Головна

Розділ 2 Аналіз персоналу (підприємство) як системи управління

  1. B. Аналіз документів
  2. I. ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
  3. II. Розділ "Операція видалення зубу".
  4. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  5. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  6. III. Розділ "Травматологія щелепно-лицевої ділянки".
  7. IV розділ

2.1 Характеристика діяльності підприємства

2.2 Персонал (підприємство) як об'єкт управління

2.3 Аналіз та оцінка кадрової роботи (підприємство)

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності кадрової роботи (підприємство)

3.1 Удосконалення методики проведення атестації працівників (підприємство)

3.2 Підвищення ефективності професійного розвитку персоналу (підприємство)

Висновки

Пропозиції


8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

Виконуючи курсову роботу з дисципліни «Управління персоналом», студент повинен чітко усвідомити критерії та оцінки. На кафедрі менеджменту і адміністрування розроблена і використовується уніфікована форма, яка наведена нижче:

Уніфікована форма оцінювання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» (до 100 балів):

1. Вступ (5 балів);

2. Розділ 1 (10 балів);

3. розділ 2 (10 балів);

4. Розділ 3 (15 балів);

5. Висновки (10 балів);

6. відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 20 балів);

7. захист курсової роботи (повнота викладення матеріалу) (до 30 балів).


9. ШКАЛА НАРАХУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою Якісні критерії оцінки знань
A 86-100 (відмінно) Актуальний, якісно викладений матеріал, чітка відповідність вимогам щодо оформлення курсової роботи, повнота та лаконічність висвітлення основних завдань курсової роботи при захисті
B-C 71-85 (добре) Якісно викладений матеріал, з можливими кількома помилками, дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація достатнього рівня знань при захисті
D-E 60-70 (задовільно) Викладений матеріал відповідає темі курсової роботи, але є значна кількість недоліків, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація необхідного рівня знань при захисті
FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання Викладений матеріал частково відповідає темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація низького рівня знань при захисті
F 0-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням дисципліни Викладений матеріальне відповідає темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація низького рівня знань при захисті

Лист оцінювання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом»

виконаної студентом (кою) групи ___

___

(П.І. п. студента)

№ п/п Критерії оцінювання Бали
керівник комісія
  Зміст (до 50 балів)    
1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)    
2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)    
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)    
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп'ютерних технологій (до 5 балів)    
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)    
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)    
7. Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)    
8. Обґрунтованість висновків (до 10 балів)    
  Оформлення та організація виконання (до 20 балів)    
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)    
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)    
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)    
12. Дотримання графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 5 балів)    
  Захист (до 30 балів)    
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів) Х  
14. Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів) Х  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів) Х  
  Всього балів    
  Підсумкова оцінка за національною шкалою    
  Підсумкова оцінка за шкалою ECTS    
  Підпис членів комісії    
   
   

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 453 с.

2. Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посібник /Л. В. Балабанова, О. в. Стельмашенко. - К.: Знання, 2011. - 236с.

3. Жуковська, В. М. Управління персоналом: практикум: навч. посібник / В. М. Жуковська, І. п. Миколайчук. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 293 с.

4. Балабанова, Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. в. Сардак. - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 468 с.

5. Виноградський М. д., Виноградська А. м., Шканова О. м.. Управ­лiння персоналом: Навч. посiбник - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ, 2009. - 502 с.

6. Егоршин А. п. Управление персоналом. ─Н. новгород: НИМБ, 1997. - 568 с.

7. Кибанов А. я Основы управления персоналом .-М.: ИНФРА- М, 2008.- 304 с.

8. Крушельницька О. в. Управлiння персоналом: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. - 296 с.

9. Михайлова Л.I.. Управлiння персоналом: Навч. посiбник - К.: ЦУЛ, 2007. - 248 с.

10. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. - К.: Знання, 2004. - 135 с.

11. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 224 с.

12. Палеха, Ю.I. Менеджмент персоналу: навч. посібник/ Ю.I. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. - 338 с.

13. Управлiння персоналом: Навч. посiбник / М. д. Виноградський, С. в. Бєляєв, А. м. Виноградська, О. м. Шканова. - К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. - 504 с.

14. Щёкин Г. В. основы кадрового менеджмент : Учебник. - 5-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 280 с.

15. Щёкин Г. в. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 832 с.

Додаткова

16. Батаршев А. в. Психология управления персоналом: Пособие. - М.: «Психотерапия», 2007. - 613 с

17. Большаков Л. с., Михайлов В. и. Современный менеджмент: теория и практика - СПб: Питер: 2000. - 416с.

18. Васильченко Р. ж. Психологическое тестирование в кадровом менеджменте: за и против// Управление персоналом. - 2007. - №9. - С. 27-30

19. Виханский О. с., Наумов А. и. Менеджмент.-М.: Высшая школа,2006. -528с.

20. Вудкок М., френсис Д. Раскрепощенный менеджер.-М.: Дело,1992. -140с.

21. Герберт А., Саймон и др. Менеджмент в организации, перевод под редакцией Емельянова - М: РАГС "Экономика'': 2004. - 340с.

22. Герчикова И. Н. Менеджмент. -М.: 1996. - 480 с.

23. Кальна В. д. Оценка работы персонала, подготовка и проведение атестации// Управление персоналом.- 2002.- №9 . - С.54-62

24. Крушельницька О. в., Мельничук Д, п. Управління персоналом .- К.: Кондор .- 2008.- 296с

25. Крушельницька О. в., Мельничук Д. п. Управлiння персоналом: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп . - К.: Кондор, 2005. - 308 с.

26. Курочкин А. с., Организация управления предприятием.-М: Межрегиональная Академия управления персоналом, 1996-131с.

27. Лапурий С. г. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту// Україна: аспекти праці. - 2000. - № 4. - ст.33-35

28. Липсиц И. в. Секреты умелого руководителя -М.: Экономика, 1991. -230с.

29. Петюх В. М. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2007. - 124 с.

30. Ремещенко В. н. Принятие решений: ситуации и советы.-К.: Политиздат Украины,1990. -214с.

31. Румянцева З. п., Менеджмент организации - М: Инфра, 1995 - 432с.

32. Сацков И. н., Практический менеджмент/ Старкер,1998 -448с.

33. Социальный менеджмент / под ред. Дапового - М: ЗАО Бизнес школа - 1999 - 384с.

34. Таргович І. Г. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. - К.: Знання, 2005. - 135 с.

35. Травин В. в., Дятлов В. а. Менеджмент персонала предприятия: Учебное пособие. - М.: Дело, 2000. - 272 с.

36. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие для вузов (под редакцией А. а. Крылова, Ю. в. Пружинского). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, 495 с.

37. Управління персоналом /М. д. Виноградський, С. в. Бєляєва, А. м. Виноградська, О. м. Шкапова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 504с.

38. Шекшня С. в. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: ЗАО "Бизнес школа " 1998.-352с.

39. Щекин Г. в. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 2001. - 315 с.

40. Ященко Б. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту// Україна: аспекти праці. - 2009.- C.33-35.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний технічний університету імені Юрія Кондратюка

 Соціальна структура характеризує персонал організації як сукупність груп, які класифіковані за статтю, віком, національним і соціальним складом, рівнем освіти, сімейним станом. | Введение.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ | Практична частина роботи є найбільш значною і повинна складати до 50 % всього обсягу курсової роботи. Вона складається з двох розділів: Розділ 2 та Розділ 3. | ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ | Васильченко Р. ж. Психологическое тестированье в кадровом менеджменте: за и против// Управление персоналом. - 2007. - №9. - С. 27-30 | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | Організаційна структура системи управління персоналом | Управління соціальним розвитком організації та її персоналу | Оцінка ефективності управління персоналом | МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ДРУГОГО РОЗДІЛУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати