На головну

Література | Семінарське заняття 6. Історична географія Запорізької Січі. | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ |

Література

  1. Amp; Література
  2. Amp; Література
  3. IX. ЛІТЕРАТУРА.
  4. VIІІ. Література.
  5. VІ. Література.
  6. XI. Література.
  7. YIII. ЛІТЕРАТУРА.

Грицюк В. Скіфія: воєнно-географічний аналіз / В. Грицюк. - [Електронний ресурс] // Історико-географічні дослідження. Вип.11, 2009. - С.211-242. - Режим доступу до статті: http:// history.org.ua.

Гудима Ю. В. Напрямки досліджень історичної географії Галицько-Волинського князівства / Ю. В. Гудима. - [Електронний ресурс] // Наукові записки. Т.20. Спец.випуск. - С.222-227. - Режим доступу до статті: http:// history.org.ua.

Давня історія України. Кн.2. - К., 1995.

Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. Т.1. - К., 1992.

Ємченко О. Як ходили «із варяг у греки» / О.Ємченко // Київська старовина. - 1992. - №2. - С.93-96

Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в ХІІІ - ХІVвв./ В. Л. Егоров - М., 1985.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ - ХІІІ вв. / Н. Ф. Котляр. - К., 1985

Крип'якевич І. Історія України / І. Крип'якевич. - Львів, 1990.

Крип′якевич І. П. Галицько-Волинське князівство / І. Крип'якевич. - К., 1984.

Муравьёв А. В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V - XVІІ в.) / А. В. Муравьёв, В. В. Самаркин. - М., 1973.

Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства / А. Н. Насонов. - С-Пб, 2002.

Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полонська-Василенко: У 2 т. - Т.1. До середини ХVІІ ст. - К.: Либідь, 1993.

Рычка В. М. Формирование территории Киевской земли: ІХ - первая треть ХІІ вв./ В. М. Рычка. - К., 1988.

Рибалка І. Історія України. - Ч.1 Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / І. Рибалка. - Харків, 1995.

Толочко П. Київська Русь / П. Толочко. - К., 1996.

Толочко П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій половині ХІІІ - ХVІІ ст. / П. Толочко // Київська старовина. - 1993. - № 3.

Толочко П. П. Древнерусский феодальный город / П. Толочко. - К., 1989.

Фроянов И. Я. Киевская Русь: очерки социально-политической истории. - Л., 1980.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Н. Яковенко . - К., 1997.

Семінарське заняття 4. Історична географія українських земель 2 пол. ХІV - 1 пол. ХVІІ ст. (2 год.)

1. Політична географія:

а ) захоплення українських земель іноземними державами;

б ) територія, адміністративно-територіальний устрій українських земель в складі Великого князівства Литовського;

в ) Україна під владою Речі Посполитої: територія, адміністративний поділ, колонізація Лівобережжя.

2. Географія населення України:

а ) склад, міграція і щільність населення;

б ) розвиток міст. Чисельність і густота міського населення.

3. Географія господарства:

а ) географія сільського господарства;

б) географія ремесла, сільських і міських промислів.

4. Основні напрямки торгівлі. Шляхи сполучення.

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1. Міста Лівобережної України ХVІ - 1 пол. ХVІІ ст.: розміщення, склад населення.

2. Географічний фактор та етнічна територія української народності.

Завдання для самостійної роботи

Робота з науковою літературою

1. Авраменко А. Дискуссионные вопросы истории казачества в свете исторической географии. - [Електронний ресурс] // Історико-географічні дослідження в Україні. Вип..11, 2009. - С.52-63. - Режим доступу до статті: http:// history.org.ua.

2. Толочко П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій половині ХІІІ - ХVІІ ст.// Київська старовина. - 1993. - № 3.

Для самостійної роботи

1. На контурній карті підпишіть і підкресліть назви держав, які на початку ХІVст. претендували на галицько-волинську спадщину.

2. Позначте на контурній карті межу розподілу українських земель між Литвою і Польщею на кінець ХІV ст..

3. На контурній карті обведіть кордони і підпишіть: Польське королівство, Велике князівство Литовське, Велике князівство Московське, королівство Угорщина, князівство Молдавія, Тевтонський і Лівонський ордени, Кримське ханство.

4. Обведіть межі розселення українців у ХV cт..

5. Заштрихуйте на контурній карті територію розселення українців на середину ХVІ ст..

6. Зафарбуйте різними кольорами території Польського королівства і Великого князівства Литовського на середину ХVІ ст..

7. На контурній карті заштрихуйте землі, які внаслідок Люблінської унії увійшли безпосередньо до складу Польського королівства.

8. Обведіть різними кольорами район формування реєстрового козацького війська і територію Земель (Вольностей) Війська Запорізького Низового.

9. Порівняйте становище українських земель в складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського і заповніть таблицю:

  Українські землі в скла- ді Великого князівства Литовського Українські землі в скла- ді Речі Посполитої
1. Територія 2. Адміністративно- територіальний поділ 3. Міста, чисельність та густота населення      

10. На відповідних контурних картах («Національно-визвольна боротьба українського народу у 1590-1630-х рр.»):

♦ вкажіть різними кольорами напрямки дій козацьких і польських військ;

♦ підпишіть назви населених пунктів, пов'язаних з перебігом воєнних дій;

♦ позначте місця найважливіших битв;

♦ позначте місця укладення мирних угод між козаками і польським коман -дуванням, вкажіть роки.

11. Визначте соціальну структуру населення українських земель у складі різних держав (Великого князівства Литовського та Королівства Польського), проаналізуйте взаємовідносини соціальних груп, зміну їх складу і кількості в залежності від географічних умов.

12. Продовжить складання термінологічного словника. Дайте визначення понять: фільварк, фільварочне господарство, «подимщина», «поголовщина», «серебщина», «партачі», цех, чумаки.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Література
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати