Головна

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці | До основних завдань економічної діяльності суб'єктів туристичного бізнесу відносяться? | Що відноситься до основних туристичних послуг ? | Що відноситься до основних завдань діяльності суб'єктів турис­тичного бізнесу? | Що відноситься до принципів підприємництва? | Що являє собою поняття «стратегія» в економічному значенні? | Які заходи необхідно здійснити для стратегії стабілізації ? | З яких принципів складається виробнича програма туристичного підприємства? | На основі чого встановлюються витрати ресурсів при розробці виробничої програми? | Що визначає положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»? |

Яка суть виробничої концепції?

  1. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З МЕНЕДЖМЕНТУ
  2. Виробничої практики з епідеміології
  3. Елементи та структура виробничої системи.
  4. з виробничої практики
  5. Захист звіту з виробничої практики
  6. Зведений цифровий звіт виробничої практики з психологічного консультування та психокорекції
  7. Змістовний модуль (тема) 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства

а) на удосконалення про­цесу виробництва та комплектування турпродукту з метою знижен­ня його собівартості;

б) характеризується тим, що основою планування обсягів реалізації виступає поліпшення споживчих влас­тивостей турпродукту (послуг), підвищення його якості;

в) вона полягає в тому, що для забезпечен­ня реалізації турпродукту активізується робота збутових служб: працівників реклами, агентів зі збуту, система Інтернет тощо;

г) всі відповіді правильні

17. На що зорієнтоване преактивне планування?

а) на розвиток та невпинне удосконалення виробництва тур продукту;

б) розвиток туристичної діяльності як окремого підприємства, так і всього туристичного бізнесу;

в)зорієнтоване на виживання;

г) всі відповіді правильні.

18. У чому полягає перший варіант інтерактивного виду планування?

а) ґрунтується на можливостях ресурсного за­безпечення формування (комплектування) та реалізації туристично­го продукту (послуг);

б) полягає в обґрунтуванні можливого обсягу реалізації турпродукту (послуг) на основі споживчого попиту на ринку діяльності підприємства з урахуванням конкурентів;

в) передбачає визначен­ня необхідного обсягу реалізації турпродукту (послуг) для досяг­нення цільового розміру прибутку підприємства;

г) жодна з відповідей не є правильною.

19. Які головні етапи охоплює розробка плану реалізації турпродукту (послуг)?

а) формування інформаційної бази;

б) всебічний аналіз обсягів реалізації за передплановий період;

в) визначення цілей і завдань планування;

г) всі відповіді правильні;

20. Як називається різниця між запланованим і беззбитковим обсягом реалізації товарів, робіт, послуг ?

а) «запасом фінансової стійкості (міцності, безпеки)»;

б) «запасом фінансових ресурсів»;

в) « запасом золотовалютних ресурсів»;

г) «запасом доходом підприємства».

21. Туристичний продукт на споживчому ринку - це:

а) послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування спрямовані на задоволення потреб туристів

б) комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі

в) комплекс матеріальних та нематеріальних благ, які необхідні для обслуговування сукупності конкретних туристичних маршрутів

г) сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів

22. Туристична індустрія - це:

а) послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування спрямовані на задоволення потреб туристів

б) комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі

в) сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів

г) усі відповіді правильні

23. Методи планування реалізації товарів - це:

а) удосконалення про­цесу виробництва та комплектування турпродукту з метою знижен­ня його собівартості;

б) забезпечен­ня реалізації турпродукту активізується робота збутових служб: працівників реклами, агентів зі збуту;

в) сис­тема способів визначення обсягів і структури продажу товарів на заздалегідь установлений період;

г) діяльність підприємства на виявлення і задоволення індивідуальних потреб туриста.За рівнем насичення туристичний ринок може бути? | Г) всі відповіді вірні.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати