в містах Києва і Севастополі ради; Рада міністрів АРК;
Мінфін України; Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України;

2. фінансові ресурси у фондовій формі; фінансові ресурси в нефондовій формі.

3. громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, збори, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі.

4. територіальні громади; міські, селищні, сільські ради

76. мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

1. закріплених на постійній основі доходів місцевих бю­джетів;

+2. нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

3. власних доходів місцевих бюджетів.

4. визначаються для кожного бюджету окремо.

77 . спеціальний фонд місцених бюджетів - це:

1. кошти, спрямовані на реалізац! Ю програм соціального розвитку;

+2. класичний випадок закріплення джерела доходів за статею видатків, за якого види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;

3. фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населения.

4. усі відповіді правельні

78 . бюджетне регулювання - це:

1. повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;

+2. збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи;

3. сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни.

4. немає правильної відповіді.

79. міжбюджетні трансферти - це:

+1. кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з од­ного бюджету до іншого;

2. різновид довгострокового кредиту, який погашається кліентом у розстрочку;

3. розмір витрат на розрахункову одиницю

4. усі відповіді правильні.

80. органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

1. унітарних підприємств;

2. товариств з обмеженою відповідальністю;

3. акціонерних товариств;

+4. всі відповіді правильні.

81. державні цільові фонди поділяють на:

1. відомчі;

2. галузеві;

3. економічні;

+4. регіональні.

82. у відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств до Пенсійного фонду:

1. валового доходу підприємства

+2. фонду заробітної плати;

3. прибутку;

4. собівартості продукції.

83. кошти Пенсійного фонду України використовують на:

1. фінансування розвитку медицини;

2. соціально-культурні цілі;

+3. фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів;

4. фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів.

84. право створювати цільові фонди мають:

1. загальнодержавні органи влади;

2. місцеві органи влади;

+3; загальнодержавні органи влади; місцеві органи влади;

4. немає правильної відповіді.

85. Цільові фонди створюють шляхом:

1. виділення коштів з бюджету;

2. створення власних джерел доходів;

+3. виділення коштів з бюджету, створення власних джерел доходів

4. немає правильної відповіді.

86. позабюджетні цільові фонди:

1. пенсійний фонд;

2. фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

3. фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

+4. усі відповіді правильні

87. цільові фонди, що входять до складу Державного бю­джету України:

1. фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

2. фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

+3. фонд соціального захисту інвалідів;

4. фонд охорони навколишнього природного середовища; Фонд соціального захисту інвалідів;

88. величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

1. демографічними причинами;

2. економічними причинами;

+3. всі відповіді правильні;

4. немає правильної відповіді.

89. демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

1. середня тривалість життя і и динамша;

2. кількість осіб пенсійного віку;

3. чисельність працездатного населення; економічний стан країни в цілому;

+4. усі відповіді правельні.

90. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

1. економічний стан країни в цілому;

2. сп1ввідношення рівнів заробітноі плати і пенсій;

3. надбавки за стаж, умови роботи та інше; наявність і частка осіб, що мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення;

+4. усі відповіді правильні

91. страховий агент - це:

1. фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

2. штатний працівник страхової компанії;

3. фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

+4. юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

92.Страховий тариф - це:

1. ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;

+2. ставка страхового відшкодування; ставка страхової суми в особистому страхуванні

3. ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;

4. немає правильної відповіді

93.Страховий інтерес - це:

+1. усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;

2. міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

3. вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

4. страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.

94.Обов'язками страхувальника є:

1. вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання страхового випадку;тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком;

2. вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;

3. припиняти дію договору страхування;

+4. всі відповіді правилыні.

95. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів забезпечує захист інтересів:

+1. власника транспортного засобу;

2. держави;

3. страхової компанії;

4. потерпілого у дорожньо-транспортній пригоді.

96.При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є:

+1. нещасні випадки; стихійні лиха;

2. зміни кон'юнктури ринку;

3. вибух парових котлів

4. несчасні випадки.

97. по закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

1. страхове відшкодування;

+2. викупну суму;

3. страхову суму;

4. компенсацію витрат громадян, пов'язаних з підтримкою здоров'я.

98. які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:

1. резерв збитків;

+2. резерв коливань збитковості;

3. технічні резерви.

4. немає правильної відповіді

99.Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

1. розміру статутного фонду;

+2. кількості страхових договорів (полісів);

3. страхових премій, сплачених перестраховикам;

4. надходжень страхових премій та страхових виплат.

100. фінансовий ринок - це:

1. специфична сфера грошових відносин, яка функціонує умов наявності в економіці реальних власників;

2. ринок, який складається із ринку цінних папер! В та ринку позичкових капіталів;

+3. сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції.

4. усі відповіді правильні

101. фінансовий ринок - це механізм:

1) утворення капіталу;

2) використання капіталу;

+3. перерозподілу капіталу;

3) акумуляції капіталу.

102. фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

+2. фінансово-кредитні інститути та ринок цінних папер1в,

2) обліковий та міжбанківський ринок;

3) ринок позичкових зобов'язань та валютний ринок;

103. фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:

+1 ринок грошей та ринок капіталів;

1) обліковий та міжбанківський ринок;

2) кредитний ринок та фондовий ринок;

3) ринок позичкових зобов'язань та валютний ринок.

104. ринок капіталів в включає:

1) фондовий та валютний ринок;

2) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;

3) обліковий, м1жбанк1вський, валютний ринок;

+4. ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банк1вських кредитів;

105. грошовий ринок включає:

1) фондовий та валютний ринок;

2) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

+3. обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

3) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

106. Ринок цінних паперів включає:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

+2. первинний та вторинний ринки цінних паперів;

2) біржовий та "вуличний" ринки;

3) обліковий, міжбанківський та валютний ринки;

107. Суб'єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу - це:

1) фінансові посередники;

2) емітенти;

3) індивідуальні інвестори;

+4. портфельні інвестори;

108. кредитори та позичальники - це суб'екти:

1) страхового ринку;

+2. ринку позичкових капіталів;

2) ринку цінних паперів;

3) ринку нерухомості.

109. об'єктами фінансового ринку є:

1) фінансово-кредитні інститути;

2) інститути інфраструктури фінансового ринку;

3) держава, суб'єкти господарювання та домашні господарства;

+4.інструменти фінансового ринку;

110. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальньників, це ринок:

1. міжнародний;

2. фінансовий;

+3. міжнародний грошовий;

4. грошовий.

111. дії, спрямовані на вирішення певного завдання з організації та управління грошовими відносинами, що виникають під час формування та використання відповідних коштів, -це операції:

+1. фінансові;

2. економічні;

3. грошові;

4. кредитні.

112. різноматні фінансові активи, до яких належать національні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні ме­тали, нерухомість охоплюють:

1. суб'єкти економічних операцій;

2суб'єкти фінансових операцій;

+3. об'єкти фінансових операцій;

4. об'єкти господарських операцій.

113. вирізняють такі види фінансових операцій:

1. операції з переказу грошей;

2.інвестиційні операції;

3. спекулятивні операції та операції з капіталом;

+4. операції з переказу грошей, інвестиційні операції, спе­кулятивні операції та операції з капіталом.

114. яка функція міжнародних фінансів базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продук­ту в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому час і облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі):

1.інформаційна;

2. організаційна;

3. контрольна;

+4. аналітична.

115. міжнародна фінансова політика держави має базуватися:
1. на аналітичних даних фахівців у цій галузі;

2. вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку країни;

3. наукових концепциях у галузі міжнародних фінансів;

+4. наукових концепщях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.

116. сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів - це:

1. фінансова функція держави;

2. державна політика;

+3. міжнародна фінансова політика;

4. функція держави.

117.Що таке знецінення курсу нацюнальної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць (раніше - золота):

1. ревальвація;

2. валютна інтервенція;

+3. девальвація;

4. політика валютних обмежень.

118.Що відображає можливість обміну (конверсії) валюти однієї країни на валюти інших країн за діючим валютним курсом:

1. конвертованість валют; валютні обмеження

2. валютні обмеження;

3. оборотність валют; валютні обмеження

+4. конвертованість валют; оборотність валют;

119. зворотнє котирування - це:

+1. вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;

2. курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за нацюнальну;

3. обмінний курс продажу чи купілю, що використовується у валютних операціях.

4. правильної відповіді немає

120. грошовий оборот -це:

1. касовий оборот;

2. готівковий та вексельний обороти;

3. готівковий та безготівковий оборот;

+4. готівковий та безготівковий оборот та касовий оборот

121. Ліміт готівки в касі підприємства встановлює;

1. держава;

2. податкові органи;

+3. банківська установа;

4. підприємство.

122. до доходів, отриманих від основної діяльності належить:

+1. доходи від реалізації продукції (робіт та послуг);

2. доходи від реалізації оборотних активів підприємства;

3. доходи, отримані від фінансової оренди;

4. доходи, отримані від реалізації основних засобів та інших необоротних активів.

123. витрати, що включаються у виробничу собівартість продукції - це:

1. адміністративні витрати;

+2. прямі витрати на оплату праці, сировину і матеріали, нарахування на заробітну плату, амортизація;

3. загальновиробничі витрати;

4. немає правильної відповіді.

124. прибуток від реалізації продукції залежить від:

1. ціни одиниці продукції, і витрат на її виготовлення;

2. кількості продукції, яка підлягає реалізації;

+3. кількості продукції, яка підлягає реалізації; ціни одиниці продукції, і витрат на її Виготовлення;

4. всі відповіді правильні.

125. Валовий прибуток підприємства - це:

1.фінансовий результат основної, фінансової та інвестиційної діяльності

підприємства;

2. фінансовий результат основних та інших видів діяльності підприємства після сплати податку на прибуток;

+3. різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції

4. немає правильної відповіді.

126. чистий дохід підприємства - це:

1.валовий дохід мінус ПДВ та податок на прибуток;

+2. валовий дохід мінус ПДВ і акцизний збір;

3. валовий дохід мінус матеріальні витрати;

4. прибуток до оподаткування мінус податок на прибуток

127. рентабільність продукції - це:

1.відношення собівартості до прибутку;

+2.відношення прибутку від реалізаціі продукції до собівартості реалізованої

продукції;

3. відношення вартості основних фондів до балансового прибутку;

4. відношення балансового прибутку до вартості обігових коштів.

128. балансова вартість основних засобів - це:

1.початкова вартість;

2.залишкова вартість;

+3. початкова вартість , проіндексована на коефіцієнт інфляції;

4. переоцінена вартість.

129. Обсяг виробленої продукції враховують при обчисленні амортизації за:

1.прямолінійним методом;

2.кумулятивним методом;

+3. виробничим методом;

4. методом прискореної амортизації.

130. Оцінювання ефективності використання основних засобів здійснюється за показниками:

1. фондомісткість, фондоозброєність та фондовіддача;.

+2. фондовіддача та рентабельність основних фондів;

3. фондоозброєність та рентабельність основних фондів;

4. фондомісткість рентабельність основних фондів

131. оборотні кошти підприємства - це:

1.грошові кошти в касі підприємства, на поточних та валютних рахунках, у розрахунках;

+2.кошти , авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

3. кошти, авансовані і запаси підприємства

4. усі відповіді правильні.

132. за участю у процесі виробництва і реалізації продукції обігові кошти поділяються:

1. власні та залучені;

2. нормовані та ненормовані;

+3.оборотні фонди та фонди обігу;

4.запаси, незавершене виробництво та готова продукція.

133. швидкість обертання обігових коштів характеризує:

+1. тривалість одного обороту коштів;

2. кількість оборотів обігових коштів за певний час;

3. швидкість надходження та вибуття обігових коштів,

4. немає правильної відповіді.

134. Платоспроможність - це:

+1. наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для погашення кредиторської заборгованості, яку потрібно негайно погасити;

2. наявність у підприємства коштів , достатніх для погашення довгострокової кредиторської заборгованості;

3. наявність у підприємства власних обігових коштів , у розмірах достатніх для негайного погашення поточної кредиторської заборгованості;

4. усі відповіді правильні.

135. Ліквідність підприємства характеризує:

1.наявність обігових коштів у розмірі, достатньому для погашення короткострокових зобов»язань;

2. наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів , достатніх для погашення поточних зобов»язань;

+3. наявність грошових коштів у розмірі достатньому для погашення всіх зобов»язань;

4. немає правильної відповіді.

136. фінансове планування - це:

1. розрахунок надходження грошових коштів від реалізації продукції, послуг і інших видів діяльності підприємства;

2. розрахунок надходження і розподілу прибутку;

3. визначення обсягів надходження певних видів фінансових ресурсів та їх розподіл за напрямками використання у плановому році;

+4. всі відповіді правильні

137. методи розроблення фінансових планів:

1.балансовий, виробничий, нормативний та розрахунково-аналітичний;

+2. балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний та економічний;

3. балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний та методи економіко-математичного моделювання.

4. балансовий, нормативний та методи економіко-математичного моделювання.

138. оперативний фінансовий план розробляється у формі:

1.балансу грошових надходжень та видатків;

+2. платіжного календаря;

3. балансу доходів і витрат;

4. надходження та витрачання виробничих ресурсів.

139.Підставою для порушення справи про банкрутство підприємства може бути:

+1.письмова заяву будь-кого з кредиторів;

2.письмова заява потенційного санатора;

3. письмова заява боржника у випадку його фінансової неплатоспроможності або загрози такої неплатоспроможності;

4.невизнання боржником претензії про відшкодування заборгованості.

140. підприємство вважають неплатоспроможним, якщо:

+1.наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог кредиторів;

2. значення коефіцієнта абсолютної ліквідності менше за 0,2;

3. коефіцієнт покриття дорівнює 1.

4. надзвичайно низьке значення коефіцієнта фінансового левериджу.

.

 Соціологія конфлікту | Біографія
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати